Václav Moravec

Zruší Bobošíková volby? Dík hlouposti Dvořáka a Šámala může

29. 8. 2012 / Štěpán Kotrba

čas čtení 14 minut

Stížnost na chybnou a manipulativní metodiku průzkumů veřejného mínění, souvisejících s předvolebním cyklem Otázky Václava Moravce Speciál, zaslala předsedkyně strany Suverenita Jana Bobošíková Radě České televize formou veřejného dopisu 25. 7. 2012. Suverenita považuje za nepřijatelné, aby o obsazení předvolebního vysílání ve veřejnoprávní televizi rozhodovaly tzv. nezávislé agentury a jejich volební průzkumy. Po fiasku volebních průzkumů, konaných před volbami do PSP PČR v roce 2010, považuje takový postup za odporující nejen Ústavě a dalším zákonným normám České republiky, ale je i zřejmým manažerským selháním odpovědných pracovníků veřejnoprávní ČT. Nestalo se nic. Dvořák se zamkl v kanceláři a nevychází. Jeho tým vysvětlil reportérkám na tiskové konferenci, že ČT dělá to nejlepší, co může. Průzkumy jsou víc než volby.... ČT zveřejnila Pravidla předvolebního a volebního vysílání. Reportérky nekontaktovaly právníky a odpapouškovaly v novinách, co jim bylo píáristy řečeno, aniž zapochybovaly a zapřemýšlely. Reakcí Rady bylo pouze bezzubé usnesení, které pověřilo předsedu Rady, aby si vyžádal stanovisko Parlamentního institutu. To dodnes radní nedostali.

Bobošíková vydala už druhé veřejné stanovisko. Teď půjde o to, jestli při pravděpodobném zpochybnění voleb u Ústavního soudu dokáže, že k manipulaci fakticky došlo a že ona udělala všechno pro to, aby ji odvrátila. Což objektivně a za minutu dvanáct udělala - den před jednáním Rady. Riziko manipulace v rozhodování ČT je. A ne malé. Navíc... Česká televize nevybírala agentury na základě veřejné zakázky výběrovým řízením. Kšeft dostaly napřímo.

V Pravidlech předvolebního vysílání v článku 1 píše ČT:

Česká televize samostatně rozhoduje o výrobě a vysílání zpravodajských a publicistických pořadů, včetně toho, v jakém rozsahu bude informovat o kandidujících subjektech či jejich programech. Je však povinna v souladu s ust. § 31 odst. 2 poskytovat objektivní a vyvážené informace, nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí oddělovat od informací zpravodajského charakteru. Dále je povinna v souladu s ust. § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., zajistit, že ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bude dbáno zásad objektivity a vyváženosti, zejména že nebude v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.

To ovšem znamená, že ani žádná strana nebude znevýhodňována... V článku 4 Česká televize píše:

Časový prostor, který je dán jednotlivým politickým stranám a hnutím, musí být ve svém celku vyvážený. Vyváženost se posuzuje zejména podle váhy jednotlivých politických stran v demokratické společnosti, odvozené především z výsledků voleb do hlavních orgánů zastupitelské demokracie. Zároveň je však třeba zajistit, aby poměr mezi diskusními vystoupeními činitelů vládních stran a stran opozičních byl v souhrnu poskytnutého prostoru přibližně vyrovnaný. Česká televize tím vytváří podmínky pro přiměřenou účast mimoparlamentních stran a hnutí v těchto diskusích.

Čili kandidát na senátora, který nebyl ještě nikdy nikam zvolen, bude mít šanci menší??? Ve volbách do Senátu se nevolí strany.... "Vyrovnaný" není vyvážený. A o budoucích volbách tato stávající "vyrovnanost" nehovoří vůbec... Neméně peprný je článek 5 a 6...

V souladu s ústavním principem volné soutěže politických stran a svobodné soutěže politických sil a v zájmu požadavku plurality bude Česká televize uplatňovat pravidlo možnosti rovného přístupu (rovnosti šancí).

6) Česká televize bude rovněž uplatňovat princip odstupňované rovnosti při respektování zásady rovnosti soutěžních šancí. Zásada odstupňované rovnosti znamená, že při určování časové proporce celkového zastoupení jednotlivých kandidujících subjektů ve vysílání, zejména v pořadech zpravodajských a v publicistických debatách, bude brán v úvahu politický a společenský význam kandidujících subjektů. V souladu s ustálenou judikaturou nelze vyváženost a rovný přístup do České televize chápat mechanicky jako absolutní rovnost kandidujících subjektů, nýbrž právě pohledem tzv. odstupňované rovnosti.

