Občanské fórum a plány na lepší politiku v Británii a v Česku

27. 9. 2012 / Josef Mrázek

čas čtení 9 minut

Článek "Vzít věci do vlastních rukou" nás informuje, že Andreas Whittam Smith, zakladatel britského deníku Independent založil, v reakci na všeobecný hněv britských občanů na politiku a politiky, hnutí Demokracie 2015. V roce 2015 totiž mají být v Británii parlamentní volby, které chce Smith zásadním způsobem ovlivnit pomocí zcela nového způsobu politiky. Na otázku, zda něco podobného by nebylo možné také v České republice, již v předstihu odpověděl článek "Co dělat, než budou volby" Je sledován stejný cíl, jako v případě Whittama Smitha, ale nezávisle na Smithovi a trochu odlišnou cestou. Obdobnou úlohu jako Demokracie 2015 v Britanii má v našem případě občanské politické hnutí Spojení 12, blíže viz www.spojeni.org . Povšimněme si toho, v čem jsou oba plány podobné a v čem se liší.

Velká Británie

Hnutí Demokracie 2015 Whittama Smitha chce získat jako kandidáty pro všechny volební obvody vynikající osobnosti z praktického života, které by na jedno volební období přerušily svou kariéru a šly do parlamentu dát zákony do pořádku. Během nejbližších měsíců by měli tito kandidáti začít vystupovat ve svých obvodech a jejich popularitu by ověřily primární volby rok před samotnými volbami. Pokud by se projekt zdařil, hnutí Demokracie 2015 by ovládlo parlament zcela a stihlo by během jednoho volebního období opravit všechno, co by se během tří let zbývajících do voleb k opravení připravilo. Jak je patrné, neřešilo by se, co kdo zkazil, ale opravy by se připravily jen jako posun řešení směrem k prospěšnosti pro občany.

Česká republika

Také Občanské politické hnutí Spojení 12 má otevřít cestu do parlamentu pro angžované občany, kteří se odhodlají ve svém volebním obvodu veřejně vystupovat a díky svým názorům získají dostatečnou podporu od občanů v primárních volbách. Na rozdíl od Smitha předpokládáme jen postupné posilování postavení těchto poslanců nezávislých na stranách ve Sněmovně PČR, mimo jiné proto, že je volena poměrným systémem. Ale i přítomnost menšího počtu poslanců přímo odpovědných voličům by mohla mít značný vliv na chování v parlamentu zastoupených politických stran.

Co je v České republice a v Británii podobné

Dá se očekávat, že poslanci zvolení za nová hnutí budou zastávat kvalifikovaná stanoviska, neboť k jiným je nikdo nebude nutit, a tak využijí svých schopností, kvůli kterým byli vybráni. Stranami prosazovaní profesionální politici, kteří dosud v parlamentech převažují, se většinou dali na politiku mladí a nenabyli dostatek zkušeností v praktickém životě. Strany od nich požadují hlavně poslušnost a ta je podmínkou jejich opětovného umístění na kandidátku. Rozhodují podle pokynů vedení strany a to je často v rozporu se zájmy občanů.

Kromě nového způsobu výběru zastupitelů a zrušení jejich závislosti na vedení strany zavádí britský i český plán odpovědnost poslanců přímo občanům, které zastupují. Tento princip nahrazuje tradiční stranami řízenou politiku, která vyústila v selhávání parlamentní demokracie. Ve věci prospěšnosti pro občany, námi diskutované plány nespoléhají na soutěž politických stran, ale kandidáty posuzují voliči přímo již v primárních volbách a zvolené poslance kontrolují průběžně během celého volebního období.

Trochu odlišné podmínky

Nespokojenost stále větší části občanů s fungováním sněmovny parlamentu je v České republice spíše ještě větší, než v Británii, ale Whittam Smith má při svém postavení větší možnosti vysvětlit ostrovanům podstatu a výhodnost svého návrhu. Projekt Spojení 12 své vlivné propagátory teprve hledá. Přesvědčit občany, že to mají chtít zkusit, není však jediným problémem. Je také potřeba získat ty správné uchazeče o práci v parlamentu.

