ČTENÍ NA VÍKEND

Začněte prosím s těmi bezpečnostními sbory už něco dělat, ať nepropadáme hlouběji

20. 7. 2012

čas čtení 205 minut

přepis záznamu 8. a 9. schůze Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny dne 12.7.2012 a 13.7.2012, pořízený Bc. Veronikou Lukášovou a Ing. Radkem Ležatkou z oddělení komunikace ministerstva financí a "z pověření pana ministra" Kalouska rozeslaný Miroslavou Hradilovou, pracovnicí politické kanceláře TOP 09 a Starostové, 18. 7. 2012 v 08:54 poslancům tohoto klubu.

ŠOK│ Poslanci výboru se dotazují ministra Kalouska, policejního prezidenta Lessyho i ministra vnitra Kubiceho, komentují výroky ministra financí na adresu policie, rozpočet ministerstva vnitra, policejně odborářskou akci Upír. Britské listy neručí za kvalitu a úplnost přepisu, neb jde o jednozdrojovou informaci, stenozáznam ani zápis nebyl oficiálně zveřejněn. Britské listy nekomentují zdroj ani způsob, jakým se k nim záznam dostal, nicméně konstatují, že o něj nežádaly. Nicméně domnívají se, že čtenář si může udělat poměrně autentickou představu o možnostech a kvalitě práce poslaneckého výboru pro bezpečnost, stejně jako o úrovni odpovědí obou ministrů.

Kdo vlastně svolává tuhle schůzi? Policejní odboráři?

Radek John: Takže, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení hosté, neomluvil se nikdo, ale chybí zatím pan poslanec Chlad. Nicméně, myslím, že můžeme začít. Ano. Vítám vás na osmé schůzi Výboru pro bezpečnost. Podle prezenční listiny je přítomno 14 poslanců, konstatuji tedy, že výbor je usnášeníschopný. Nikdo z členů Výboru pro bezpečnost se z dnešního jednání neomluvil. Schůze byla svolána podle paragrafu 36, odstavec 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle kterého je předseda výboru povinen svolat schůzi výboru, požádají-li o to alespoň 2/5 všech členů výboru. Minimální počet pro svolání schůze podle tohoto ustanovení je v případě Výboru pro bezpečnost 6 členů. V tomto případě o svolání požádalo osm členů Výboru pro bezpečnost.

Vítám zde pana ministra vnitra Jana Kubice, jeho prvního náměstka pana Jaroslava Hrušku, náměstkyni ministra vnitra paní Miroslavu Oliveriusovou, dále vítám pana policejního prezidenta Lessyho a zástupce odborových organizací působících v Policii České republiky a také v Hasičském záchranném sboru. Děkuji. Doporučuji, aby ověřovatelem pro tuto schůzi výboru byl určen pan poslanec Richard Dolejš. Pokud on nemá námitku a pokud není proti tomuto návrhu námitka, dávám o tomto návrhu hlasovat. Kdo je pro? ... Takže nikdo se nezdržel, nikdo není proti. Děkuji. A hlasováním byl pan poslanec Richard Dolejš potvrzen jako ověřovatel této schůze výboru. Čeká nás bod 1 schválení pořadu schůze. Všichni jste obdrželi pozvánku na dnešní schůzi výboru, návrh pořadu je v pozvánce uveden. Hlásí se pan poslanec Tejc a pan poslanec Korte, tak pan poslanec Tejc.

Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Já bych si dovolil poděkovat panu předsedovi, že briskně svolal výbor a zároveň, že se nám podařilo najít čas určitě v nabitém programu pana ministra vnitra a pana policejního prezidenta. Já jsem byl jedním z těch iniciátorů tohoto jednání a myslím, že ty důvody jsou dva. Ten první je již popsán, rozpočet Ministerstva vnitra na rok 2013 a 2014 a především možná plánovaná akce Upír či další protestní akce. I proto jsem rád, že tady jsou přítomni zástupci odborů a myslím, že bude dnes možnost věcně diskutovat nad tou situací, která se samozřejmě v průběhu týdnů a měsíců může vyhrotit. Já bych byl rád, aby ta diskuze byla věcná, abychom byli schopni nalézt řešení před tím, že se podobné zoufalé činy v této zoufalé situaci uskuteční. A děkuji i jim za přítomnost. V této chvíli bych tedy navrhoval, aby byl tady bod rozpočet ministerstva vnitra na rok 2013 a 2014. Nicméně v souvislosti s dalšími informacemi, které se dále objevují a s tím, že policie začíná být podezírána z toho, že je nástrojem toho či onoho, tak si dovolím navrhnout ještě zařazení jednoho nového bodu: informace a stanovisko ministra vnitra a policejního prezidenta...

Radek John: Vážení, prosím vás o klid.

Jeroným Tejc: Tak si dovolím navrhnout nový bod, zařazení nového bodu, informace ministra vnitra a policejního prezidenta, tedy informace a stanovisko ministra vnitra a policejního prezidenta k výrokům Miroslava Kalouska o ovlivňování či manipulování policie. Myslím si, že to je věc, která je docela zásadní. Nejen včera jsme tady mohli slyšet řadu výroků o tom, že policie používá estébácké metody a praktiky. Nejen v posledních dnech a hodinách jsme byli svědky toho, že tady policie je a její detektivové nařčeni z manipulace a myslím si, že v této souvislosti pokud tady máme takto reprezentativní zastoupení, by stálo za to, aby se k tomu jak ministr vnitra, který včera tu příležitost neměl, tak pan policejní prezident, který je na tom stejně, mohli k této věci vyjádřit a já bych neřekl ani tak mohli, spíš měli se k této věci vyjádřit. Takže to je můj návrh tak, abychom zařadili bod 1, tedy tuto informaci a stanovisko a poté bod 2 rozpočet Ministerstva vnitra na rok 2013 a 2014. Děkuji.

Radek John: Děkuji. Ještě se hlásil pan poslanec Korte.

Daniel Korte: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já se poněkud neorientuji v tom, co se tady vlastně děje. Já proto budu pokládat několik otázek různým zde přítomným lidem. Pane předsedo, v úterý odpoledne jsme se potkali ve sněmovně a vy jste mi oznámil, že někteří členové tohoto výboru sbírají podpisy pro mimořádné jednání výboru ve věci akce Upír. Jaké bylo mé překvapení, když jsem v podvečerních hodinách dostal návrh programu – rozpočet Ministerstva vnitra na rok 2013 a 2014. Znamená to, pane předsedo, že jste mi odpoledne v úterý na vlastní oči lhal?

Radek John: Tak, vážený pane poslanče...

Za kapitolu rozpočtu Ministerstva vnitra nese odpovědnost ministr vnitra a odborářům s prominutím do toho nepřísluší co kvákat

Daniel Korte: Mluvím, mluvím, mám slovo. Za druhé, sbíral-li někdo podpisy, tak si dal patrně velkou práci, aby mě nepotkal. Takže, já prosím chci vidět, s jakým programem byla tato schůze navržena a schválena. Chci vidět ty podpisy a návrh toho programu. Za třetí, mohl by mi prosím někdo vysvětlit, jak je možné, že ačkoli výbor byl svolán v úterý, z vašeho rozhodnutí, pane předsedo, večer, v pondělí se na stránkách Unie bezpečnostních složek objevilo toto oznámení: Ve čtvrtek 12.7. 2012 bude předseda USBMV od 13 hodin hostem Bezpečnostního výboru sněmovny, a to pro akci Upír, kde bude interpelován i ministr vnitra Jan Kubice. Účelem je najít finanční prostředky pro BSČR na zajištění fungování. Dámy a pánové, prosím, kdo vlastně svolává tuhle schůzi? Policejní odboráři? Co říká pan policejní prezident na to, že policejní odboráři pod vedením pana Buřiče vyhlašují petici na odvolání ministra financí Kalouska? Co říká to, že chtějí interpelovat ministra vnitra Jana Kubiceho? Dámy a pánové, dle mého mínění toto je frapantní pokus o politizaci policie. Jestli se to někomu nezdá, tak já už nevím, co by byla politizace policie. Takže, dobře, ještě jsem neskončil. Máme zde rozpočet Ministerstva vnitra jako bod programu. Může mi někdo vysvětlit, co mají dělat na jednání o rozpočtu odboráři? Odboráři jsou od toho, aby se starali o to, aby na toaletách byl toaletní papír a mejdlo. Popřípadě, aby zaměstnavatel zajistil nápoje pro pitný režim. Samozřejmě v pojetí opozice, zejména sociální demokracie, odboráři jsou od toho, aby dělali kravály po ulicích. Nicméně za kapitolu rozpočtu Ministerstva vnitra nese odpovědnost ministr vnitra a odborářům s prominutím do toho nepřísluší co kvákat. Takže prosím odpověď na své otázky, na pana předsedu, na pana policejního prezidenta a konec konců se k tomu mohou, protože jsem demokrat, vyjádřit i dotyční odboráři. Děkuji.

Radek John: Dobře, hlásí se pan Vidím jako host. Pokud výbor souhlasí, aby hosté promluvili, tak...

Jan Vidím: Omlouvám se, pane předsedo, já jsem poslancem Poslanecké sněmovny, moje účast na jednání výboru je automatická, jediné, co nemohu na tomto výboru dělat, je hlasovat. Mohu předkládat návrhy a vystupovat v rozpravě (smích), máte tady veselo evidentně, budu chodit častěji.

Radek John: Vy chodíte často.

Jan Vidím: Dvakrát jsem vynechal evidentně, už to neudělám. Chtěl jsem říct pouze, teď vůbec ne věcně, ale procesně. Tento výbor byl svolán takzvaně na podpisy, shodneme se na tomto, protože pro jednání výboru platí přiměřeně zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, tak Poslanecká sněmovna, je-li svolána takzvaně na podpisy, pak tato schůze se řídí schváleným programem, který je navržen těmi podpisy. Čili, domnívám se, že, nedomnívám se, jsem přesvědčený, že nelze v tuto chvíli měnit pořad jinak, než tak, jak je navržen těmi svolavateli. Nic jim nebrání v tom, aby vás požádali o svolání další schůze s tím bodem, o kterém hovoří, ale v tuto chvíli prostě není procesně možné ten program rozšiřovat. Je možné jej přijmout nebo nepřijmout, ale v té podobě, v jaké byl těmi svolavateli navržen, prostě protože taková je obdobná praxe při jednání Poslanecké sněmovny a zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny platí pro jednání výboru přiměřeně. Děkuji pěkně.

Radek John: Děkuji, paní poslankyně Černochová.

Jana Černochová: Já jsem chtěla poprosit jenom o upřesnění, protože v tom návrhu toho programu je rozpočet Ministerstva vnitra na rok 2013 a 2014 a byl tady uveden v té pozvánce pan ministr vnitra Kubice, pan policejní prezident, pan Štěpánek, pan Buřič. Jestli se nemýlím, pane předsedo, kapitola Ministerstva vnitra je mnohem širší kapitolou, není to ministerstvo policie, jak by se mohlo zdát podle pozvaných hostů, ale je to ministerstvo, které má vedle sebe další aktivity, jako je například veřejná správa, jako je například „uzina“, jako jsou například hasiči, takže se chci zeptat, zdali se máme bavit o rozpočtu Ministerstva vnitra bez těchto osob. Mně to přijde velmi špatné, protože samozřejmě i hasiči mají stejný problém s nedostatkem finančních prostředků jako policie. Stejně tak předpokládám, že „uzina“ by měla stejně tak zájem sledovat dění na dnešním výboru. Takže se chci zeptat, kdo přizvával a podle jakého klíče přizvával hosty, kteří jsou uvedeni na pozvánce. Děkuji.

Radek John: Děkuji. Pan poslanec Tejc.

Jeroným Tejc: Děkuji. Tak já vám pominu ta slova o odborářích, pominu tady to, že máme různé názory na to, jaká je úloha občanských a jiných iniciativ v této společnosti. Nicméně odpovědnost samozřejmě nese pan ministr vnitra, ale především tu odpovědnost nese Poslanecká sněmovna, ta schvaluje rozpočet. Pan ministr vnitra, jak jsme již viděli v minulosti, zejména v posledních měsících, nemá na rozpočet vůbec žádný vliv. Buď mu ho předloží ministr financí a nebo ho schválí sněmovna v nějaké výši a pan ministr vnitra, a já mu věřím, že se snaží získat co nejvíce peněz, to samozřejmě je snaha každého ministra, bohužel v této věci nese odpovědnost pouze za to, jak s tím rozpočtem navrhne hospodařit. Musím říct, že je určitě dobře, když tady budeme zvát spoustu osob, já si jejich názory rád vyslechnu, my jsme tady projednávali rozpočet několikrát a tehdy ze strany koaličních poslanců příliš velký zájem o to slyšet ty názory, které tady zaznívaly, alespoň podle mého názoru, nebyl. Já jsem, protože jsem iniciátorem této akce, požádal, a protože se to týkalo akce Upír, o které jedna z odborových organizací začala mediálně hovořit v souvislosti s rozpočtem, požádal o svolání tohoto výboru pana předsedu, předložil jsem potřebný počet podpisů a na základě toho proběhla konzultace se všemi možnými účastníky o tom, kdy je nejvhodnější termín tak, aby se to zvládlo v tomto týdnu Poslanecké sněmovny, to znamená mohli být přítomni, mohl být přítomen maximální počet poslanců, ale především, aby byl přítomen pan ministr vnitra a pan policejní prezident a bez ministra vnitra bych skutečně takovýto výbor si nedovolil požádat o jeho svolání.

Stejně tak jsem požádal pana předsedu Johna, aby oficiálně pozval zástupce odborů, kterých se tato situace dotýká, především těch odborů, tedy UBS, Unie bezpečnostních složek, které o této akci začaly jako první hovořit. Myslím si, že na tom není nic podivného, nic, co by nás mělo znepokojovat. Já bych skutečně rád, abychom tady se touto věcí zabývali. A pokud se týká oné námitky, že jsem měl uplatnit pravidlo přiměřeně, já myslím, že ta přiměřenost tady samozřejmě může být zvažována a myslím, že není nic nepřiměřeného na tom, pokud výbor, který je značně dynamičtější a mobilnější než Poslanecká sněmovna, se rozhodne zařadit nový bod a myslím, že tak, jako to bývá v Poslanecké sněmovně, pokud je tady námitka, tak může být vznesena.

Pan předseda, předpokládám, o ní nechá hlasovat a my rozhodneme o této námitce hlasováním. V Poslanecké sněmovně to bývá tak, že většina rozhodne, já samozřejmě budu tuto většinu respektovat, tak mě to naučila paní předsedkyně Němcová z ODS, to za prvé.

Za druhé, je tady druhá varianta, že tento návrh stáhnu. Máme tady přítomny tuším všechny poslance Výboru pro bezpečnost, ihned připravím tu listinu a za hodinu můžeme přerušit to jednání a bude svoláno nové jednání panem předsedou, protože žádná jiná lhůta tady není, je tady maximální 15-ti denní lhůta, do které výbor musí být svolán, žádná minimální a nepovažoval bych za nekorektní, pokud bych to učinil takto formálně, byla-li by tady námitka proti tomu. To znamená, navrhl bych svolání toho výboru zhruba, teď máme za sedm minut, zhruba za pět minut tři hodiny, to znamená na tři čtvrtě na čtyři s tím bodem, který tady nebyl avizován. Předpokládám, že bych byl schopen ty podpisy získat velmi rychle krátkou cestou od kolegů, kteří sedí nalevo ode mě i napravo. Takže to jsou dvě varianty vstupu, který si dovolím navrhnout.

Radek John: Děkuji a pro pana poslance Korteho, aby to slyšel na vlastní uši, tak já jsem dostal informaci, že bude dostatek podpisů, že je třeba svolat tu schůzi mimořádně kvůli akci Upír, protože může nastat velmi dramatická situace kolem voleb a pokud tato akce nastane, ta akce má jasnou souvislost s rozpočtem, a protože jsme chtěli pozvat hosty, kterých se to týká, tak asi jsme ten bod nenazvali Upír. To je bod 1. Bod 2, pokud chcete podpisy, tady je máte k dispozici. Bod 3, celá věc se upřesňovala. Šlo nám hlavně o to, aby ti, kterých se to týká, měli čas a proto zřejmě ti, kteří věděli, že bude dostatek podpisů, obvolávali lidi, kdy tady budou a já znovu opakuji podle paragrafu 36, odstavec 2 zákona o jednacím řádu jsem povinen svolat schůzi výboru, požádají-li o to alespoň 2/5 všech členů výboru a nikdy nebudu jednat proti zákonu. Děkuji. Paní poslankyně Černochová.

Jana Černochová: Já musím říct, že ty odpovědi pana kolegy Tejce mě neuspokojily, protože v tom programu není akce Upír, je tam rozpočet Ministerstva vnitra na rok 2013 a 2014. Nevidím tady ředitele Hasičského sboru, nevidím tady pana Švarce, nevidím tady odboráře z Ministerstva vnitra. Takže já se domnívám, že pokud se máme skutečně dnes zabývat tím bodem 2 tak, jak byl nazván, rozpočet Ministerstva vnitra, tak musíme přizvat i tyto hosty, protože stejně tak oni by se dotčeni mohli cítit, že tady dnes neměli k tomu co říct. A akce Upír se týká zrovna tak hasičů, jako policistů. Takže já s tím seznamem těch přizvaných hostů nesouhlasím a chtěla jsem se zeptat, jak se o tom, že se tento výbor bude konat, dozvěděl ministr vnitra? Protože já předpokládám, že bývávalo zvykem, a promiňte mi, nejsem tady tak dlouho, jako někteří z vás, že se vždycky, ať už policisté nebo hasiči, zvali prostřednictvím ministra vnitra. Tak se chci zeptat pana ministra vnitra, jestli on teda pozval ty hosty, nebo jestli je obvolával adresně pan kolega Tejc, nebo jestli obvolával jednotlivé přizvané pan předseda John. Děkuji.

Radek John: Paní poslankyně Bebarová.

Zuzka Bebarová: Nemám problém projednávat rozpočet Ministerstva vnitra, respektive jeho dílčí část, neboť tento výbor se nepochybně rozpočtu Ministerstva vnitra budě věnovat ještě na řadě dalších zasedání a doporučovala bych, abychom, ona i ta část nám zabere poměrně dost času, se věnovali tomu, co bylo návrhem. Na druhou stranu mám problém s tím, a říkám to otevřeně, co namítá pan kolega Vidím. Jednací řád se skutečně vztahuje i na náš výbor. Jsem jedním z podpisovatelů návrhu na svolání dnešního jednání, je skutečností, že tam byl pouze jeden bod, a jsem připravená připojit svůj podpis pod další návrh, podobně jak navrhuje pan Tejc, ale doporučovala bych tento postup jako výrazně čistší, tak bychom nevyužívali nějaké aktuální převahy, nebo já ani nevím, jaký je tady hlasovací poměr, ale abychom respektovali zákon, jak říkal pan předseda.

Radek John: Děkuji, já jenom, když se dívám do jednacího řádu, tam je paragraf 36 svolání schůze, bod 3, kde je napsáno: člen výboru může navrhnout doplnění nebo změnu pořadu jednání. Pan poslanec Vidím, ano. No tak nám to vysvětlete.

Jan Vidím: Vy se na tom vašem jednání bude rozhodovat určitě ve finále určitě sami. Jenom upozorňuji, že toto se netýká právě onoho ustanovení zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, které vymezuje způsob svolání výboru, tam je, ve chvíli, kdy je výbor svoláván na základě harmonogramu jednání Poslanecké sněmovny ve výborových týdnech, tam vy vždy si stanovujete návrh pořadu a termínu na předchozím výboru a na tom výboru, který probíhá, si schvalujete program jako takový, včetně případných změn a doplňků. V případě, je-li svoláno jednání výboru takzvaně na podpisy, tak součástí té žádosti o svolání výboru je i návrh pořadu. A ten návrh pořadu buď schválíte, nebo neschválíte, ale nemůžete jej rozšiřovat tak, jak nemůže činit sněmovna, když je svolaná takzvaně na podpisy. Tam buď jedná o pořadu, nebo nejedná o pořadu, o tom, který je navržen na ty podpisy, jo?

Radek John: Dobře.

Jan Vidím: Jinak k panu kolegu Tejcovi jenom větičku. Já myslím, že ten jeho námět, že on tady cosi navrhl a někdo může vznést námitku, tak jednak by to mělo být obráceně, protože zákon o jednacím řádu něco říká a druhak já si myslím, že skutečně jako nepokoušejme, nechytejme prostě tygra za ocas. Vy máte tu možnost, vy jste jí sám zmínil, je to naprosto korektní, naprosto čisté, protože pak by opravdu docházelo k tomu, že by se to lámalo zbytečně přes koleno. Jo?

Radek John: Dobře, děkuji, v tom případě já navrhuju ten postup, že bude svolána nová mimořádná schůze, a to tak, že okamžitě. Dal bych na to 15 minut pauzu, abychom to stihli podepsat. Pan poslanec Tejc.

Jeroným Tejc: Já bych v tom případě si asi využil toho, že bychom začali jednat. Děkuji za vstřícnost i kolegovi Vidímovi, za to, že jsme schopni najít i v takto vypjaté chvíli řešení. To znamená, já bych si dovolil v průběhu teď toho zahájení a té diskuze připravit podpisový arch pro menšinu členů výboru. Samozřejmě může se podepsat většina, kterou bude zajímat, jak je to se stanoviskem ministra vnitra k výrokům pana ministra Kalouska o možném ovlivňování či manipulaci policie a v tu chvíli bych jenom požádal o to, abychom teď si stanovili datum, přímo čas. Zeptám se, jestli by vyhovovala 16. hodina, jestli bychom do té doby mohli prodiskutovat tu situaci. Nebo 16.30. Takže asi bych to viděl na 16.30 a do té doby bych alespoň za sebe rád to předchozí jednání, jednání...

Radek John: Pan poslanec Vidím.

Jan Vidím: Jako jednejte si, jak chcete, ale součástí té žádosti v žádném případě nemůže být určení času, nebo dokonce ani data, to je na předsedovi výboru, na kdy on to svolá, jo?

Jeroným Tejc: Ne, to je samozřejmé, ale já bych nerad tady návrh, který pak nebude akceptován a bude zase kolem toho velká debata. Takže děkuji.

Radek John: Tak já splním svojí povinnost a svolám schůzi hned, jak dostanu více než 2/5 podpisů členů výboru. V tom případě, nebude tam uveden čas. Vraťme se tedy k tomu, co bylo navrženo v pozvánce a pojďme hlasovat o pořadu schůze tak, jak byl uveden v pozvánce. Prosím.

Jana Černochová: Pane předsedo, neodpověděli jste mi na to, jak jsem se ptala, jednak pana ministra vnitra, kterému byste měl udělit slovo, jak byl přizván na tento výbor, kdy se o tom dozvěděl a jak se sezvával seznam těch přizvaných a proč tady není ředitel hasičského sboru a proč tady není ředitel „uziny“. A odboráři z ministerstva vnitra.

Radek John: Dobře, tak já to odpovím. Odboráři z Ministerstva vnitra tady nejsou, z hasičského sboru tady jsou. Odpovím vám to, bylo to svolávané všechno v úterý velmi narychlo. Úkol měl pan tajemník, obvolával lidi pan tajemník. Dám slovo panu ministru vnitra.

Jan Kubice: Já vám děkuji za slovo, pane předsedo, děkuji za pozvání. Já jsem se dozvěděl o tom, že má být tato schůze někdy v neděli večer z internetu, že má být v průběhu tohoto týdne a někdy tuším včera ráno, možná předevčírem večer přišlo pro mě pozvání na výbor. Toť k té otázce. Nikoho jiného jsem nezval.

Radek John: Pan poslanec Bezecný.

Zdeněk Bezecný: Já jsem potom teda chtěl doplnit ten dotaz, jak to, že jeden z těch pozvaných hostů o tom věděl ještě dříve, než byl výbor svolán.

Radek John: Pan poslanec Tejc. Promiňte ještě, první jste se o tom mohl dozvědět z tiskové konference sociální demokracie, která před 14-ti dny říkala, je třeba svolat schůzi výboru. Takže ta informace tady nějakým způsobem probublávala a já znova opakuji, když se více než 2/5 členů výboru shodnou svými podpisy na svolání schůze, nikdy tomu nebudu bránit. Pan poslanec Tejc.

