Výsledky anket "Ropák 2012" a "Zelená perla 2012"

26. 4. 2013

čas čtení 10 minut
Tisková zpráva Dětí Země

V časopise ALTERNATIVA, který vydávaly Děti Země, byly v roce 1992 poprvé publikovány materiály "Spolku krušnohorských ropáků", z nichž vyplývá, že na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce vyspělých druhů -- Homo sapiens sapiens (člověka moudrého) a Petroleus mostensis (ropáka bahnomilného).

Celkem 96 členů nezávislé Komise ze 113 rozhodlo o vítězi 21. ročníku ankety "Ropák roku" o antiekologický čin (osoba, která se prosazováním nějaké stavby či záměru, vydáním rozhodnutí či budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození životního prostředí) a 18. ročníku ankety "Zelená perla roku" o antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. sociolog Jan Keller, filozof Erazim Kohák, písničkář Pepa Nos, teatrolog Vladimír Just atd.

Titul Ropák 2012 získal

1) Mgr. Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS) -- Česká republika (375 bodů)
 • za vypracování návrhu zákona o Národním parku Šumava, který pro I. zónu předpokládá plochu o velikosti 35 % parku až v roce 2057, ačkoliv současný plán péče uvažuje o rozsahu I. zóny na ploše 50 % parku již v roce 2030, a za vytvoření I. zóny parku ihned po schválení jen o velikosti 22,1 % parku, přestože odborníci doporučují plochu nejméně 26,6 % území parku a navíc Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) varuje, že schválení této verze zákona může znamenat vyškrtnutí Šumavy z mezinárodního seznamu národních parků při OSN,
 • za trvající nečinnost předložit vládě ke schválení zahrnutí chybějících cenných území ČR do evropské soustavy chráněných území NATURA 2000, včetně údolí Labe, kde se u Děčína plánuje výstavba jezu za cca 5 miliard korun, a území Slavíkových ostrovů s uvažovaným pravobřežním plavebním kanálem u Přelouče za cca 3 mld. Kč s desítkami zvláště chráněných a vzácných druhů organismů, jak na tento nedostatek v březnu 2011 opět upozornila Evropská komise, ačkoliv do května 2004 měla být všechna tato území již součástí této soustavy,
 • za podporu výstavby dvou jaderných bloků v JE Temelín a pátého bloku v JE Dukovany, ačkoliv pro životní prostředí, zejména pro stav ovzduší, je výhodnější podporovat energetické úspory a alternativní zdroje energie, čímž lze ušetřit až dvě třetiny celkové spotřeby energie v ČR i bez těchto staveb a levněji,
 • za zodpovědnost při více než pětiměsíční nečinnosti při neposkytnutí zvukového záznamu z veřejného projednávání posudku o hodnocení vlivů výstavby dvou nových jaderných bloků JE Temelín na životní prostředí, které proběhlo dne 22. 6. 2012 v Českých Budějovicích, ačkoliv jeho okamžité zaslání veřejnosti umožňuje zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a zákon č. 100/2001 Sb. o hodnocení vlivů na životní prostředí, takže neexistuje žádný zákonný důvod takový záznam utajovat,
 • za účelové omezování činnosti veřejné služby a personálně-odborné kompetentnosti ministerstva a dalších institucí, včetně podřízených a vědeckých pracovišť, které provádějí ochranu životního prostředí a přírody a krajiny (např. klesá počet kontrol ČIŽP), s tvrzením, že není potřeba zajišťovat státní ochranu přírody, provádět vědecký výzkum či podporovat angažující se veřejnost, pokud tuto činnost vykonávají jiné orgány nebo některé samosprávné orgány a pokud se pro ni nedostávají potřebné peníze,
 • za odmítnutí schválit zákaz geologického průzkumu a následné těžby tzv. břidličných plynů metodou hydraulického štěpení hornin pro komerční účely na území ČR, zejména na Berounsku, Trutnovsku, Náchodsku, Broumovsku a Valašsku, který prosazuje občanská Koalice STOP HF s podporou nejméně 50 dotčených obcí a desítek občanských sdružení, přestože použitím této metody může s vysokým rizikem dojít ke znečištění podzemních zdrojů vod, včetně pitných, k likvidaci řady cenných území a k negativnímu ovlivnění života mnohých obyvatel obcí a měst ČR.

Zelenou perlu 2012 získal

1) Ladislav Jakl, tajemník prezidenta ČR a ředitel politického odboru KPR (189 bodů)
"A nevěřte cyklomaniakům, že kolo je pokrok, že kolo je čistota a zdraví. Čuchněte k jejich propocenému triku a budete mít jasno, kdo tu zamořuje vzduch. Pachem i hloupými argumenty. Cyklistiku není třeba podporovat, ale naopak zakázat."
z článku Cyklistiku je nutno okamžitě zakázat
http://jakl.blog.idnes.cz/c/312994/Cyklistiku-je-nutno-okamzite-zakazat.html, 27. 12. 2012

V anketě Ropák 2012 se na dalších dvou místech umístili:

