Kdo nese vinu za parazitický exekutorský zákon v ČR

22. 11. 2012

čas čtení 3 minuty

Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) - geneze. Vysvětlení zaslal Přemysl Svoboda.

Poslanecký návrh, 1999: ZDE

předkladatelé:

Ing. Pavel Svoboda, Unie svobody: ZDE

JUDr. Cyril Svoboda, KDU:: ZDE

JUDr. Pavel Němec, Unie svobody: ZDE

Ing. Jan Grůza, KDU: ZDE

Zdeněk Kořistka, Unie svobody: ZDE

JUDr. Karel Kühnl, Unie svobody: ZDE

Ing. Pavel Pešek, Unie svobody: ZDE

Vláda (Miloš Zeman) návrh projednala 1.11.1999 a vyslovila s ním nesouhlas: ZDE

Vybírám jen ukázky připomínek:

... Návrh přenáší část působností státu na soukromé subjekty, aniž poskytuje státu takové nástroje, které by mu umožnily efektivně a žádoucím způsobem oblast exekučního řízení ovlivňovat ....

.... Rovněž oprávnění předvolat povinného k prohlášení o jeho majetku a provádět výslech, v němž je takové prohlášení činěno, musí být výlučně v pravomoci soudu. ...

.... Navrhovaná právní úprava však navíc stanovuje Policii ČR povinnost poskytovat na žádost exekutora i součinnost při provádění exekuce ...., tj, exekutoři by prakticky veleli policistům (pozn. autora)

.... V navrhovaném ustanovení § 273 se předpokládá, že orgán obce nebo policejní orgán budou mít povinnost doručovat písemnosti soudního exekutora. ...

Návrh pak projednal ústavně právní výbor a doporučil PSP schválit upravený návrh, kde byly vypuštěny extrémní požadavky, například oprávnění exekutora provádět výslech povinného. Zákon byl PSP schválen 25.5.2000,... z přítomných 173 poslanců pro 155, proti 5.

Pak byl návrh zaslán do Senátu, který text připomínkoval a vrátil upravený návrh, o kterém PSP hlasoval 14.9.2000 a tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 188 vyslovilo 90 a 84 bylo proti. Toto podrobně nerozepisuji, návrh byl předložen do PSP znova.

Poslanecký návrh 2000 ZDE

předkladatelé stejní, obsah velmi podobný, zahrnuty některé připomínky k předchozímu návrhu.

Vláda projednala návrh 16.10.2000 a doporučila ho přijmout s důrazným doporučením provést řadu změn: ZDE

Jako příklad uvádím:

§ 44

...

Ustanovení odstavce 7, kterým je povinnému zakázáno nakládat s veškerým svým majetkem, a to bez ohledu na výši pohledávky a časové období po něž s majetkem nelze nakládat, se jeví jako nepřiměřeně omezující. Toto omezení je podstatně vyšší, než omezení vyplývající z výkonu rozhodnutí prováděného soudem nebo správními orgány a není ani v souladu se zásadami § 263 občanského soudního řádu. Není správné, aby tak velké omezení povinného záviselo na rychlosti rozhodování soudního exekutora, který v tomto směru není nijak omezen. ....

Hlasování proběhlo dne 26.1.2001, z přítomných 158 poslanců pro 130, proti 3, a to z ODS, jmenovitě Marek Benda, Ing. Jiří Patočka, Josef Ježek. Zdrželo se 25 poslanců, z KSČM 20, z ODS 3 a ČSSD 2. Zákon byl doručen prezidentovi (V.Havel) k podepsání 8. 3. 2001. Prezident zákon podepsal 22. 3. 2001.

Zákon byl vyhlášen 3.04.2001 ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 120/2001 Sb.

0
Vytisknout
21543

Diskuse

Obsah vydání | 23. 11. 2012