Měkký nástroj ovládání mas

29. 4. 2014 / Petr Sak

čas čtení 6 minut

Idolatrie není povrchním a novým jevem. Tvoří konstantu ve vývoji lidské civilizace, i když se v toku dějin proměňuje. Její podstata se projevila v nejznámější idolatrické události biblických dějin, v nahrazení transcendence, k níž vyzýval Mojžíš, kultem zlatého telete. Analogii pak můžeme spatřovat v pokoušení Ježíše na poušti, Fausta Mefistem anebo ve vítězném úšklebku kardinála Duky při získání církevního majetku. Ve všech případech se jedná o projevy stejné kosmické síly.

Dnešní faustovská smlouva

Před lidstvem stojí po tisíciletí evoluční úkol -- z materiální úrovně bytí se vědomím posunout na vyšší úroveň, na spirituální rovinu jsoucna. Pokusy o tuto transformaci se v historii lidstva opakují, leč doposud neúspěšně. Základní osou evoluce člověka a historie lidstva je řešení tohoto úkolu a síly i subjekty působící na této vývojové ose jsou pro pochopení dějin klíčové. V podstatě se jedná o síly, které působí ve prospěch evolučního pohybu vpřed ke spirituálnímu bytí, a ty, jež tomuto pohybu brání. Podstata zůstává stejná, ale její formy se mění podle konkrétních historických podmínek. V události zavržení transcendence ve prospěch kultu zlatého telete byl hlavní personou Áron. V současném globalizovaném světě roli Árona zastává světová bankovní finanční oligarchie. Áron sváděl a manipuloval jedním malým židovským kmenem, bankovní finanční oligarchie svádí a manipuluje světovou populací. Pomocí cukru a biče tlačí obyvatelstvo k regresi, brání lidstvu v kvalitativním evolučním kroku vpřed ke spiritualitě.

Pokoušení na poušti a Faustova smlouva s Mefistem jsou symbolické obrazy, které osvětlují antropologickou konstantu lidského bytí -- dnes má podobu reklamy a marketingu, jejich syntézou je konzumní způsob života a spotřební společnost. Patří k existenci člověka, že dříve nebo později nastane v jeho životě situace, v níž je postaven před "faustovskou" volbu. Pravděpodobně nikdy v lidské historii nebyl v populaci tak vysoký podíl jedinců, kteří volí Mefistovy chiméry, což zákonitě má globální důsledky.

Měkký prvek systému vládnutí

Rojení celebrit a idolů ve veřejném a ještě více v mediálním prostoru není něco spontánního a přirozeného. Jedná se o měkký prvek systému vládnutí současné kryptokracie.

Nejefektivnější způsob ovládání je ten, který si lidé neuvědomují. Při fyzickém nátlaku na člověka, např. omezováním jeho fyzické svobody, musí systém vynakládat prostředky na potlačování jeho odporu a nucení k chování podle představ moci, avšak při manipulativním působením na jeho mysl se vládnutí vejde do rámce dnešní tzv. demokracie. Implementovat lidem názory, vzorce chování, postoje, nákupní preference, osoby politiků je daleko účinnější, pokud nejsou předávány jako suché informace, ale prostřednictvím živého média, jímž je celebrita.

Tím dochází k žádoucímu polidštění sdělení, k jeho zatraktivnění. Sdělení tak lépe sklouzne do mysli člověka a zahnízdí se tam, často i s vytvořenou rezistencí proti informacím a faktům, která jsou v rozporu s většinově přijímaným postojem či názorem. Tak jako dříve bylo třeba mít k vládnutí připravenou ozbrojenou represivní složku, nyní je třeba mít připravenou gardu celebrit a idolů. Manipulátoři a propagandisté nemohou v mediálním prostoru připustit celebritu, která by upoutala pozornost přirozeně, bez kontroly, a tudíž proboha snad i se samostatným kritickým myšlením.

Celebrita (idol) se proto musí technologicky připravit a vyrobit. Tento proces připomíná výrobu věnce nebo manekýny -- na počátku je pouhá surovina, kolo slámy, nijak zvláštní tvář modelky. Čím fádnější, tím lépe, protože vizážista si svou představu tváře vymodeluje. Do kola slámy floristka vpichuje chvojí a květiny a realizuje svou představu věnce. Celebrita musí být na počátku nemyslícím "bezvýrazným kolem slámy" bez názorů a postojů, s posedlostí zalíbit se nositelům moci a se schopností flexibilní změny názorů a postojů podle zadání. 

Rojení celebrit, idolů, tzv. osobností, VIP je v dnešní době nápadnější než kdykoliv dříve. Je to dáno tím, že média ovládla náš život a tím vznikly podmínky pro prefabrikovanou výrobu celebrit a idolů jako mediátorů vládnutí kryptokracie.

Oživený golem idolů

Globalizací civilizace vzniká potřeba globálních celebrit. Proto vedle řadových, prefabrikovaných celebrit lokálního významu existují celebrity, jejichž funkcí je především působit na světové veřejné mínění, formovat je v ideologických otázkách nebo implementovat postoje k aktuálním situacím, a za druhé z nadřazené globální úrovně působit na vědomí národních entit jako cizí autorita, celebrita, která "to" již dokázala a nyní je pro nás kompasem na naší cestě.

Vytvoření globální celebrity je více individualizované než prefabrikovaná výroba celebrity na národní úrovni. Globální celebrita má totiž přesáhnout hranice provincie, a proto se k ní přistupuje individuálněji. Východiskem není "prázdný kruh slámy", ale vybraná individuální specifika její osobnosti i jejího dosavadního života. Tato reálná fakta se stávají základem pro mediální a virtuální dotvoření celebrity. Statut celebrity je pak potvrzován udělováním cen, včetně Nobelovy, čestných doktorátů, pozváním do parlamentů s potleskem ve stoje, přednáškami na univerzitách, rozhovory a neustálým citováním v médiích, vyjadřováním dalších celebrit a státníků, jak je pro ně vzorem, jak si jí váží. Potom, co v globálním veřejném prostoru je uznána jako celebrita, je povinna podílet se na inauguraci dalších celebrit mediálními projevy úcty a uznání.

Na počátku postmoderní idolatrie jsou producenti idolů a celebrit, na jejím konci jsou příjemci, kteří těmto mediálně vytvořeným zombie jejich přijetím vdechují život jako rabi Löw šémem vdechl život Golemovi. Co je příčinou tohoto aktu? Je to duchovní prázdnota, kterou se snaží účastníci rituálu idolatrie zaplnit. Mojžíš neměl potřebu vztahovat se ke zlatému teleti, protože jeho nitro bylo plně zaměřeno k živoucí duchovní podstatě bytí. V té míře, jak lidé odkrývají či budou odkrývat ve svém nitru svou duchovní podstatu, bude klesat potřeba zlatého telete v jakékoliv podobě, včetně bůžků konzumu, idolů a celebrit.

0
Vytisknout
8281

Diskuse

Obsah vydání | 30. 4. 2014