Masaryčka lidem! Podepište petici proti masivní komerční zástavbě pražského centra

29. 6. 2020

čas čtení 7 minut
Stavební úřad pro první etapu výstavby potají vydal územní rozhodnutí, a hlavní město zároveň s Pentou uzavřelo kapitulační memorandum, kterým se vzdává možnosti se proti rozhodnutí úřadu odvolat. Takový postup je skandální z mnoha důvodů, hlavně tím ale Praha rezignuje na vymáhání svých vlastních závazných pravidel výstavby, které Penta projektem porušuje.

Díky podpoře mnoha individuálních dárců jsme mohli podniknout dostupné právní kroky – odvolat se proti vyloučení z řízení i samotnému rozhodnutí – a poskytnout právní pomoc i místním obyvatelům. Aktuálně jsme s našimi kolegy z AutoMatu a Klubu Za starou Prahu vytvořili petici, která po hlavním městě požaduje nápravu. Petici můžete podepsat elektronicky, anebo si vytisknout petiční arch, který posíláme v příloze, a poprosit o podporu i Vaše sousedy.

Situace je komplikovaná, ale my rozhodně ještě nekončíme. Budeme dál tlačit na politiky a hájit nás i místní právní cestou. Věříme, že do centra města takto naddimenzovaný komerční projekt, který slouží jen soukromým zájmům, nepatří. Pomozte nám v tom prosím pokračovat, bez Vaší podpory se neobejdeme.

Text petice je níže.

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním a žádost dle § 7 písmeno c) a § 9 zákona č. 131 / 2000 Sb. o hlavním městě Praze

Masaryčka lidem nebo Pentě?

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s projektem developerské společnosti Penta u Masarykova nádraží a žádáme radní a zastupitele Prahy a ministry České republiky, aby zakročili, projednali a podpořili – přezkum zákonnosti povolovacího procesu, posouzení dopadu všech fází projektu na obyvatele a na životní prostředí, zorganizování mezinárodní urbanistické soutěže, přizvání veřejnosti k projednávání a zaručení výstupů této soutěže a projednávání s veřejností formou závazné regulace.

Představte si novou pražskou čtvrť, součást Nového Města, Karlína a Žižkova, kterou lemují parky a v níž jsou s citem zasazené veřejné budovy - vynikající současná architektura, která slouží městu a jeho obyvatelům, korso s průhledy na město a zelené svahy Vítkova.

Městskou třídu na místě dálniční magistrály, kterou lemují korálky veřejných staveb a uzavírají tak poslední nedokončenou část centra města.

Bohužel – zapomeňte! Namísto nové městské čtvrti má v okolí Masarykova nádraží vzniknout naddimenzovaný komerční developerský projekt, který obdobnou proměnu navždy znemožní.

Jak se to mohlo stát?

- Nejcennější rozvojové území Prahy získala od státního podniku bez veřejné soutěže, a to značně pod cenou, na základě smluv o smlouvách budoucích, investiční skupina Penta.
- Vedení města nenastavilo v podstatě žádná pravidla pro využití nejcennějšího rozvojového území Prahy, přestože město má právo a zároveň povinnost starat se o svůj rozvoj.
- Úřady odsouhlasily první etapu projektu i přesto, že odporuje Zásadám územního rozvoje
hlavního města, Strategii adaptace na klimatickou změnu i doporučení Výboru světového dědictví UNESCO, a zcela ignoruje principy udržitelného urbanismu.
- Vedení města i klíčové instituce v celé věci naprosto selhaly a nadále nehájí veřejné zájmy.

Vše proto probíhá developerským samospádem.

Je nesporné, že historické centrum Prahy je třeba chránit pro jeho mimořádné architektonické
hodnoty. Stejně tak je nesporné, že právě toto území mu může dodat rozvojový impuls, aby se v něm dobře žilo. Je nutné řešit dostupnost bydlení, problém tepelného a smogového ostrova, zadržování vody ve městě i budoucí podobu centrálního dopravního uzlu. Transformace území mezi Masarykovým nádražím a Florencí je klíčem k harmonickému rozvoji města. Toto vše schválený projekt zcela ignoruje.

Jsme přesvědčeni, že nejdůležitější rozvojové území Prahy není možné zastavět bez závazných urbanistických pravidel respektujících význam tohoto území. Město se musí aktivně přihlásit o svoji roli a hájit veřejné zájmy. Na místě vnitřní městské periferie musí vzniknout živá městská struktura, nikoli čtvrť investičních bytů a kanceláří. Ještě není pozdě celý projekt ve stávající podobě zastavit a proměnit tak, aby byl pro město skutečným přínosem!

Chceme urbanisticky hodnotnou architekturu pro území, které je součástí statku světového kulturního dědictví. Chceme spojovat dosud odtržené městské části, zachovat urbanisticky
významné kompoziční osy a vytyčit pokračování městských bulvárů, nikoli přehuštěnou zástavbu kancelářských objektů od Masarykova nádraží po Karlín. Chceme transformovat severojižní magistrálu do podoby městské třídy a ne její zakonzervování obestavěním zástavbou. Chceme park, nikoli stromy v květináčích na betonové platformě zastřešující nádraží.

Proto požadujeme:

1) Přezkoumání zákonnosti procesu vedoucího k vydání územního rozhodnutí Masaryk Center 1 a přijetí odpovědnosti za jednotlivá pochybení, především pokud byla tato pochybení v rozporu se zákony, opakovaná, a jednalo se o vedoucí pracovníky městských organizací či odborů magistrátu.

2) Posouzení kumulativních vlivů všech plánovaných etap projektu Central Business District na životní prostředí a sociálních a ekonomických dopadů na obyvatelstvo.

3) Vypsání mezinárodní urbanistické soutěže, která mj. prověří umístění veřejných staveb, parků a řešení dopravního uzlu, jejíž zadání bude připraveno za účasti odborníků na památkovou péči i urbanismus, zástupců různých stran, občanských spolků, zájmových skupin, médií a obyvatel dotčených území.

4) Transformaci vítězného projektu do závazné regulace a jasných závazků včetně finanční
spoluúčasti města a developera.

Pro: Rada a zastupitelstvo hl. m. Prahy, rada a zastupitelstvo Městských částí Praha 1, Praha 3 a Praha 8, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR

Petici sestavili:
Arnika – Centrum pro podporu občanů, IČO: 709 472 61, tel: 774 406 825, Dělnická 541/13, 170 00 Praha 7.
www.arnika.org

Auto*Mat, z.s., IČO: 226 703 19, tel: +420212240666; Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 00 Praha 1.
www.auto-mat.cz

Klub Za starou Prahu, z. s., IČO 004 435 31, tel: 257 530 599; Mostecká 56/1, Malá Strana (Praha 1), 118 00Praha 1.
www.zastarouprahu.cz

Zastupovat sestavitele petice při jednání se státními orgány či orgány místní samosprávy je oprávněn kterýkoli člen výkonné rady spolku nebo osoba jimi zmocněná.

0
Vytisknout
4944

Diskuse

Obsah vydání | 7. 7. 2020