OBCHODNÍ PODMÍNKY


spolku Občanské sdružení Britské listy

se sídlem V Zahradách 1081/9,  252 29 Dobřichovice, Praha - západ

identifikační číslo: ISSN 1213-1792

IČO: 26519887 - příjem dobrovolných finančních příspěvků na provoz serveru Britské
listy,  www.blisty.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) spolku
Občanské sdružení Britské listy (dále jen „příjemce finančních
příspěvků) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo
na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi příjemcem
finančních příspěvků a jinou fyzickou osobou (dále jen
„přispěvatel“). Jde o příspěvky na provoz zpravodajského serveru,
provozovaného na   internetové adrese   www.blisty.cz  (dále jen
„webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále
jen „webové rozhraní transakce“).

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí
smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či
doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá
po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může
kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého
uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále
jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce a při poskytování finančního
příspěvku je přispěvatel  povinen uvádět správně a pravdivě všechny
údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je přispěvatel při jakékoliv
jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené přispěvatelem v
uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou příjemcem finančních
příspěvků považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a
heslem. Přispěvatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně
informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Přispěvatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu
třetím osobám.

2.5. Příjemce může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě,
kdy přispěvatel svůj uživatelský účet déle než  rok nevyužívá, či v
případě, kdy přispěvatel poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně
obchodních podmínek).

2.6. Přispěvatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být
dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu
hardwarového a softwarového vybavení příjemce finančních příspěvků,
popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Pro poskytnutí finančního příspěvku se přispěvatel registruje na
internetovém rozhraní serveru Britské listy.  Tím automaticky uzavírá
smlouvu se spolkem Občanské sdružení Britské listy.

4. POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU

4.1. Finanční příspěvek na provoz Britských listů poskytuje
přispěvatel bezhotovostně prostřednictvím platebního systému.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění
se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména
ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174
občanského zákoníku).


6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Příjemce finančního příspěvku není ve vztahu k přispěvateli vázán
žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e)
občanského zákoníku.

7. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Mimosoudní vyřizování stížností přispěvatelů zajišťuje příjemce
finančního příspěvku prostřednictvím elektronické adresy
redakce@blisty.cz. Informaci o vyřízení stížnosti přispěvatele zašle
příjemce finančních příspěvkůna elektronickou adresu přispěvatele.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů přispěvatelle, který je fyzickou osobou,
je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů.

8.2. Přispěvatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:
jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové
identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále
společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Přispěvatel souhlasí se zpracováním osobních údajů příjemcem
finančních příspěvků, a to pro účely realizace práv a povinností ze
smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

8.4. Přispěvatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět
správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat
příjemce finančních příspěvků o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Přispěvatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a
že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních
údajů.

8.6. V případě, že by se přispěvatel domníval, že  příjemce finančních
příspěvků provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s
ochranou soukromého a osobního života přispěvatele nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel
jejich zpracování, může:

8.6.1. požádat příjemce finančních příspěvků  o vysvětlení,

8.6.2. požadovat, aby příjemce finančních příspěvků odstranil takto
vzniklý stav.

8.7. Požádá-li přispěvatel o informaci o zpracování svých osobních
údajů, je mu příjemce finančních příspěvků povinen tuto informaci
předat. Příjemce finančních příspěvků má právo za poskytnutí informace
podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady
nezbytné na poskytnutí informace.

9. UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Přispěvateli může být doručováno na elektronickou adresu přispěvatele.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený  smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)
prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto
nejsou dotčena práva přispěvatele vyplývající z obecně závazných
právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo
neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení
nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce
přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována příjemcem
finančních příspěvků  v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování:

Občanské sdružení Britské listy
V Zahradách 1081/9
252 29 Dobřichovice,
Praha - západ

Adresa elektronické pošty: redakce@blisty.cz

Telefon: 607 727 370.

V Praze dne 11. dubna 2017