Katolická propaganda se svěcením krtečka v televizi není podle RRTV porušením vysílacího zákona

15. 6. 2013 / Štěpán Kotrba

čas čtení 3 minuty

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nezjistila spáchání správního deliktu a neshledala důvody k zahájení správního řízení z moci úřední. To vyplývá z odpovědi Rady ze dne 13.6.2013 na stížnost č.j. 4923/2013, jí autorem zaslanou. Autor žádal formou stížnosti "o prověření, zda vysíláním mše k svátku katolické propagandy s použitím marketingu České televize bez informací o symbolice tohoto svátku a informování o této události ve zpravodajství ČT a v dalších informačních kanálech ČT (šířením dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb), souhrnně nazývaných "veřejná služba v oblasti televizního vysílání" dle § 2 odst. 1 v návaznosti na § 3 zákona 483/1991 Sb.) mohlo dojít k porušení povinností dle § 31 odst. 2, 3 a 4 zákona 231/2001 Sb.

Ustanovení § 31 zákona 231/2001 Sb. říká :

(2) Provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru.

Z vysílání adorujícího svátek katolické propagandy si autor nebyl schopen vytvořit svobodně názor, neboť protinázor, zpochybňující tvrzení kněží i zaměstnanců ČT, v pořadu nezazněl. Je otázka, do jaké míry měla ČT redakční kontrolu v ten okamžik nad vysíláním - resp. do jaké míry byla předem seznámena s tím, co v přímém přenosu zazní. Je také otázka, do jaké míry bylo svěcení loutek a ochranné známky skrytou reklamou resp. skrytým product placementem.

(3) Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politickopublicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.

(4) Provozovatel vysílání ze zákona je povinen sestavovat programovou skladbu tak, aby ve svém vysílání poskytoval vyváženou nabídku pro všechny obyvatele se zřetelem na jejich věk, pohlaví, barvu pleti, víru, náboženství, politické či jiné smýšlení, národnostní, etnický nebo sociální původ a příslušnost k menšině.

Je všeobecně známo, že podíl věřících katolíků na celkovém počtu obyvatel je v ČR nejmenší v Evropě. Přitom RRTV tento aspekt dodnes nezkoumala a pokud ano, neseznámila s výsledky svého zkoumání veřejnost. Přitom dbát na dodržování zákona 231/2001 Sb. je její základní povinnost. Tu si absencí analýz ustanovení § 31 odst. 3 a 4 zákona RRTV zjevně neplní.

14. 05. 2013 Štěpán Kotrba: STÍŽNOST - Nechci "veřejnoprávní katolickou televizi". Chci zpět Českou televizi. Chci televizi veřejné služby. ZDE

0
Vytisknout
5644

Diskuse

Obsah vydání | 18. 6. 2013