Jeroným Tejc: Tak skutečně, můžeme se přít o tom, kdo kdy se dozvěděl. Já jsem požádal o to, aby výbor byl svolán v době, která umožní účast policejního prezidenta, zástupců odborů a především ministra vnitra, to za prvé. A za druhé, já myslím, že tady určitě mohou zaznívat různé návrhy. Já si vzpomínám na svolání mimořádného výboru 3 dny před volbami, pan ministr ještě v roli policejního plukovníka a šéfa útvaru. Také si chci vzpomenout na to, kdy kdo byl pozván, kdo věděl o tom, co se bude projednávat a jakým způsobem. Takže myslím, že nemá smysl už asi se tady vracet už zpět, ale prostě jsou někdy postupy, které jsou standardní, které jsou méně standardní, ale důležité je, aby byly v souladu se zákonem o jednacím řádu, a myslím, že i ten minulý i ten současný tak je.

Radek John: Děkuji, paní poslankyně Černochová a pan poslanec Korte.

Jana Černochová: Já se velmi omlouvám, ale já se skutečně domnívám, že by tady měl být pan ředitel hasičů a měl by tady být ředitel „uziny“. Pokud se máme zabývat rozpočtem Ministerstva vnitra a oni tady dnes nejsou, bude to vnímáno veřejností velmi špatně, i tou odborářskou veřejností, že prostě neměli tu možnost. Já bych neměla sebemenší problém a chápu stejně, jako kolega Tejc, že akce Upír může znamenat prostě nějaké ohrožené bezpečnostní riziko pro Českou republiku a že je třeba se o ní bavit. Na druhou stranu, pokud se do programu dá rozpočet Ministerstva vnitra, tak bych si dovolila navrhnout, zdali by pan kolega Tejc nesouhlasil s následujícím postupem. Tento výbor ukončit bez schválení tohoto bodu a do toho svolaného výboru vámi, pár minut potom, respektive promiňte panem předsedou, pár minut potom, co skončí tento, tak dát změněný bod, který vlastně jste vy tady x-krát říkali, a to akce Upír.

Radek John: Děkuji, ještě pan poslanec Korte.

Daniel Korte: Děkuji, já jsem neslyšel odpověď na svoji otázku, která mířila na pana policejního prezidenta, co říká tomu, že policejní odborářští bossové si nechávají svolat výbor, neboť tak se musím domnívat, že tomu bylo, když o den dříve, než pan předseda výbor svolal, vyšlo tiskové oznámení na jejich webových stránkách. Děkuji.

Radek John: Děkuji. Tak já dám slovo panu policejnímu prezidentovi, akorát by bylo třeba támhle jít k mikrofonu. Já se omlouvám, protože celou památnou schůzi zaznamenáváme. Pan poslanec Tejc ještě. Než dojde pan policejní prezident, já dám slovo panu poslanci Tejcovi, potom panu policejnímu prezidentovi. Děkuji.

Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Já jenom první věc, tento výbor nesvolal ani pan policejní prezident, ani žádný odborář, svolal ho pan předseda na žádost tuším osmi poslanců Parlamentu České republiky. Takže já bych se chtěl důrazně ohradit proti tomu, co tady zaznělo, byť na to můžeme mít každý svůj názor. A jenom bych si dovolil požádat o to, zda bychom tedy mohli v zásadě přejít k přípravě tady toho formálního řešení. Pokud bychom navrhli konání toho výboru s těmi dvěma body, s tím, abych vyhověl paní poslankyni Černochové. To znamená, akce Upír a její možné důsledky, pokud by s tím takto souhlasil pan ministr vnitra a pan policejní prezident, tak bych navrhl, abychom po vystoupení pana policejního prezidenta předali podpisy pro toto mimořádné jednání, které by mohlo začít, pokud s tím bude souhlasit pan předseda, 15 hodin 30 minut a tím bychom se formálně vypořádali s celou touto situací, bude-li tedy na tom shoda. To znamená, na to jsem se chtěl zeptat, jestli takto je akceptováno, jestli takto by to mohlo být. Pokud ano, tak já to tak učiním a samozřejmě briskně dodám panu předsedovi a samozřejmě by mohla být vyhlášena po té pauze...

Radek John: Je někdo, kdo by neakceptoval takovéto řešení? Jestli, tak ať se přihlásí. Pan poslanec Korte neakceptuje, ostatní akceptují. Děkuji a pan policejní prezident.

Petr Lessy: Pane předsedo, dámy a pánové, já v tento okamžik nemám žádnou relevantní informaci o tom, že by někdo z policejních odborů nebo odborářských organizací, které působí v Policii České republiky, svolával tento mimořádný bezpečnostní výbor, stejně by to bylo protizákonné, protože nemá k tomu absolutně žádné oprávnění. Děkuji.

Radek John: Děkuji, takže já konstatuji, že program schůze nebyl schválen. Ještě pan poslanec Klučka, Krupka.

Jaroslav Krupka: Jen, abych upřesnil, já jsem chtěl jenom říct, že bychom měli hlasovat. Nicméně, já jenom pro upřesnění, když tady padala informace a z úst pana policejního prezidenta, že nemá žádné informace, že by svolávali odboráři, v uvozovkách, tak pokud tady oficiálně padla informace, že v neděli už tato schůze byla avizována na tom serveru, tak je s podivem, že na podpisové listině 10. července, což jenom říkám, je úterý, teprve podepisovala část tohoto výboru, že chce udělat konání mimořádného výboru. Takže je to, tak v pondělí 9., čili minimálně den dopředu už to tam viselo.

Radek John: Děkuji, ještě se hlásil pan poslanec Tejc.

Jeroným Tejc: Já bych ještě možná před hlasováním, které by mohlo být zbytečné, požádal o pauzu do půl. To znamená tak, abychom připravili ony podpisy a mohli se vypořádat rovnou hlasováním tedy s touto schůzí příští.

Radek John: Dobře, je někdo proti tomuto návrhu? Tak v tom případě vyhlašuji pauzu do půl čtvrté s tím, že se svolá nová mimořádná schůze. Pokud bude dostatek podpisů. Děkuji.

...

Znovu a lépe: na změnu taktiky je potřeba reagovat změnou taktiky

Radek John: Pan poslanec Tejc se hlásí.

Jeroným Tejc: Tak, vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, vidím, že zřejmě taktika, která byla zvolena, nebyla zvolena náhodně. Já jsem očekával, že pokud se uzavře dohoda tady a takto jsem vnímal i souhlas; jediný, kdo s tím nesouhlasil, byl pan poslanec Korte, že se zvolí tento postup, tak zřejmě ta dohoda neplatí ze strany poslanců koalice. Já si na to dovolím zareagovat a v tomto případě s ohledem na to, že schůze byla pouze přerušena, ta první, a protože zřejmě by došlo ke zpochybnění toho konsenzu, který tady byl učiněn se svoláním schůze druhé, tak je mi to líto, ale trvám na tom, že jsem podal návrh na zařazení nového bodu, který se týká pana ministra financí Kalouska a jeho výroků. A proto tedy, aniž bych z toho chtěl činit jakýkoli kabaret, tak je mi líto, ale trvám na tom a žádám, pane předsedo, abyste dal hlasovat v tuto chvíli o návrhu na změnu programu, který jsem předložil, tedy zařazení bodu č. 1 a v té chvíli tedy jsme začali prvním bodem. A zároveň bych požádal o to, aby, protože schůze byla řádně svolána a je 15: 30 bylo přerušeno, aby byla zajištěna účast pana ministra vnitra, který by tady podle mého názoru měl být přítomen, protože schůze je stále ta první přerušená a nedostaví-li se zástupci koalice, nevidím důvod, proč by se neměl dostavit ministr vnitra. A to za prvé.

Radek John: Děkuji, takže já dám hlasovat o pořadu schůze, kde bod 1 je, informace ministra vnitra a policejního prezidenta k výrokům ministra Kalouska a bod 2 je akce Upír, rozpočet Ministerstva vnitra. Kdo je pro? ... Teď přicházejí. My jsme si mysleli, že už to bude bez vás, takže jsme začali. Takže znovu pan poslanec Tejc, situace se mění každým okamžikem.

Jeroným Tejc: Tak znovu a lépe. Znovu a lépe, na změnu taktiky je potřeba reagovat změnou taktiky, takže v tomto případě si dovolím podat návrh na přerušení té první schůze, která byla řádně svolána, a to do ukončení schůze, která byla svolána na podpisy na 15 hodin 30 minut s těmi dvěma body.

Radek John: Děkuji, takže já dávám hlasovat o... Tak my jsme tu četli ty body, vy jste tu nebyli včas, ale napřed musíme přerušit tu schůzi. Takže dávám hlasovat, kdo je pro přerušení této schůze. Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Dobře. Děkuji. Přerušeno. A já vás vítám na deváté schůzi výboru pro bezpečnost, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci a pan poslanec Korte ještě.

Daniel Korte: Vážený pane předsedo, já si vás dovoluji upozornit, že mně nebyla doručena pozvánka.

Radek John: Já prosím rychlého posla, aby doručil pozvánku. Tak, podle prezenční listiny, je přítomno všech, plný počet poslanců. Nemáme žádné ztráty. Pozvánka bude doručena všem. Pan poslanec Korte.

Daniel Korte: Já vznáším zásadní námitku k bodu 1. Je věcí elementární slušnosti, jednáme-li o někom, tak ten někdo, aby mohl být přítomen tomu jednání. Pane předsedo, zajistil jste přítomnost pana ministra Kalouska?

Radek John: Pan poslanec Tejc...

Daniel Korte: Já se ptám vás, vy svoláváte...

Radek John: Ano a hlásí se další v pořadí, pan poslanec Tejc. Pozvánka vám bude doručena. A já vyvolám pana poslance Tejce, pak paní poslankyni Řápkovou... V režimu, abychom neztráceli čas.

Jeroným Tejc: Já jenom, jestli dámy a pánové můžete, mně to tak legrační nepřipadá. Já myslím, že tady je evidentní, že koaliční poslanci se snaží zabránit tomu a já jim rozumím, aby se výbor pro bezpečnost zabýval výroky pana ministra Kalouska a jeho snahou o ovlivňování policie. Já myslím, že to je potřeba si pamatovat, to je to téma, které tady je, žádné jiné téma tady neřešíme. Já jsem vnímal ten svůj vstřícný krok v tom smyslu, že jsem stáhl návrh, který tady byl podán na to, abychom zařadili nový bod s tím, že bude svolána nová schůze. Objevil se tady jeden jediný člověk, a to pan poslanec Korte, který řekl, že s tímto postupem svolání schůze na 15 hodin 30 minut, s těmito dvěma body nesouhlasí. Požádal jsem a předal jsem panu předsedovi podpisovou listinu s potřebným počtem podpisů a on schůzi, dle tohoto téměř konsenzu svolal schůzi na 15 hodin 30 minut. V 15 hodin 30 minut tady řada kolegů nebyla, rozumím tomu, stejně tak jsem očekával, že bude rozdána pozvánka, a to považuji skutečně za chybu, že pozvánka je hotová pouze v jedné kopii. Já bych nerad, abychom si jí všichni tady museli půjčovat. Takže v tomto smyslu tu námitku samozřejmě přijímám.

To co si myslím, že mnohem podstatnější, je to, jestli se dnes dostaneme nebo nedostaneme k tomu, abychom se zabývali výroky pana ministra Kalouska. A jak jsem navrhl, tak pan předseda John učinil. To znamená pan předseda John má jedinou povinnost ze zákona o jednacím řádu, na návrh schůzi svolat a označit ten bod tak, jak byl označen na onom návrhu. Já si myslím, že přítomnost pana ministra Kalouska není nutná, protože my se nevyjadřujeme teď v tuto chvíli k panu Kalouskovi, ale k jeho výrokům. Ty výroky zazněly a mě vůbec nezajímá názor pana ministra Kalouska, při vší úctě k němu, jako k ministrovi vlády, protože on ten názor prezentoval včera několik hodin na jednání Poslanecké sněmovny, což mě inspirovalo mimo jiné k tomu, abych dnes požádal o zařazení tohoto konkrétního bodu. Pan ministr Kalousek se vyjádřil, nicméně včera přes opakovanou žádost se nevyjádřil ministr vnitra, a proto já jsem rád, že dnes je přítomen a budeme mít možnost se jej zeptat, protože mimochodem dnes neprobíhají interpelace ani písemné, ani ústní. Takže já bych rád touto cestou tohoto využil. To je ten hlavní důvod, proč jsem toto navrhl. Samozřejmě vnímám to, že cesta, kterou se tady vydáváme je krkolomná co do procesního způsobu, na straně druhé myslím, že není jediný důvod, abychom nemohli o té záležitosti dnes jednat. Jsem rád, že teď každý máme před sebou pozvánku s návrhem programu, který tady je. A protože jsme přerušili až do skončení schůze deváté tu schůzi, která byla řádně svolána, a kterou myslím nikdo nezpochybnil, tu schůzi osmou, tak v tuto chvíli myslím, že není důvod, abychom nemohli pokračovat v projednávání návrhu programu schůze deváté, ať už bude schválen nebo nebude. Děkuji.

Radek John: Pan poslanec Krupka.

Václav Klučka (?): Ne, Klučka. Pane předsedo, já jsem pouze se chtěl zeptat, a to nebylo nic osobního proti panu Tejcovi, když jsem řekl o procesní záležitosti. Vy jste to teď sice vysvětlil, jestli my budeme následně po této schůzi pokračovat v té osmé schůzi přerušené, nebo se dohodneme, že jí zrušíme, protože my jsme v situaci, kdy tohle máme otevřené, obsahově jsme se posunuli někam jinam. Takže to by byla první věc, na kterou by měla být dohoda a druhá věc, myslím si, že pan kolega Korte měl vcelku logické odůvodnění, které tady vznesl a myslím si, že i jeho námitkou bychom se měli zabývat. Děkuji.

Radek John: Děkuji. Paní poslankyně Černochová.

Jana Černochová: No já vzhledem k tomu, že tu máme celou řadu hostů, kteří sem přišli k rozpočtu a k té akci, kterou jsme přejmenovali v tom programu jako akci Upír, tak bych navrhovala, aby se ty body přehodily. Aby jako bod dvě byla informace a stanoviska k akci Upír, jako bod tři informace a stanoviska ministra vnitra a policejního prezidenta k výrokům ministra financí a to z důvodu, že jednak se možná dostaneme i k tomu, že se pokusíme třeba sehnat pana ministra financí a jednak tady nebudeme zdržovat hosty, kteří sem přišli k těm záležitostem, které se týkají těch odborářů. Děkuji.

Radek John: Já jenom podotýkám, že ten bod se jmenuje Informace a stanoviska ministra vnitra a policejního prezidenta k výrokům ministra Kalouska, to znamená, že ti hosté tady budou stejně. Pan poslanec Korte.

Daniel Korte: Já opět pouze připomínám, že jsem řekl, a na tom trvám, že je věcí elementární slušnosti, aby při projednávání věci, která se někoho týká, ten dotyčný mohl být přítomen. Tudíž, pane předsedo, znovu se vás tážu, zdali jste pozval pana ministra Kalouska. A v souvislosti, tedy v návaznosti na to, co navrhla kolegyně Černochová, vás vyzývám, abyste v mezidobí, zatímco budeme jednat o boduUpír, se pokusil sehnat pana ministra Kalouska. Nesouhlasím s paní Černochovou, že snad se nám podaří sehnat, to není náš úkol, to je váš úkol. Děkuji.

Radek John: Děkuji. Já si myslím, že asi se budeme muset dobrat nějaké pravdy hlasováním. Takže já, když dovolíte, bych začal devátou schůzi Výboru pro bezpečnost a podle prezenční listiny je přítomno, jsou přítomni všichni poslanci, výbor je usnášeníschopný, nikdo z členů Výboru pro bezpečnost se neomlouvá, pan poslanec Korte má technickou. K pořadu schůze se dostaneme.

Daniel Korte: Děkuji. Já jsem žádnou prezenční listinu na devátou schůzi nedostal, já jsem se podepsal k té minulé, ale ne k této. Takže máte mylné informace, jenom vás opravuji, abyste nekázal bludy.

Radek John: Vážený pane poslanče Korte, leží vám před očima pozvánka na devátou schůzi Výboru pro bezpečnost, který se uskuteční 12. července od 15: 30. Můžete se na ní podívat? Děkuji Vám.

Daniel Korte: Nyní jsem dostal prezenční listinu, teprve nyní, teď se podepisuji.

Radek John: Schůze byla svolána podle paragrafu 36, odstavec 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle kterého je předseda výboru povinen svolat schůzi výboru, požádají-li o to alespoň 2/5 všech členů výboru. Minimální počet pro svolání schůze podle tohoto ustanovení je v případě Výboru pro bezpečnost 6 členů, v tomto případě o svolání požádalo 8 členů Výboru pro bezpečnost. Vítám zde pana ministra vnitra Kubiceho, prvního náměstka pana Hrušku, náměstkyni paní Oliveriusovou, dále vítám pana policejního prezidenta Lessyho a zástupce odborových organizací působících v Policii České republiky i v Hasičském záchranném sboru. Doporučuji, aby ověřovatelem pro tuto schůzi výboru byl určen pan poslanec Richard Dolejš. Pokud není vůči tomuto návrhu námitka, dávám o tomto návrhu hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Jeden zjevně jo. Hlasováním byl pan poslanec Richard Dolejš potvrzen jako ověřovatel této deváté schůze výboru. Co se týče schválení pořadu schůze, máte před sebou doufám všichni pozvánku na devátou schůzi výboru, návrh pořadu je v pozvánce uveden. Zazněly tady námitky, takže já dávám hlasovat o schválení pořadu schůze tak, jak je uveden na pozvánce, pokud... Dobře, tak se hlasuje o protinávrhu. Padl tady protinávrh přehození těch dvou bodů tak, jak jsou uvedeny na pozvánce. Kdo je pro přehození těchto dvou bodů? To znamená pro schůzi, kde první bude informace a stanoviska k akci Upír a druhá informace a stanoviska k výrokům ministra Kalouska. Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? ... Ano, pan poslanec Tejc.

Jeroným Tejc: Já jenom k těm poznámkám. Já už skutečně to nechci komplikovat, první věc je, že prezenční listina, která tady byla vyhotovena, tak je právo jí podepsat, nikoli povinnost, to za prvé a jsem rád, že tak ostatní mohli učinit i v průběhu, nicméně, pokud bychom se striktně drželi toho, co je tady dáno, tak jsme vůbec neměli hlasovat o změně tak, jak to navrhla paní poslankyně Černochová, protože pokud tedy platí, že se držíme přiměřeně, tak ten návrh je nehlasovatelný. Ale já to považuji za demokratické, abychom se takto vyjádřili hlasováním a abychom hlasovali o programu tak, jak byl navržen v písemné podobě.

Informace a stanovisko ministra vnitra a policejního prezidenta k výrokům ministra financí Miroslava Kalouska k manipulování Policie České republiky

Radek John: Děkuji. Takže dávám hlasovat o schválení pořadu deváté schůze Výboru pro bezpečnost tak, jak je navržen na pozvánce. Kdo je pro? ... Takže znovu, kvůli panu poslanci Kortemu, kdo je pro? Kdo je proti? Jeden. Zdržel se? Takže konstatuji, že program deváté schůze Výboru pro bezpečnost byl schválen a otevírám tímto první bod programu – Informace a stanovisko ministra vnitra a policejního prezidenta k výrokům ministra financí Miroslava Kalouska k manipulování Policie České republiky. A já bych poprosil, aby ten bod uvedl... Tak ještě pan poslanec Krupka technická.

Jaromír Krupka: Ano, pane předsedo, já spíš takovou organizační. Máme tady v tom bodě, že tady budou zástupci se k němu vyjadřovat i odborů a já trošku tápu z hlediska informací, co je předmětem jejich vystoupení. A spíš druhá věc z hlediska usazení, tam bych se zeptal pana kolegy, který tady sedí. Bývá zvykem, že tady bývají vyčleněná místa pro poslance anebo případně zas pan policejní prezident sedí tady vzadu. Myslím si, že z hlediska slušnosti...

Radek John: Ano samozřejmě...

Jaroslav Krupka: Myslím si, že by bylo dobře a pokud tady sedí jeden odborář, tak ať si sednou všichni anebo ať, se vší úctou, pan kolega si sedne k ostatním.

Radek John: Ano, já bych poprosil pana policejního prezidenta rozhodně, jestli by si sedl k mikrofonu. Vzniklo to tak, že když tady byli starostové jako hosté a neměli mikrofon, tak tady chodívali i k záznamu, takže hosté, kteří jsou pozvaní, a já předpokládám, že jim výbor umožní mluvit, když v maximální možné míře budou u mikrofonu, zkrátí se tím jednací čas, kdy už teď jednáme ani se nechci ptát, kolik minut. Ale poprosím hlavně pana policejního prezidenta, omlouvám se, příště budeme potřebovat pro velký zájem větší místnost. Pan poslanec Tejc.

Jeroným Tejc: Tak děkuji za slovo, vážené kolegyně a kolegové, jsem to já, který požádal o zařazení tohoto bodu a dovolte mi jej tedy krátce uvést a vyjádřit se i k tomu, co říkal pan poslanec Krupka a je to myslím velmi správné, je to, kdo je přizván. Já jsem zaznamenal v médiích řadu ohlasů na výroky pana ministra Kalouska v posledních hodinách i dnech i týdnech. A to na výroky, které směřovaly ke zpochybňování fungování policie jako nezávislé organizace a byť vnímám, že jedna věc je politický názor a vyjádření toho dojmu a každý jsem určitě v minulosti, a já jsem mezi tyto patřil také, občas se vyjádřil na adresu policie či státního zastupitelství tím či oním způsobem. Tam, kde si myslím, že to určitou míru přesáhlo, je vyjadřování pana ministra Kalouska a zaznamenal jsem v médiích, jak od Unie bezpečnostních složek, tak od policejních odborů řadu prohlášení, ale to co si myslím, že je nejdůležitější, je, aby se k této věci vyjádřili představitelé těchto institucí a navrhoval bych, abychom se zabývali stanovisky a informacemi pana ministra vnitra, který by měl mít možnost podle mého názoru jako první se k této věci vyjádřit, takto zní i tento bod. Druhý pan policejní prezident a následně by byla otevřená rozprava, kde by samozřejmě každý z nás, včetně případně i zástupců odborů, pokud s tím bude samozřejmě souhlasit výbor a odhlasuje tuto účast stejně tak, jako předpokládám, odhlasuje teď možnost účasti pana policejního prezidenta, s ohledem na to, že byl přizván, tak bychom mohli o této věci vést debatu. Já nechci zdržovat už dlouhým úvodem, nicméně nebudu opakovat všechny ty výroky pana ministra Kalouska. To, co mě zajímá je, jestli docházelo nebo nedocházelo k manipulaci a snaze ovlivnit vyšetřování, ať už v kauze CASA nebo v kauze jiné a chtěl bych se zeptat pana ministra vnitra, za prvé, jak vnímá tyto výroky pana ministra Kalouska, zda může zaručit, že policie je skutečně nezávislá a že pan ministr Kalousek se mýlí, když říká to, co říká, zejména o pracovnících Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, kteří podle něj nejen používají estébácké praktiky, ale také jsou svým způsobem manipulováni estébáky a bývalými estébáky tak, jak jsme to včera mohli slyšet, tím, že jsou jim předkládány různé zmanipulované posudky. A za druhé, zda má pan ministr vnitra povědomost o jakýchkoli tlacích na policii ze strany představitelů ať už vlády či opozice. Na pana policejního prezidenta mám také konkrétní otázky a to za prvé – jak pan policejní prezident tuto věc vnímá a především, zda on na základě kontrol, šetření a informací, které má, zaznamenal kdykoliv v posledních týdnech jakékoliv snahy o ovlivňování ze strany politiků v různých kauzách, ale především v kauze CASA a především panem Miroslavem Kalouskem. To znamená, já bych rád od pana policejního prezidenta slyšel, zda je či není pravdou, to co se dozvídáme z Reflexu a z jiných médií, že došlo k nátlaku a ke schůzkám na ÚOKFK, zda došlo či nedošlo, podle informací pana policejního prezidenta k tomu, že pan Mazánek volal nebo mu bylo voláno Miroslavem Kalouskem, jaké z toho vyvodil závěry a také zda má povědomost o tom, zda pan ministr Kalousek volal komukoliv jinému z vysokých představitelů policie či Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality. To jsou mé otázky, které bych rád zodpověděl, bylo-li by možné takto jako předkladatel o to zdvořile požádat jak pana ministra, tak pana policejního prezidenta.