Nejen "zásada odstupňované rovnosti", ale zejména první věta článku 7 je ta pravá perla. A ta také bude důvodem, proč Ústavní soud může dát za pravdu Suverenitě v případné ústavní stížnosti. Že eistuje logický rozpor v samotném sousloví "odstupňovaná rovnost" (což je faktická nerovnost) a rozpor mezi "rovností šancí" a "odstupňovanou rovností" neviděla a nenapadla Rada České televize, je vizitkou sémantické gramotnosti a inteligence jejích členů... Umět číst a porozumět psanému textu není výsada intelektuálních elit, ale měla by být základní gramotnost. Měla. Zjevně není.

7) Zpravodajské a politicko-publicistické pořady plní úplnou informační úlohu před volbami, během volební kampaně i při volbách samotných.

Toto je věta, která je a) nepravdivá (protože ČT je naštěstí pouze jedním z informačních kanálů pro většinu voličů, neplní bohužel díky kritériím, které si sama stanovila, ÚPLNOU informační úlohu), b) sebeobviňující z generální odpovědnosti za případnou manipulaci v období před volbami. Jestliže ČT napíše v článku 12, že nebude o některých informacích a akcích politických stran informovat, neboť strany či kandidáti "nemají reálnou šanci návrh prosadit" či "nespadá do jejich možné kompetence po volbách", případně "nedisponují dostatečnou podporou pro prosazení takových názorů", jde o manipulaci už v pravidlech. Česká televize není oprávněna a nemá jak posuzovat, jakou budou mít strany po volbách pozici, či možnost realizovat své předvolební sliby. O reálností možnosti prosadit předvolební sliby rozhodují voliči, a ne nějaký dramaturg, editor, střihač či Václav Moravec.

12) Kritéria pro rozhodování, zda informaci poskytnout veřejnosti:

a) význam události, informace nebo prohlášení v kontextu s aktuálním děním,

b) míra, v jaké informace nebo prohlášení může reálně ovlivnit život a realitu diváků v kraji, v ČR nebo ve světě,

c) u informace, týkající se kandidujících subjektů, je třeba posoudit míru, do jaké má kandidující subjekt reálnou šanci návrh prosadit, zda jde o záležitost, která může spadat do jeho stávající kompetence nebo kompetence po volbách, zda disponuje dostatečnou podporou pro prosazení takových názorů apod.,

d) dosavadní politický význam politické strany, hnutí nebo nezávislého kandidáta vzhledem k zastoupení v Parlamentu ČR, v krajských a místních zastupitelstvech.

Editor České televize je Bůh? On věděl dopředu, jaké jsou šance VV ovlivnit podobu zákona o církevních restitucích? On věděl dopředu, jaké byly šance KDU-ČSL zakázat potraty? On ví dopředu, jaké budou šance jednotlivých senátorů prosadit své představy o fungování Senátu či otázkách, které považují za významné? Z patnáctileté praxe v Parlamentu akreditovaného novináře vím, že například senátor Kubera neměl mít šanci na prosazení "lex Kubera" o odklízení sněhu. A prosadil ho...

Článek 12 je přiznání ČT k explicitní názorové manipulaci a informační cenzuře na základě subjektivních kritérií jedné nebo několika osob, flagrantním způsobem porušující jak povinnosti ČT z § 2 zákona 483/1991 Sb. o České televizi, tak pravidel politické publicistiky v Parlamentem schváleném Kodexu ČT, ale zároveň porušující povinnosti provozovatele rozhlasového a televizního vysílání, určené v § 31 odst. 2 zákona 231/2001 Sb.

plné znění Pravidel předvolebního a volebního vysílání České televize v souvislosti s volbami do Senátu Parlamentu České republiky a do krajských zastupitelstev v roce 2012 ZDE

zákon 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání ZDE

zákon 483/1991 Sb. o České televizi ZDE

Otevřený dopis Suverenity č. 2

Praha, 28. srpna 2012

Tisková zpráva

SUVERENITA – Blok Jany Bobošíkové (SBB)

Česká televize pokračuje v manipulaci s krajskými volbami.

Metoda průzkumů krajských preferencí pro ČT je zcela chybná. Přes sliby o tom, že si „pohlídá volební průzkumy“ je zřejmé, že najatá společnost STEM/MARK zvolila zcela nevhodnou metodu. Z vyjádření jejího jednatele Jana Tučka vyplývá, že do průzkumů jsou zahrnuti pouze tzv. rozhodnutí voliči. Tedy ti, kteří jsou jednoznačně rozhodnuti jít volit a jsou zcela přesvědčeni o tom, koho volit. Obrovskou sílu tzv. nerozhodnutých voličů, která např. podle průzkumů sesterské agentury STEM soustavně narůstá a je v současnosti vzhledem k nechuti volit zavedené strany zřejmě největší v historii České republiky, průzkum záměrně zcela ignoruje. Jan Tuček tento fatální nedostatek odbývá slovy o tom, že se počet respondentů „trochu smrskne.“ Suverenita (SBB) k tomu dodává, že věrohodnost takto prováděného průzkumu se smrskává k nule.

