V pátek mají církve definitivně získat majetky bez ohledu na případné rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení zákona o majetkovém vypořádání s církvemi

20. 2. 2013 / Štěpán Kotrba

čas čtení 20 minut

Vláda dnes schválila uzavření smluv s církvemi. Na základě zákona o  majetkovém vyrovnání státu s církvemi, schváleného v den výročí bitvy na Bíle hoře. Premiér Petr Nečas (ODS) se chystá v pátek za ČR podepsat smlouvy s církvemi a to za situace, kdy s ním nesouhlasí nejen většina společnosti, ale Ústavní soud dokonce projednává návrhy na jeho zrušení podané několika skupinami ústavních činitelů.

Ti a mnozí další zároveň vyzývají k odkladu podpisu smluv.

Na výhrady k uzavření smluv představitelé vlády odpovídají slovy Miroslava Kalouska (TOP 09), že k odložení podpisů není  důvod. "Jakékoliv odkládací účinky tady nejsou nařízeny, a dokonce podle našeho názoru nejsou ani na místě," řekl ministr financí.

Redakce prověřovala, zda je či není důvod k odkladu podpisu smluv. Zjistila šokující skutečnost, že po podpisu smluv již rozhodnutí Ústavního soudu, který by případě zrušil zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi, bude mít pouze formální význam. O formálnosti případného rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení zákona, pokud by skutečně došlo k podpisu smluv, byla vláda včas písemně informována výzvou advokáta JUDr. Karola Hrádely. Právní zástupce  18 navrhovatelů senátorského návrhu na zrušení zákona Ústavním soudem v ní vyzval vládu a církve k nepodepisování smluv do rozhodnutí Ústavního soudu pro vytvoření předpokladů pro řádné projednání návrhů Ústavním soudem a přispění k vylepšení vztahu veřejnosti a církví, který byl specifickým postupem státu a církví zbytečně vyostřen.

Výzva byla vládě doručena před jejím rozhodnutím a dnešního dne byla odeslána i na jednotlivé církve. Na rozdíl od přístupu vlády jejich reakce není známá.

Redakce z výzvy dokonce zjistila, že tvrdí-li ministr Kalousek, že odkládací účinky nejsou nařízeny, že ministr neuvádí vládě známou skutečnost, že odkládací účinky dokonce ani nemohou být Ústavním soudem nařízeny. Zákonodárce nikdy nepředpokládal jednání vlády či jiného subjektu způsobem, který by zpochybnil význam samotné existence Ústavního soudu jako pojistky před nezákonností.

JUDr. Hrádela redakci potvrdil, že skutečně dnešního dne na základě včerejších tiskových informací o tom, že vláda chce projednávat návrhy smluv s církvemi v době projednávání návrhů na zrušení zákona Ústavním soudem. Vyzval tak před 9. hodinou 20. 2. 2013 vládu faxem a následně emailem ji i církve, aby prozatím neuzavíraly smlouvy s tím, že jinak dojde k faktickému obcházení rozhodovací činnosti Ústavního soudu, prohloubí se zbytečně napětí ve společnosti, když případná škoda na majetku státu je po uzavření smluv nezvratná.

Bližší vysvětlení: text výzvy, kterou níže přetiskujeme v plném znění.

Vláda České republiky

Předseda vlády České republiky

Apoštolská církev

Církev adventistů sedmého dne
Církev bratrská
Církev československá husitská
Církev řeckokatolická
Církev římskokatolická
Českobratrská církev evangelická
Evangelická církev augsburského vyznání v České republice
Evangelická církve metodistická
Federace židovských obcí v České republice
Jednota bratrská
Luterská evangelická církev augsburského vyznání v České republice
Náboženská společnost českých unitářů
Pravoslavná církev v českých zemích
Slezská církev evangelická augsburského vyznání
Starokatolická církev v ČR

V Praze dne 20. 2. 2013

Urgentní

Věc: Výzva k vytvoření podmínek pro řádné projednání návrhu na zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi Ústavním soudem a k zabránění vzniku nevratných škod na majetku České republiky

Vážení,

informuji Vás tímto oficiálně o podání návrhu skupiny 18 senátorů na zrušení zákona číslo 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), které v řízení před Ústavním soudem zastupuji.

