AD: Tornádo lámalo stožáry jako sirky – u Břeclavi

16. 8. 2021

čas čtení 15 minut

Chtěl bych Vás požádat o zveřejnění přiloženého trestního oznámení na neznámé pachatele, které jsem vypracoval na základě fotografií z místa pádu vedení zvn u Břeclavi při průchodu tornáda dne 24.7.2021. Reaguji tak na výzvu ČKAIT, aby se její členové aktivně zapojili do pomoci obyvatelům v postižené oblasti.

Úvodem bych Vám chtěl sdělit, že jsem absolventem VUT FE Brno, obor výroba, rozvod a užití elektrické energie. Jsem členem a Autorizovaným inženýrem ČKAIT pro specializaci IT00 – technologická zařízení staveb a TE03 – technika prostředí staveb – elektrotechnické zařízení. Dále jsem členem a Autorizovaným inženýrem Engineers Ireland (prostřednictím Dublin Accord autorizace v dalších 128 zemích), dále jsem členem Institution of Engineering and Technology (je uznáváno jako autorizace ve Velké Británii a v dalších stovkách zemí), dále jsem dosáhl před několika lety autorizace např. i v Ruské Federaci a ve všech s ní bilaterálně spojených státech, kterou však již neudržuji. Mám 40 let eletrotechnické praxe, z toho 26 let na vn, vvn a zvn.

Jsem přímým autorem nebo jsem spolupracoval na celkem asi 450 projektech nn, vn, vvn a zvn do napětí až 750 kV a výkonu až 6 000 MW. Pracoval jsem přímo pro cca 25 přenosových a distribučních společností v 15 státech. Pracoval jsem i na celé řadě dalších studií, nabídek, posouzení a zpráv pro mnoho dalších rozvodných společností ve státech prakticky všech kotinentů.

Absolvoval jsem před nedávnem v Čechách kurz soudního znalce. Složil jsem úspěšně i závěrečný test. Po seznámení se s rozsahem povinností soudního znalce během kurzu jsem si však nenechal vystavit oprávnění, protože by mě zavazovalo k činnostem v takovém rozsahu, že bych je zejména s ohledem na mé celkové časové vytížení a na můj převážný pobyt v zahraničí, nebyl schopen zvládat. Mohu tedy českou energetiku odborně posuzovat a srovnávat s mnoha zeměmi světa.

Dovolím si formulovat můj cíl. Vybral jsem si při své práci patnáct zemí, které by měly být české energetice v určitých oblastech vzorem. Jsou to Irsko, Velké Británie, Německo, Francie, Španělsko, Portugalsko, Belgie, Holandsko, Švýcarsko, Dánsko, Švédsko, Norsko, Rakousko, USA a Španělský ostrůvek El Hierro. V každé z těchto zemí i na tom ostrůvku probíhá něco pozitivního v elektroenergetice a v přechodu k obnovitelným zdrojům. Budu se snažit pomoci naši energetiku orientovat směrem k využití všeho toho pozitivního, co jsem během své dlouhé praxe v těchto zemích a v jejích energetikách našel a poznal.

Z této pozice považuji za naproto nepřípustné, aby obyvatelé těžce postižených obcí jižní Moravy byli vystavování dalším nesmyslným bezpečnostním rizikům a ohrožení jejich životů. Myslím si, že byli postiženi již dostatečně a poviností nás všech je je chránit a aktivně jim pomáhat podle míry našich možností. Já jsem to pojal tak, že pomohu v oblasti, kterou dobře znám a ovládám. Požaduji, aby celá situace byla pokud možno co nejrychleji vyšetřena Policií ČR a aby byla přijata bez odkladu příslušná opatření odstraňujíci pokud možno okamžitě výše uvedená obecná ohrožení.


Požaduji dále, pokud tato moje zjištění budou Policií ČR shledána jako obecná ohrožení, tak aby neznámí pachatelé byli vypátráni a potrestán podle platných zákonů. Na uvedenou stuaci upozorňuji již deset let a tento případ považuji za vyvrcholení extrémního a dlohodobého pohrdání všemi platnými normami a zákony ČR.

