4650

Jan Keller

prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

* 23. 1. 1955 ve Frýdku-Místku
vysokoškolský pedagog, publicista, komentátor deníku Právo


Praxe od ukončení vysokoškolského studia: září 1980 - prosinec 1980  interní aspirantura ve Filozofickém ústavu ČSAV v Praze leden 1981 - březen 1981  závozník v pivovaru Nošovice duben 1981 - říjen 1982  učitel na Střední pedagogické škole v Havířově listopad 1982 - březen 1992  odborný asistent na katedře sociologie FF UJEP v Brně duben 1992 - říjen 1999  docent tamtéž listopad 1999 - srpen 2000  profesor sociologie na katedře environmentalistiky FSV na Masarykově univerzitě v Brně. od září 2000 - dosud  profesor sociologie na katedře sociální práce Zdravotně sociální fakulty Ostravské Univerzity

Jako stipendista francouzské vlády absolvoval šestiměsíční studijní pobyty na univerzitách v Bordeaux (1985), v Aix-en Provence (1988) a v Paříži na Sorbonně (1992). V roce 1992 obhájil habilitační práci o byrokratizaci státní správy ve Francii.

Nyní přednáší obecnou sociologii, dějiny sociologie, sociologii organizace a byrokracie, dále problematiku sociálního státu a společenské souvislosti ekologických problémů.. Přednáší pravidelně na univerzitě v Lille a nepravidelně na univerzitách v Trentu a v Barceloně.

Je autorem asi dvaceti odborných a popularizačních knih. Zabývá se v nich problematikou racionality moderní společnosti.