Radek John: Já ještě než otevřu obecnou rozpravu, pan poslanec Boháč má připomínku před otevřením obecné rozpravy.

Zdeněk Boháč: Já děkuji, pane předsedo za slovo, já jsem to přeslechl, volal jste panu ministru Kalouskovi, aby přišel?

Radek John: Já poprosím pana tajemníka, aby to zkusil. Tak ještě než otevřu obecnou rozpravu, já doufám, že se souhlasem výboru, bych dal slovo panu ministrovi a panu policejnímu prezidentovi. Je někdo proti vystoupení těchto hostů? Není, děkuji. Takže já poprosím pana ministra a poté pana policejního prezidenta.

Mazánek a Kalouskova esemeska

Jan Kubice: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem se dozvěděl tak, jako pravděpodobně většina z vás z týdeníku Respekt asi před 14 dny, přesné datum nevím, že pan ministr Kalousek údajně měl volat vyšetřovateli případu CASA a že on to vnímá jako jakýsi tlak. Já jsem okamžitě po přečtení toho článku napsal dopis policejnímu prezidentovi a požádal jsem ho, aby mi sdělil na základě vlastního šetření, jestli ta informace je pravdivá a jestli něco takového, takového, připadá v úvahu. Ještě jsem na ten dopis nedostal odpověď. Pro úplnost chci dodat, že pod ministra vnitra, jak všichni víte, od 1. ledna už nepatří inspekce, ale je to GIBS, generální inspekce. Ministr vnitra nemá jiný mechanismus než tento, takže ten jsem samozřejmě použil a jinak o tom případu vím vzhledem k tomu, že tady sedí dva bývalí ministři vnitra a vědí, že slova ministr vnitra nejsou ani v trestním řádu, ani v trestním zákonu a ministr vnitra nemá žádné mechanismy k tomu, aby jakýmkoli způsobem vstupoval do trestního řízení. Je tam policejní orgán a dozorující státní zástupce, který dozoruje, zda je dodržována zákonnost při vyšetřování. To znamená, abych to shrnul, já nemám jinou informaci než z týdeníku Respekt, že došlo k tomuto tlaku. Děkuji vám za pozornost.

Radek John: Děkuji a prosím pana policejního prezidenta.

Petr Lessy: Pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, první otázka, pokud jsem si dobře poznamenal, byla, jak policie vnímá slova, která uvedl pan ministr financí na adresu Policie České republiky. Mohu říci, že řada policistů tím byla velmi znepokojena. Nejen ti policisté, kteří se podílejí na šetření případů CASA, ale vzhledem k tomu, že od roku 90 má policie více jak 50 % obměněného komplet celého sboru, tak opravdu narážky, že jsou v podstatě naše manýry jsou estébáckého charakteru, že se jedná o policejní provokace a podobně, neudělali dobré klima v Policii České republiky. To tady musím říct na rovinu. Je pravdou, že pan ministr financí, a tady bych prosím to uvedl na pravou míru, kontaktoval pana vyšetřovatele Mazánka. Já jsem s panem vyšetřovatelem Mazánkem hovořil. Pan ministr mi poslal tento dopis. Dnes jsem na to zrovna podepisoval odpověď, protože situace je velmi složitá. Protože to, jestli je na ten orgán činný v trestním řízení, na ten konkrétní policejní orgán činěn nátlak, či nikoliv, musí vyhodnotit přímo ten policejní orgán a dozorový státní zástupce. To není ani úloha policejního prezidenta, aby hodnotil, jestli to byl v podstatě takový atak, který by v podstatě ovlivnil jejich rozhodovací schopnosti, protože v okamžiku, kdyby tito orgánové připustili, že se jedná o takovýto nátlak, tak by musely činit další úkony v trestním řízení v jiné skutkové věci. To je ad.1. a ad.2. Je zde velmi vysoká pravděpodobnost, že lidé, kteří tuto kauzu šetří v rámci policejního orgánu Policie České republiky a případně dozorový státní zástupce, by měli potom velké problémy s podjatostí v této kauze. Takže to jsou velmi citlivé věci v rámci trestního řízení, kdy na to policie musí brát zřetel, a proto, aby vyhodnotili, zda ten nátlak byl, jaké intenzity byl a zda může ovlivnit jejich konání či nekonání, to záleží opravdu na procesním postavení toho policejního orgánu a vyšetřovatele. Já jsem vám říkal, že vám tady objasníme, jak proběhl ten kontakt. Bylo to 20. 6., kdy pan vyšetřovatel Mazánek prý, tak jak mi to sděloval, měl telefonní hovor, který nemohl vzít. Později bylo toto číslo identifikováno jako číslo pana ministra financí Kalouska. Posléze toho 20. 6. zhruba v 13 hodin 10 minut obdržel pan vyšetřovatel Mazánek esemesku, ve které opět z toho čísla, které potom bylo identifikováno, že ho používá pan ministr financí Kalousek, panu vyšetřovateli Mazánkovi sděluje, že má nové informace v tom případu a že pokud má zájem a chuť, tak ať mu zavolá. Načež pan vyšetřovatel Mazánek na to reagoval, protože jestli se v případu objevila nějaká nová indicie, že volal zpětně panu ministru financí, kdy veskrze tento obsah hovor není nahrán. Pan vyšetřovatel Mazánek o něm udělal ale okamžitý záznam, který v podstatě jednak založil do spisu příslušného čísla jednacího a jednak jej odeslal dozorovému státnímu zástupci. A reakce dozorového státního zástupce, která i mně byla mediálně známa, byla takového charakteru, že pan vyšetřovatel Mazánek tam jakési cítil v kauze šetření letounů CASA jakýsi řekněme, nechci to pojmenovat nátlak, nevím jak toto, ale v podstatě nevhodná slova v kauze, která by pravděpodobně k vyšetřovateli této kauzy neměla zaznít. Právě proto se rozhodl o tomto učinit záznam, a v tom záznamu opravdu není žádná, nebo aspoň já jsem ho neviděl, ani se o ten záznam nezajímám, ale v záznamu zatím není, že by se pan vyšetřovatel Mazánek kromě toho, že tam byly nějaké invektivy vůči jeho osobě, kdy byly panem ministrem financí zmiňované nějaké možnosti, že buď je geniální, nebo je... a třetí možnost, takže kromě těchto možností, které v podstatě byly panu vyšetřovateli Mazánkovi nastíněny, se tam nedozvěděl žádné nové skutečnosti.

Takže to je, co se týká kauzy pana vyšetřovatele Mazánka. Potom jsem se z veřejně dostupných zdrojů dozvěděl o údajné schůzce, která měla proběhnout na Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality s tím, že s někým z nadřízených pana vyšetřovatele Mazánka se měl sejít někdo blízký nebo v podstatě nějaká osoba, která má kontakt na pana ministra financí Kalouska. Toto byla velmi závažná informace. Já jsem poprosil o vyjádření přímo ředitele tohoto policejního orgánu pana plukovníka Martince, který udělal vnitřní šetření v tomto útvaru a v žádném případě tuto informaci nepotvrdil. Takže v tento okamžik Policie České republiky nemá sebemenší indicii o tom, že by takováto schůzka před tím 20. 6. proběhla, než proběhl ten telefonní hovor. Vrátím se k první otázce – vnímání toho nátlaku, nebo vnímání ovlivňování Policie České republiky. Já kromě toho, že jsem se ptal na tyto podrobnosti, abych vytvořil podmínky policejnímu orgánu pro jeho další šetření, tak jsem se dozvěděl, že pan vyšetřovatel Mazánek se tímto v žádném případě nenechá ovlivnit a bude šetřit dál, tak jak mu ukládá trestní řád a trestní zákon, aniž by to nějak mělo na něho nějaký dopad, ale znovu říkám dobré jméno Policie České republiky v tento okamžik bylo těmito výroky poškozeno a nedomnívám se, že by vrcholný představitel moci výkonné se měl takto vyjádřit na adresu Policie České republiky. Proto jsem i vydal v úvodu v podstatě po těchto prvních atacích a těchto výrocích pana ministra financí jsem vydal tiskové prohlášení, ve kterém jsem ho opravdu požádal, pokud má nějaká tvrzení, že se jedná, že jednáme na objednávku kmotrů a podobně, tak opravdu je tady nezávislá Generální inspekce bezpečnostních sborů, která by to měla jaksi vyšetřit. A vzhledem k tomu, že tady nechci nic zakrývat, tak opravdu ještě 4. 7. 2012 jsem já osobně měl telefonát od pana ministra financí. Upřesním to. Byly to tři telefonáty během hodiny, kdy jsem opravdu s ním odmítl jednat na téma CASA, jednak mi to nepřísluší, nejsem policejním orgánem a jednak jsem si to znovu vyslechl, tyto výčitky na adresu Policie České republiky a nevhodné výrazy, které vyústily opravdu v ukončení toho prvního hovoru, který byl v 16 hodin 18 minut 4. 7. 2012, protože tím, že nám bude naznačováno, že budeme všichni odstíháni ve velmi krátké době, jsem panu ministrovi opravdu sdělil, že tyto výroky opravdu nejsou velmi vhodné a že se opravdu tímto nenecháme zastrašit. Pan ministr potom ještě dvakrát volal. Na závěr se jaksi za ty výroky, že to tak nemyslel, bral zpět a mírnil to a poprosil v podstatě o to, abychom jsme to tak nebrali osobně. To je asi k tomu, co se událo v posledních hodinách kolem kauzy CASA. Jinak to jenom uzavřu. Šetření kauzy CASA pokračuje nadále a opravdu tady zdůrazňuji, že policie tady není od toho, aby sdělovala někomu vinu či nevinu, jedná se pouze o další fázi trestního řízení, u kterého je nutný souhlas pro vydání osoby, která má být obviněna tak, aby mohla uplatnit veškerá svoje práva na obhajobu a další a další včetně znaleckých posudků. To znamená velmi významná fáze trestního řízení, kde dokonce obviněná osoba má potom mnohem více institutů pro svoji ochranu a obhajobu než v té fázi přípravného řízení. Děkuji, to je všechno.

Radek John: Děkuji, ještě pan ministr vnitra tady má doplnění nebo otázku.

Telefonát naprosto mimořádný a neočekávaný

Jan Kubice: Děkuji. Já samozřejmě souhlasím s tím, že zatím hovoříme o článku v Respektu. Jeden, kterej popisoval situaci, kdy pan vyšetřovatel vnímá nějaký nátlak díky telefonátu pana ministra Kalouska. Druhý, že existovala schůzka někoho z MF s nadřízeným pana vyšetřovatele Mazánka, kterou později tedy dementoval pan ředitel UOKFK Martinec. Já mám trošku obavu, aby se výbor nezamotal do příběhu, kdo co říkal, kdo co dementuje. Já bych doporučoval prostě počkat na závěry dozorujícího státního zástupce a na výsledky šetření GIBSu, jak říkal pan policejní prezident a ještě jsem se chtěl zeptat pana policejního prezidenta, protože jste říkal, že vám telefonoval ministr Kalousek, tak jsem se chtěl zeptat, jestli to byl první telefonát ve vašem životě, takže se stalo, že ministr financí vám zavolal, nebo jestli se stává, že si občas telefonujete a jestli spolu jdete třeba někdy na večeři. Víte, já se ptám proto, jestli ten vztah je neformální, nebo jestli je tvrdě odcizený, že prostě ten telefonát byl naprosto mimořádný a neočekávaný. Děkuji.

Radek John: Pan policejní prezident.

Petr Lessy: Tak toto mohu vyvrátit. S panem ministrem financí na večeři nechodíme. Možná bychom potom na tom byli lépe rozpočtově, ale co jsem chtěl říci, je to, že mě na to upozornil můj sekretariát, tu středu 4. 7., protože na můj sekretariát na policejní prezidium volal pan ministra financí, nebo někdo ze sekretariátu a žádal na mě telefonní číslo na mobilní přístroj. Takže z toho plyne, že s panem ministrem financí Kalouskem jsem onoho 4. 7. poprvé vedl telefonický hovor.

Radek John: Děkuji. Já teď otevřu obecnou rozpravu, zpravodajem pro tento bod programu bych určil pana Romana Váňu. Pokud k tomu nemá někdo námitky. Kdo je... má někdo námitky? Dobře, můžeme uplatnit pravidlo, kdo se první přihlásí. Kolega Váňa. Takže pan poslanec Váňa.

Miroslav Váňa: Děkuji. Já bych se jenom v podstatě chtěl ujistit, že to co nám tady pan policejní prezident říká je skutečně tak, jak to slyším, že tedy vnímá ten pokus o určitý nátlak na policii prostřednictvím své osoby. Děkuji.

Radek John: Takže slovo má pan policejní prezident. Pan policejní prezident, byl dotaz.

Petr Lessy: Policejní prezident musí být osoba odolná, takže jsem to vyhodnotil a hned jsem panu ministrovi financí říkal, že tento tón našeho hovoru by neměl být, proto následovaly ještě další dva v rozpětí třiceti minut. Takže opravdu já jsem tona svou osobu nebral, ale vzal jsem to jako velmi nevhodná slova, protože si myslím, abychom si tady v roce 2012 opravdu ve vyspělé demokratické společnosti, za kterou se tady považuji, při nezávislosti policie říkali, jestli tady bude někdo odstíhán nebo ne, to nejsou úplně ta nejlepší slova, která by měla být volena. Ale určitě jsem se tím nenechal nijak ovlivnit.

Radek John: Děkuji, dále se hlásil pan poslanec Krupka.

Jaroslav Krupka: Já myslím, že jsme se trošku dostali do místa, kde možná, že jsme se ani ocitnout nechtěli. V prvé řadě, já naprosto chápu a politicky, proč byla tato schůze svolána i zařazení tohoto bodu a nic proti ničemu, je to právo opozice se takto ptát. Nicméně tady jsme teď před chvíli slyšeli výrok pana policejního prezidenta, jak poměrně přesně anebo nepřesně, to neumím říct, interpretoval slova toho vyšetřovatele, kterému bylo údajně podle toho sdělení voláno a já jsem si schválně poznačil větu, vy jste tady použil, cítil jakýsi nátlak, nevím, jak to pojmenovat, to jste nějak tady říkal. My tady teď vytváříme atmosféru, že vašimi ústy, byť ústy uniformy, já to respektuju, říkáte něco, co jste slyšel od dalšího člověka, je tady obec novinářů, ty samozřejmě tuhletu informaci přenesou tak, jak vy jste to cítil, takž to v podstatě bude podle vašich dojmů, ale současně, a myslím si, že pan Korte to řekl vcelku jasně na začátku, pokud by tady měly padnout nějaké výroky a jako kdyby to předjímal, bylo by dobré, aby to slyšela i ta druhá a případně třetí strana. To jsme u toho okamžiku, kdy směrem i k panu Tejcovi říkám, rozumím, proč to svolali, ale teď jsme se asi dostali do místa, kde jsme se asi nechtěli dostat. My tady budeme vyšetřovat jakousi vyšetřovací komisi, nebo budeme brát v potaz to, co vy tady říkáte jako základ, od kterého se dále bude všechno odvíjet, jediné možné hodnověrné konstatování. Nebo je to věcí skutečně toho státního dozorujícího zástupce, aby skutečně on potom toto posoudil. Já v té roli toho posuzovatele tady nechci být, proto jsem měl i výhrady, abychom se takto v těchto intencích začali dopodrobna bavit o obsahové části těch výroků, jejichž interpretem jste tady, promiňte, buď v roli policejního prezidenta anebo v roli toho, kdo to říká dle své úvahy, a proto jsem si schválně použil tu formulaci, jakou jste říkal. Nevím, jak to pojmenovat, ale takhle asi to možná řekl ten pan vyšetřovatel. Takže já jenom z mé strany vnímám, že skutečně jsme se posunuli v té diskuzi opravdu někam jinam a nepovažuji tohletojako za zásadní věc, abychom takhle v tomto duchu dále pokračovali. Děkuji.

Radek John: Děkuji. Já jenom k tomu informaci, pan ministr Kalousek je mimo Prahu a má nezrušitelná jednání. Dále se hlásila paní poslankyně Černochová a potom pan policejní prezident.

Jana Černochová: Já jsem jenom chtěla poprosit o informaci pana policejního prezidenta, protože to co tady víceméně zaznívalo k tomu předešlému telefonování si s panem podplukovníkem Mazánkem, tam asi jsme nezaznamenali nikdo nic nového. To všechno už prostě média opakovala několikrát, ale pro mě je nová informace, že si pan ministr financí telefonoval i s panem policejním prezidentem. A chtěla jsem se zeptat, jestli pan policejní prezident o tomto informoval pana ministra vnitra Kubiceho. Předpokládám z toho, že když se pan ministr vnitra ptal, že asi neinformoval, tak jenom, jestli by to mohl ještě pan policejní prezident vysvětlit a zdali o tom pořídil nějaký úřední záznam nebo na koho eventuálně v takovémto případě stran nadřízených, ministr vnitra nebo úřední záznam, se pan policejní prezident obrátil, aby ho o tom spravil, protože pro mě je to opravdu nová informace a musím říct, že velmi překvapivá.

Radek John: Děkuji, v pořadí, jak se lidé hlásili, pan policejní prezident, paní poslankyně Bebarová-Rujbrová, pan poslanec Korte.

Dojmy nebo pojmy

Petr Lessy: Já jenom, co tady zaznělo od pana poslance, a nebyly to moje dojmy nebo pojmy, ale v podstatě je to vyjádření, které je v přímé řeči dozorového státního zástupce pana Kořána, který v podstatě médiím sdělil, že pan Mazánek cítil jakýsi nátlak, proto o tom napsal tento záznam. Protože vzhledem k tomu, a je takový úzus a praxe v Policii České republiky, jestliže se jedná o nějaký řekněme nestandardní atak do trestního řízení, tak je o tom zpracováván policejním orgánem, který to šetří, úřední záznam, který je zakládán do tohoto spisu. Zároveň odpovím paní poslankyni. Vzhledem k tomu, že já nemám statut policejního orgánu, ani jsem se necítil těmito výroky, byť byly nevhodné, ovlivněn anebo nemám žádný vliv na vyšetřování kauzy CASA, proto jsem o tom nesepsal žádný úřední záznam, protože já nejsem účastníkem tohoto trestního řízení a panu ministrovi jsem to nesdělil vzhledem k tomu, že považuji už rovinu ministra vnitra v tomto okamžiku za rovinu politickou a nechtěl jsem, aby to zůstalo mimo Policii České republiky. Tady jsem to zveřejnil až poprvé na přímý dotaz na tomto bezpečnostním výboru.

Radek John: Děkuji, paní poslankyně Bebarová.

Zuzka Bebarová: Kolegyně a kolegové, já si nemyslím, že by bylo dobré, abychom si hráli na vyšetřovací orgán a abychom se pokoušeli jakýmkoli způsobem vztahovat do řízení, které provádí policie. A logicky nemůžeme po panu policejním prezidentovi chtít, v případě telefonátu ve vztahu k vyšetřovateli Mazánkovi, žádné konkrétnější vyjádření. Musí se chovat tak korektně, jak se v tuto chvíli chová, prostě proto, že je to skutečně nepřímé svědectví a přímého se tady nedočkáme, protože určitě si nechcete předvolávat pana vyšetřovatele a zasahovat tak přímo do řízení. Já si myslím, že účelem tady navržení tohohle bodu i toho, proč o tom hovoříme, je spíš posoudit dopad výroků, a netýká se jenom pana ministra financí, ale někdy každý z nás ujede a vyjádří se ve vztahu k některé instituci, v tomto případě vůči policii jako celku, nevhodným výrazem, tedy výrazem, který může vyvolat nějakou poměrně silnou negativní odezvu. A tak tomu alespoň z mého pohledu bylo i v tomto případě, proto tady se ptáme pana ministra i pana policejního ředitele, jak tedy policie jako instituce přijala tyhle výroky. Ale chtěla bych spíš tak nějak varovat před tím, abychom začali vyšetřovat, co přesně kdo komu řekl. Bez nahrávacího zařízení, a asi není v tuhle chvíli důvod nahrávat pana ministra financí ani pana policejního prezidenta, se maximálně můžeme dostat do situace tvrzení proti tvrzení, a o to už asi nejde. Udělejme si každý svůj obrázek o tom, jak to ve skutečnosti proběhlo.

Radek John: Děkuji, hlásil se pan poslanec Korte, potom pan poslanec Bublan.

Daniel Korte: Děkuji, pane předsedo, skoro mám takový dojem, že vyvoláváte značně selektivně, nikoliv podle toho, jak se kdo řádně hlásí v tom pořadí. Já jsem se hlásil po úvodní řeči pana policejního prezidenta. Skoro se mi tudíž vnucuje jakýsi ošklivý dojem, že mě snad nemáte rád. Mám tři poznámky, nebudou dlouhé. Ceterum autem „censeo, Kalouskum non presentem scandalum ese“. Někteří z vás vzdělanější vědí, že Cato Major Cenzorius každý svůj projev v římském senátu začínal těmito slovy „ceterum autem censeo, Cartaginem de lendam esse“, což znamená „ostatně také soudím, že Kartágo musí být zničeno“. Já zde již potřetí tímto připomínám, že je skandál, že tomuto jednání není přítomen pan ministr Kalousek. Přiměl mě k tomu projev pana policejního prezidenta. A teď prosím, aby bylo jasno, já netvrdím, že nemluvíte pravdu. Já jenom říkám, že jsem od pana ministra Kalouska slyšel verzi poněkud jinou. Takže je tady nějaké tvrzení proti tvrzení a bohužel ten, koho se to týká, tak to zde nemůže vysvětlit. Je to skandál. Zadruhé jsme zde prosím slyšeli z úst pana ministra, z úst pana policejního prezidenta, že věc šetří GIBS, Generální inspekce bezpečnostních sborů, čili zde jednáme o jakési živé, otevřené záležitosti. Neměli bychom počkat, chceme-li se mermomocí touto kauzou zabývat, až bude tato záležitost prošetřena, uzavřena a vrátit se k ní za přítomnosti toho, koho se to týká? Protože za třetí, o čem tady vlastně mluvíme? O jakýchsi novinářských drbech, takže mně nezbývá, než konstatovat, že toto poměrně dost nechutné divadlo je jakási variace na kdysi známý pořad Na vlastní oči, až na to, že šéfredaktorem se stal pan kolega Tejc. Děkuji.

Radek John: Já jenom k té poznámce. Na mně ukazovali před vámi poslanci již před řečí pana policejního prezidenta a při ní, takže já zaznamenávám...no budete mi chybět, pane poslanče. Dále pan poslanec Bublan.

František Bublan: Děkuji. Já tady k tomu, co zaznělo, že bysme neměli jednat bez pana ministra Kalouska, že by to mohlo být jednostranné. Já jsem spíš měl takový pocit, že jednostranná je ta snaha pana ministra Kalouska jaksi to převést na nějaké estébácké metody a tu policii zdehonestovat a myslím si, že smyslem tady toho našeho jednání je nikoliv, abychom dělali nějaký soud nebo nalezli pravdu, ale slyšeli jasné vyjádření ministra vnitra, jestli se za tu policii staví, vyjádření policejního prezidenta, to už jsme slyšeli, ale ne v tom smyslu, že by si nám pan policejní prezident stěžoval, že mu pan ministr Kalousek volal, to je samozřejmě docela závažná informace, ale nám jde o to, aby se za tyto policisty, nebo vůbec za ten sbor, tito pánové postavili a dali k tomu nějaké jasné stanovisko. No a k tomu, jestli jsou to nějaké takové nějaké nepodložené řeči, mně je to trochu hloupé to tady říkat, ale já mám takovou osobní zkušenost, protože jsem byl s panem ministrem Kalouskem v Událostech, komentářích na toto téma letadel CASA a ta diskuze byla z jeho strany velmi až agresivní a pokračoval ještě potom na chodbách nebo v tom vestibulu České televize a tam to zaznělo jasně, bohužel tam, nebo bohudík, tam bylo několik zaměstnanců České televize, kdy křičel na celou tu část, že pana podplukovníka bakaláře Mazánka pošle do civilu, jo, takže to nebylo nic prvního. Já jsem se nad tím pousmál, protože pan ministr byl jaksi už posílen nějak jinak, ale tak jsem to nebral vážně, ale ono asi to nebyla jediná věc, jak je vidět, tak tuto aktivitu vyvíjel na všechny možné strany.

