Jiří Stehlík

RNDr. Jiří Stehlík, CSc.

narozen v roce 1939 v Praze. Absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK (geografie, 1962), kandidát ekonomických věd (1969). Pracoval mj. ve Výzkumném ústavu národohospodářského plánování, Ústavu prognózování ČR, Institutu hospodářské politiky, Ústavu mezinárodních vztahů, na Vysoké škole ekonomické. V minulosti se věnoval zvláště otázkám regionálního rozvoje a hospodářského využívání přírodních zdrojů. V posledních 15-20 letech se zabývá problematikou trvale udržitelného rozvoje, globalistikou, prognostikou a některými otázkami světové ekonomiky.

Publikoval více než 200 statí a výzkumných prací, např. v časopisech Politická ekonomie, Ekonomický časopis, Plánované hospodářství, Národní hospodářství, Statistika, Synopsis, Ekonom, Hospodářské noviny, Zemědělská ekonomika, Lesnictví, Demografie, Sborník čs. geografické společnosti, Trend, České perspektivy, Energetika, Dialogy s budoucností, Planeta, Eko, Sociologický časopis, Mezinárodní politika, Mezinárodní vztahy, Acta oeconomica pragensia, Gospodarka planowa, Biuletyn Instytuta gospodarstwa spolecznego SGPiS, Proceedings of the Conference Nation and State, Interuniversity Futures Studies Programme Report.

Podílel se na sepsání 17 knih. Samostatně vydal tyto knižní publikace: Přírodní zdroje světového hospodářství (VŠE, Praha 1972), Hmotné perspektivy lidstva (Agentura Koniklec, Praha 1995), Manifest budoucnosti (Agentura Koniklec, Praha 1998), Budoucnost lidského společenství (Karolinum, Praha 2000), Trvale udržitelný svět člověka (Perspektivy lidské společnosti) (Agentura Koniklec, Praha 2005). Jako spoluautor se účastnil na publikování těchto knížek: Slovník světové ekonomiky. Praha 1967, Hospodářský vývoj evropských socialistických zemí. Praha 1977 (vyšlo též ve Varšavě), Máme národní zájmy? Ústav mezinárodních vztahů, Praha 1992, České národní zájmy. Ústav mezinárodních vztahů, Praha 1994 (vyšlo též anglicky a německy), Sociální aspekty ekologické krize a jejího překonávání (dva díly). Společnost pro trvale udržitelný život, Praha 1994 a 1995, Mittel- und Osteuropa auf dem Weg in die Europaische Bericht zum Stand der Integrationsfaehrigkeit. Guetersloh 1995, Towards EU-Membership. Transformation and Integration in Poland and the Czech Republic. Europa Union Verlag. Bonn 1998, Rusko, Polsko, střední Evropa: dědictví minulosti a současnost. Ústav mezinárodních vztahů, Praha 1998, Malé země a velcí sousedé. Ústav mezinárodních vztahů, Praha 1998.