Otevřený dopis:

Nechceme, aby péči v těhotenství poskytovali “taťkové”, ale profesionálové

8. 9. 2021

čas čtení 5 minut
Dobrý den, v návaznosti na Českou gynekologickou a porodnickou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně nově schválený doporučený postup ČGPS ČLS JEP č. 1/2021 Sb., “Zásady dispenzární péče v těhotenství“, se na Vás obracíme se žádostí o revizi tohoto dokumentu a jeho uvedení do souladu s platnou legislativou a s nejnovějšími poznatky vědy, které jsou reflektovány například v nejnovějším doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) v oblasti předporodní péče pro pozitivní zkušenost s těhotenstvím.

Stav českého porodnictví má zejména z pohledu ochrany práv žen a dětí mnohé rezervy. Nic ovšem nemůže ospravedlnit v textu použitá přirovnání, kdy autoři registrujícího gynekologa představují jako “rodiče (zákonného zástupce)” a těhotnou ženu jako “nezletilou dceru, která zahájila povinnou školní docházku”. Toto přirovnání svědčí o neúctě k ženám, lékařům a lékařkám a také k porodním asistentkám, které v celém dokumentu dokonce ani zmíněny nejsou. Neméně to však vypovídá o nedostatečném právním povědomí autorů. 


Jak zdůrazňuje poslankyně Olga Richterová: “Vztah gynekolog-klientka/pacientka takto nastaven být rozhodně nemá a právně ani tak nastaven není. Lékař za ženu a její dítě zodpovědný není, je “pouze“ zodpovědný za službu, kterou poskytuje. Na ženě je vždy to finální rozhodnutí, jakou a jestli vůbec nabízenou službu využije. V tomto ohledu je potřeba klást velký důraz na komunikaci poskytovatele a příjemce péče, na edukaci a informovaný souhlas.” 

Rozhořčení nad tímto přirovnáním zveřejnila i Porodnice Fakultní nemocnice Ostrava, jejímž přednostou je senátor Ondřej Šimetka: “... autor zcela nepochopitelně použil naprosto bizarní příměr, který je k ženám, ale i k porodním asistentkám a lékařkám/lékařům totálně neuctivý!! Vím (chci věřit), že drtivá většina lékařů takto nesmýšlí. Zcela jistě takto nesmýšlí personál Porodnice Fakultní nemocnice Ostrava - to garantuji.” 

V celém představeném konceptu prenatální péče naprosto chybí zmínka o péči poskytované porodními asistentkami. Například Světová zdravotnická organizace ve svém doporučení uvádí, že “V prostředí s funkčním systémem péče poskytovaným porodními asistentkami se doporučují kontinuální modely péče vedené porodní asistentkou. V takových modelech poskytuje ženě oporu a péči během těhotenství, porodu a v poporodním období porodní asistentka nebo menší skupina porodních asistentek, se kterými se důvěrně znají.”

Světová zdravotnická organizace představuje vizi světa, ve kterém každá těhotná žena a novorozenec obdrží kvalitní péči během těhotenství, porodu i v poporodním období. V rámci kontinuální péče o reprodukční zdraví poskytuje prenatální péče platformu pro důležité funkce zdravotní péče, včetně podpory zdraví, screeningu, diagnostiky a prevence chorob. Ukázalo se, že implementací dobře načasovaných a vhodných postupů založených na důkazech, může kvalitní prenatální péče vést k záchraně životů. Prenatální péče také poskytuje oporu v kritickém období života ženy a posílení komunikace mezi poskytovatelem péče a jejím příjemcem. To se týká nejen žen samotných, ale i rodin a celých komunit. Proces vývoje uváděných mezinárodních doporučení k prenatální péči zdůraznil důležitost efektivní komunikace týkající se fyziologických, biomedicínských, behaviorálních a sociokulturních témat a poskytnutí efektivní opory těhotným ženám respektujícím způsobem, včetně opory sociální, kulturní, emocionální a psychické. Tyto komunikační a podpůrné funkce prenatální péče jsou klíčové nejen k záchraně životů, ale i ke zvýšení jejich kvality, využívání zdravotní péče a zlepšení kvality poskytované péče. Pozitivní zkušenosti žen s prenatální péčí a péčí během porodu mohou položit základy pro zdravé mateřství.

Jako asociace zastupující 36 organizací, která působí na poli ochrany práv žen a jako zástupkyně pracovní skupiny Porodnictví při České ženské lobby, Vás tímto žádáme o neprodlenou veřejnou omluvu ženám. Dále Vás žádáme o náležitou úpravu ilustračního modelového příběhu uvedeného v oficiálním dokumentu, který ženy dehonestuje a staví je ve vztahu k registrujícímu gynekologovi do podřízené role. Odkaz na upravený dokument a zveřejněnou omluvu nám prosím zašlete na e-mail czl.porodnictvi@czlobby.cz. #NejsemSkolacka

S pozdravem

Marta Smolíková, místopředsedkyně Rady vlády pro rovnost žen a mužů a předsedkyně ČŽL 
 e-mail: predsedkyne@czlobby.cz, tel: 603 897 582 
Ivana Antalová, lobbistka PS Porodnictví ČŽL 
e-mail: ivana.antalova@czlobby.cz, tel: 734 665 147 
Magdaléna Ezrová, prezidentka Unie porodních asistentek 
e-mail: ezrova@unipa.cz, tel: 602 724 300 
Alena Frýdlová, prezidentka České komory porodních asistentek 
e-mail: ckpa@ckpa.cz, tel: 724 685 042 
Míla Kastner Martínková, výkonná ředitelka České asociace dul 
e-mail: reditelka@duly.cz, tel: 774 622 824 
Petra Sovová, předsedkyně Hnutí za aktivní mateřství 
e-mail: petra.sovova@iham.cz, tel: 776 465 486 
Zuzana Štromerová, ředitelka Porodního domu U čápa 
e-mail: stromerova@gmail.com, tel: 602 958 396 
Eliška Kodyšová, ředitelka Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství 
e-mail:eliska.kodysova@aperio.cz, tel: 739 415 312 
 Anna Štefanidesová, právnička Ligy lidských práv 
e-mail: anna.stefanidesova@llp.cz, tel: 739 922 87 

-1
Vytisknout
1976

Diskuse

Obsah vydání | 15. 9. 2021