Přehled tvůrčí a publikační činnosti:
Rok 2008: Keller, J.:  Společnost vzdělání? Chrám, výtah a pojišťovna. (2008, se spoluautorstvím statistika Lubora Tvrdého) Keller, J.:  Úvod do filozofie, sociologie a psychologie (2008, se spoluautorstvím psychologa Petra Novotného)
Rok 2007: Keller, J.:  Teorie modernizace. Praha, SLON 2007. ISBN: 978-80-86429-66-3, EAN: 9788086429663 Keller, J.:  Modernisation and Transformation of the Social (anglická verze Teorie modernizace),Institut für vergleichende Sozialarbeitswissenschaft und interkulturelle/internationale Sozialarbeit (ISIS), Eichstätt 2007, ISBN 978-80-7326-116-0 (brož.) 80-7326-116-2 Keller, J.:  Sociologie organizace a byrokracie (1996, druhé rozšířené vydání 2007) Slon 2007, ISBN: 978-80-86429-74-8
Rok 2005: Keller, J.:  Soumrak sociálního státu. SLON 2005, ISBN: 80-86429-41-5, EAN: 9788086429410 Keller, J.:  Až na dno blahobytu (1993, třetí vydání 2005). EarthSave CZ, ISBN 80-903085-7-0, EAN: 9788090308572
Rok 2004: Keller, J.:  Dějiny klasické sociologie. SLON 2004, ISBN 978-80-86429-52-6, EAN 9788086429526 Keller, J.:   Úvod do sociologie (1992, páté vydání 2004). SLON 2004, ISBN 80-86429-39-3, EAN 9788086429397
Rok 2001: Keller, J.:  Politika s ručením omezeným. Evropský literární klub 2001, ISBN 80-86316-27-0
Rok 2000: Keller, J.:  Vzestup a pád středních vrstev. Praha, SLON 2000. ISBN 80-85850-95-8 Keller, J.:  L'éducation pour un développement durable au niveau régional.
In: Éducation écologique dans la vie quotidienne. Alpha 2000. Institut de l'UNESCO pour l'éducation. Québec. Canada 2000. str. 143 - 157. ISBN 2-550-35338-2. Keller, J.:  Freedom Interwoven With the Wheel.
in: Huba,M., Nováček, P.: The World Perceived by the Heart of Europe. Bratislava, Olomouc 2000. str. 29-35. ISBN 80-244-0058-8. Keller, J.:  Předmluva ke knize E. F. Schumachera Malé je milé anebo ekonomie, která by počítala i s člověkem. Brno, Doplněk 2000. str.5 - 12. Keller, J.:  Co snižuje efektivnost environmentální osvěty.
In: Hledání odpovědí na výzvy současného světa. Sborník z konference vysokoškolských učitelů. Univerzita Karlova, Praha 2000., str. 55-58. ISBN 80-902635-2-6. Keller, J.: Globalizace - mýtus a realita.
in: Křesťanská revue LXVII, č.5/2000. str.123-128.
Rok 1999: Keller, J.:  Kam běží běžící pás?
In: Bělohradský,V. a kol.: Eseje o nedávné minulosti a blízké budoucnosti. Praha, G plus G , str.9-29. Keller, J.: L'exclusion sociale.
In: Chytil, O., Seibel, F.W.: Europaische Dimensionen in Ausbildung und Praxis der sozialen professionen. Erasmus-Konferenz, Ostrava, Albert Boskovice 1999. Keller, J.:  Občanská společnost v době globalizace.
In: Multikulturní výchova v období globalizace. Sborník z konference Olomouc 21.-22. října 1999. str 32-35. Keller, J.:  Proces globalizace, sociálno a ekologie.
in: Pohledy. Revue pro politiku, ekonomii, sociologii a historii. Roč.3/1999, str.1-3.
Rok 1998: Keller, J.:  Nedomyšlená společnost, 3. vydání, Brno, Doplněk 1998. Keller, J.:  Naše cesta do prvohor, 1. vydání, Praha, SLON 1998. Keller, J.:  Extremismus a stigmatizace. Případ ekologických hnutí.
In: Fiala, P.(ed.): Politický extremismus a radikalismus v České republice. Brno, Masarykova Univerzita 1998. str.75-79. Keller, J.:  Lidé na okraji společnosti
in: Speciální pedagogika 2/1998, str.1-4. Keller, J.:  Spor o sociální stát
in: Pohledy. Revue pro politiku, ekonomii, sociologii a historii. 2-3/1998, str. 33-35. Keller, J.:  Scénář, ze kterého mrazí
in: Pohledy. Revue pro politiku, ekonomii, sociologii a historii. 4/1998, str.13-15. Keller, J.:  Romové v bludném kruhu stigmatizace. in:Bariéry 2/1998, str.4-5.
Rok 1997: Keller, J.:  Sociologie a ekologie, 1. vydání. Praha, SLON 1997. 232 stran, ISBN 80-85850-42-7 Keller, J.:  Úvod do sociologie, 4. rozšířené vydání, Praha, SLON 1997, 181 stran, ISBN 80-85850-25-7 Keller, J.:  Abeceda prosperity, 1. vydání, Brno Nakladatelství Doplněk 1997, 160 stran, ISBN 80-85765-98-5   Více než 80 slovníkových hesel ve Velkém sociologické slovníku. 2 svazky, Praha, Karolinum 1997, ISBN 80-7184-164-1 Keller, J.:  Byrokracie jako nezamýšlený důsledek organizovaného jednání
in: Vzdělávání a výchova na prahu 21. století, Olomouc, Vydavatelství UP 1997, str. 26-28 Keller, J.:  Proč nestačí deklarovat lidskou zodpovědnost. in: Nová přítomnost 10/1997, str.24-25.
Keller, J.:  Bezdomovci - trosečníci v obydlené zemi.
in: Bariéry 2/1997, str.3-4
Rok 1996: Keller, J.:  Sociologie byrokracie a organizace, 1.vydání, Praha, SLON 1996, 191 stran, ISBN 80-85850-15-X
Keller, J.:  Šok z ekologie aneb politické systémy v rozpacích, 1. vydání, Praha, Český spisovatel 1996, 48 stran, ISBN 80-202-0606-X Keller, J.:  Hodnoty pro budoucnost, 1.vydání, Praha, G plus G 1996. 94 stran, ISBN 80-901896-4-4 Keller, J.:  Krize národního státu,
in: Mezřický,V.(ed.): Základy ekologické politiky, Praha, Univerzita Karlova 1996. str.55-60 Keller, J.:  Krize politického systému,
in: Mezřický, V.(ed.): Základy ekologické politiky, Praha, Univerzita Karlova 1996. str.55-60
Anotace nejvýznamnějších publikací: Keller, J.:  Nedomyšlená společnost. 1. vydání. Brno, Doplněk 1992. 125 stran, (2.vydání 1995, 3.vydání 1998)  

Práce pojednává o sociálních procesech, které formovaly základní obrysy moderní společnosti. Vychází přitom především z prací Maxe Webera, Norberta Eliase, R. K. Mertona, R. Boudona . Sleduje především linii nezamýšlených důsledků intencionálního jednání a v tomto kontextu se zabývá problémem míry racionality moderní společnosti.

Keller, J.:  Dvanáct omylů sociologie, Praha, SLON 1995, 167 stran.   

Práce se zabývá moderní sociologickou teorií ve vazbě na povahu současné společnosti. Analyzuje některé principy, jež jsou sociologií opomíjeny (např. povaha a fungování klientských vztahů) a naznačuje, jaké mají místo v současném životě společnosti. Mimo jiné se snaží vysledovat příčiny necitlivosti společenskovědních teorií k problematice nastupující ekologické krize. tematizuje rovněž řadu prvků, s nimiž sociologie pracuje často nereflektovaně (např. prvek lhostejnosti a nezájmu či prvek inflace očekávání v podmínkách moderní společnosti).

Keller, J.:  Sociologie byrokracie a organizace. Praha, SLON 1996. 191 stran.   

