UPDATE: I manipulovat se musí umět...

7. 9. 2012 / Štěpán Kotrba

čas čtení 7 minut

Česká televize - nejspíše na základě včerejšího upozornění Britských listů - zveřejnila včera večer (poprvé za celou tu dobu operativně) "kompletní zprávu", nazvanou "Exkluzivní průzkum pro ČT z Pardubického kraje". Václav Moravec ve vysílání Otázek Speciál věnoval poměrně dost času vysvětlováním metodiky i dat z Pardubic. Karlovarskou zprávu, Libereckou zprávu i zprávu z Vysočiny zveřejnila ČT až 5. 9., ačkoliv vysílání proběhlo 28. 8. 2012, 30. 8. 2012 resp. 4. 9. 2012. Na světlo se díky "kompletním zprávám" sice nedostaly všechny informace, ale alespoň některé. A některé z nich jsou alarmující. Například ta, že zprávy nejsou kompletní, neobsahují podstatné údaje (a pravděpodobně ani pravdivé výsledky) a Česká televize jejich zveřejněním v této podobě zjevně a dokazatelně porušuje schválená Pravidla předvolebního a volebního vysílání ČT.

Díky zveřejněné metodice ve zprávě z Pardubic jsem se například dozvěděl, že "v každém kraji je dotazován reprezentativní výběrový soubor dospělé populace, a to minimálně o velikosti 1000 respondentů, přičemž každá z výzkumných agentur realizuje minimálně 500 rozhovorů. Respondenti jsou vybíráni na základě kvót na pohlaví, věk, vzdělání, velikosti místa bydliště a okres. Jedná se tedy o kvótní výběr."

Zpráva (z Pardubic) nabízí několik znepokojivých otázek:

  • znamená to, že výběrový soubor na základě kvót na pohlaví, věk, vzdělání, velikosti místa bydliště a okres je jeden (min 1000), který si obě agentury rozdělily, nebo dva samostatné, tvořené dle interních kritérií oběma agenturami zvlášť (2x min 500)? V sociologii více než kde jinde platí, že dvakrát totéž není dvakrát více - čili 2x500 určitě není 1000, ale jen dvakrát 500. Přesnost 1x1000 je samozřejmě o několik procent větší, než u dvou průzkumů po 500 respondentech....
  • Respondenti jsou vybíráni kým? Agenturami nebo Českou televizí? Nebo všemi třemi subjekty dohromady? ČT ve zprávě tvrdí, že "zpracování dat z předvolebních výzkumů, včetně analýz a přípravy zpráv, bude plně pod kontrolou České televize. K tomu účelu byl vytvořen tým složený ze zástupců všech tří stran (ČT a obou agentur), který má na starost realizaci výzkumu a dohled nad celým výzkumným procesem."
  • Agentury se neptaly respondentů na účast ve volbách? Kapitola zprávy "DEKLAROVANÁ ÚČAST U VOLEB" obsahuje tento text: "Odhad volební účasti pro Pardubický kraj je 48 % (na základě matematického modelu a minulého volebního chování)." Znamená to, že se nejedná o nyní respondenty deklarovanou (uvedenou, vyhlášenou, prohlášenou) účast - odpověď na otázku "zúčastníte se krajských a senátních voleb?", ale o algoritmizovaný přepočet minulého chování voličů z krajských voleb před čtyřmi lety "per analogiam" ? Deklarovaný není totéž co z prstu vycucaný... Koláčový graf (bez zveřejněné otázky - ačkoliv otázka "Pokud by se volby do zastupitelstva vašeho kraje konaly příští týden, šel(šla) byste Vy osobně volit?" u výsledků z Libereckého kraje zveřejněna byla) ovšem hovoří o něčem jiném: určitě ano 42%, spíše ano 25%. Celkem "ano" 67%... A o stránku dál zpráva tvrdí, že graf zahrnuje pouze respondenty, kteří uvedli, že by se voleb určitě zúčastnili nebo spíše zúčastnili (n=673)... Takže se jich ptali nebo neptali? Tak jak to je?
  • Kolik respondentů z oněch 2x500 nebo 1x1000 odpovědělo na všechny otázky a bylo zařazeno do oněch 100%? Jinde než na onom jednom místě údaj "n=..." uveden není. Přitom uvést ho je standardní pro jakékoliv sociologické šetření.
  • Jaká je statistická chyba jedné každé otázky, jestliže "n" není rovno celkovému počtu respondentů (1000 nebo 2x500), ale jen jeho části?
  • Jaké je členění odpovědí na otázku "JAK OBČANÉ VNÍMAJÍ EKONOMICKOU SITUACI SVÝCH DOMÁCNOSTÍ?" dle jiných sociodemografických kritérií než věk a vzdělání? Neuvedení přesných čísel a procent dle politické orientace, přestože zpráva tyto údaje "komentuje", je drasticky neprofesionální. Sociolog nemá co komentovat. Sociolog má uvádět přesná čísla a grafy, ze kterých bude jasné, co je 100%. To "kompletní zpráva o průzkumu" nenabízí. Takže není kompletní. Což dokládá i formulace "Politická uskupení, která dosáhnou nízkých hodnot, bývají v grafických výstupech zahrnuta do kategorie "Ostatní"." Tabulkové výstupy s úplnými údaji "kompletní zpráva" nenabízí...