Radek John: Děkuji, pořadí přihlášených, pan policejní prezident, pan ministr vnitra, paní poslankyně Černochová. Děkuji.

Estébácká sebranka... na kmotrovskou objednávku

Petr Lessy: Pane předsedo, dámy a pánové, já jsem tady chtěl jenom velmi krátce reagovat za organizaci, které mám v tuto dobu čest velet, což znamená Policii České republiky. Já jsem si tady v chodbě přečetl a opět připomněl preambuli Ústavy České republiky a je mi opravdu smutno, jestli se domníváte, že Policie České republiky je zprofanovaný spolek estébáckého charakteru, který jedná na základě příkazů kmotrů, a používáme policejní provokace. Jestliže tomu tak je, tak potom moje místo tady není a okamžitě bych měl odstoupit. Já si myslím, že od roku 90 vaše Policie České republiky udělala nemalý krok dopředu a jsou zde profesionální lidé, kteří dělají nejlépe svou práci, jak mohou. A jenom díky tomu, že se v rámci zákona chtěli dostat do další fáze trestního řízení, to znamená vyšetřování a posílit práva osoby, která je obviněna z nějakého trestného činu, neřeknu vinna nebo ne, tak přece nemusíme snášet a nemusíme zažívat to, co momentálně příslušníci a zaměstnanci Policie České republiky teď prožívají. A jestliže opravdu se s tím ztotožňujete, tak potom opravdu musíte odhlasovat, že Policie České republiky zůstala estébáckého charakteru. Děkuji.

Radek John: Pan poslanec Krupka se hlásí s technickou, je to technická, ano?

Jaroslav Krupka: Technická, ano, pane policejní prezidente, já se přiznám a asi to víme obecně oba dva, že my asi v některých věcech spolu souhlasit nebudeme, ale myslím si, že to vaše stanovisko a to prohlášení, které jste teď řekl, překročilo jistou únosnou míru toho, co by měl dělat policejní orgán, respektive policejní prezident. Jestliže vy tady řeknete, že vy se domníváte, čili nám podsouváte, že tento názor tady sdílíme všichni, to o čem mluvíte, ta prohlášení pana Kalouska. Nikdo z nás to tady neřekl, vy jste řekl na mikrofon, že jestli vy se tak domníváte, čili jste nám toto podsunul, já bych byl velice rád, kdybyste se omluvil a vzal tato slova zpátky. Pro mě jinak to jednání ztrácí smysl.

Radek John: Další technická, paní poslankyně Bebarová.

Zuzka Bebarová: Já teď spíš na adresu pana kolegy. Tyhlety výroky zazněly včera ve veřejné a veřejně promítané diskuzi na plénu Poslanecké sněmovny. Nikdo z nás, ani vy, pane kolego, jste je nedementoval. Takže veřejnost skutečně může pokládat tyto výroky za názor ne snad většinový, ale ne ojedinělý v Poslanecké sněmovně a já chápu, že reprezentant policie se jimi cítí dotčen, jo, takže jako...

Radek John: Já mám také technickou a sice, zaznělo tady, že by pan policejní prezident musel odejít, kdybychom si to mysleli. Vzhledem k tomu, že neodešel, pravděpodobně si nemyslí... Ne, pan policejní prezident řekl, že by musel odstoupit z vedení, kdybychom si to mysleli. Stále sedí, tak zřejmě si nemyslí, že si to myslíme. Prosím pana ministra vnitra.

Jan Kubice: Já bych chtěl reagovat jenom na otázku pana poslance Bublana ohledně toho, jestli stojím za policejním sborem. Samozřejmě, že stojím za policejním sborem, samozřejmě, že stojím za procesní samostatností policejního orgánu. Ale posoudit postup policie může jenom státní zástupce.

Radek John: Děkuji, paní poslankyně Černochová.

Jana Černochová: Co tady teďka zaznívá posledních dvacet minut. Za prvé, nová informace, že pan Kalousek, který asi rád telefonuje, tak volal i panu policejnímu prezidentovi. Přesto pan policejní prezident se necítí být ohrožen, nepořídil o tom žádný záznam, ale říká nám to tady. A říká nám to ne tak, že by se ho někdo ptal, přehrajte ten záznam, nikdo se na Kalouska neptal, ptali jsme se..., možná jste se ptali někde v kuloárech. To je jedno. Takže pan policejní prezident nám tady sdělil něco bez toho, aniž by se kdokoli z nás ptal, možná, že kolegové z ČSSD už tuto informaci měli, možná mi unikla, možná jste si to tady říkali, když jsme ty tři minuty dobíhaly přes chodbu. Ale to je jedno. Ale já opravdu odmítám to, aby tady byly policií České republiky nějakým způsobem komentovány výroky, které prostě se týkají lidí, kteří tady nejsou, kteří prostě se nemohou bránit. Já neříkám, že pan Kalousek je světec, na druhou stranu, držme alespoň nějaké základní pravidlo slušného chování, že prostě pokud je tady někdo tímto způsobem napadán, tak má mít možnost na to nějakým způsobem reagovat. A opravdu já tohle považuji za velmi unfair a pane předsedo Johne, přeci když jsme se bavili o některých věcech i za vašeho ministrování, tak byste taky vůči svým některým kolegům z vlády se choval taky trošku loajálněji, než se chováte teď tím, že jste připustil, že tady ta debata probíhá v tomto režimu, tímto způsobem a bez toho hlavního aktéra. Mně to skutečně vadí a myslím si, že bychom měli tento bod přerušit a buďto tedy vyčkat nějakého termínu, kdy pan ministr bude moci přijít na tento výbor, a nebo to nechat na nějakou písemnou formu, protože skutečně to lynčování jedné strany na stranu, která se nemůže bránit, je minimálně negentlemanské a skutečně, já bych vás chtěla poprosit, a teď nabízím, jestli vám je vedro, sundejte si klidně všichni saka, já to nabízím sama za sebe, nevím, jak ostatní dámy, ale nejde teďka o to, abychom se k sobě chovali slušně a uctivě, ale tohle už je opravdu za hranicí toho, co si myslím, že tady mělo dneska zaznít.

Radek John: Já mám jenom technickou, já jsem se choval loajálněji, protože nezaznívaly výroky typu estébácká sebranka, na kmotrovskou objednávku. Loajalita končí, pokud zazní na adresu české policie tyto výroky. Pan poslanec Tejc se hlásil.

Jeroným Tejc: Tak dámy a pánové, já myslím, že v tuto chvíli je ta situace, která na začátku byla možná spíš úsměvná určitě zvážnělá a myslím, že každý z nás vnímá ty výroky, které tady zazněly za vážné. Já myslím, že je potřeba, nechci se tady ohrazovat, ale chci upozornit, na to, že jsem se skutečně ptal pana policejního prezidenta a na záznamu to bude a určitě si to pak můžeme společně poslechnout, bude-li zájem a nebudeme-li zdržovat ostatní, na všechny možné ataky na policii, na jednotlivé důstojníky, které zazněly a zda došlo nebo nedošlo k ovlivňování nejen právě na ÚOKFK, ale i ve vztahu k blízkým důstojníkům policie a nejen v této kauze. A to obecně na všechny politiky, takže v tomto bych si dovolil jenom zopakovat to, na co jsem se ptal, na co pan policejní prezident odpověděl. Konec konců, všichni, kteří byli tady, tak ví, že jsem se s panem policejním prezidentem stihl jenom pozdravit, a pak za přítomnosti médií, a to ještě za přítomnosti médií tady přede dveřmi, to za prvé. Za druhé, to, co já si myslím, že je důležité, je, abychom se skutečně zachovali korektně, fáze jedna bylo, kdy pan ministr Kalousek bez přítomnosti pana plukovníka Mazánka jej nazval tím, čím jej nazval, možná alespoň mu to před tím zavolal, což asi všichni hodnotíme jako ne úplně šťastný nápad, ale v tuto chvíli tady skutečně pan ministr Kalousek není. Já jsem bral to dnešní jednání i bez jeho účasti za vyjádření se k výrokům, k výrokům, které zazněly včera především na plénu sněmovny. V tuto chvíli, protože tady zazněl výrok, respektive informace od pana policejního prezidenta, který by mohl mít, alespoň pro mě, určitý význam pro rozhodování a pro návrhy, které třeba dnes budu předkládat, tak já bych doporučoval, bude-li na tom shoda, abychom přerušili projednávání tohoto bodu. Abychom pokračovali tím bodem dalším a přerušili projednávání tohoto bodu do zítřka do dvanácti hodin, kdy by bylo možné, abychom se zhruba na dvě hodiny, do zahájení schůze ve dvě hodiny, sešli jako výbor, já bych zároveň požádal o přestávku na jednání sněmovny od této 12. hodiny, považoval bych to v této mimořádné situaci za nejvhodnější řešení, které by umožnilo účast všem. A jediný, kdo tedy by asi zřejmě mohl mít problém s účastí je pan policejní prezident. Nevím, jak zítra má nebo nemá program a pokud program ... nemá. Tak pokud by se pan policejní prezident nemohl zítra zúčastnit, tak jistě má možnost se vyjádřit dnes, zítra bychom si poslechli stanovisko pana ministra financí. Předpokládám, že pan ministr vnitra přítomen bude a můžeme rozhodnout o tom, jak s těmito informacemi naložíme. Souhlasím s tím, že by bylo korektní, kdyby pan ministr Kalousek se k této věci vyjádřit mohl, protože to je věc, která nezazněla včera. Pokud bychom se bavili o těch výrocích, které zazněly včera, tak k těm se vyjádřil možná až více, než bylo vhodné, ale to je na něm. Takže v tuto chvíli, já bych si dovolil, bude-li souhlas, bude-li na tom dohoda, požádat o přerušení projednávání tohoto konkrétního bodu s tím, že by výbor se sešel zítra ve 12 hodin a byl by na tento výbor pozván pan ministr Kalousek. A měli bychom zhruba hodinu či dvě, na jednání o této věci a dokončení té debaty s tím, že by asi ještě bylo dobré asi dokončit tu rozpravu, ne přerušit před dokončením obecné rozpravy, ale dokončit tu rozpravu, tak aby na ní mohl reagovat pan policejní prezident, protože ne všichni měli možnost, na rozdíl ode mě a od některých dalších kolegů, se jej tady už zeptat a jsou třeba přihlášeni.

Radek John: Děkuji, takže do obecné rozpravy se ještě hlásil pan poslanec Vidím a paní poslankyně Černochová.

Jan Vidím: Děkuji pěkně. Já jsem dlouho přemýšlel, proč je taková úpěnlivá snaha dostat na pořad jednání tenhle bod a teprve, když mě pípnul mobil a objevila se zprávaz četky, že tedy Kalousek telefonoval třikrát policejnímu prezidentovi, tak už je mi to jasný. Proto jsme se tady nad tímto bodem měli potkat, abyste nám tohle mohl, pane policejní prezidente, takhle pěkně povědět. Chápu to a i mě to, musím přiznat se, překvapilo, tahle informace a určitě to není nic, nad čím se dá mávnout rukou. Mně by jenom zajímalo, pane policejní prezidente, kteří další politici vám v poslední době volali. Mohl byste nám to povědět? Třeba teď sedí tady u toho stolu. Zkusíte to? Bezvadný.

Radek John: Dobře, paní poslankyně Černochová, pak dáme slovo panu policejnímu prezidentovi.

Jana Černochová: Já bych možná okruh rozšířila i na veškeré ministry Vlády České republiky po dobu, kdy byl pan policejní prezident, nebo je pan policejní prezident policejním prezidentem a jeho náměstky. Ale k tomu, co tady říkal kolega Tejc. Já bych poprosila, abychom nedopadli jako dnes, tak, že pan ministr má nějaký program. Já nepředpokládám, že by zítra nebyl na schůzi, na druhou stranu může mít nějaký program a svolávat něco s předstihem nějakých pár, dvanáct nebo osmnáct, šestnáct hodin mně přijde taky trošičku vzhledem k ministrovi ne úplně důstojné. Takže já se domnívám, že budeme mít ještě schůzi, pane kolego Tejci, ještě příští středu.

Radek John: Nebudeme právě.

Jana Černochová: Nebudeme mít?

Radek John: Nebudeme.

Jana Černochová: Končíme tímto týdnem, opravdu?

Radek John: Ano.

Jana Černochová: No tak nevím, jestli v srpnu se nechceme sejít? Jako takhle, mně je to jedno, jo, ale jde o to, abychom nedopadli zítra stejně jako dnes, abychom se tady zbytečně nescházeli bez pana ministra.

Radek John: Technická.

Osoba (?): No faktická tady na tu debatu a na pana policejního prezidenta, přeci nejde o to, kdo panu policejnímu prezidentovi volal, ale co mu volal a jakou formou s ním komunikuje. To je základní problém a ty informace, které my jsme tady vyslechli, jsou pro mě šokující. Přece není možné, aby člen vlády tímto způsobem hovořil s policejním prezidentem. To je přeci podstata věci a toho sdělení, které zde bylo řečeno.

Radek John: Děkuji.

Osoba (?): Já jsem si s ním nevolal.

Radek John: Takže já bych dal slovo panu policejnímu prezidentovi.

Petr Lessy: Já začnu odzadu od pana poslance Vidíma. Zde u stolu jsem si poslední dobou volal s panem ministrem vnitra, ale ne o kauze CASA, s panem náměstkem Hruškou jsem jednal, když jsem byl ve funkci policejního prezidenta, rozšířím to na paní poslankyni Černochovou, volal jsem i s panem tehdejším ministrem Johnem, a to je tak asi všechno, kdo sedí u tohoto stolu. Ale prosím se žádným jsem se nebavil o kauze CASA. Takže to je pro ten úvod. Za další. Opravdu se necítím, k tomu, že bych se dopustil něčeho vůči tomuto ctihodnému výboru natolik závažného, že bych se měl za něco omlouvat. Protože opravdu podle zákona já odpovídám za tuto organizaci v tuto dobu, která má téměř 49 tisíc policistů a občanských zaměstnanců, kteří se opravdu cítili – máme tady i odboráře, nevím, jestli se k tomu budou chtít vyjádřit – ale opravdu v policii to vyvolalo obrovskou vlnu emocí. A já se opravdu domnívám, že tady měla spíše zaznít a nebo zatím od nikoho nezazněla obrana Policie České republiky. Protože si opravdu nemyslím, že od roku 90 jsme se stali takovou organizací, kterou pan ministr financí takto popisuje a určitě bych byl k panu ministrovi jaksi benevolentní, pokud by takový výrok padl jednou, dvakrát, ale těch výroků, které tady opravdu padaly ... A co tady říká pan poslanec Vidím, tak to určitě není, že by se tady někdo sešel na to, že bych tady chtěl něco sdělovat. Když jsem chtěl něco sdělovat, tak dobře víte, že vždycky každý novinář uveřejní z nejmenovaného policejního zdroje a podobně. Ale toto není můj styl. Já jsem pouze odpověděl, protože považuji za seriózní tomuto výboru nelhat, nebo v podstatě asi by se nemělo výboru pro bezpečnost a vůbec Poslanecké sněmovně lhát, a proto jsem odpověděl na dotaz pana poslance Tejce, co je mi o tom známo, o jakých aktivitách politiků ke kauze CASA. A prosím, je to podle mě precedentní záležitost, protože si opravdu nedovedu představit, že by mohla opravdu probíhat další trestní řízení a být takovéto ingerence politiků do oblasti trestního řízení, které je výsadou opravdu státního zástupce a případného policejního orgánu. Proto opravdu za to, že jsem se zde postavil za organizaci, která se nazývá Policie České republiky, se opravdu, paní poslankyně, nemíním omlouvat. Děkuji.

Radek John: Ještě se hlásila k faktické paní poslankyně Černochová.

Jana Černochová: Já jsem vás k omluvě nevyzývala, to si pletete mě s kolegou Krupkou, což má samo o sobě nějakou vypovídací schopnost, pane policejní prezidente.

Petr Lessy: Tak za to se omlouvám.

Jana Černochová Ne, já bych jenom upřesnila, promiňte, já bych jenom upřesnila to, že já jsem si s panem policejním prezidentem nikdy netelefonovala. Telefonovaly si naše dva sekretariáty, kdy jsme domlouvali podvýbor. Já nemám ani mobilní telefon na pana policejního prezidenta, samozřejmě, kdybych o to stála, tak jej jistě získám, ale telefonovaly si naše sekretariáty, když se řešila ona pozvánka na podvýbor pro reformu policie. Ale nikdy v životě jsem s panem policejním prezidentem telefonicky nehovořila.

Radek John: Děkuji a já vzhledem k tomu, že tady padl ten návrh, tak jenom organizačně dotaz na pana ministra, jestli zítra bude v Parlamentu a jestli by byla nějaká možnost, kdybychom teď přerušili, zítra dokončit opravdu s panem ministrem. Jaký je váš program, to nechci vědět, jestli můžete.

Jan Kubice: Já program vám svůj řeknu hned potom, rád bych věděl, jak to dokončení s panem ministrem bude vypadat.

Radek John: Krátce, ne?

Jan Kubice: Dobře, tak jo.

Radek John: Je to možné?

Jan Kubice: No samozřejmě.

Zastrašoval nebo nezastrašoval?

Radek John: Čili není překážkou nepřítomnost pana ministra, pan ministr by byl přítomen. Tolik jenom ke zvážení. Pan poslanec Krupka.

Jaroslav Krupka: Já jenom, abychom si upřesnili s panem policejním prezidentem. Já jsem neměl na mysli, že vy se zastáváte policejního sboru, to jste mě špatně pochopil. Doufám, že jste tak nechtěl říct, já jsem pouze reagoval na to, že nás všechny házíte s těmi výroky do jednoho pytle tady u tohoto stolu. A nikdo nic, takovéto výroky neřekl na adresu policie. O to se mi jednalo a vy jste to takhle řekl, že tady, co sedí. Takže prosím, upřesněme si potom, na co reagujeme. Děkuji.

Radek John: Děkuji. Tak ještě se hlásí...

Jan Vidím: Já jenom velmi stručnou otázku na pana policejního prezidenta. Teď to nebude k vašemu telefonu, výjimečně. Já si, proto, že ten náš přenos je téměř online na různých serverech, já si chci opravdu ujasnit, zda při těch telefonních rozhovorech, pan Miroslav Kalousek nevhodnými výroky zastrašoval policii? Takhle jste to formuloval, pane policejní prezidente?

Petr Lessy: ...že pan ministr Kalousek vzhledem k nám, policii, nevhodně prohlásil výrok, vůči kterému jsem se ohradil.

Jan Vidím: Zastrašoval policii? Víte co, titulek, Kalousek zastrašoval kvůli kauze CASA i policejního prezidenta. No tak jak je to, zastrašoval vás?

Petr Lessy: ... prosím, já jsem tady neřekl slovo zastrašoval.

Jan Vidím: Ne, to jste neřekl vy, ale to říkají některá média, proto si to chci ujasnit. A protože, pane prezidente, jednání tohoto výboru je v podstatě v přímém přenosu, tak abychom taky upřesňovali některé nepřesnosti, které v něm zaznívají. Děkuji pěkně, pane policejní prezidente.

Radek John: Děkuji, tak vzhledem k tomu, že tady je znovu a znovu ten návrh na přerušení, já bych navrhl, abychom hlasovali o přerušení s tím, že bychom zítra, nebo přerušení tohoto bodu s tím, že bychom zítra pokračovali. Ještě paní poslankyně Černochová.

Jana Černochová: Já skutečně moc prosím, aby se zjistilo, jestli to přerušení bude k něčemu, jestli pan ministr Kalousek dorazí nebo nedorazí.

Radek John: Dobře.

Jana Černochová: Myslím si, že všichni toho programu máme docela dost.

Radek John: Výborně. Dejte nám pět minut, my ověříme, jestli by pan ministr financí mohl. Dávám pětiminutovou přestávku, pak oznámíme.

...

Rozpočet ministerstva vnitra a informace k  akci Upír, akci naprosto zoufalé

Radek John: Takže tu informaci nemáme, nicméně jedná se o zasedání sněmovny, kde předpokládáme, že pan ministr financí bude. Tak byl tady návrh na přerušení... Tak Ještě nám chybí jeden hlas... Takže nám nechybí hlas, jsme usnášeníschopni, a to tak, že plně. Byl tady návrh na přerušení s tím, že zorganizujeme pokračování tohoto bodu zítra. Kdo je pro tento návrh na přerušení bodu této schůze? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Tímto byl tento bod schůze bezpečnostního výboru přerušen a otvírám další bod podle programu – Informace ke kauze, k akci Upír. To byl vlastně původní záměr, proč se sejít, protože vlastně s tím přišel pan poslanec Tejc, tak já ho poprosím o krátký úvod k věci. Děkuji.

Jeroným Tejc: Ano, tak. Vážené kolegyně a kolegové, já jsem požádal o svolání tohoto výboru k tomuto bodu, právě protože si myslím, že oznámení možného konání akce Upír, která souvisí s rozpočtem Ministerstva vnitra a policie na roky 2013 a 2014 je skutečně věc, kterou bychom se měli zabývat a vnímám to tak, že zabývat se touto akcí a vůbec rozpočtem v říjnu, v listopadu nebo v září už možná bude pozdě. Právě proto, že ona akce se má uskutečnit 15. října a pokud bychom se sešli týden předtím, nebo možná na začátku září už bude vše, vše takové, jaké to už, nebo může to být takové, že už nebudeme schopni jakkoliv změnit stav běhu věcí. Já bych rád a jsem rád, že jsou zde i zástupci jak policejních, tak hasičských odborů, aby se k té věci také mohli vyjádřit, aby řekli své důvody, proč oni tuto akci jedni plánují, druzí možná neplánují, nepodporují, ale mají také připomínky k tomu, jak vypadá fungování policie. A chtěl bych, abychom se, možná bez nějakých zásadních usnesení, já nebudu ani navrhovat tady návrhy na odvolání pana ministra Kubiceho, ani návrhy na odvolání pana ministra Kalouska za rozpočet, který je nastolen v tomto bodě, právě proto, že si myslím, že dnes by měl být spíš prostor pro diskuzi, pro to vysvětlení, co jsme a nejsme schopni jako poslanci parlamentu, který rozhoduje o rozpočtu, v této věci udělat, a jak tu věc vnímá na jedné straně ministr vnitra, který pracuje s rozpočtem, který je mu diktován z ministerstva financí a o kterém nakonec my máme rozhodnout a zároveň jak to vnímají odbory, ale především, jak to vnímá tento výbor a jak to vnímá policejní prezident. To je cílem té debaty, kterou bych chtěl dnes otevřít, nemám žádný návrh na usnesení, který bych měl připraven, a myslím si, že by mělo jít spíše o první z více jednání, které by se tady možná na neutrální půdě mohly uskutečnit, protože mám pocit, že někdy komunikace jak mezi policejním prezidiem a ministerstvem vnitra, tak mezi odbory či některými skupinami a ministerstvem vnitra či policejním prezidiem nefungují ideálně. A to je hlavní důvod, proč jsem si dovolil požádat o svolání tohoto výboru a rád bych požádal, bylo-li by možné, aby na začátku vystoupil pan ministr vnitra s tím, jaký je aktuální stav finančních prostředků především na příští rok, a případně na rok tento, zda dochází k nějakým změnám či nedochází a také bych byl rád, aby se k tomu vyjádřil pan policejní prezident, zda z jeho pohledu jsme schopni zajistit fungování policie tak, jak je navrženo.

Radek John: Děkuji. Tak ještě než otevřu obecnou rozpravu, dal bych, pokud souhlasíte, slovo panu ministru vnitra, pokud nemá nikdo žádné námitky. Děkuji.

Jan Kubice: Já bych chtěl požádat, pane předsedo, abyste udělil slovo paní ekonomické náměstkyni Oliveriusové, jako kompetentní osobě.

Radek John: Dobře, tak já poprosím paní náměstkyni.