Průzkumy agentury STEM/MARK, která se zabývá téměř výhradně komerčními průzkumy a nikoli preferencemi politických stran, tak jednoznačně nahrávají zavedeným politickým stranám. Přestože se počet rozhodnutých respondentů výrazně snižuje, na výsledcích průzkumů se tato skutečnost nijak neprojeví. Česká televize tak bude předkládat divákům zcela falešný obraz o volebních preferencích politických stran. Po fiasku s průzkumy v parlamentních volbách 2010 tak dojde ze strany České televize k ještě výraznějšímu pokusu o manipulaci s veřejným míněním.

Suverenita (SBB) žádá, aby ČT riziko mediální manipulace alespoň částečně eliminovala např. tím, že během celého vysílání volebních debat bude ve spodní části obrazovky umístěna lišta, která upozorní na možné chyby v odhadech volebních preferencí. Zároveň požaduje, aby se v této liště opakovaně objevily i vizitky těch kandidujících subjektů, které se nemohly debaty zúčastnit. Pokud ČT nepodnikne příslušné kroky v tomto směru, využije Suverenita (SBB) všechny právní prostředky, aby zajistila vyvážené informace před volbami do krajských zastupitelstev na základě volné soutěže politických stran, jak předpokládá Ústava České republiky.

JUDr. Václav Musílek

místopředseda Suverenity SBB

Otevřený dopis č. 1

Rada České televize

Praha, 25. 7. 2012

Vážení členové Rady České televize,

obdrželi jsme od České televize (ČT) oznámení o přípravě pořadu otázky Václava Moravce speciál. Pořad se má vysílat před volbami do krajských zastupitelstev a má se jej účastnit vždy šest lídrů těch politických subjektů, které „budou určeny na základě volebních průzkumů dvou nezávislých agentur“.

Jsme nuceni proti takovému záměru protestovat, protože podle našeho názoru vážně narušuje volnou soutěž politických stran, kterou definuje Ústava České republiky. Tím, že prostor ve vysílání dostane pouze šest kandidujících stran, dojde ke zřejmému znevýhodnění ostatních politických subjektů. A to i proto, že na rozdíl od voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP PČR), ČT nemusí (a tudíž neposkytuje) všem kandidujícím stranám vysílací čas v tzv. volebním vysílání.

Dále považujeme za nepřijatelné, aby o obsazení předvolebního vysílání ve veřejnoprávní televizi rozhodovaly tzv. nezávislé agentury a jejich volební průzkumy. Po fiasku volebních průzkumů, konaných před volbami do PSP PČR v roce 2010, považujeme takový postup za odporující nejen Ústavě a dalším zákonným normám České republiky, ale je i zřejmým manažerským selháním odpovědných pracovníků veřejnoprávní ČT.

Pro ilustraci uvádíme, jak tzv. nezávislé agentury hodnotily volební preference politické strany Suverenita – Bloku Jany Bobošíkové. V drtivé většině jí přisuzovaly nulové volební preference, výjimečně do 1%. Samozřejmě, že se proto zástupci této strany v předvolebních debatách neobjevili. Skutečný volební výsledek Suverenity byl 3,67 %, v některých krajích překročila i 5 % hranici. V těchto krajích se volební průzkumy mýlily o více než 5 %.

Nejde jen o to, že tím došlo k zásadnímu poškození volebních šancí naší politické strany. Je také evidentní, že při takto vysoké chybě ve volebních průzkumech nemají jejich výsledky žádnou či nicotnou vypovídací hodnotu.

Vážení členové Rady České televize,

žádáme Vás, abyste se z výše uvedených důvodů zasadili buď o zrušení tohoto plánovaného vysílání bez náhrady, nebo o jeho změnu tak, aby v rámci vysílacího času dostaly všechny politické strany a hnutí, které splní zákonné podmínky pro účast ve volbách do krajských zastupitelstev, zcela stejný prostor k vlastní prezentaci. Jsme přesvědčeni, že jedině tak nedojde k narušení volné soutěže politických stran a k nepřijatelnému znevýhodnění podstatné části kandidujících subjektů.

S pozdravem

Ing. Jana Bobošíková, v. r.

předsedkyně Suverenity (SBB)

0
Vytisknout
14472

Diskuse

Obsah vydání | 31. 8. 2012