Návrh byl doručený Ústavnímu soudu dne 5. února 2013. V souladu s ustanovením § 11 odst.2 zák. čís. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a rozvrhem práce Ústavního soudu, v platném znění, je zaregistrován pod sp. zn. Pl. ÚS 10/13. Soudcem zpravodajem byl podle ustanovení § 4 rozvrhu práce Ústavního soudu, v platném znění, ustanoven JUDr. Stanislav Balík. Znění návrhu je bez titulních 2 stran s adresami jednotlivých navrhovatelů zveřejněno na webové stránce Ústavního soudu http://www.concourt.cz/clanek/7706.

V návrhu navrhovatelé navrhují, aby Ústavní soud rozhodl, že:

  • Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) vyhlášený dne 5. 12. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 155 pod číslem 428/2012 Sb. se ruší dnem vyhlášení Nálezu ve Sbírce zákonů.
  • Ustanovení § 64 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších přepisů, se ve slovech „nejméně 41“ a ve slovech „nejméně 17“ a ustanovení § 64 odst. 5 ve slovech „požadovaným počtem poslanců nebo senátorů“ se ruší dnem vyhlášení Nálezu ve Sbírce zákonů.

Pro případ, že Ústavní soud nevyhoví návrhu v bodě I., navrhují navrhovatelé, aby Ústavní soud rozhodl, že:

I. „Ustanovení zákona č. 428/2012 Sb. se

v § 2 ve slovech „nebo které příslušely“ a ve slovech „nebo dalším právnickým osobám zřízeným nebo založeným za účelem podpory činnosti registrovaných církví a náboženských společností k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům, nebo jejich právním předchůdcům“,

v § 3 ve slovech „c) právnická osoba zřízená nebo založená za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům,“

v § 5  písm. d),

v § 5 písm. i) ve slově „spravedlivé“,

v § 5 písm. j) ve slovech „postup porušující obecně uznávané principy demokratického právního státu nebo lidská práva a svobody, včetně“,

V § 11,

v hlavě III zákona č. 428/2012 Sb. včetně nadpisu a paragrafů 15, 16, 17,

v § 18 odst. 1,

v § 18 odst. 9,

v části čtvrté zákona,

v části sedmé v bodech 1,2,3,4,5 § 25 ve slovech „právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům“,

ruší dnem vyhlášení Nálezu ve Sbírce zákonů.

Dále Ústavní soud zveřejnil i návrh skupiny 47 poslanců na zrušení téhož zákona doručený dne 18. 2. 2013 (text k dispozici na http://www.concourt.cz/clanek/7744).

Podle § 16 napadeného zákona má za stát uzavřít smlouvu o vypořádání s každou dotčenou církví a náboženskou společností vláda. Návrhy smluv o vypořádání mělo Ministerstvo kultury doručit každé z dotčených církví a náboženských společností do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti napadeného zákona s tím, že smlouva o vypořádání mezi státem a dotčenou církví a náboženskou společností se uzavře do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 30. 9. 2013. Uzavřenou smlouvu o vypořádání má vyhlásit Ministerstvo kultury sdělením ve Sbírce zákonů do 2 měsíců ode dne jejího uzavření.