Miroslava Oliveriusová: Děkuji. Já jenom pár základních čísel, které asi znáte, nicméně zopakuji. Vláda ČR svým usnesením schválila rozpočet, kde byl v tomto usnesení i rozpočet ministerstva vnitra jako kapitoly. My jsme dostali, asi se všem jedná o výdaje, tak se nebudeme bavit o příjmové stránce, ale o výdajové stránce rozpočtu ve výši na rok 2013, ve výši 51, necelých 51 miliard. Tady bych chtěla jenom říct, že střednědobý výhled původně plánoval s částkou 46 miliard, takže 51 miliard je o těch pět miliard více, než bylo původně ve střednědobém výdajovém rámci. Máme 51 miliard, je to 1,5 miliardy méně než je rok letošní, rok 2012. Tady bych chtěla jenom zmínit, co se týká rozpočtu ministerstva vnitra, tak rozpočet ministerstva vnitra má ze 75 % takzvané mandatorní výdaje, to jsou sociální dávky, důchody, ministerstvo vnitra má vlastní orgán sociálního zabezpečení a vyplácí důchody jak vdovské, sirotčí, tak samozřejmě klasické starobní důchody. Z tohoto důvodu disponibilních prostředků, které když ještě nepočítám mzdové prostředky, kdy ministerstvo financí dalo jasný příkaz pro všechny resorty státní správy, že mzdové prostředky se nezvyšují, a zůstává zachován objem mzdových prostředků roku 2012 i pro roky 2013, 14, a 15, tak máme disponibilní prostředky vlastně jenom běžné a provozní výdaje. Což je z rozpočtu ministerstva vnitra necelých deset miliard, je to okolo dvaceti dvou až dvaceti pěti procent. 22 je běžné, a z toho jsou investiční výdaje 4 procenta. Policie ČR se na rozpočtu podílí více než polovinou, tzn. že přes polovinu těchto prostředků jde do policie, čtvrtina prostředků jde do Hasičského záchranného sboru, a další čtvrtina zůstává u ústředního orgánu. Jenom bych chtěla říct, že ústřední orgán zabezpečuje jak veřejnou správu, tak je tam i Úřad pro zahraniční styky a informace, a jsou tam samozřejmě všechny příspěvkové organizace, a samozřejmě jsou tam spousta úkolů, které se plní v rámci ústředního orgánu. Já děkuji a já myslím (smích) ...

Radek John: Tímto považuji příspěvek za přerušený...

Miroslava Oliveriusová: Ne, ne, ne, já myslím, že jestli chcete ještě bližší informace, tak já samozřejmě zodpovím jakékoliv dotazy k rozpočtu.

Radek John: Dobře. Tak já teď bych otevřel obecnou rozpravu, to už je příspěvek...

Jana Černochová: Já jestli můžu poprosit, my jsme se domlouvali, že budeme řešit Upíra, a ne rozpočet. Vždyť jsme schválili v programu bod, který se jmenuje Informace a stanoviska k akci Upír. Takže já bych poprosila, abychom se dozvěděli něco k akci Upír, a rozpočet si můžeme každý fakultativně nastudovat doma.

Radek John: Dobře, dále pan poslanec Vidím, pan poslanec Bublan.

Jan Vidím: Já jsem chtěl, já jsem rád, že to tady zaznělo ta informace, o tom žádná, jenom teď moc se omlouvám za svoji neznalost, ale kdyby nám někdo popsat, co má být ona akce Upír, protože ona má evidentně vztah k tomu rozpočtu, o tom žádná, ale já se fakt omlouvám, nevím co to je a byl bych moc rád, kdybych to mohl slyšet, děkuji pěkně.

Radek John: Tak ještě pan poslanec Bublan.

František Bublan: Tak já nedokážu popsat akci Upír, ale to ať si tady zástupci odborů přednesou, ale já v té návaznosti bych se chtěl zeptat, protože to s tím souvisí, jaký bude rozpočet policie, protože podle toho, co jsme slyšeli na té poslední schůzi na podzim, tak ten výhled na rok 2013 byl 25,4 miliardy korun. Jenom pro policii. Tak jestli ta 1,5 miliardy, o co bude ten celkový rozpočet ponížen, jestli se to dotkne policie a jakým způsobem, protože na tento rok jste měli asi 27 miliard a 200 milionů, tak bych rád slyšel k tomu tu částku, o kterou to bude nižší.

Radek John: Tak tímto už je otevřená obecná rozprava a já určím zpravodajem obecné rozpravy pana poslance Bublana, který první vystoupil... No ale to bylo ještě před obecnou rozpravou... Dobře, chcete býti zpravodajkou? ... Dobře, takže pan poslanec Bublan bude zpravodajem. A já bych dal slovo k té otázce.

Miroslava Oliveriusová: A já ji ráda zodpovím. V letošním roce rozpočet policie celkem 28 miliard. Na příští rok 2013 je to 27 miliard. Rozdíl je okolo jedné miliardy. Dvacet osm má letos, dvacet sedm má příští rok, 2013.

Radek John: Děkuji. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Nebo byl tady dotaz popsat akci Upír, takže jestli, abychom naplnili téma, proto byli pozváni hosté, pokud nemáte námitky proti vystoupení hostů, já bych požádal zástupce odborů, jestli by popsali vůbec základy akce Upír.

Zdeněk Buřič: Takže vážený pane předsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové. Akce Upír je, respektive název akce Upír, vychází z myšlenky darování krve příslušníků bezpečnostních složek... Já se omluvím, mé jméno je Zdeněk Buřič, jsem předseda Unie bezpečnostních sborů ministerstva vnitra, což je odborová organizace příslušníků Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, příslušníků Vězeňské služby ČR a příslušníků Celní správy ČR, celkově čítající ke včerejšímu dni 7 104 aktivních příslušníků ve služebním poměru vůči ČR. Akce Upír, kterou plánujeme již delší dobu, je to odpověď na negativní stanoviska ze strany vlády a na soustavné prohlubování krize u bezpečnostních sborů ČR, tedy nepersonifikoval bych to pouze na policii, ale na všechny bezpečnostní sbory. Nevím, do jaké míry je zde zájem o to, udržet bezpečnostní sbor stabilní, v každém případě v dnešní době bezpečnostní sbory jsou v rozkladu, a nadále se rozkládají. Nemusím chodit daleko, stačí jednoduchá základní čísla, u Policie ČR je plný počet sboru zhruba 47 tisíc, minimální stav na zajištění všech zákonných povinností z hlediska povinností Policie ČR je zhruba 40 308, na tomto čísle jsme se s policejním prezidiem na základě analýzy shodli, a v současné době jsme na stavu zhruba 38 tisících policistů. Už jenom z této jednoduché matematiky nám vyplývá, že nám chybí téměř 10 tisíc policistů a upozorňuju, v přímém výkonu služby. Jinými slovy, policie, policie, téměř 10 tisíc nás chybí. Jinými slovy Policie ČR již dnes není schopna v plném komfortu zajistit služby občanům ČR. Odráží se to zejména na finančních prostředcích, kdy šetření v některých částech, nebo na některých výdajích je až takové, že policie nevyšetřuje některé kauzy, nebo některé jednodušší bagatelní trestné činy, pouze je automaticky odkládá, policisté jsou zahlceni, přetíženi a takhle už to dál prostě nejde. Podobné je to u Hasičského záchranného sboru, kde mnoho výjezdových stanic je na minimálních stavech, kdy při např. nemoci a podobně, hasičský záchranný sbor horko těžko zajišťuje základním ochranu životů, zdraví, majetku občanů ČR. Tento stav je dlouhodobý a podle usnesení vlády 590 z loňského roku a zároveň podle nynějšího usnesení vlády ohledně rozpočtu na příští rok se tento stav má dál prohlubovat. Jenom připomenu, jenom u Policie ČR to dělá na příští rok oproti letošku snížení o 1,323 miliardy korun na tom balíčku, na základě kterého máme zajišťovat občanům bezpečnost. Jinými slovy, my už jsme za krizovou hranicí, kdy se dá v lidských podmínkách normálně fungovat. Upozorňuju, že tato akce je naprosto zoufalá a je to poslední možná rozumná akce, jak vzbudit zájem nejenom vás, zejména koaličních poslanců a zejména lidí zodpovědných za finance resortů ministerstev bezpečnostních sborů, ale je to i poslední šance vzbudit zájem u občanů ČR, aby jim nebyl tento dramatický propad lhostejný. Sám ministr vnitra v nedávném vystoupení v České televizi, tuším, že to bylo v Otázkách Václava Moravce, přiznal, že u bezpečnostních sborů vzniká vnitřní dluh. To znamená, že několik let už se nenakupuje nová technika, atd., atd., to si myslím, že tady nemusím nikomu vysvětlovat. Ten vnitřní dluh roste už několik let, a stejně ho budeme muset jednou vyřešit. Těch problémů u těch bezpečnostních sborů je celá řada, a neexistuje tady komplexní řešení, neexistuje systémové řešení. Neexistuje systémový výhled bezpečnostních sborů v tak zásadní věci, jako jsou bezpečnostní sbory na několik let dopředu. Bezpečnostní sbory, ať už generální ředitelství hasičského záchranného sboru, policejní prezidium apod., se každý rok, řeknu to lidsky, handrkují o rozpočet, aby vůbec zachovaly aspoň minimální akceschopnost. To je pro nás, jakožto pro lidi, kteří považujeme svoji službu jako čest, nepřijatelné. A toto není koncepční vedení základních pilířů tohoto státu. To jsou základní důvody, proč vznikla akce Upír, a proč jsme se rozhodli, že vyzveme naše příslušníky bezpečnostních sborů, aby udělali pro své občany další dobrou věc, a to, darovali krev v jeden den, pokud možno, a tím de facto nastolili situaci, která přijde ať už v roce 2014, či v roce 2015, kdy podle střednědobého výhledu vlády má rozpočet ministerstva vnitra být dokonce 43 miliard korun. Na to základní představení si myslím, že to je tak nějak zhruba vše, jenom bych ještě doplnil, že akci Upír v tuto chvíli podpořili Český svaz lékařů, Lékařský odborový klub, podpořily ji odbory městských policií napříč celou zemí a dokonce se k nám přidávají i vojáci Armády ČR. Prosím uvědomte si, lidé toho mají prostě dost, mají toho dost občané, kteří se za nás hlásí, mají toho dost příslušníci, začněte prosím s těmi bezpečnostními sbory už něco dělat, ať nepropadáme hlouběji. Děkuji.

...

13.7.2012

Prosím, ověřte si, zda náhodou vyšetřovatel nevolal mně

Radek John: Tak dobrý den, bezpečnostní výbor je kompletní, protože omluvil se pan poslanec Krupka, ale ještě čekáme na pana ministra financí, který mně osobně řekl, že se zúčastní. Takže jenom čekáme pár doufám vteřin, až přijde pan ministr financí.

Radek John: Takže vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení hosté, vítám vás na deváté schůzi Výboru pro bezpečnost, kterou jsme včera přerušili v obecné rozpravě. Podle prezenční listiny je nyní přítomno 14 členů Výboru pro bezpečnost, konstatuji tedy, že výbor je usnášeníschopný. Vítám dále všechny další poslankyně a poslance, kteří se rozhodli dnešního jednání Výboru pro bezpečnost zúčastnit. Vítám také pana ministra financí Miroslava Kalouska, ministra vnitra Jana Kubice a jeho spolupracovníky z Ministerstva vnitra, vítám rovněž všechny hosty. Pan policejní prezident Lessy, byť včera avizoval, že je pracovně zaneprázdněn, si udělal přeci jenom prostor, takže vítám i pana policejního prezidenta Lessyho. Na úvod vás všechny velmi prosím o klid, protože ta místnost není moc uzpůsobena pro toto jednání, tak abychom se slyšeli. Sděluji, že se omluvil pan poslanec Jaroslav Krupka. A nyní na úvod bych rekapituloval situaci, ve které se právě teď nacházíme.

Devátá schůze Výboru pro bezpečnost byla svolána včera odpoledne podle paragrafu 36, odstavec 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Podle tohoto paragrafu je předseda výboru povinen svolat schůzi výboru, požádají-li o to alespoň 2/5 všech členů výboru. Minimální počet pro svolání schůze podle tohoto usnesení je v případě Výboru pro bezpečnost šest členů. V tomto případě o svolání požádalo osm členů Výboru pro bezpečnost. Teď se tedy nacházíme v přerušené obecné rozpravě k bodu Informace a stanovisko ministra vnitra a policejního prezidenta k výrokům ministra financí k manipulování Policie České republiky. Takže nejprve musíme tuto obecnou rozpravu dokončit. Ještě předtím bych rád upozornil, že včera byl ověřovatelem pro devátou schůzi výboru nejprve určen poslanec Richard Dolejš, po jeho odchodu jsme ověřovatelem určili pana poslance Romana Váňu. Protože ale pan Roman Váňa je také zpravodajem, tak navrhuji, abychom se vrátili k ověřovateli Richardu Dolejšovi. Prosím proto členy výboru, aby potvrdili hlasováním, že jsou proto, aby se znovu stal ověřovatelem pan Richard Dolejš. Kdo je pro? Je někdo proti? Pan poslanec Boháč, nikdo se nezdržel hlasování. Děkuji a konstatuji tedy, že hlasováním byl pan poslanec Richard Dolejš potvrzen jako ověřovatel pro dnešní část deváté schůze výboru pro bezpečnost. A teď tedy znovu otevírám přerušenou obecnou rozpravu. A ptám se, kdo se do ní hlásí, ještě předtím připomínám, včera tady bylo několik názorů, že je třeba, aby bylo dáno slovo panu ministru financí, a dávám mu na výběr, jestli chce promluvit teď anebo v průběhu, anebo kdykoli. Teď. Tak prosím pana ministra financí.

Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, děkuji za pozvání. Já nejsem členem vašeho výboru, takže já vás opravdu jenom seznámím se svým stanoviskem a pak vás nechám jednat. Nicméně jsem rád, že vám mohu sdělit, já jsem byl včera odpoledne prostřednictvím médií seznámen se zprávou, že jsem snad měl vyhrožovat či zastrašovat či cokoliv dalšího policejního prezidenta a snažit se tak ovlivnit vyšetřování týkající se letounů CASA. Jakkoliv se nedomnívám, že v normální zemi je zvykem, že má člověk vyvracet nebo má nést důkazy proti něčemu, co není pravda, to důkazní břemeno by vždycky měl nést ten, kdo to prohlásí, tak já ho tady ochotně ponesu, protože ten rozhovor se odehrál tak, že jsem po vládě jel na Velehrad a v tom autě jsem neseděl sám, takže mám několik svědeckých výpovědí anebo jsem schopen předložit několik svědeckých výpovědí, co se skutečně odehrálo. Já vás s tím stručně chronologicky seznámím.

Na zasedání vlády 4. července, když jsem byl předsedou vlády peskován za svůj telefonát s vyšetřovatelem, seznámil jsem vládu s tím, jak to bylo, včetně toho, že podávám podnět na Generální inspekci bezpečnostních sborů, neboť zprávy o tom, že jsem snad měl vyšetřovateli vyhrožovat, jsou pomluva, tak jsem také řekl na vládě, což jistě členové vlády kdykoliv potvrdí, abych vám pravdu řekl, kdybyste mě zabili, já nevím, jestli volal on mně, nebo já jemu, protože ve výpisech rozhovorů já nemohu žádný telefon najít.

A pak jsem na Velehrad a po cestě jsem skutečně zavolal panu policejnímu prezidentovi a říkal jsem, pane prezidente, nehněvejte se, nemusíte mi na to ani odpovídat, ale čistě sám pro sebe, prosím, udělejte si obrázek, já nemohu najít výpis, že bych volal vyšetřovateli. Prosím, ověřte si, zda náhodou vyšetřovatel nevolal mně. Pan policejní prezident říkal, to si ani nemusím ověřovat, on mně to říkal, pane ministře, údajně našel od vás ztracený hovor a pak vám volal zpátky. Prostě takhle ten rozhovor probíhal. Pokračoval: když už vás mám na drátě, vy jste nám loni pomohl s těmi passaty, já bych letos potřeboval zase. Tak jsem mu říkal, kolik by to tak asi bylo. Pan policejní prezident říkal, že zhruba 20 milionů korun. A já jsem říkal, že se poradím a ozvu se mu. Tak jsem se poradil a skutečně asi, já nevím, za 20 minut, za půl hodiny jsem mu volal a říkal jsem, ano, myslím si, že by to šlo. Napište mi dopis. Nějakým takovýmhle způsobem ten rozhovor prošel. Pak mě kolega upozornil, že ten dopis nemůže poslat policejní prezident mně, ale že mi ho musí poslat ministr vnitra, tak jsem mu za kratičkou chvíli zavolal znovu a řekl jsem, ten dopis mi nemůžete posílat vy, musí mi ho poslat pan ministr Kubice. Dohodněte se s ním. Toť vše. Nic více, nic méně.

Kategoricky vylučuji, znovu odpovídám, kategoricky vylučuji, že bych se dopustil jakéhokoliv výroku, který by... Já dokonce ani nevím, jak se zastrašuje policejní prezident, když je neodvolatelný. Jestli to někdo ví, tak ať mně poradí. Ale kategoricky vylučuji, že bych se dopustil jakéhokoliv výroku, kterým bych ho zastrašoval či mu vyhrožoval. Styk ministra financí s policejním prezidentem není neběžná věc, tak jako s šéfem BIS nebo se správcem jakékoliv kapitoly nebo významným funkcionářem jakékoliv rozpočtové kapitoly, dovolíte-li, já pracuji a skutečně telefonicky některé věci vyřizuji při sestavování rozpočtu.

To, že policejní prezident si toho je také vědom, o tom svědčí kniha návštěv na Ministerstvu financí, protože ve věci passatů pan policejní prezident navštívil ministra financí na Ministerstvu financí, na což jsou nejenom svědecké výpovědi, ale i kniha návštěv a já na tom skutečně neviděl nic špatného a nemyslel jsem si, že mě jde pan policejní prezident zastrašovat. Prostě probrali jsme možnost nákupu passatů a skutečně se podařilo ten problém nějakým způsobem vyřešit. Takže pokud je tak naprosto nepřijatelné, jak dnes bouřlivě říkali někteří mí kolegové z Poslanecké sněmovny, že ministr financí vůbec nesmí kontaktovat policejního prezidenta, tak proč za tím ministrem financí policejní prezident proboha chodí, když je to tak nepřijatelné? Já tedy na tom nevidím nic špatného. Ale pro vás, kteří říkáte, že se to nesmí, vás informuji, že na tom nevidím nic špatného, ani policejní prezident, protože za ministrem financí klidně přijde.

To je asi všechno. Já samozřejmě odevzdám Generální inspekci bezpečnostních sborů příslušný podnět. Říkám, mám dva věrohodné svědky, jak se ty rozhovory v tom autě odehrály, včetně dalších podkladů, co se týče třeba návštěv pana policejního prezidenta na Ministerstvu financí.

Mně nezbývá nic jiného, než konstatovat, byť se mi to nekonstatuje dobře, že jsem se během necelých 14 dnů stal terčem celkem tří brutálních policejních provokací.

Ta první provokace byla informace o tom, že jsem snad měl vyhrožovat vyšetřovateli. Tam už jsem to předal Generální inspekci bezpečnostních sborů se všemi podklady, které k tomu přísluší.

Druhá policejní provokace, tu ani řešit nebudu, to je ona zaručená zpráva o tajné schůzce Kalouskových emisarů na protikorupční policii, kteří se údajně měli snažit ovlivňovat vyšetřování tím, že mluvili s nadřízenými pana vyšetřovatele doktora Mazánka. To bylo tak hloupé a neudržitelné, že to raději sám šéf protikorupčního úřadu Martinec odpískal a vyvrátil hned druhý den ráno. Nicméně přesto mě to značně poškodilo, protože mezitím o tom noviny halasně informovaly jako o zaručené věci.

A třetí provokace je tato. Tu samozřejmě předám Generální inspekci bezpečnostních sborů také a jsem si jist, že inspekce, jak v tom případě prvním, tak v případě druhém, zjistí pravdu velmi rychle a vy ji tedy nebudete slyšet jenom ode mě, pokud mi nevěříte, ale uslyšíte ji i od nezávislé instituce, která je k tomu konec konců zřízena.

Já nevím, jestli vám vadí, nebo nevadí, že člen Poslanecké sněmovny a člen vlády se během necelých 14 dnů stal terčem tří policejních provokací. Já se přiznám, že mně to docela vadí a já se s tím rozhodně nesmířím a nedovolím, aby to bylo zameteno pod koberec. Děkuji vám za pozvání a děkuji vám, že jste mě vyslechli.

Radek John: Děkuji. Máte před sebou stenozáznam toho, co bylo včera řečeno panem policejním prezidentem a také, na jakou otázku to bylo. Přesto se chci zeptat, jestli pan policejní prezident chce reagovat. Ano. Dávám slovo panu policejnímu prezidentovi a pak eviduji přihlášky do obecné rozpravy.

Váš klient Kalousek

Petr Lessy: Pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, nezbývá mi, než opravdu na tato slova reagovat. Pan ministr financí již poněkolikáté zde obvinil policii z policejních provokací, které zde já musím zcela zásadně, ale zásadně odmítnout, protože opravdu v demokratické společnosti takovýto policejní sbor přece nemůže ani existovat.

To, co tady uváděl pan ministr financí Kalousek, bylo pravdivé po druhou větu. Od druhé věty – téma policejní passaty – je pro mě naprosto nová informace a já k celému našemu hovoru budu muset přejít asi k bodu číslo jedna, který se odvíjí od komunikace s naším panem vyšetřovatelem Mazánkem. Pan ministr financí již mediálně zpochybnil – škoda, že odešel, mohli jsme se zeptat – že tuto fonii mezi ním a vyšetřovatelem Mazánkem, on opravdu volal pan vyšetřovatel Mazánek panu ministru financí. Ale prosím, na základě této SMSky, kterou tady přečtu, a je zadokumentována ve spise a je uložena v paměti. Toto číslo bylo později identifikováno jako číslo, které používá pan ministr financí. „Budete-li mít chvíli a chuť, zavolejte mi. Mám nové zajímavé informace ve vašem případu. Váš klient. M. Kalousek.“ Odesláno 20.  6. ve 13.10 hod., doručeno panu vyšetřovateli Mazánkovi. Na základě tohoto, protože bral, že pan ministr financí má nějaký nový podnět, tak mu volal zpětně, a co se týká obsahu tohoto hovoru apod., tak je to zadokumentováno, je to součástí spisového materiálu, který později ve své mediální reakci dozorový státní zástupce pan Kořán, pokud si pamatuji tu jeho větu, vyhodnotil, že pan Mazánek v tom cítil určitý nátlak na svou osobu.

Po této události, která nastala 20.  6., tak 4.  7. chvilku poté, co jsem dorazil domů, jsem obdržel SMS zprávu ze svého sekretariátu, která se mě ptala, že pan ministr financí mě shání k osobnímu hovoru, jestli mu mohou dát moje telefonní číslo. Já jsem s tím souhlasil. Prosím, tady mám záznam pracovníka naší kanceláře, včetně telefonního čísla z Ministerstva financí, odkud bylo voláno, a bylo dožadováno mého telefonního čísla, a když bylo dotazováno, jaké má být téma tohoto hovoru, tak odpověď zněla, že to je osobní hovor, a dotazovaná, která kontaktovala můj sekretariát, toto neuvedla.

První hovor, který jsem od pana ministra obdržel, byl 4.  7.  2012 v 16 hodin 18 minut. Zde se vrátím právě, protože tady je důležitá poměrně ta SMSka, protože pan ministr financí ve svém úvodu naznačoval, proto říkám, že s těmi prvními větami naprosto souhlasím, chtěl, ať si vyjedu služební záznam hovorů pana policisty Mazánka, že opravdu on mu nevolal, ale naopak pan Mazánek volal panu ministrovi financí. Já říkám, pane ministře, toto v žádném případě nezpochybňujeme, pan Mazánek ve svém záznamu to dokonce uvádí, že volal on vám, ale na základě vaší SMSky. Pan ministr se do mě pustil, že žádnou SMSku neodesílal, ale že nemůže zneužít někým ve Sněmovně svého mobilního telefonu pro odeslání této SMSky. Já jsem říkal, že se mi to zdá trošku přitažené za vlasy. Potom říkám, ten první hovor trval devět minut. Absolutně tady v tento okamžik popírám, že by pan ministr financí se vůbec zmínil o nějakých passatech, protože na posledním jednání vlády v kuloáru, když jsme se potkali, tak v podstatě říkal, že partnerem pro komunikaci o rozpočtu je pan ministr vnitra, což je pravda, protože my jsme součástí rozpočtové kapitoly 314, a v tento okamžik hovor vygradoval opravdu tím, a já se tady odvolám na svá slova, protože já jsem to opravdu nevnímal jako nátlak, ale jako nevhodnou komunikaci, která opravdu byla, a že nám bylo naznačováno, že budeme všichni odstíháni ve velmi krátké době. Já jsem se vůči tomu velmi výrazně ohradil a v podstatě z obou dvou stran tento hovor byl ukončen. Pak další hovor byl v 16.41 hod. a trval jednu minutu a v 16.43 a trval čtyři minuty. Oba dva telefonáty už byly takové smířlivější, že v podstatě pan ministr financí to tak až nemyslel, a zejména v tom posledním hovoru mě vyzýval k tomu, že na tento hovor zcela zapomeneme.