Ponechám pane Čulíku na Vás, jakým způsobem zveřejníte jak samotné trestní oznámení, tak i všechny jeho přílohy. Je toho hodně a je to hodně technické.

Ing. Oldřich Maděra
Irsko/ Británie/ Čechy

 

* * *

Kriminalistický ústav Policie ČR
poštovní schránka 62/KÚ
Strojnická 27
170 89 PRAHA 7

datovou schránkou rrpd7zw

Naše zn.:

M103 213 TRO01 V Brně dne 12. 8. 2021


Věc: Trestní oznámení na neznámé pachatele


Podávám tímto trestní oznámení na neznámé pachatele, kteří podle mého názoru způsobili vícenásobné obecné ohrožení podle § 272 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, tím, že vydali lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví, a to škodlivými účinky elektřiny a ohrožením bezpečnosti silničního provozu na dálnici D2, popřípadě i na místních komunikacích. Jádrem tohoto oznámení jsou technické detaily dočasného náhradního elektrického vedení zvláště vysokého napětí 400 kV bez zemnících lan, které bylo vybudované nedaleko Břeclavi po tornádu dne 24. 6. 2021. Text oznámení je adresovaný především expertům v oboru elektrotechnika, kteří by na základě přiložených podkladů měli být rychle schopní pochopit závažnost situace. Vím, že v rámci Policie ČR se takoví experti nalézají především v Kriminalistickém ústavu. Rychlá reakce ze strany státních orgánů je přitom důležitá, protože toto obecné ohrožení nadále trvá.
Naše zn.:

M103 213 TRO01 V Brně dne 12. 8. 2021


Věc: Trestní oznámení na neznámé pachatele

Podávám tímto trestní oznámení na neznámé pachatele, kteří podle mého názoru způsobili vícenásobné obecné ohrožení podle § 272 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, tím, že vydali lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví, a to škodlivými účinky elektřiny a ohrožením bezpečnosti silničního provozu na dálnici D2, popřípadě i na místních komunikacích. Jádrem tohoto oznámení jsou technické detaily dočasného náhradního elektrického vedení zvláště vysokého napětí 400 kV bez zemnících lan , které bylo vybudované nedaleko Břeclavi po tornádu dne 24. 6. 2021. Text oznámení je adresovaný především expertům v oboru elektrotechnika, kteří by na základě přiložených podkladů měli být rychle schopní pochopit závažnost situace. Vím, že v rámci Policie ČR se takoví experti nalézají především v Kriminalistickém ústavu. Rychlá reakce ze strany státních orgánů je přitom důležitá, protože toto obecné ohrožení nadále trvá.

Jelikož posouzení závažnosti tohoto trestního oznámení vyžaduje specializované technické znalosti, rozhodl jsem se jej podat přímo na Kriminalistický ústav. Pokud Kriminalistický ústav není způsobilý přijímat trestní oznámení nebo je dále prošetřovat, žádám o jeho postoupení jinému vhodnému útvaru Policie ČR.

Kdo se trestného činu dopustil?

Nevím přesně, protože neznám obchodní vztahy mezi zúčastněnými stranami, ani kteří pracovníci se účastnili na této akci a v jaké roli. Majitelem vedení je ČEPS, a.s. (jejímž jediným akcionářem je stát – Česká republika) a autorem projektu náhradního vedení a zároveň jeho realizátorem je pravděpodobně OMEXOM GA Energo, s.r.o., která to uvádí na své webové stránce:

https://www.gaenergo.cz/2021/07/28/pres-dalnici-vede-nahradni-prenosova-trasa/

Co se stalo?

Po havárii vedení V497 zvláště vysokého napětí 400 kV (dále jen „zvn“) z rozvodny Sokolnice do rozvodny Stupava (Slovenská republika) v majetku ČEPS, a.s., nedaleko Břeclavi, která se stala dne 24. 6. 2021, byla vedle vedení vybudována dočasná tzv. náhradní přenosová trasa (dále jen „NPT“).