Včerejšího dne zveřejnily sdělovací prostředky informaci, že dnešního dne má vláda České republiky projednávat návrhy na uzavření smluv s církvemi dle napadeného návrhu zákona s tím, že smlouvy mají být podepsány tento pátek dne 22. 2. 2013. V případě uzavření těchto smluv o více než 7 měsíců před konečným termínem pro jejich uzavření dochází k faktickému popření smyslu kontroly normy Ústavním soudem. Mnohými je snaha o urychlené uzavření smluv považována za zneužití situace, že zákon o Ústavním soudu a ani jiný předpis neumožňuje podat návrh na předběžné opatření, kterým by Ústavní soud zakázal do svého konečného rozhodnutí naplňovat text zákona napadeného při abstraktní kontrole ústavnosti zákonů. Nemožnost Ústavního soudu vydat takovéto předběžné opatření vyplývá z Nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 2/03 ze dne 19.3-2003, č. 84/2003 Sb., N 41/29 SbNU 371. V té souvislosti se zdůrazňuje, že sotva bylo oznámeno, že mají Věci veřejné podporu dostatečného počtu senátorů pro zpracování a podání návrhu na zrušení zákona, Ministerstvo kultury ihned rozeslalo návrhy smluv církvím, takže byly podniknuty kroky k urychlenému podepsání smluv, aby případné poškození České republiky již bylo nevratné a to bez ohledu na případné zrušení zákona Ústavním soudem. Platí totiž ustanovení § 71 odst. 4 zákona o Ústavním soudu, že: „Jinak práva a povinnosti z právních vztahů vzniklých před zrušením právního předpisu zůstávají nedotčena.“ V praxi toto ustanovení znamená, že budou nevratné důsledky, ke kterým došlo či ještě dojde před případným zrušením zákona Ústavním soudem. Nevratné je tak například prolomení hranice 25. února 1948 a zrušení reformy Josefa II., ke kterému došlo ustanovením § 18 odst. 9 napadeného zákona, že „(9)Práva a povinnosti zakladatele Náboženské matice vykonává ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Církev římskokatolická.“

 

Ve snaze zabránit obcházení rozhodovací činnosti Ústavního soudu a vyloučit negativní dopady zákona na společnost a její vztah k církvím, pokud by Ústavní soud zrušil napadený zákon, ale jeho dopady již by nebylo možné zrušit, ve snaze vyvrátit názory, že se církvím primárně nejedná o blaho bližních a spásu jejich duše, ale o majetek a to i získaný za podezřelých okolností s tím, že na takto vyvedeném majetku mají často parazitovat specifické subjekty, se na Vás obracím s žádostí, aby nedošlo k uzavření smluv s církvemi do té doby, než bude Ústavním soudem rozhodnuto o podaných návrzích na zrušení zákona a aby nedošlo ani k podávání výzev na vydání majetku do stejné doby a to zejména u takového majetku, u kterého v pozemkových knihách bylo zaznamenáno vlastnictví církevních osob s poznámkou bez prokázání nabývacího titulu - sine presentato.

Věřím, že této výzvě vyhovíte a vtvoříte předpoklady pro řádné projednání návrhů Ústavním soudem, že přispějete k vylepšení vztahu veřejnosti a církví, který byl specifickým postupem státu a církví zbytečně vyostřen.

Nad rámec výše uvedeného pak doufám, že již, když zákon nabyl účinnosti, snad konečně dostanu odpovědi na písemné otázky od čtyř z nejdůležitějších prosazovatelů napadeného zákona, které jsem jim v souvislosti s projednáváním návrhu zákona podal dne 17. dubna 2012 na Žofínském fóru na téma: "Církevní narovnání, krok k rozvoji územních celků?“ (znění otázek a okolnosti jejich položení blíže na http://www.akhradela.cz/clanky.html). Dotazy nezodpověděli možná v důsledku technické chyby: Alena Hanáková, ministryně kultury České republiky, Dominik Duka, kardinál, arcibiskup pražský, Joel Ruml, předseda Ekumenické rady církví, Marek Benda, poslanec, PSP ČR. Odpověděli pouze Jiří Schwarz (z Národní ekonomické rady vlády) a senátor Jiří Dienstbier. Mlčení prosazovatelů pak ve vazbě na skutečnost, že ani sdělovací prostředky nevěnovaly dostatečnou pozornost názorům upozorňujícím na nedostatky návrhu zákona, pak též vyvolává zbytečné pochybnosti.