Problém je, že zpráva obsahuje tolik dílčích nejasností a nepřesností, že kdyby mi ji odevzdal student jako součást diplomové práce, dostal by s bídou dvojku, ale vzhledem k závažnosti tématu pravděpodobně trojku... Není to pro Českou televizi, STEM MARK a SC&C trochu ostudné ocenění?

Česká televize zveřejněním "kompletní zprávy", nazvané "Exkluzivní průzkum pro ČT z Pardubického kraje", která neobsahuje jediný údaj o statistické chybě a ne informovala čtenáře, že je třeba počítat se statistickou chybou, porušila Pravidla předvolebního a volebního vysílání, která v článku II, bodu 2 České televizi přikazují:

Česká televize bude vždy v souvislosti s uveřejňováním výsledků předvolebních průzkumů:
a) uvádět název agentury, která provedla sběr dat, velikost vzorku, z něhož byl průzkum prováděn, a termín sběru dat. Vždy se bude vycházet ze vzorku nejméně 1000 respondentů,
b) zdůrazňovat, že se jedná o rozložení politických uskupení v období, kdy došlo ke sběru dat, a že se tudíž nejedná o odhad volebních výsledků,
c) informovat diváky, že je třeba počítat se statistickou chybou,
d) používat formulace např. "výsledky odhadují", "naznačují", nikoliv, že "prokazují" nebo "jsou dokladem". Česká televize tedy nebude používat formulace, které by výsledkům předvolebních průzkumů dávaly větší váhu a důvěryhodnost, než ve skutečnosti mají,
e) uvádět jen konkrétní výsledky pro strany a nezávislé kandidáty, kteří dosáhli hranice alespoň 2 %.

Tož tak...

Pravidla předvolebního a volebního vysílání ČT ZDE

Magdalena Zvejšková, MFF UK, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky: Statistická chyba při reprezentativních výběrech z populace, Kapitola 3 - Odhad statistické chyby pro volební modely PDF

Zákon 483/1991 Sb. o České televizi ZDE

06. 09. 2012 Štěpán Kotrba: Odborníci už si také všimli manipulace předvolebními průzkumy v rozhlase a televizi ZDE
29. 08. 2012 Štěpán Kotrba: Zruší Bobošíková volby? Dík hlouposti Dvořáka a Šámala může ZDE
28. 08. 2012 Štěpán Kotrba: Rada České televize nezvládá svou agendu a plnění zákona o ČT ZDE
28. 08. 2012 Štěpán Kotrba: Česká televize není správní orgán veřejné moci, podle Kodexu se musí její zaměstnanci chovat vždy - i na facebooku ZDE

0
Vytisknout
14369

Diskuse

Obsah vydání | 10. 9. 2012