Práce shrnuje výsledky a seznamuje čtenáře se současným stavem bádání v oblasti velkých moderních organizací. zabývá se především otázkou byrokracie a problémem byrokratizace lidských činností. podává vcelku úplný přehled názorů amerických, francouzských, britských a německých sociologů na tuto problematiku a v tomto kontextu se zabývá otázkou povahy moderní společnosti.

Keller, J.: Sociologie a ekologie, Praha, SLON 1997, 220 stran   

Práce zachycuje vývoj vztahů mezi ekologií jako přírodovědnou disciplínou a sociologií jako společenskou vědou za posledních zhruba sto let. Ukazuje, v jaké míře sloužila ekologie sociologii jako výkladový princip v minulosti a v jaké míře může sloužit dnes při hodnocení šancí společnosti na trvale udržitelný vývoj. Chce přispět ke kultivaci ekologického diskurzu, v němž zatím kompetenční spory bohužel převažují nad duchem interdisciplinární spolupráce.

Keller, J.: Vzestup a pád středních vrstev, Praha, SLON 2000.   

Práce shrnuje analýzy vývoje středních vrstev v americké, francouzské, britské a německé sociologii 20.století. Zabývá se postupnými proměnami charakteru středních vrstev v posledním století a z tohoto hlediska zkoumá především jejich měnící se význam vzhledem ke konceptu občanské společnosti a proměny jejich postoje k sociálnímu státu. Práce si všímá rovněž možných dopadů procesu globalizace na budoucnost středních vrstev.


Údaje o působení v zahraničí:

Jan Keller absolvoval ve druhé polovině osmdesátých a počátekm devadesátých let tři šestiměsíční studijní pobyty na univerzitách ve Francii.
V roce 1985 šestiměsíční pobyt na katedře sociologie Univerzity v Bordeaux.
V roce 1988 pobyt na katedře historie Univerzity v Aix-en-Provence.
V roce 1991 pobyt na katedře moderních dějin na Sorbonně v Paříži.
V letech 1991 až 1992 působil jako člen francouzsko-českého výzkumného týmu vedeného prof.A.Tourainem a zúčastnil se mezinárodního vázkumu transformace postkomunistických zemí.
V roce 1999 spolupracoval s Univerzitou v Rennes v rámci vzdělávání studentů se zaměřením na činnost ve státní správě v podmínkách sjednocující se Evropy. V rámci této spolupráce studijní pobyt na Univerzitě v Rennes v listopadu 1999.
Jan Keller byl v roce 1992 jmenován docentem v oboru sociologie.
V roce 1999 byl jmenován profesorem pro obor sociologie.


Některé ohlasy na publikační činnost: Jan Sedláček recenze na knihu Úvod do sociologie.
In: Sociologický časopis 3/1992, str. 412-416 Ladislav Hohoš in: Ekofilozofické koncepcie, Bratislava 1994, str.91, 94, 98 Jan Kamarýt recenze na knihu Až na dno blahobytu.
in: Sociologické aktuality 6/1994, str.21-22 Jiří Ogrocký recenze na knihu Dvanáct omylů sociologie.
in: Proglas 8/1995, str.47-48 Jaroslava Hájková recenze na knihu Dvanáct omylů sociologie.
in: Literární noviny 20.7.95 Jean-Paul Hautecoeur  in: Alpha 96, Toronto Canada, UNESCO Institute for Education, 1996 str. 332, Reakce na příspěvek
in: Patrick Gaboriau: Rupture du lien social. Paris 1994. str.21-22 Michal Buchowski ohlas na knihu Dvanáct omylů sociologie
in: Kultura wspólczesna, 1-2/1996, str.226 Ivan Vágner recenze na knihu Sociologie byrokracie a organizace.
in: Nové knihy 42/1996 Oldřich Kvasnička ecenze na knihu Přemýšlení s Josefem Vavrouškem.
in: Labyrint 1/1996 Vladimír Karfík recenze na knihu Abeceda prosperity.
in: Literární noviny 10/1998, str.16 Miloš Uhlíř  recenze na knihu Sociologie a ekologie.
in: Lidové noviny 24.4.1998 Pavel Hlavatý recenze na knihu Sociologie a ekologie.
in:Planeta EKOjournal 1/1998, str. 24 Libor Musil recenze na knihu Sociologie a ekologie.
in:Veronica 1/1998. str.12-15 Peter Krchnák recenze na knihu Přemýšlení s J.Vavrouškem.
in: Životné prostredie č.6/1996, str. 329-331 Pavel Machonin a kol. ohlas na knihu Naše cesta do prvohor.
in: Machonin, P.(a kol), Vývoj sociální struktury v české společnosti 1988-1999, Sociologické texty, Sociologický ústav Akademie věd, Praha 2000, str.12