Jsem projektantem elektro vvn a zvn, a proto se touto problematikou dlouhodobě zabývám. Zajímal mě důvod pádu vedení zvn, a proto jsem sjednal nafocení spadených stožárů a jejich základů. Dne 30. 7. 2021 bylo na místě zjištěno, že zde již stojí a byla uvedena do provozu nová NPT o délce asi 3,15 km. Na první pohled jsem zjistil na fotografiích mnoho pochybení oproti platným normám ČSN a PNE. Podle mého názoru jsou ta pochybení natolik závažná, že došlo a stále dochází k obecnému ohrožení.

Kde k události došlo?

K události došlo východně od města Břeclavi, mezi dvěma kotevními stožáry vedení V497, a to č. 151 se souřadnicemi 48.775535 N, 16.953834 E a č. 142 se souřadnicemi 48.749233 N, 16.939274 E. Událost stále trvá.

Kdy došlo k události?

NPT byla vybudována v rozmezí od 24. 6. 2021 do 22. 7. 2021, tj. v průběhu 28 dnů, jak uvádí výše uvedená webová stránka společnosti OMEXOM GA Energo. Událost tedy pravděpodobně začala dne 22. 7. 2021 uvedení NPT do provozu, tj. připojením na napětí 400 kV, a stále trvá.

Jak k události došlo?

Pachatelé vztyčili cca 20 m od stávajících základů popadaných stožárů novou NPT, tedy asi 30 nových dočasných stožárů. Podle sdělení ředitele ČEPS, a.s., bude NPT stát asi tři měsíce, tj. do konce října 2021:https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tornado-lamalo-stozary-jako-sirky-nahradi-je-mobilni-vedeni-168695


Čím byl trestný čin spáchán?Trestný čin byl spáchán naprostým zanedbáním požadavků příslušných norem ČSN a PNE, zejména ČSN EN 50341 a PNE 33 3300-1, na elektrickou bezpečnost a na geotechnické a mechanické navrhování venkovních elektrických vedení. Toto zanedbání vydává lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví, a to škodlivými účinky elektřiny a ohrožením bezpečnosti silničního provozu. Provozovatel přenosové soustavy má přitom podle § 11 odst. 1 písm. c energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění povinnost „

zajistit, aby k výkonu licencované činnosti byla používána technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami

“.

Přitěžující okolností podle mého názoru je, že elektrická bezpečnost NPT byla na základě mých podnětů v rámci odborné veřejnosti v nedávné době diskutována a v reakci na tuto debatu byly upraveny a dopsány příslušné sekce PNE. Pachatelé si tohoto vývoje museli být vědomi.

Proč se podle názoru oznamovatele čin stal?

Podle mého názoru nadřadili pachatelé své ekonomické zájmy nad bezpečnost jak pracovníků, kteří budou pracovat na opravě spadlého vedení V497, tak i široké veřejnosti.

Jaké následky by to mohlo mít?

V trase NPT a jejím okolí, a to i mimo ochranné pásmo vedení V497, může dojít v případě poruchy ke smrtelnému úrazu elektrickým proudem vlivem tzv. dotykového nebo krokového napětí. V případě pádu NPT by byla ohrožena bezpečnost silničního provozu na dálnici D2 a možná i na silnici III/4245.

Další technické podrobnosti uvádím v přílohách tohoto trestního oznámení.

Žádám, abych byl vyrozuměn o tom, s jakým výsledkem bylo moje trestní oznámení prošetřeno.

Ing. Oldřich Maděra

MADĚRA, spol. s r.o.

jednatel

Přílohy:

    1. Informace Státního úřadu inspekce práce ze dne 25. 11. 2015 o kontrolách náhradních přenosových tras v průběhu 3. čtvrtletí 2015 a nalezených nedostatcích
    2. Dopis M103 181 DOP29 002 řediteli oboru kontroly elektroenergetiky a plynárenství Energetického regulačního úřadu ze dne 30. 11. 2015 s výpočty zvýšení potenciálu země a krokových napětí u náhradních přenosových tras bez zemnících lan
    3. Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie 33 3300-1, 2. vydání s platností od 1. 1. 2021, odsouhlasená distribučními společnostmi a ČEPS, a.s. (str. 51, příloha M – Uzemnění konstrukcí NPT dočasných vedení)
    4. Fotografie NPT 400 kV u vedení V497 pořízené dne 30. 7. 2021 a související mapové a jiné podklady
    5. Předběžné vyhodnocení podkladů