Já si myslím, že ta slova jsou tady pomaličku naplňována, protože, jak už Generální inspekce bezpečnostních sborů, tak v podstatě tady pan ministr financí Kalousek avizoval, budou předány tyto podněty nebo už jeden byl předán Generální inspekci bezpečnostních sborů, což je samozřejmě nezávislý orgán v tom případě, že se prokáže, že je podezřelý z trestné činnosti příslušník bezpečnostního sboru, který spadá do jeho jurisdikce. V tento okamžik to vypadá, že podezřelou osobou, která je prošetřována, je pan vyšetřovatel Mazánek, a pokud pan ministr financí podá podnět na mě, tak druhou prošetřovanou osobou budu já. Takže v podstatě to naznačování v tom telefonu, že brzo budeme stíháni všichni, se pomaličku, ale jistě naplňuje.

Já jsem tady chtěl opravdu k tomu podotknout, že velmi mě mrzí a já si opravdu zakládám na dobrém jménu Policie ČR a absolutně odmítám jakékoliv provokace. A já tady opravdu zcela veřejně zdůrazňuji a stojím si za tím, že vzhledem k tomu, že nikdy bych se nesnížil k tomu, že bych si hovor s ministrem, s členem vlády apod. nahrával, to není můj styl komunikace. Jediná moje možná obrana je, pokud to bude v rámci tohoto trestního řízení, jsem ochoten podstoupit fyziodetekční vyšetření na to, jestli v podstatě mluvím nebo hovořím pravdu. Nemám s tímto vyšetřením absolutně žádný problém. Budu ho absolvovat poprvé. Nejsem žádný profesionál, že bych chodil na fyziodetekční vyšetření.

Co se týká mých docházek na Ministerstvo financí, tak pokud kniha docházek je pravdivá, tak na Ministerstvu financí jsem byl pouze jednou ve společnosti pana náměstka Husáka. Je to více než rok, kde jsme panu ministru financí při schůzce předestřeli výslednost passatů, a na závěr této schůzky jsme se poté, co on zjistí možnosti rozpočtu, rozešli s tím, že z Ministerstva financí přijde nějaký příspěvek na tato vozidla. Po čtvrt roce jsme dostali zprávu, že Ministerstvo financí našemu požadavku vyhoví, a dotace byla realizována nákupem, který se táhl od pololetí minulého roku až v podstatě do dubna letošního roku, kdy ta zakázka byla realizována. V tento okamžik Policie ČR je plně saturována a v žádném našem dokumentu, ani materiálu nevzešel absolutně žádný požadavek na to, že potřebujeme vozidla passat. Naopak několikrát jsme zdůraznili, že máme vysokou finanční nedostatečnost ve mzdách policistů a v běžných provozních výdajů, abychom vůbec zaplatili provozní výdaje Policie ČR, tudíž se mi zdá tady opravdu toto, že by pan ministra financí zrovna čtvrtého odpoledne si sháněl rychle můj telefonát a potřeboval mi sdělit, jestli nepotřebujeme passaty, připadá trošku – udělejte si o tom obrázek sami.

Takže to je má reakce na slova, která tady zazněla od pana ministra financí. Já se tady opravdu ohradím k tomu, proč jsem neučinil o tom žádný záznam, a pro to je tady několik důvodů. Já je tady mohu říct zcela veřejně. Hluboce jsem o tom uvažoval. Vzhledem k tomu, že tyto telefonáty byly ve čtvrtek odpoledne čtvrtého, a já jsem pátého brzy ráno odjížděl na služební cestu do Itálie, ze které jsem se vrátil v neděli večer, a v úterý brzo ráno odjížděl do Madridu, kdy jsem se vrátil z konference policejních šéfů předevčírem večer, takže opravdu ten prostor ani nebyl velký, ale bylo mi vyčítáno, že jsem nezpracoval úřední záznam ministru vnitra. Žádná taková povinnost policejnímu prezidentovi není, protože obsahem nebo vyhodnocením z mé strany osoby znalé práva tohoto telefonátu je, že buď tímto telefonátem byl spáchán trestný čin, což nebyl, anebo v podstatě jsem to bral jako takové nevhodné výroky opět na stranu Policie ČR, vůči kterým jsem se ohradil. Tím jsem považoval tento případ za uzavřený a dále jsem se o něm nezmiňoval, protože kdybych učinil jakýkoliv úřední záznam, nebylo by řečeno B, co by s tímto úředním záznamem bylo učiněno. A já bych se opravdu nechtěl dožít situace, že bude Policie ČR obviňována z toho, že zejména ve dnech, kdy tato Sněmovna jednala a rozhodovala o žádosti Policie ČR o vydání paní poslankyně Parkanové, bychom to jakýmkoliv takovýmto způsobem ovlivňovali. To je první záležitost.

Druhá záležitost je taková, že opravdu nevím, k čemu by tyto úřední záznamy sloužily a kam by se až dostaly. A za třetí, kdyby tato kauza se týkala čistě spisu CASA a jakéhokoliv nátlaku, tak potom by musel být součástí spisového materiálu CASA tento úřední záznam a ne dáván politikům, tento úřední záznam. Takže to je k tomu, proč jsem opravdu toto nepředal.

A poslední důvod, který mě k tomu přesvědčil, nebo v podstatě o tom jsem se rozhodl včera na výboru, když jsem byl na přímý dotaz, pozor, na přímý dotaz dotazován, jestli je mi známo o nějakých dalších telefonátech, tak jsem v tento okamžik nevěděl, zda jsou tady už nějaké první poznatky vyšetřování, neboť v Itálii 6.  7.  2011 zhruba v 10.02, mám tuto SMSku, ČTK zveřejnila informaci, že pan ministr financí podal podnět ke Generální inspekci bezpečnostních sborů za to, že pan policista Mazánek jej jaksi očernil a řekl, že v podstatě pan ministr financí na něj vyvíjel jakýsi nátlak. Protože pokud Generální inspekce bezpečnostních sborů si vyžádá předmětný záznam telefonních hovorů pana ministra financí, tak samozřejmě se tam ocitne telefonní číslo pana policejního prezidenta. A jak já potom budu vysvětlovat takovýto hovor? Proto jsem v tento okamžik považoval za nejdůvěryhodnější instituci, které toto mohu sdělit, bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny. To je všechno, co v tento okamžik k tomu mohu uvést. Děkuji.

Všichni lžou, jen jeden má pravdu a já jsem rád, že se pan policejní prezident rozhodl projít detektorem lži

Radek John: Děkuji vám. Já jenom pro ty, kteří nemají stenozáznam ze včerejšího jednání, pan policejní prezident odpovídal na přímý dotaz pana poslance Tejce, který zněl, zda má povědomost o tom, jestli pan ministr Kalousek volal komukoli jinému z vysokých představitelů policie či útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality. To na doplnění. Do obecné rozpravy se hlásil pan poslanec Korte, poslanec Tejc, pan poslanec Zaorálek, tak v tomto pořadí, prosím.

Daniel Korte: Děkuji za slovo, pane předsedo, konečně. Již včera jsem byl nucen konstatovat, že mi nějak nerad udílíte slovo. Neberu si to však nijak osobně. Chtěl jsem cosi dodat k úvodu, k té vaší rekapitulaci, kde cosi schází, co sice je podstatné k tomu, aby veřejnost, která jak vidím má o věc velký zájem, viděla, jak účelově jsou tento výbor a toto jednání vedeny. Na včerejším jednání jsem třikrát, zdůrazňuji třikrát, navrhoval, aby bod jednání, který se jmenuje Informace a stanovisko ministra vnitra a policejního prezidenta k výrokům ministra financí Miroslava Kalouska k manipulování Policie České republiky, bylo odloženo do té doby, než, pane předsedo, zajistíte přítomnost pana ministra Kalouska. Protože to pokládám za projev elementární slušnosti, jestliže se má jednat o někom, takže ten někdo může být přítomen, aby se k tomu mohl vyjádřit. Ba naopak, pokládám za projev nehorázné sprostoty, jedná-li se o někom bez někoho. Pan kolega Tejc, momentální šéfredaktor oblíbeného parlamentního pořadu Na vlastní oči, replikoval, že není zapotřebí přítomnosti pana ministra, protože nebudeme jednat o panu ministrovi, ale jenom o jeho výrocích, které patrně k našemu sluchu dorazily zhmotněny z nějaké bájné mlhoviny. Nu, kdybyste byl, pane předsedo, vyhověl mému návrhu, mohli jsme si leccos ušetřit, přinejmenším několik hodin zbytečného mlácení prázdné slámy a mohli jsme to klidně ponechati na dnešek. Ale myslím, že je to zbytečné říkati člověku, to jest vám, pane předsedo, jehož životním krédem je, jak jste nám to včera sdělil, k pravdě je třeba se dobrat hlasováním. Tak jste se k ní tedy včera dobrali. Děkuji vám.

Radek John: Já vám děkuji za úplné nesmysly, které tady říkáte. Vy víte prdlajs o mém životním krédu. Moje životní krédo je, nebát se a nekrást, a myslím si, že i vy byste měl mít to krédo. To za prvé. Za druhé, my jsme přerušili ten bod, ale upozorňuji vás, že zajistit přítomnost pana ministra financí Kalouska je pro mě velmi obtížné. On odešel, pan tajemník šel za ním, poprosil ho, aby se vrátil. Já ho sem opravdu nemohu dovést. Čili pokud se vrátí, já jsem udělal všechno pro zajištění té přítomnosti. Dále se hlásil pan poslanec Tejc.

Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Dobrý den všem. Pan poslanec Korte i pan poslanec John částečně popsali to, co se dělo včera. Já skutečně trvám na tom, a pan poslanec Korte jako lingvista určitě také cítí rozdíl mezi tím, když se jedná o konkrétní osobě a když se jedná o výrocích. Cílem včerejšího mého návrhu bylo, abychom se zabývali stanoviskem policejního prezidenta a ministra vnitra k tomu, jakým brutálním způsobem tady ministr financí Kalousek hovořil ve středu při jednání Poslanecké sněmovny, při vydávání paní Parkanové o policii, o jejich estébáckých praktikách a podvodech, tak, jak nám to pan ministr financí několikrát řekl. Já jsem nechtěl znát stanovisko pana ministra financí, protože pan ministr financí ho tady řekl mnohokrát, řekl toho možná víc, než sám chtěl a možná víc, než bylo dobře. Ale každopádně jsem nezaznamenal po celou tu dobu žádné ohrazení ze strany ministra vnitra České republiky proti těmto výrokům. Já si opravdu myslím, že ministr vnitra má stát za policií, má stát za nezávislostí policie a pokud toho nebyl schopen ministr vnitra na jednání Poslanecké sněmovny, tak by toho měl být schopen na jednání výboru. Proto jsem využil příležitosti, kdy se měl konat výbor k této věci, a proto jsem požádal, aby tento bod byl zařazen. Chtěl jsem se dobrat toho, aby pan ministr se jasně vyjádřil k tomu, jaká je situace. Stejně tak policejní prezident nedochází na jednání Poslanecké sněmovny, na rozdíl od některých ozbrojenců občas, pokud je vydáván poslanec ve vazbě a tu příležitost vyjádřit se k tomu, by měl mít také. Navrhl jsem přerušení toho bodu, aby se mohl účastnit pan ministr Kalousek ve chvíli, kdy pan ministr byl zmíněn v souvislosti s telefonátem, o kterém hovořil už tady jak pan ministr, tak pan policejní prezident. V té chvíli jsem to považoval za novou skutečnost, ke které samozřejmě se ministr financí nepochybně chce vyjádřit. A jsem rád, že se pan ministr financí vrátil, protože jinak bych musel podat návrh na to, aby výbor trval na účasti ministra na jednání tak, jak to umožňuje zákon. Nicméně, myslím, že je dobře, že pan ministr je tady a můžeme s ním diskutovat. Já samozřejmě mám mnoho otázek a myslím, že pro mě není ani kruciální to, co padlo včera, to je jen další kamínek do mozaiky o způsobu, jakým jedná tato vláda a především pan ministr Kalousek. Pro mě osobně pro odchod pana ministra stačilo už to vystoupení ve středu na půdě Poslanecké sněmovny, kterou jsme mohli všichni vidět. Každý na to můžeme mít jiný názor. My jsme se dozvěděli, že podle pana ministra Kalouska lže pan podplukovník Mazánek jako vyšetřovatel. Podvádí, lže a účelově si vymýšlí znalec, který zpracoval posudek na kauzu CASA, a teď jsme se dozvěděli, že lže policejní prezident. Tady je vidět, že všichni lžou, jen jeden má pravdu a já jsem rád, že se pan policejní prezident rozhodl k tomu, že je ochoten se podrobit tomu fyziodetekčnímu vyšetření, tedy jednoduše řečeno, projít detektorem lži. To stejné očekávám od pana ministra Kalouska a myslím, že by bylo dobře, abychom potom tento záznam měli možnost se s ním seznámit, aby ho znala i veřejnost. Protože to, že jsou někde svědci, to je určitě dobře, já doufám, že těch svědků nebude šest ve vozidle pro pět. Stejně tak doufám, že všichni ti svědci nebudou dlouholetí podřízení nebo spolupracovníci pana ministra Kalouska či někdo, kdo získá něco církevními restitucemi. Ale myslím, že to, co je podstatné je, že tady pan ministr vnitra se absolutně nezastal nezávislosti policie. Absolutně se neohradil proti těm brutálním výrokům, které zaznívaly. A já jsem přesvědčen, že k tomu by docházet nemělo a ve chvíli, kdy je tady spor mezi ministrem vlády a policejním prezidentem, tak podle mého názoru není normální, že premiér jednoho považuje za sprostého podezřelého, který musí všechno dokázat, zatímco druhý je ctihodný ministr, kterému postačí, že podá vysvětlení premiérovi. Já si myslím, že takto to nechat nelze, a proto bych byl rád, aby tento výbor o tom jednal, a především, nikoli pouze v souvislosti s tím, co tady zaznělo včera a co jsme nečekali a já se přiznám, že ta otázka, která tady byla částečně řečena, je velmi dlouhá. Pan poslanec John, pan předseda John citoval přesně, nicméně jednu velkou velmi krátkou část té otázky a ta otázka byla skutečně velmi široká a byla motivována tím, že se mi nelíbí, že se jako poslanci a jako veřejnost neustále z médií dozvídáme po jednotlivých dávkách, kdo komu volal, kdo komu vyhrožoval, kdo s kým jednal. A bral jsem za správné, aby policejní prezident a ministr vnitra sdělili veškeré informace Výboru pro bezpečnost, nejen o telefonátech, ale i o dalších nátlacích, jednáních, osobách ze strany nejen koalice, ale i opozice, pokud o nich má povědomost. A já jsem rád, že se pan policejní prezident rozhodl nelhat výboru na položené otázky a rozhodl se, že odpoví se všemi následky, které zřejmě v tuto chvíli bude muset snášet. A to by myslím na ten úvod stačilo. Děkuji.

Radek John: S faktickou poznámkou se hlásí pan ministr financí, pak je řádně přihlášen pan poslanec Zaorálek.

Miroslav Kalousek: Pane předsedo, dámy a pánové, já se omlouvám, to je nedorozumění, já jsem se domníval, že chcete slyšet mé stanovisko, a pak, že není vhodné, abych byl přítomen na jednání celého vašeho výboru. Jsem pochopil z televizní obrazovky, že to cítíte jinak, tak jsem se zase vrátil, prosím. Prosím o pochopení, to zaprvé, za druhé pana poslance Tejce prosím, aby to, co jsem vám tady upřímně sdělil, tak aby nezesměšňoval. Já jsem řekl, že v tom autě se mnou jely dvě bezúhonné osoby, nikoliv šest. To auto je pro pět, a to už jsem vám řekl. A zrovna tak, abyste, já naprosto respektuji vaše zasedání, ale zase jako nepleťte si, nezaměňujte svojí pozici garančního výboru s vyšetřovací komisí, to zase nejste. Jinými slovy, ten, kdo tuhle věc vyšetří, je Generální inspekce bezpečnostních sborů, nikoliv žádný parlamentní orgán politickým rozhodnutím. Já jsem si jist tím, co jsem tady říkal, jsem si jist tím, že to je pravda. Já jsem nevolal panu policejnímu prezidentovi 4. odpoledne proto, abych se ho zeptal na passaty, to vůbec ne, já jsem mu skutečně volal proto, abych ho požádal, aby sám sebe ujistil, kdo volal komu v případě já-vyšetřovatel, a on pak říkal – a když vás mám na drátě. A upřímně řečeno, mě to ani nepřekvapilo, protože před tím tři čtvrtě rokem s těmi passaty přišel taky a dokonce za mnou běhal na to ministerstvo. Nemohu dodat už nic jiného než to, co jsem řekl.

Komu všemu jste ještě, pane ministře, dále volal?

Radek John: Děkuji, pan poslanec Zaorálek.

Lubomír Zaorálek: Já jsem teda rád, že se pan ministr Kalousek vrátil, protože já jsem přišel právě proto, že se ho chci na něco zeptat a je to pro mě docela zásadní, protože ono je to opravdu trochu podivné, jak se po kouscích dovídáme, kdo volal, komu pan ministr Kalousek volal. A protože si pamatuji, že předevčírem tady pan ministr Kalousek ve sněmovně řekl, že on rozlišuje zcela jednoznačně mezi lží a pravdou a že rád teda lež nazývá lží a pravdu pravdou, tak předpokládám také, že mi přesně a pravdivě odpoví na tu otázku, kterou mu položím. Já bych rád věděl, komu všemu ještě pan Miroslav Kalousek volal. Komu všemu jste ještě, pane ministře, dále volal, co nás ještě čeká a co nám ještě tedy nebylo sděleno? Speciálně se ptám, jestli jste volal státnímu zástupci, jestli jste volal na Vrchní státní zastupitelství a jestli nám to můžete říct rovnou, abychom se to nedozvídali v těch dalších dnech. Je to pro mě docela důležitá informace.

Radek John: Slovo má pan ministr.

Miroslav Kalousek: Já vám samozřejmě rád odpovím, jsem velmi rád, že jste to zpřesnil teda, protože abych vám říkal, komu všemu jsem volal za poslední měsíc, to bysme tady mohli být do večera. Ptáte-li se, zda jsem volal na Vrchní státní zastupitelství nebo dozorovému státnímu zástupci, tak samozřejmě nikoliv a můžu to vyloučit. Dozorovému státnímu zástupci jsem napsal, protože jsem mu zaslal odborné stanovisko Ministerstva financí s tím, že, s průvodním dopisem, kde jsem se podivoval nad tím, ten dopis klidně zveřejním, že stanovisko odborného garanta, který vydává odborná stanoviska pro účely praxe, za celé dva roky nebylo orgány činnými v trestním řízení vyžádáno. To byl konec konců předmět rozhovoru mezi mnou a vyšetřovatelem. To znamená, dostal ode mě dopis, nikomu jsem nevolal. Mně se, pane místopředsedo, také nelíbí, že si o sobě každé 4 dny přečtu, komu jsem zase vyhrožoval. Už jenom proto, že to není pravda. To znamená, když o sobě každé 4 dny čtete něco, co není pravda, tak se vám to samozřejmě nelíbí. To se nelíbí vůbec nikomu. A mohu jenom spekulovat o těch motivech, ale myslím si, že každý, kdo jenom trochu pracuje s médii, tak prostě ví, že to už je 14 dní naprosto cílená a velmi nemilosrdná dehonestující kampaň. Za pomoci těchto provokací, a já znovu opakuji, já to prostě nemohu pokládat za nic jiného než policejní provokace, ale to konec konců nakonec vyšetří ona Generální inspekce bezpečnostních sborů. K mým výrokům ve sněmovně bych rád řekl, že kromě toho, že jsem také ministrem financí, tak jsem členem této poslanecké sněmovny a vydávání místopředsedkyně Poslanecké sněmovny je řádný bod schůze, tedy řádný bod parlamentní, tedy i veřejné debaty. A já si prosím vyhrazuji právo v té debatě vystupovat naprosto svobodně, nazývat věci pravými jmény a nenechat se zastrašit ani ukřičet jak provokacemi, tak pomluvami.

My tady asi nejsme vyšetřovací komise

Radek John: Děkuji, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pan poslanec Bublan.

František Bublan: Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, my tady asi nejsme vyšetřovací komise, určitě nemůžeme rozhodnout, kdo má pravdu a jaký hovor byl kým započat a co bylo obsahem toho, ale určitě si z toho odneseme nějaký dojem a především jsme tu schůzi svolali proto, protože ta situace už silně ovlivňuje fungování bezpečnostních složek, důvěru v policii i ve státní zastupitelství. A má to dopad nejenom na tyto složky, ale má to dopad na celou veřejnost, takže je třeba se tím zabývat. I když my tady určitě neuděláme žádný takovýto rozsudek. Každý z nás si odnese nějaký dojem a já bohužel musím už dopředu říct za sebe, že ten dojem pro mne je velmi negativní ve smyslu k panu ministrovi Kalouskovi. A zopakuji to, co jsem říkal včera, pan ministr to možná popře, já nevím, ale my jsme spolu byli v Událostech a komentářích 27. června, to byla ta první diskuze kolem letounů CASA a při odchodu jsme ještě pokračovali v takové té při nebo rozpravě a vy jste, pane ministře, kromě jiného, já už si všechny věty nepamatuji, ale tu jednu si pamatuji, jste říkal, že pana plukovníka Mazánka pošlete do civilu. Já jsem to nebral zase tak moc příliš vážně, protože to byl skutečně ten začátek, ještě jsem vám na to řekl, že byste se musel stát policejním prezidentem a s tím jsme se tak nějak rozešli. Ale pro mě tady tato událost, nebo tento moment, je asi rozhodující, co si z této schůze a z celé této kauzy odnesu. Děkuji.

Radek John: Děkuji, reakce pana ministra financí, pak pan poslanec Křeček.

Miroslav Kalousek: Jenom, nebudu vás vinit ze lži, ani nebudu nic popírat, jenom vám řeknu tu přesnou formulaci, pane poslanče, protože si jí pamatuji. Já jsem řekl, že je-li ta kauza skutečně zmanipulovaná, protože jsme se pak asi ještě 20 minut bavili o tom, jestli zmanipulovaná je nebo není, tak jsem řekl, je-li ta kauza skutečně zmanipulovaná, tak těm, kteří manipulují, to nesmí projít a já to nedovolím zamést pod koberec, to jsem řekl. A to si taky myslím.

Radek John: Děkuji, pan poslanec Křeček.

Stanislav Křeček: No, pane ministře, já myslím, že ta situace je jednodušší, než nám říkáte, protože přece všichni víme, že předseda vlády na tiskové konferenci řekl, že nikdo z členů vlády nesmí volat žádnému policistovi, i kdyby mu řekl dobrý den. To přeci jsme všichni slyšeli. Několik hodin na to vy zvednete telefon a voláte policistovi mnohem více, než je pouhý dobrý den. Nepovažujete toto za porušení instrukce předsedy vlády?

Radek John: Pan ministr financí.

Miroslav Kalousek: Já samozřejmě rád odpovím, protože, ale vy jste mě nezklamal, protože vy vždycky umíte jakoukoli informaci posunout. Jasná instrukce předsedy vlády zněla, že žádný člen jeho vlády nesmí volat vyšetřovateli nebo dozorovému státnímu zástupci. On to dokonce rozšířil, dozorový státní zástupce není policista, přesto nesmíme volat ani dozorovému státnímu zástupci. Jestli je pan policejní prezident vyšetřovatel anebo dozorový státní zástupce, tak jsem instrukci pana předsedy vlády porušil. Není-li, je vaše poznámka bezpředmětná.

