Ne základnám: Odmítáme důvody, proč nám ČT odmítla poskytnout informace

29. 4. 2014


České televize
generální ředitel
Petr Dvořák
Kavčí hory
140 70 Praha 4 Praha

28.4.2014

Věc: Odvolání proti odmítnutí poskytnutí informace v souladu §16 odst.1 zák. 106/1999 Sb., č.j. LP 198/2014

Česká televize si je vědoma, že iniciativa Ne základnám sleduje, jak dalece je plněn veřejnoprávní charakter zpravodajského vysílání a zda při vysílání nedochází k porušování (kromě jiného) etického kodexu ČT. Tomu odpovídá korespondence i žádosti o svobodném přístupu k informacím odeslaná do ČT. Zaslané odůvodnění ČT k odmítnutí poskytnutí informace č.j. LP 198/2014 je nevěrohodné.

Stejně jako iniciativa Ne základnám, sleduje i konkurenční prostředí zpravodajství ČT. Tvrzení, že jmenovitý seznam je významným podkladem, kdy konkurence by mohla Českou televizi napodobit a použít k sestavování vlastních konkurenčních pořadů je nevěrohodné a to z důvodu, že v případě monitorování zpravodajství ČT je možné tyto seznamy včetně zaznamenaných vystoupení hostů zpracovat, vytvořit, a mít je k dipozici. Zcela vyfabulované je tvrzení které citujeme ze zaslaného odůvodnění č.j. LP 198/2014:

"Poskytnutí informace by navíc mohlo Českou televizi poškodit, neboť ostatní media by mohla začít výběr hostů do zpravodajských pořadů kopírovat, ke konkrétním tématům zvát tytéž osoby, a de fakto tak České televizi diváky odlákat. České televizi však nemůže být lhostejné, jaký počet diváků její vysílání sleduje."

Kromě toho, odůvodnění nemá reálný podklad proto, že na internetovém vyhledávači, na profilech, jménech pozvaných hostů lze dohledat tzv. utajované obchodní informace, např: :

Dvořák z ČRo: Hrozba, že Rusko potáhne dál, tu je - Česká ...

www.ceskatelevize.cz/.../266898-dvorak-z-cro-hrozba-ze-rusko-potahne...‎

Události, komentáře --- Česká televize

www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti.../209411000371102/

Vývoj dramatické situace na Ukrajině přiblíží Oksana Pelenská z ukrajinské redakce Rádia Svobodná Evropa -- Rádia Svoboda.

Jefim Fištejn --- Hyde park ČT24 --- Česká televize

www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/7.3.2014/‎

Roman Joch --- Hyde park ČT24 --- Česká televize

www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/3.10.2012/‎

Nesouvisející, nemající relevantní vztah k požadované žádosti je i následující v tvrzení, že žadatel , jiná osoba by musela sledovat vysílání České televize 24 hodin denně, 7 dní týdnu po dobu více než jednoho měsíce.

Každý koncesionář, občan ČR má možnost si v archivu ČT jen v určené oblasti vyhledat všechny potřebné informace v podstatě kratším čase, než je forma nepřetržitého sledování vysílání zpravodajství ČT.

Otevřenou otázkou zůstává, zda archiv ČT i archiv ivysílání obsahuje informace, které byly skutečně v určitou hodinu a den odvysílány. Přesto se jedná o informace veřejně dostupné, např:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10498629597-zpravy-v-10/214411010000311

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10498629597-zpravy-v-10/214411010000314

Tvrzení o obtížnosti vyhledávání požadovaných informací ze strany ČT za období 1.3.02014 až 7.4.2014 nemá opět důvěru a věrohodnost už z důvodu, že s pozvanými hosty je uzavírána smlouva. Pokud je vedeno v ČT jen to nejzákladnější účetnictví, vygenerování pozvaných hostů do zpravodajství ČT od 1.3. do 7.4.2014 představuje časovou náročnost několika sekund. Kromě toho se jedná o desítku osob, kdy se jejich pozvání do studia zpravodajstí ČT opakuje, což byl sekundární důvod podanné žádosti o poskytnutí informace.

K použité argumentaci o primárním účelu práva na svobodný přístup k informacím ( kdy iniciativa Ne základnám neposuzuje primární či sekundární účel zákona č. 106/1999 Sb.) uvádíme § 3 výše citovaného zákona:

Citace:

"§ 3 Základní pojmy (1) Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

(2) Možností dálkového přístupu pro účel tohoto zákona je přístup k informaci neomezeného okruhu žadatelů pomocí sítě nebo služby elektronických komunikací^2).

(3) Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

(4) Informací podle tohoto zákona není počítačový program.

(5) Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná v knihovně poskytující veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona^2a).

(6) Doprovodnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která úzce souvisí s požadovanou informací (například informace o její existenci, původu, počtu, důvodu odepření, době, po kterou důvod odepření trvá a kdy bude znovu přezkoumán, a dalších důležitých rysech)."

Vlastní rozhodnutí České televize nese i základní vadu v správném adresátu, kterému je rozhodnutí sděleováno. Žadatel na poskytnutí informace byl právnický subjekt iniciativa Ne základnám. Rozhodnutí č.j. LP 198/2014 je adresováno fyzické osobě.

K pochybnostem o naplnění zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/2014 Sb. přispívají i skutečnosti níže uvedené, např.:

Výroční zpráva 2010

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Česká televize v roce 2010 obdržela deset žádostí o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "zákon o svobodném přístupu k informacím"). Kromě jedné žádosti podané právnickou osobou byly veškeré žádosti o poskytnutí informací (dále jen "žádosti") podány fyzickými osobami.

Žádosti byly, v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, vyřízeny následovně: Jedna žádost byla odmítnuta a jedna odložena. Čtyřem žádostem bylo zcela vyhověno a požadované informace byly poskytnuty. Ve třech případech byla žádostem vyhověno zčásti a zčásti byly zamítnuty. V případě jedné žádosti byla žadateli zaslána výzva k doplnění a do konce roku 2010 o žádosti nebylo rozhodnuto.

Generální ředitel České televize v roce 2010 rozhodl o jednom odvolání proti rozhodnutí ve věci žádosti. Generální ředitel ve svém rozhodnutí o odvolání částečně odvolání zamítl a rozhodnutí České televize potvrdil a částečně rozhodnutí změnil a požadovanou informaci neposkytl.

V roce 2008 byla podána žaloba obecně prospěšné společnosti proti rozhodnutí generálního ředitele České televize, kterým potvrdil rozhodnutí České televize o odmítnutí žádosti. O žalobě doposud nebylo soudem rozhodnuto.

S pozdravem

za iniciativu Ne základnám

Eva Novotná, mluvčí ‎

0
Vytisknout
8382

Diskuse

Obsah vydání | 30. 4. 2014