2) MUDr. Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu (ODS) -- Česká republika (244 bodů)
 • za předložení aktualizace Státní energetické koncepce ČR do roku 2040 v jedné variantě, která obsahuje výstavbu dvou nových jaderných bloků v JE Temelín a pátého bloku v JE Dukovany a navíc navrhuje schválit mechanismus garantované ceny takto vyrobené elektřiny, což by ale mohlo představovat sta miliardové dopady na spotřebitele elektřiny, dále obsahuje snižování až zastavení finanční podpory obnovitelných zdrojů energie, ačkoliv lze očekávat postupný pokles její ceny, a podporu výstavby nových spaloven komunálního odpadu, ačkoliv levnější a efektivnější je rozšiřovat jejich sběr, třídění a recyklaci,
 • za obhajobu výroby elektřiny z neobnovitelných zdrojů, zejména jaderné až na úroveň poloviny celkového "energetického mixu", a její další vývoz, namísto aspoň časově podmíněné podpory obnovitelných zdrojů výroby energie a podpory energetických úspor s potenciálem ušetřit až dvě třetiny celkové spotřeby ČR, jak za reálné mj. považují studie Chytrá energie a Energetická (r)evoluce, čímž by se podstatně snížila stávající vysoká produkce 12 tun oxidu uhličitého na obyvatele a rok a závislost na dovozu ropy, zemního plynu a jaderného paliva,
 • za předložení aktualizace Surovinové politiky ČR do roku 2040 v jedné variantě, která mj. předpokládá prolomení územních limitů na Mostecku a zbourání Horního Jiřetína a Černic, i když podmíněně, pokračování v těžbě uranu v Rožínce i za cenu jejího dotování a zvažuje zahájení těžby uranu na Jihlavsku a v Podještědí s rizikem znečištění podzemních vod, přitom odstranění škod po těžbě uranu chemickým loužením má stát kolem 32 miliard korun, a dále chce do horního zákona vrátit již v prosinci 2012 parlamentem zrušený institut vyvlastnění pozemků nad vyhrazenými ložisky nerostných surovin.

3) Mgr. Jiří Mánek, ředitel Správy NP a CHKO Šumava (ODS) -- Jihočeský kraj (205 bodů)
 • za návrh vyřadit Národní park Šumava ze seznamu mezinárodně uznávaných parků jako chráněné území z kategorie II. a nechat ho zařadit do kategorie IV. podle členění Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN), který při schvalování plánu péče na rok 2013 předložil na jednání Rady parku v červnu 2012 několik dní před nástupem do funkce po Janu Stráském,
 • za podporu návrhu zákona o Národním parku Šumava podle vypracované verze MŽP, který pro I. zónu předpokládá plochu o velikosti 35 % parku až v roce 2057, ačkoliv současný plán péče uvažuje o rozsahu I. zóny na ploše 50 % parku již v roce 2030, a za vytvoření I. zóny parku ihned po schválení jen o velikosti 22,1 % parku, přestože odborníci doporučují plochu nejméně 26,6 % území parku a navíc Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) varuje, že schválení této verze zákona může znamenat vyškrtnutí Šumavy z mezinárodního seznamu národních parků při OSN,
 • za objednání účelového a metodologicky a odborně pochybného posudku o "zpětném" vyhodnocení vlivu zásahů proti lýkožroutu smrkovému v roce 2011 na lokalitě Na Ztraceném a vlivů nových zásahů v letech 2012-13, který v březnu 2012 předložila absolventka Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci učitelského oboru matematika a chemie Mgr. Oľga Pospiechová, neboť např. srovnává variantu se zásahem proti kůrovci s neexistující a nereálnou Nulovou variantou bez zásahu nikde na území parku, která by údajně znamenala významný negativní vliv i na druhy rostlin a živočichů, které se v biotopech s tímto broukem vůbec nevyskytují, dále chybí popis konkrétních vlivů na konkrétních místech NP Šumava, takže by ji za takový posudek v ČR čekalo odejmutí autorizace k hodnocení vlivů záměru na soustavu NATURA 2000, což se ale stát nemůže, neboť žádnou takovou autorizaci pro vypracování těchto typů posudku vůbec nemá,
 • za pokračující personálně-odbornou destabilizaci činnosti Správy NP Šumava při ochraně přírody a oslabení odborné péče o park rušením pracovních míst kompetentním a kvalitním úředníkům.

V anketě Zelená perla 2012 jsou na dalších dvou místech tyto výroky:

2) Marek Benda, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS) (163 bodů)
"Nedovolíme, aby se ekoteroristé zmocnili čísel z ČEZ."
(k návrhu zákona, aby Nejvyšší kontrolní úřad mohl kontrolovat hospodaření i státních akciových společností) z článku Pan Morální kredit
Respekt, 19. 3. 2012
3) Michal Hašek, poslanec Poslanecké sněmovny P ČR a hejtman Jihomoravského kraje (ČSSD) (160 bodů)
"Naopak. Po Fukušimě je jasné, že se jedná o bezpečný zdroj energie, který dokáže i v méně dokonalém provedení přežít pětimetrovou vlnu tsunami, zemětřesení a výpadek elektřiny. Jádro je podle mne budoucnost, nikoli minulost."
(z odpovědi na otázku: "Zakázal byste po neštěstí v japonské Fukušimě jaderné elektrárny?") z článku Zahálka plodí jen nenávist
Reflex, 19. 1. 2012

0
Vytisknout
3479

Diskuse

Obsah vydání | 26. 4. 2013