Kalouskovo lidské dno

Radek John: Děkuji, kdo se dál hlásí do obecné rozpravy? Pan poslanec Kádner.

David Kádner: Dobrý den, dámy a pánové, já jsem strašně rád, že jsme v posledních dnech slyšeli nejdřív z médií, kdo komu nějakým způsobem volal, kdo komu vyhrožoval, každá strana měla na to svůj názor a já bych rád slyšel, jasnej názor, na to, co jsme slyšeli dneska ve sněmovně, když vystoupil můj kolega Petr Skokan, protože ten jedinej doložil přepis rozhovoru. Já věřím tomu, že vy to budete brát zase svojí oklikou a že určitě budete říkat, že to žádný vyhrožování nebylo, ale my jsme tady slyšeli jasná slova a já bych rád slyšel vaše vyjádření tady k tomu. A myslím si, to je jedna věc, a jestli si plno lidí všimlo, když Petr Skokan předevčírem právě při jednání v Poslanecký sněmovně se vás dotazoval, jestli jste mu někdy vyhrožoval, v jakém smyslu a tak dále. Vy jste to přešel, přešel jste to dvakrát, ale jakmile podruhé dosedl do lavice, tak patrné z vašich úst bylo, blbečku. Myslím si to, co jste přesně řek, koukal jste na něj, sedím za ním, takže myslím si, že kamera, která byla za mnou, tak to jasně a zřetelně by musela vidět. Myslím si, že chování, který nám předvádíte, tak to je něco, co hraničí. A já jsem si myslel, že máte v sobě kousek cti a že první co přijde, že přijdete sem a sednete si, a to první vyjádření, který bude, tak bude opravdu, že se omluvíte za své výroky minimálně, a ta druhá věta byla, že byste nějakým způsobem měl odejít. Neodejít jenom tady z této sněmovny, ale myslím si, že hranice České republiky jsou docela málo. Děkuji.

Radek John: Já tady mám dvě faktické, první se hlásil pan Korte, to zdůrazňuji, aby nemohl říkat, že ho vynechávám, pan Korte by mi chyběl a po něm následuje faktická paní poslankyně Černochové, děkuji.

Daniel Korte: Děkuji, pane předsedo, já bych jenom rád upozornil, že dnes není čtvrtek odpoledne, den konání ústních interpelací. A případný nějaký hovor mezi panem Kalouskem a panem Skokanem není předmětem jednání tohoto výboru.

Radek John: Děkuji. Paní poslankyně Černochová.

Jana Černochová: Já jsem chtěla říct to samé, chtěla jsem připomenout, že dnes na programu máme Informace a stanovisko ministra vnitra a policejního prezidenta k výrokům ministra financí České republiky Miroslava Kalouska k manipulování Policie České republiky, takže pokud v tom rozhovoru mezi panem Skokanem a panem Kalouskem nějak nefiguroval pan policejní prezident, tak je to mimo rozsah tohoto výboru.

Radek John: Děkuji, já jsem se ptal pana ministra nicméně přesto několik slov komentáře.

Miroslav Kalousek: Přece jenom, ani ne tak komentář, jako stanovisko. Myslím si, že to, co dnes pan poslanec Skokan předvedl na mikrofon, je z mého pohledu naprosté lidské dno a vrchol trapnosti. Já jsem dalek toho, abych se přetahoval s tím člověkem, o tom, zda takovéhle věty padly nebo nepadly. Prostě trvám na tom, že to byl vrchol trapnosti a to je všechno, co k tomu mohu říct.

Radek John: Přihlásil se pan poslanec Tejc, potom pan poslanec Kádner.

Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Já bych se vrátil možná k těm výrokům jako takovým a slyšeli jsme stanovisko ministra financí, slyšeli jsme stanovisko policejního prezidenta, já bych skutečně trval na tom, že bych rád slyšel stanovisko ministra vnitra. A rád bych ho slyšel i s ohledem na to, že aspoň mně osobně připadá, že pan ministr Kubice popřel sám sebe. V roli policejního plukovníka inicioval svolání výboru, trval na tom, že nebude se podřizovat politikům, že si nenechá do ničeho mluvit, neinformoval o obsahu té zprávy, se kterou seznamoval výbor tři dny před volbami ani ministra vnitra, ani předsedu vlády. A tady, když zaznělo na přímý dotaz poslance odpověď policejního prezidenta, tak řekl, že se domnívá, že tím, co se stalo, bylo způsobeno, a já bych jej nerad špatně citoval, snad ohrožení důvěryhodnosti v policii jako takovou a může to mít vážné následky. A nechtěl bych vsouvat teď panu ministrovi něco, co neřekl, ale něco v tom smyslu. A já myslím, že to je obrat o 180 stupňů. Prostě na jedné straně, když jsem v policii, říkám, my jsme nezávislí, ve chvíli, kdy jsem ministrem vnitra, říkám něco jiného a v podstatě si myslím, že pokud srovnám Kubiceho zprávu a vystoupení pana policejního prezidenta včera, tak je to prostě něco nesrovnatelného. Je to prostě něco obludně nesrovnatelného, protože odpovědět na konkrétní dotaz a říct, zda volal či nevolal ministr financí komukoliv, je něco jiného, než sepsat správu plnou lží, a tu pak předložit Výboru pro bezpečnost tři dny před volbami. Takže v tomto smyslu si myslím, že by bylo dobré, aby mimo jiné se pan ministr Kubice vyjádřil, protože podle mého názoru by se měl zastat policie, měl by dbát její nezávislosti a ne se stavět do role člověka, který k této věci celou dobu mlčí, a já mu děkuji za to, že se přihlásí do diskuze.

Radek John: Pan ministr vnitra se přihlásil do diskuze, tak já mu dávám slovo.

Jan Kubice: Já děkuji, pane předsedo, k té první části, já bych chtěl, pane poslanče říci, že vy jste tady oznámil paralelu mezi tím, co se stalo v roce 2006 před volbami a zapomněl jste říct ještě jednu věc. Na mě a na mé kolegy bylo podáno trestní oznámení, trestní stíhání bylo zastaveno, kázeňskej přestupek se nestal a bylo zastaveno. Následně na mě pan Kočka, pan Ďuričko, pan Paroubek a dalších asi osm lidí podalo žaloby. Ty žaloby probíhaly asi 6 let, všechny, prosím pěkně, pane poslanče, jsem vyhrál já. Takže pokud to chcete odpírat na bezpečnostním výboru a vyšetřovat to, tak možná jsou tady kamery, možná, že byste si mohl pustit, a určitě se to najde v archivech, co se odehrávalo tři neděle, čtrnáct dní předtím, jak vystupoval tehdejší ministr vnitra Bublan, jak obvinil zde přítomného pana Hrušku, že padělá cesťáky, že páchá zvlášť závažnou trestnou činnost a možná, že dobře, že jestli se tento výbor rozhodl to vyšetřovat, přesto, že trestní stíhání bylo zastaveno, všechny žaloby jsem vyhrál, jak na městském, tak na vrchním soudu, dokonce i u Ústavního soudu, pokud chcete pane poslanče Tejci toto vyšetřovat, je to velmi zvláštní. Dobře, tak to je k této části. Další věc, vy říkáte, že se nezastávám policie. Na rozdíl od pana ministra Bublana, který se sice policie velmi, velmi zastával, můžete si to pustit a kamery to můžou a televize to můžou najít v archivech, jakým způsobem, tak za prvé k té věci pana vyšetřovatele Mazánka. Já jsem okamžitě poté, co jsem se dozvěděl z médií, že proběhl jakýsi telefonát ministra Kalouska a pana vyšetřovatele Mazánka a že je to bráno jako určitý tlak na vyšetřovatele Mazánka, tak jsem se okamžitě obrátil dopisem na policejního prezidenta, aby věc prošetřil a sdělil mi, jestli to je nebo není pravda. Včera na zasedání tohoto výboru mi pan prezident, nebo tomuto výboru pan prezident sdělil, že včera mi odeslal odpověď po 14-ti dnech. Než jsem odcházel na tento výbor, tak jsem to zjišťoval jak ve spisovně kanceláře Ministerstva vnitra, ministra vnitra, tak ve velké spisovně Ministerstva vnitra. Žádný dopis mi nedorazil, takže já, pane poslanče Tejci, prostě nemám podklad, co se odehrálo, jestli to policie a policejní prezident vnímá jako tlak, nevnímá jako tlak, já to prostě nevím. Dále, ve věci telefonátu ministra Kalouska panu policejnímu prezidentovi, já jsem se samozřejmě obrátil dneska na Generální inspekci bezpečnostních sborů a já, prosím pěkně, neumím rozhodovat z křišťálový koule anebo z kávový sedliny, já prostě musím mít informaci s číslem jednacím. A poté k tomu zaujmu stanovisko. A ještě nad rámec těhletěch odpovědí vám řeknu jednu věc, pane poslanče, já vždycky jsem stál za tím, aby policie byla procesně samostatná. Nikdo nemůže říct, ani vy ne, pane poslanče, že bych kdykoli znemožňoval procesní samostatnost policie. Naopak, naopak, naopak. Toť vše.

Radek John: Děkuji, faktická poznámka paní poslankyně Bebarová.

Zuzka Bebarová: Já se omlouvám, že využívám institutu faktické poznámky, ale já jsem měla pocit, že dotaz kolegy Tejce směřoval k stanovisku ministra vnitra k výrokům jeho vládního kolegy na plénu Poslanecké sněmovny dehonestujícími policejní sbor a k tomu tedy se pan ministr nevyjádřil, já bych ráda, kdyby svojí odpověď doplnil.

Radek John: Pan ministr vnitra.

Jan Kubice: Takže naprosto konkrétně, pokud já jsem slyšel výroky ministra Kalouska, tak hovořil o konkrétních osobách a nikoliv o policii jako takové, o celku.

Radek John: Děkuji, řádně, máte faktickou? Máte faktickou? Tak faktická, pan poslanec Zaorálek.

Lubomír Zaorálek: Já jenom chci reagovat na pana ministra vnitra, který řekl, že mu jde o to, aby byla procesně nezávislá. A jenom, jestli on si opravdu myslí, že to je zajištění procesní nezávislosti, když ministr financí, člen vlády, který sedí vedle něho, veřejně vyhlašuje těm policistům, že se mají jít oběsit, že mají spáchat sebevraždu. Nebo když říká, mluví o policejní zvůli, o tom, že tady je někdo obětí policejní persekuce. Jako když takto se útočí na konkrétní politici, vy si myslíte, že to neovlivňuje tu nezávislost procesní a to té kauzy? Tomu úplně nerozumím, jak je to možné tvrdit.

Ministr potřebuje k posouzení výroků číslo jednací

Radek John: Tak pan ministr vnitra a také pan ministr financí.

Jan Kubice: Takže za prvé, toto může posoudit pouze dozorující státní zástupce. Pokud máte, pane poslanče Zaorálku, pocit, že tomu tak není, tak se obraťte na státní zastupitelství v tomto případě. Vzhledem k tomu, že to dozoruje ten případ vrchní státní zastupitelství Praha, nadřízeným orgánem je Nejvyšší státní zastupitelství, které může udělat samozřejmě dohledovou prověrku a dohledovou kontrolu. Takže pokud máte jakékoliv informace v tomto smyslu, tak se obraťte na Nejvyšší státní zastupitelství. A ještě bych chtěl doplnit k tomu, že v Poslanecké sněmovně celkem je běžné jako, že se používají expresivní výrazy. Já, když jsem se stal ministrem, tak si jistě všichni vzpomínáte, jak na mě pan poslanec Rath křičel, ty vrahu. Máte imunitu prostě, je to tak, tak dobře, dobře.

Radek John: Pan ministr financí.

Miroslav Kalousek: Já bych stručnou reakci na to, co říkala paní poslankyně Rujbrová. Já jsem tam opravdu nechtěl, ujistil jsem o tom jak pana ministra vnitra, tak pana předsedu odborů Štěpánka, nikdy jsem nemluvil o policejním sboru. Já si nemyslím, že policejní sbor je špatný. Všichni policisté nejsou špatní tak, jako všichni politici nejsou špatní, tak všichni policisté nejsou fajn, zrovna tak jako všichni politici nejsou fajn. To si myslím, že poměr těch rovných, křivých, poctivých a nepoctivých, je ve všech profesních skupinách stejný. Představa, že jsou tady jenom poctiví policisté a jenom čestní politici nebo naopak je asi směšná. Já jsem vždy mluvil o tomto konkrétním případě. V tomto konkrétním případě, což chápu, že může někoho velmi iritovat, dokážu pojmenovat a ukázat celou řadu objektivních nepravd, které v tom obvinění jsou. To jsou objektivní nepravdy, na které nám stačí porovnat je s otevřenými zdroji, nemusí je rozhodovat nezávislý soud, a znovu opakuji, jsem členem této Poslanecké sněmovny, a kdyby vydávání poslance nebylo parlamentní diskuzí, tak můžeme diskutovat, zda jsou nebo nejsou moje výroky nevhodné. Ale jako člen této Poslanecké sněmovny si ve veřejné parlamentní debatě opravdu vyhražuji právo vyjadřovat se svobodně, nazývat věci pravými jmény a nenechat se ani ukřičet ani zastrašit. To je mé svaté právo z Ústavy České republiky.

Radek John: Faktická poznámka pan poslanec Křeček, pak jsou řádně přihlášeni paní poslankyně Černochová a pan poslanec Korte.

Stanislav Křeček: Když jsem poslouchal pana ministra, že potřebuje k posouzení nějakých výroků číslo jednací, tak se chci ujistit, jestli jsem dobře slyšel, že k posouzení výroků ministra Kalouska, že policie používá estébácké metody, opravdu potřebuje jednací číslo. Jestli k tomu nelze reagovat bez jednacího čísla.

Radek John: Pan ministr financí.

Miroslav Kalousek: Já bych to docela rád znova zopakoval tu formulaci. Já jsem řekl, že kdo se dopustil té pomluvy, já totiž do dneška vlastně nevím, jestli to byl vyšetřovatel, on to nikdy nepotvrdil, že kdo se dopustil té pomluvy, že jsem vyhrožoval vyšetřovateli, se dopustil provokace estébáckého charakteru. A na tom trvám. Nikoliv, že policie pracuje estébáckou nebo gestapáckou metodou. Ale kdo se dopustil této pomluvy, se dopustil provokace estébáckého charakteru, a to je upřímně řečeno formulace, která si myslím, že je naprosto na místě, protože prostě zpravodajské služby tímhle způsobem vždycky pracovaly, že vypouštěly zaručené zprávy do médií, kterými dehonestovaly ty nebo ony.

Radek John: Ještě faktická pan ministr vnitra.

Jan Kubice: Takže odpověď panu poslanci Zaorálkovi. Já samozřejmě také jako ministr Kalousek nevím, kdo se toho dopustil ... jo, pardon, panu poslanci Zaorálkovi, panu poslanci Křečkovi, a proto ta odpověď na, nebo ten požadavek na čísla jednací a na výsledek práce GIBSu. To je ten důvod, já to nevím stejně.

Radek John: Děkuji, řádně přihlášena je paní poslankyně Černochová.

Jana Černochová: Děkuji. Vážený tribunále, kolega Tejc tady jedním dechem řekl o panu ministrovi vnitra, že nehájí zájmy policie, že se neumí postavit za policisty, a druhým dechem tady řešíme záležitost, která se týká policejního prezidenta a jeho telefonátu s panem ministrem Kalouskem, a záležitost, o které ministr vnitra vůbec nevěděl. Jak může hájit ministr vnitra policii, když se dozví na oficiálním jednání Výboru pro bezpečnost, od pana policejního prezidenta, přímo v on-line přenosu, že se něco takového stalo. Já neumím posoudit, kdo má pravdu, a co bylo obsahem toho telefonátu, jestli pravdu má policejní prezident, nebo pravdu má pan ministr financí. Ale skutečně mě na celé této záležitosti zaráží to, že pan policejní prezident okamžitě v ten den, pokud měl nějakou pochybnost a měl pocit, že je na něj činěn nějaký nátlak, nezvedl telefon a neinformoval svého resortního ministra. Předpokládám, že by pan ministr Kubice, kdyby se tuto informaci, závažnou informaci, dozvěděl, tak by bezodkladně informoval pana premiéra, a pan premiér by to mohl s panem ministrem řešit hned. Ne po osmi dnech, takže se něco dozvídáme nejprve my, a spolu s námi ministr vnitra pan Kubice. Stejně tak jsem tento dotaz včera kladla panu policejnímu prezidentovi, a zeptám se ho i nyní. Chápu, že není policejním orgánem, na druhou stranu bývá přeci běžným zvykem, že se pořizuje úřední záznam, už jenom z toho důvodu, aby bylo zdokladováno to, že se něco odehrálo v nějaký den, že to má nějakou datumovku, že skutečně někdo nemohl nějaké informace doplňovat ex-post, takže to, že tady pan policejní prezident řekl, že není policejní orgán a tudíž že nesepsal žádný úřední záznam, to pro mě není argument. Stejně tak jako není argument to, že nechtěl kontaktovat ministra vnitra. On měl kontaktovat ministra vnitra. A do třetice se mi zdá velmi zvláštní, že jsme tady slyšeli informaci, že vlastně pan policejní prezident to odkládal až po projednávání vydávání paní bývalé místopředsedkyně Parkanové. Jak může nejvyšší představitel policie se vměšovat do datumů a záležitostí jiného orgánu v rámci dělby moci, legislativy, která projednává v rámci nějakého procesu, který je dlouhodobě naplánovaný, nějakou záležitost, kterou má na programu? To je přeci absolutně mimo rozsah toho, co by měl pan policejní prezident řešit. Jestli sněmovna mohla tu záležitost ohledně paní Parkanové přerušit, mohli jsme to doprojednávat v září, to znamená, pane policejní prezidente, že vy byste tuto záležitost oznámil až v září výboru pro bezpečnost? Děkuji za odpovědi.

Radek John: Já mám jenom faktickou poznámku, když jsem organizoval výběrové řízení na policejního prezidenta, tak jeho součástí byly testy psychologické odolnosti. Byli tam kandidáti, kteří neprošli. Pan policejní prezident je policejním prezidentem i proto, že má vysokou psychologickou odolnost. Kdyby považoval za nátlak, že mu nějaký politik zavolá, to by s policií  bylo špatné... Pan policejní prezident se hlásil dřív, pak pan ministr financí, nebo je to faktická?

Petr Lessy: Vážený pane předsedo, pane ministře, já jenom si dovolím jen krátce reagovat na slova, která tady řekla paní poslankyně Černochová. Já už jsem několikrát zdůraznil, že policejní prezident v takovém případě má velmi omezenou možnost postupu. Úřední záznam nebo něco podobného se sepisuje pouze, pokud by se tato kauza týkala vyšetřované kauzy, což jsem tady několikrát dementoval. Další úřední záznam se sepisuje pouze ve věcech, ve kterých bych já shledal, že svými výroky pan ministr financí naplnil skutkovou podstatu trestného činu, přečinu nebo přestupku, což se také nestalo. A já jsem říkal, že to zlomové, co bylo, že pan ministr financí oznámil Generální inspekci bezpečnostních sborů podezření na pana policistu Mazánka. A samozřejmě Generální inspekce bezpečnostních sborů si bude vyžadovat výpisy z těchto telefonních hovorů a objeví se tam moje telefonní číslo. Proto jsem to ihned po návratu ze své služební zahraniční cesty sdělil výboru pro bezpečnost. A já vzhledem k tomu, že nejsem politik, ani poslanec, mám úctu k těmto prostorám, vždycky si rád přečtu preambuli Ústavy ČR, tak v podstatě včera před výborem jsem měl dvě možnosti: buď na přímou otázku selhat, lhát panu poslanci Tejcovi, anebo odpovědět, jak to bylo. Takže to byla v podstatě jediná má možná reakce v té době. A dneska bych opravdu nepostupoval jinak, protože nikdo mně neřekl, co by bylo děláno s těmito úředními záznamy, které by dostali politici. Pan ministr vnitra – v podstatě už dvakrát mě prošetřovala GIBS, kdy pan ministr vnitra na mě podal nějaké oznámení. Pan premiér sdělil médiím, že parta plukovníků a podplukovníků nebude rozhodovat o Vládě ČR. Opravdu, co by se stalo s těmito úředními záznamy, které já bych zpracoval?

A ještě jedno bych tady chtěl podotknout a je to pro mě vysoce zarážející. Prosím, ve všech slovech se tady skloňuje Generální inspekce bezpečnostních sborů a hovoří se tady jedním dechem o nezávislosti orgánů činných v trestním řízení apod. Nikdo se tady nezmínil o tom, že v podstatě každé tvrzení má svoje dvě strany mince. Buď tedy mluvím nepravdu já, potom jsem podezřelý já jako příslušník bezpečnostního sboru, na kterého padá Generální inspekce bezpečnostních sborů, nebo je to civilní řízení, na které dopadá někdo jiný. To znamená, pokud by někdo chtěl opravdu nezávisle oznamovat, tak podezření na nějaké protiprávní jednání oznámí státnímu zastupitelství, které rozhodne, jestli tato kauza má připadnout Generální inspekci bezpečnostních sborů, nebo zda to bude šetřit civilní státní zastupitelství, potažmo policejní orgán, pod který státní zastupitelství padá. A zatím jste si toho nikdo nevšimli, ale prosím, policista Mazánek, dneska nezávislý vyšetřovatel Mazánek, který si dovolil pokračovat v trestním řízení, dospět do fáze vyšetřování a zcela, jak mu ukládá zákon, požádat tuto Poslaneckou sněmovnu o vydání jednoho z jejích členů. Tak tohoto policistu Mazánka dneska prošetřuje, kdo jiný, no GIBS. Přece GIBS byl zřízen proto, aby tady vyhledával, dokumentoval a stíhal trestnou činnost příslušníků bezpečnostních sborů. V tento okamžik policista Mazánek je pravděpodobně důvodně podezřelý z nějakého protiprávního jednání a dneska ve 14 hodin přistává na letišti z výslechu v zahraničí a už ho tam čeká Generální inspekce bezpečnostních sborů. Před chvilkou jsem se dozvěděl, že pan ministr Kalousek na mě jako na policejního prezidenta podává podnět Generální inspekci bezpečnostních sborů. Zároveň jsem se dozvěděl před chvilkou, že pan ministr na mě podává další podnět Generální inspekci bezpečnostních sborů. Ještěže tady tu Generální inspekci bezpečnostních sborů máme, aby dohlédla na tu nezávislost policejních orgánů. Děkuji.

Radek John: Je to faktická, takže faktická poznámka paní poslankyně Černochová.

Jana Černochová: Já se, pane předsedo, moc omlouvám, alepan policejní prezident neodpověděl na mé dva dotazy. Proč neinformoval ministra vnitra a proč v médiích se vyjádřil, že nechtěl ovlivňovat vydávání paní Parkanové a proto tu záležitost předložil výboru až po tom jednání, které jsme tady všichni předevčírem absolvovali. A zda-li by tudíž, když by bylo přerušeno to projednávání vydávání paní Parkanové, zda by pan policejní prezident čekal třeba do září.

Radek John: Já teda faktickou, já jsem měl pocit, že jsem tu odpověď slyšel, ale pokud, pokud... Pokud je ještě něco, tak tedy prosím.

Petr Lessy: Jestli mohu na tohle odpovědět, žádná zákonná povinnost mi neukládá informovat ministra vnitra.

Pomluvy, které hřmějí éterem

Radek John: Další faktická, pan poslanec Zaorálek.

Lubomír Zaorálek: Já jenom nepřímo, já celkem chápu tedy postup pana policejního prezidenta, vzhledem k tomu, jakou záštitu má k panu ministrovi vnitra, tak dobře rozumím tomu, že se svými problémy k němu utíkat nebude. A jenom bych chtěl říci, stále bych se ještě zeptal právě ministra vnitra, jestli si pořád ještě myslí, že to řízení, které je tady vedeno, v kauze letounů CASA, opravdu není ovlivňováno nějak náhodou, když už jsou stíháni všichni, kteří si ho dovolili vést tedy.