Příloha č. 4 – Fotografie náhradní přenosové trasy 400 kV u vedení V497 pořízené dne 30. 7. 2021 a související mapové a jiné podklady
Obrázek 1 – Vzdálenost opravovaného vedení (vlevo) od NPT; absence zemnících lanObrázek 2 – Vzdálenost opravovaného vedení od NPTObrázek 3 – Přechod dálnice D2; absence zemnících lan; vpravo dole patka opravovaného vedeníObrázek 4 – Přechod dálnice D2Obrázek 5 Jižní zakončení NPT; absence zemnících lan; pravděpodobný přechod silnice III/4245Obrázek 6 Doprava na silnici III/4245Obrázek 7 – Uzemnění stožáru NPT 400 kV

Obrázek 8 – Hodnota maximálního jednofázového zkratového proudu v rozvodnách
Sokolnice (SOK4; 34,2 kA) a Stupava (STU4; 14,4 kA)


Zdroj: Roční příprava provozu 2021, ČEPS, a.s., příloha č. 12 (str. 138 / 143 PDF)
https://www.ceps.cz/cs/priprava-provozuObrázek 9 Geologická mapa oblasti NPT, v modrých elipsách stožáry ČEPS
Celá oblast je z velké většiny na podloží návátý písek [ID: 15]

Zdroj: Geovědní mapy 1 : 50 000, Česká geologická služba
https://mapy.geology.cz/geocr50/Obrázek 10 – Vzdálenost potrubí skleníků Jižní Morava, a.s., u severního konce NPT od trasy opravovaného vedení (229 m v nejbližším a 516 m v nejvzdálenějším bodě)

Zdroj: https://mapy.cz/zakladni?mereni vzdalenosti&x=16.9497303&y= 48.7741878&z=17&base=ophoto&box=1&rm=9nKgmxRZKmgbGfmde9DgqB
 Obrázek 11 – Detail potrubí skleníků nedaleko severního konce NPTObrázek 12 – Rybník Kostická štěrkovna a přilehlá chatová oblast; vyasfaltované veřejné parkoviště u východního břehu se dvěma vozidly; vzdálenost rybníku od předpokládané pozice jižního konce NPT

(140 m v nejbližším a 140 + 182 = 322 m v nejvzdálenějším bodě)

Zdroj: https://mapy.cz/zakladni?mereni-vzdalenosti&x=16.9366880&y=48.7486520&z
=18&base=ophoto&rm=9nIhExRQ9BP8EXf5d82fdQX7
Obrázek 13 – Rekreační využití rybníku zachycené v červnu 2019 projíždějícím vozem spol. Google

Zdroj: https://www.google.com/maps/@48.748294,16.9370936,3a,15y,343.61h,86.22t/data=!3m6!
1e1!3m4!1suHwZZbiE79KfC_fwyMiIFg!2e0!7i16384!8i8192

Obrázek 14 – Maximální rychlost větru v oblasti pro dobu návratu 10 let (32 m/s, tj. 115,2 km/h)
Zdroj: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, http://vitr.ufa.cas.cz/extremni-vitr/

Obrázek 15 – Výpočet jednofázového zkratového proudu v místě instalace NPT u Břeclavi ( 12,4 kA) a dále zpětná kontrola, zdali model dá stejné zkratové proudy, která byly zadány v obou rozvodnách.

Obojí v softwaru ATP.

Zdroj: Maděra, s.r.o., 2021. Impedance vedení byla modelována s reaktancí
0,3 Ω/km v pozitivní a negativní sekvenci a 0,9 Ω/km v nulové sekvenci.


0
Vytisknout
4856

Diskuse

Obsah vydání | 18. 8. 2021