Smithův ambiciózní plán dosáhnout radikální změny jediným krokem předpokládá značný entuziasmus v řadách britských elit a přiměřené pochopení ze strany občanů. Smith ovšem může počítat s podporou medií a kruhů, na které má vliv. Náš projekt občanského politického hnutí SPOJENÍ se potká se specificky českými podmínkami (například nikdo neví ani to, kdy budou volby). Chceme se poučit z dobrých i špatných zkušeností z doby krátkého trvání Občanského fóra a také získat pro naši myšlenku media a hotové i nastupující osobnosti.

Jak a proč bylo zahubeno Občanské fórum v roce 1990

V listopadu roku 1989 převládal v české společnosti negativní pohled na stranictví, a tak se skupina, které připadla úloha převzít od komunistů moc, nemohla prohlásit za politickou stranu. Ani by v tu chvíli nešlo udělat v každé vesnici novou stranickou organizaci. Všude však byli lidé ochotní starat se o věci veřejné, kteří věřili, že teď stačí dělat všechno tak, jak to má být. Proto se rychle ujala myšlenka Občanského fóra s daleko širšími záměry než převzít od komunistů moc. Občanské fórum bylo budováno zároveň shora i zdola. Skupina disidentů z komunistických časů si zformovala pro potřebu svých jednání pojem koordinační centrum OF (KC OF) a angažovaní občané většinou nepatřící do žádných struktur vytvářeli skutečná občanská fóra v obcích. To nebyl velký problém na vesnicích a v malých městech, většinou stačilo poradit. Pozadu zůstávali lidé ve velkých městech.

V začátcích OF chyběly stanovy popisující tvorbu zastoupení ve větších celcích, městech a okresech a v krajích, nebo existovaly a nevěděli jsme o nich a dělali jsme to, co nám připadalo, že je potřeba. A povedlo se to. Právě, když centrum usoudilo, že by se mělo propojit s hnutím, které se již všude ujalo, byli jsme schopni vyslat zástupce krajských OF do centra a vytvořit většinu v Radě KC OF. Ještě před volbami v roce 1990 se skoro všechno urovnalo a v některých okresech dokonce proběhly před hlavními volbami primárky OF.

V září roku 1990 byly již k dispozici zlepšené stanovy OF i jednací řády pro všechny úrovně OF. To bylo ale všechno v duchu tehdy populárního hesla voleb 1990 "Strany jsou pro straníky, Občanské fórum je pro všechny". Stranicky uvažujícím občanům chyběla možnost využívat OF pro získávání zvláštních výhod. Někteří rychle zapomněli, že jsme za komunistů v narážce na straníky říkali: "Jsme si všichni rovni, ale někteří jsou si rovnější". A chtěli se zbavit silného OF, které stálo v cestě návratu k rozdělení národa na občany různých kategorií. Proto místo dodržování stanov, rozbíječi OF vykřikovali, že OF je beztvaré a mělo by se předělat na rigidní stranu. To se brzy manipulacemi a zradou Václava Klause také uskutečnilo.

Máme odlišnou historii, ale stejný úko, a proto podobnou cestu

Dnes se chceme pokusit vrátit tam, odkud jsme byli odkloněni na bludnou kolej. Britové nemají tuto předehru za sebou, ale principy moderního stranictví, zdegenerovaného v mnoha případech do formy hájení zájmů zcela jiných, než zájmy občanů, vedly Whittama Smitha, aby se postavil s námi do stejné řady. Ovšem rozdílná historie a odlišný volební systém určují rozdílnost kritických problémů britského a českého plánu. Smith potřebuje pro parlamentní volby relativně malý počet vynikajících lidí z praktického života, je otázka, zda najde dost těch, kteří by byli ochotni tak závažně porušit běh profesní kariéry. Český plán může narazit na to, že angažovaní občané jsou dlouhodobě přesvědčováni, že stranické řešení je jediná možnost a proto se možná nenajde dost takových, kteří by vystupovali v debatách pořádaných občanským politickým hnutím Spojení 12.

Je zřejmé, že tak příznivá situace pro nástup občanského politického hnutí, jako v roce 1989 se sotva bude opakovat, ale to neznamená, že by si stranický způsob politiky měl nadlouho udržet svůj monopol. Míra jeho diskreditace již pokročila příliš daleko.

Autor je členem přípravného výboru

občanského politického hnutí Spojení 12 www.spojeni.org"

0
Vytisknout
5823

Diskuse

Obsah vydání | 27. 9. 2012