Radek John: Pan ministr vnitra.

Jan Kubice: Já bych Vám pane poslanče Zaorálku rád doporučil, abyste si nepletl své dojmy s pojmy. Tady není nikdo stíhaný. Dokonce i pan policejní prezident si plete pojmy s dojmy. Protože já jsem nepodal žádný podnět GIBSu na pana policejního prezidenta, ale aby prošetřili ve věci včerejšího jednání bezpečnostního výboru výroky ve věci, nikoliv na pana policejního prezidenta. A stíhaný tady není vůbec nikdo, zatím, zatím, v této věci, v této věci a GIBS je jedinej orgán, který může tyto věci prošetřovat, jiný není.

Radek John: Ještě se hlásil o reakci, faktickou, pan ministr financí a pak pan poslanec Tejc.

Miroslav Kalousek: Já bych taky velmi rád zareagoval na pana poslance Zaorálka. Já jsem přeci nedával podněty, já jsem nedával podněty na to, jak je vedeno vyšetřování případu CASA, já jsem dával podněty k prošetření naprosto skandalizačních a nepravdivých pomluv. Teď jako koneckonců co je předmětem vašich každodenních výzev k mému odstoupení? No ty pomluvy, které hřmějí éterem, že jsem vyhrožoval vyšetřovateli, a dokonce, že jsem vyhrožoval policejnímu prezidentovi, byť si docela vážím toho, že pan prezident řekl, že jsem se nedopustil v tom rozhovoru ničeho, co by mohl hodnotit byť jako přestupek. Jaksi upřímně řečeno i z vašich vyjádření to vypadalo poněkud jinak. Možná, že bych si někdy velmi rád poslech, co tady opravdu včera padlo. Ale to je jedno. Jinými slovy, já se bráním proti těm pomluvám. Co se týče vyšetřování, tak jako člen poslanecké sněmovny, která vydávala místopředsedkyni poslanecké sněmovny, jsem si dovolil, velmi jasně ukázat na zcela objektivní a nezpochybnitelné nepravdy, což je moje svaté a nezadatelné právo. Dokonce je to moje právo, i kdybych neměl pravdu. Já jí navíc měl.

Místo toho, aby se řešilo, kdo co ukradl, tak se řeší, kdo vynesl to, že se něco ukradlo

Radek John: Faktická pan poslanec Tejc.

Jeroným Tejc: Tak já doufám, že v souvislosti s tím, že tedy generální inspekce začala tuto věc vyšetřovat, nakonec se to vyšetřování rozšíří, a budou nasazeny odposlechy na všechny poslance, kteří byli na výboru, bude zabezpečeno, aby byla celá komunikace z předchozích měsíců, kdo si kdy s kým volal, zabezpečena, předpokládám, že tedy i mé výpisy budou zveřejněny, já se tomu vůbec nebráním. Nicméně, myslím, že to skutečně ukazuje na to, kam jsme se dostali, a to, jakým způsobem tedy v tuto chvíli bude fungovat ono vyšetřování a je to přesně podle toho, jak často slýcháváme, místo toho, aby se řešilo, kdo co ukradl, tak se řeší, kdo vynesl to, a oznámil to, že se něco ukradlo.

Radek John: Děkuji. Ještě faktická pan poslanec Huml.

Stanislav Huml: Já bych se chtěl pana ministra Kalouska zeptat, ta připomínka pana Lessyho má hlavu a patu, proč jste to v tom případě oznamoval GIBSu, protože pokud máte podezření, že někdo udělal nějakou pomluvu, tak to je velká množina lidí, a mělo by to možná opravdu spíš směřovat na státní zastupitelství, aby to rozhodlo.

Miroslav Kalousek: Upřímně řečeno, ta první pomluva, nebo ta první provokace, evidentně je, jaksi, z policejních kruhů. Já nevím, jestli konkrétně vyšetřovatele, ale upřímně řečeno nemám příliš důvod o tom pochybovat, už jenom když si vezmu petici pana Buřiče, já nevím, jestli ten pán tady je, ale pan Buřič, který formuloval petici a říkal, že s panem vyšetřovatelem Mazánkem mluvil, tak tam vyjadřuje hrdost nad vyšetřovatelem, který neváhal veřejně říct, že ho ministr financí ovlivňoval a vyhrožoval, takže asi pan Buřič ví, co v té petici píše, prostě vyšetřovatel Mazánek zřejmě obvinil ministra financí. Alespoň z té petice se to dá takhle vyčíst. Ale to ať vyšetří ta inspekce. No a co se týče, pak ta druhá provokace, to zcela zaručené jednání Kalouskových emisarů na protikorupční policii, to si upřímně řečeno myslím, že také z hlubin protikorupční policie, kdo jiný by to tomu nešťastnému redaktorovi řekl, ale vzhledem k tomu, že to policie odpískala sama hned druhý den a šéf protikorupčního útvaru Martinec to dementoval a řekl, že je to nesmysl, tak to nepotřebuji nijak řešit. Vyjádření pana policejního prezidenta, že jsem mu vyhrožoval, nebo že jsem ho zastrašoval, já nevím jak to řekl, já jsem tu včera nebyl, ale ty noviny to dneska přinesly. Tak prostě bude muset také prošetřit Generální inspekce bezpečnostních sborů, protože pan policejní prezident je důstojníkem Policie ČR.

Vyzval jsem policejního prezidenta včera nikoliv aby se oběsil, ale aby se zastřelil

Radek John: Děkuji. Máte k dispozici stenozáznam, faktická poznámka co přesně řekl pan policejní prezident. A teď jste mi svědky, že jsem nevynechával záměrně pana poslance Korteho, byl řádně přihlášen a konečně na něj došlo.

Daniel Korte: Děkuji Vám, jste velmi šlechetný. Pan poslanec Zaorálek tady jaksi temně incinuoval, že kdosi vyzýval nějaké policejní důstojníky, aby se oběsili. S tím, že to bylo sice neadresné, ale bylo zřejmé, že to směřuje na pana ministra Kalouska, který, jak známo, může za všechno. Tak já prosím nemohu mlčet, za toto nemůže. To jsem byl včera já. Ano, já jsem vyzval policejního prezidenta včera nikoliv aby se oběsil, to je poněkud nedůstojné, ale aby se zastřelil. Bylo to ovšem v kontextu jiného bodu včerejšího jednání, a sice informace a stanovisko k akci Upír, kde nám odborářský boss pan Buřič, šéf Unie bezpečnostních složek, mimo různých invektiv na poslance, sdělil, že hodlá paralyzovat policii v den voleb, akcí Upír, že bezpečnostní sbory jsou v rozkladu, a nadále se rozkládají, cituji doslova. A druhý citát, policie není schopna zajistit bezpečnostní služby pro občany. Já jsem v té souvislosti, což jsou věty, které musí patrně každého občana vyděsit přímo k smrti, požádal pana policejního prezidenta, aby se k tomu vyjádřil. A navrhl jsem mu, a prosím Vás, pane generále, abyste vážil slova. Neboť, jestliže toto konstatování potvrdíte, nezbývá vám nic jiného, než se ctí důstojníka se zastřelit.

Tohleto jsou ti, kteří nám mají vládnout?

Radek John: Já jenom faktická, držme se projednávaného bodu, rozšiřujeme se, rozprostraňujeme se do velikých šířin, byla přihlášena paní poslankyně, dlouho čeká, potom paní poslankyně Klasnová. Tak prosím.

Poslankyně: Děkuji, já si nedovolím nazývat výbor a další poslance tribunálem, protože podle mého názoru, informace, které jsme se dozvěděli jak z médií, tak nakonec na půdě poslanecké sněmovny při některých vystoupeních pana minstra Kalouska, jsou natolik závažná, že by se tím neměl zabývat ani jenom výbor, ale skutečně Poslanecká sněmovna. To je jedna poznámka. Takže je správné, že k tomuto jednání došlo. Druhá poznámka, já si myslím, že, jak už jsem řekla, informace, které jsme se dozvěděli z médií, jsou natolik závažná, že skutečně občané mohou být velmi znepokojeni s tím, kam jsme se dostali a co se tady v tom státě děje. A třetí věc, já když poslouchám pana ministra Kalouska, já mám pocit, že jsem seděla úplně na jiné Poslanecké sněmovně. Já samozřejmě nevím, co bylo v těch telefonátech, někdo říká to, někdo říká to. Ale na druhou stranu vím, co bylo řečeno na půdě Poslanecké sněmovny z vašich úst. A v tuto chvíli je to všechno tak překrucované, ať už se to jedná o partu plukovníků, ať se jedná o gestapácké metody a tak dále a tak dále. V tuto chvíli to tady, pane ministře, tak posunujete, že to je opravdu, že to je naprostá demagogie. A uvědomme si, jak to působí na lidi této země, jaké signály vysíláte, kdy tady prostě vládne lež, kdy tady vládnou dezinformace a tohleto jsou ti, kteří nám mají vládnout? Děkuji.

Radek John: Pan ministr financí se hlásí o slovo.

Miroslav Kalousek: Já rád odpovím na to, zda něco překrucuji či posouvám, na to máme steno, je zvukový záznam, takže já myslím, že v tom stenu se to dá vyhledat, co jsem řekl a jak jsem řekl. Za svými výroky si stojím. A již asi po šesté opakuji, že je nás tu 200 a já jsem jeden z těch dvou set se svatým právem, vyjadřovat se k řádnému bodu sněmovny tak, jak uznám za vhodné, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Mně upřímně řečeno, paní poslankyně, vaše vystoupení na půdě Poslanecké sněmovny také tahají za uši a říkám si, kam jsme se to dostali, ale já vám to vaše právo neberu, neberte ho mně.

Policie České republiky i státní zástupce byli zcela příčetní, když žádali Poslaneckou sněmovnu, aby vydala Vlastu Parkanovou k trestnímu stíhání

Radek John: Já jenom faktickou, steno je k dispozici ze čtyřhodinového zasedání bezpečnostního výboru, které bylo včera. Dále se hlásí do obecné rozpravy paní poslankyně Klasnová.

Kateřina Klasnová: Dobrý den dámy a pánové, vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já bych se chtěla nejprve na úvod zeptat pana ministra financí, jestli je ochotný také podstoupit výslech na detektoru lži tak, jak tady avizoval policejní prezident i s rizikem, že detektor například strhne, a potom druhá věc, ale vážně, já se hlásím k tomu, co tady říkala moje předřečnice. Já myslím, že, dámy a pánové, si možná všichni neuvědomují závažnost celé situace. Poslanecká sněmovna před nedávnem rozhodovala o vydání poslance Davida Ratha k trestnímu stíhání. Neslyšela jsem tehdy z úst nikoho z vládního kabinetu, že by snad Policie České republiky byla nějak ovlivňovaná, že by snad rozhodovala neobjektivně, že by snad Policie České republiky chtěla někoho šikanovat, že by používala estébácké metody. Nic takového jsem nezaznamenala. A potom se dostavila druhá kauza, velká kauza, kauza nákupů letounů CASA. Nechci vůbec bagatelizovat to, co se stalo v případě Davida Ratha, nechci bagatelizovat celou situaci, já si myslím, že bylo dobře, že Poslanecká sněmovna vydala Davida Ratha k trestnímu stíhání. Ale nákup letounů CASA, to se bavíme o úplně jiných řádech, bavíme se 3,6 miliardách korun, bavíme se o závažném pochybení, jestli český stát nepřišel o několik set milionů korun. A v souvislosti s touto kauzou se náhle vynořily spekulace, že jde o jakousi šikanu, že tady je policejní stát, že jsou tady estébácké metody, že vyšetřování probíhá nestandardně, že žádost o vydání paní poslankyně Parkanové je plná lží, že policejní spis je plný lží. Přitom policejní spis, pokud vím, tak ho dozoroval i státní zástupce. Já jsem říkala na plénu a opakuju to dnes, že jsem přesvědčená, že Policie České republiky i státní zástupce byli zcela příčetní, když žádali Poslaneckou sněmovnu, aby vydala svojí členku k trestnímu stíhání. A do toho se dostáváme k výrokům ministra financí. Pan policejní prezident je tady grilovaný některými kolegy, proč nenahlásil to, že měl telefonát s ministrem financí okamžitě ministru vnitra Kubicemu. Já si myslím, že za situace, kdy jak premiér Nečas opravdu řekl na půdě Poslanecké sněmovny, že jsou tady nějací ovlivnění plukovníci policejní, u vědomí výroků ministra financí, že je tady nějaká policejní šikana, já se nedivím, že i kdyby měl povinnost pan policejní prezident toto hlásit, a on jí nemá, to tady bylo několikrát zdůrazněno, že se skutečně na to neobrátil, že se neobrátil na ministra vnitra. Protože to je zástupce exekutivy a já si myslím, že je velice dobře, že toto zaznělo na bezpečnostním výboru, protože bezpečnostní výbor je orgánem Poslanecké sněmovny a moc zákonodárná, dámy a pánové, má hlídat a má dohlížet na exekutivu. A tady se pravděpodobně vůbec nerespektuje dělba moci. Já říkám, já tu věc vnímám jako velmi, velmi závažnou, děsím se okamžiku, kdy výsledkem této kauzy bude, že bude odvolán policejní prezident, že bude odvolán hlavní vyšetřovatel Mazánek a ministr financí zůstane dál ministrem financí. To by byl opravdu, opravdu velký problém, to by bylo veliké memento, obrovský precedens, který by znamenal, že kdykoli se začne vyšetřovat skutečně něco závažného, kdy se začne vyšetřovat, jestli skutečně neunikly stovky milionů korun, nebo dokonce miliardy ze státního rozpočtu, tak dojde k takovýmto následkům, to znamená, dojde k likvidaci lidí, kteří chtějí, aby probíhalo nezávislé vyšetřování. A já se trochu obávám i toho, co tady zaznívá, že všechno má teď rozřešit GIBS. Já se přiznám, že jsem nebyla nadšeným podporovatelem vzniku GIBS. Já proti tomu nic nemám, dobře, ale nejsem si jistá, že zrovna GIBS je tím nezávislým orgánem už proto, kdo například GIBS vede. Já si myslím, že by bylo dobře, kdyby se sešlo více kolegů, třeba z opozice, kteří by také podpořili návrh na vznik parlamentní vyšetřovací komise a že bychom to měli minimálně navrhnout. Pravda poslanecká sněmovna a koalice může svými hlasy toto zamítnout, ale myslím si, že by to bylo skutečně lepší. A myslím si, že skutečně toto má hlídat moc i zákonodárná, je to v našem zájmu, je to v zájmu České republiky.

Radek John: Děkuji. Ještě faktická, paní poslankyně Černochová a také pan ministr, tak má přednost.

Jana Černochová: Děkuju, já budu se snažit reagovat rychle. Nový ředitel GIBSu byl doporučen Výborem pro bezpečnost všemi hlasy, tedy i hlasy Věcí veřejných. Hlasoval pro pana Bílka i pan John i pan Kádner, paní Klasnová. A k tomu, co tady bylo řečeno ohledně ministra vnitra a v nějaké ne povinnosti úplně, ale minimálně nějakého pocitu, že by ministr vnitra o něčem tak závažném měl vědět, tak to podle mého názoru částečně z toho služebního zákona jistě, že vyplývá. Ale hlavně, přeci když se konfrontoval pan nový policejní prezident pan Lessy s panem bývalým policejním prezidentem Martinů, tak pan policejní prezident na dotaz novinářů, zdali by informoval o tak závažné kauze, a teď už nevím, o co se konkrétně jednalo, ale je to dohledatelné v médiích, zdali, jak by postupoval a pan policejní prezident na to odpověděl – informoval bych ministra vnitra. Takže proto jsem se na to teď ptala. Promiňte, že zdržuji.

Radek John: Děkuji. Tak ještě se přihlásil pan ministr financí, pak pan poslanec Tejc jako poslední přihláška do obecné rozpravy.

Miroslav Kalousek: Já jenom velmi stručně odpovím paní poslankyni Klasnové. Já myslím, že vy jste tady v podstatě demonstrovala, jak probíhala ta diskuze na půdě Poslanecké sněmovny. Protože všichni mluvili velmi dramaticky, ale nikdo kromě paní poslankyně Parkanové a kromě mě, nemluvil o tom, z čeho je opravdu obviněná. To byl ten problém totiž, vy jste mluvili o všem možném, jenom ne o tom, z čeho je opravdu viněná, tam já si troufnu říct, že to je skutečně nesmysl a že v té žádosti je velká část nepravd, aniž bych jakýmkoli způsobem zpochybňoval závažnost případu CASA. Ale závažnost případu CASA je věc jedna, a to z čeho je konkrétně obviněná paní místopředsedkyně Parkanová, to je věc druhá a tam opravdu jsou zcela zjevné nepravdy. Co se týče toho, co učiním nebo neučiním ve vyšetřování, já jsem samozřejmě ve svém podnětu nabídl Generální inspekci veškerou součinnost. Ovšem jak konkrétně ta součinnost budevypadat, z toho vám, paní kolegyně, se opravdu zpovídat nebudu.

Radek John: Ještě faktická pan policejní prezident a poslední přihlášení pan poslanec Tejc. Stahujete, tak pan poslanec Tejc.

Jeroným Tejc: Tak já si dovoluji zaprvé se přihlásit do podrobné rozpravy, předpokládám, že bude krátká.

Radek John: Promiňte, promiňte, pan policejní prezident mi říkal, že má řádný příspěvek, takže jestli chcete uzavírat, tak ještě řádně přihlásit.

Jeroným Tejc: Ne, ne, ne, ještě si dovolím právě několik poznámek. Já myslím, že to, co tady zaznělo ze strany paní poslankyně Klasnové, je velmi zajímavý nápad, protože ta vehementní snaha všech přehrát na generální inspekci, ač jsem doposud žádné podezření ze závislosti generální inspekce neměl, tak teď jí začínám mít. A to i ve věcech, kterými by se generální inspekce úplně vždy zabývat nemusela, jako jediná. Takže v tomto smyslu si myslím, že zřízení vyšetřovací komise by měli podpořit především ti, kterých se to týká, protože tam jsou zastoupeny všechny strany a tam myslím, že by skutečně mohl být veden spor mezi ministrem a mezi ostatními, třeba právě policejním prezidentem. No a k té generální inspekci jenom jedno upřesnění, výbor všemi hlasy vzal na vědomí to, že se stane ředitelem pan Bílek. Tedy, že projednal, nikoli to, že by doporučil. To jenom, abychom přesně rozlišovali ta slova, která tam zazněla.

Nyní zůstanou u policie už jenom ti opravdoví, skalní a odolní

Radek John: Poslední přihlášený do obecné rozpravy pan policejní prezident.

Petr Lessy: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já jsem chtěl jenom znovu, aby tady nezapadla ta věc, kterou jsem tady říkal na začátku. Zcela zásadně odmítám jakoukoliv manipulaci policie, jakékoliv estébácké praktiky, jakékoliv gestapácké praktiky a další výroky, které byly učiněny na adresu Policie ČR. To si opravdu tito policisté nezaslouží. Ale dílo bylo dokonáno! A momentálně Policie ČR bude sčítat škody. Bude sčítat škody ve svém lidském personálu, protože opravdu zůstanou u policie už jenom ti opravdoví, skalní a odolní, kteří když narazí na to, že osobou podezřelou z trestného činu je osoba, která podléhá moci výkonné nebo zákonodárné, tak bude velmi, velmi opatrný, protože když vidí to, co se spustí kvůli jedné žádosti o vydání jednoho příslušníka nebo v podstatě jednoho člena zákonodárného sboru, tak opravdu já mám velkou obavu, že takovýto člověk raději takovéto jednání přehlédne. Takže dílo je dokonáno, policie bude teď sčítat škody.

Radek John: Děkuji, ještě se přihlásil pan ministr financí.

Miroslav Kalousek: Já naprosto chápu policejního prezidenta, který musí takhle vystoupit, ale ještě jednou opakuji, hovořil-li jsem o estébáckých praktikách, mluvil jsem o estébáckých praktikách těch, kteří vypustili pomluvy na mojí adresu, pomluvy, které mě velmi vážně poškodily na veřejnosti i v mé práci a také budu velmi sčítat škody. Jsou to prostě pomluvy, které mě mimořádným způsobem poškozují a kdo tyto pomluvy řízeným způsobem vypustil do médií, se dopouští estébáckých praktik. Tím neobviňuji policii jako celek. V žádném případě. Hovořím-li, že v nějaké žádosti jsou objektivní nepravdy, tak o tom prostě mluvím, protože tam opravdu jsou a umím na ně ukázat jako člen této sněmovny. Tím také nechci říct, že se mýlí nebo manipuluje Policie České republiky ve všech případech. V tomto případě však v obvinění jsou zjevné nepravdy. Z této diskuze jsem měl občas pocit, že ty pomluvy na svoji adresu jsem si vymyslel sám, napsal jsem je do Respektu, abych mohl dávat podněty Generální inspekci bezpečnostních sborů. To tedy opravdu ne, já bych se bez toho mimořádně rád obešel.

Ministr neměl žádné právo veřejně se vyjadřovat a opakovaně napadat policii

Radek John: Takže ještě technická pan poslanec Zaorálek a potom řádně přihlášen pan poslanec Boháč.

Lubomír Zaorálek: Nezlobte se, ale já si tady musím zopakovat to, co už jsem panu ministrovi Kalouskovi několikrát veřejně řekl. Já jsem hluboce přesvědčen, že on neměl žádné právo veřejně se vyjadřovat, opakovaně napadat policii, brutálně vlastně ovlivňovat policii v kauze, ve které je prokazatelně v konfliktu zájmů a dokonce několikanásobným způsobem. Jako je to podle mě hrubé nerespektování základních principů demokracie a právního státu. Jako pokud byste byl slušným člověkem, pane ministře, tak byste nevystupoval v kauze, která se vás jednoznačně osobně dotýká. A vy nejenže jste se v ní veřejně angažoval, ale jste brutálně napadal policii. Taková je fakta, ne ty nesmysly, které jste tady opakovaně tvrdil.

Radek John: Děkuji. Pan poslanec Boháč.

Zdeněk Boháč: Děkuji za slovo, pane předsedo, jenom krátce. Dostal jsem dotaz co to je ten stále skloňovaný GIBS. To je zkratka samozřejmě, nejsem příznivec zkratek, ale je to Generální inspekce bezpečnostních sborů, jenom pro veřejnost. Samozřejmě my přítomní víme, o co jde, generální inspekci jsme nedávno zřídili, a prosím, abychom nezpochybňovali jejich objektivitu, tedy tohoto orgánu, protože dobře víme, k čemu jsme GIBS, tedy generální inspekci zřídili a abychom tedy na začátku nevyvolávali dojem vzájemně napříč politickým spektrem, že neplní nezávisle své úkoly. Děkuji.

Radek John: Dobře. Nevidím přihlášku do obecné rozpravy, takže obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou. Prosím pana zpravodaje, Romana Váňu, aby případné návrhy evidoval, a ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Tejc.

Jeroným Tejc: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. Dovolte mi, po tom, co jsme tady v posledních týdnech, dnech a hodinách absolvovali, navrhnout toto usnesení. Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, po úvodním vystoupení člena Výboru pro bezpečnost poslance Jeronýma Tejce, ministra vnitra Jana Kubiceho, policejního prezidenta Petra Lessy, po obecné a podrobné rozpravě, včetně vystoupení ministra financí Miroslava Kalouska, žádá předsedu vlády České republiky, aby navrhl prezidentu republiky odvolání ministra financí Miroslava Kalouska, neboť jeho aktivity a výroky vůči Policii ČR, v souvislosti s kauzou CASA, jsou v rámci demokratického právního státu nepřípustné.

Radek John: Ještě se někdo hlásí do podrobné rozpravy? Pokud ne, tak prosím pana zpravodaje, aby, byl to jediný návrh usnesení, aby rekapituloval návrh usnesení... Nebo pamatujete si všichni usnesení? V tom případě dávám hlasovat. Kdo je pro toto usnesení? Osm, ostatní se nezdrželi, ale odešli. Takže všemi hlasy přítomných bylo usnesení přijato. Děkuji vám, konstatuji, že bylo přijato usnesení. Děkuji panům ministrům, panu zpravodaji, členkám a členům výboru, hostům a končím devátou schůzi Výboru pro bezpečnost. Děkuji.

0
Vytisknout
18293

Diskuse

Obsah vydání | 23. 7. 2012