S ohledem na skutečnost, že mi dostupný vládou projednávaný návrh smluv neobsahuje veškeré identifikační údaje církví, s kterými se mají smlouvy uzavírat, že se liší i označení církve ve schváleném textu zákona a v návrhu smlouvy předložené vládě k projednání (Luterská evangelická církev a. v. v České republice) či  údaje z návrhu smlouvy a databáze Ministerstva kultury (Církev adventistů sedmého dne) či označení názvu orgánu v databázi, jehož představitel má uzavírat smlouvy (Jednota bratrská) s označením ve smlouvě s tím, že mohou být i další nedostatky v identifikaci, uvádím pod textem výzvy dále kontaktní údaje, na které bude pro krátkost času tato výzva odeslána, a to elektronicky či faxem, když je zřejmé, že by písemně nemusela být výzva doručena všem subjektům včas. Údaje o církvích byly převzaty z internetu z webu ministerstva kultury z dokumentu označeného jako ADRESÁŘ CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ A SVAZŮ CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ (odbor církví Ministerstva kultury) dostupném na http://www.mkcr.cz/assets/profesionalni-umeni/adresar.pdf. Pro případ nepřesnosti v doručování výzvy představitelům jednotlivých církví se jim tímto omlouvám a prosím za prominutí. Předpokládám však, že společná snaha o odstranění zbytečných překážek pro zlepšování vztahů veřejnosti k církvím a naopak mne při krátkosti času za případné nedopatření omluví a že společně docílíme toho, aby nedošlo k nenávratnému či minimálně dlouhodobému jejich poškození a vytvořme předpoklady pro řádné projednání návrhů Ústavním osudem. Protože nemohu vyloučit problémy s doručováním této výzvy, zasílám ji zároveň na vědomí i ČTK a doufám, že se tak ke všem adresátům informace včas dostane.

JUDr. Karol Hrádela

advokát

kontaktní údaje pro příjem výzvy:

Vláda České republiky

nábřeží Edvarda Beneše 4

Praha 1 - Malá Strana

PSČ 118 01

Tel. ústředna: 224 002 111
Fax: 257 531 283
datová schránka ID: trfaa33

RNDr. Petr Nečas

předseda vlády České republiky

Apoštolská církev

Martin Moldan, biskup

V Zídkách 402

280 02 Kolín 2

tel.: 321 720 457

321 727 658 – biskup

fax: 321 727 668

e-mail: ustredi.kolin@apostolskacirkev.cz

www.adresa: http://www.apostolskacirkev.cz/

Církev adventistů sedmého dne

Ing. Mikuláš Pavlík, předseda unie

Londýnská 623/30

120 00 Praha 2 – Vinohrady

tel.: 241 471 939

fax: 244 471 863

e-mail: unie@casd.cz

www.adresa: www.casd.cz

Církev bratrská

Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Rady Církve bratrské

Mgr. Petr Grulich, tajemník Rady Církve bratrské

Soukenická 1193/15

110 00 Praha 1 – Nové Město

tel.: 222 318 131 – předseda a tajemník

222 317 337 – kancelář

fax: 222 318 131

www.adresa: www.cb.cz

e-mail: sekretariat@cb.cz

Církev československá husitská

ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha a předseda Ústřední rady

RNDr. Ivana Macháčková, CSc., místopředseda Ústřední rady

Ing. Miroslava Niemec Studenovská, finanční zpravodaj Ústřední rady

Wuchterlova 523/5

160 00 Praha 6 – Dejvice

www.adresa: www.ccsh.cz

e-mail: ustredni.rada@ccsh.cz

patriarcha: ThDr. Tomáš Butta, ThD.

tel.: 220 398 110, 224 323 414

fax: 224 32 03 08

Církev řeckokatolická

Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc., apoštolský exarcha

Haštalské nám. 789/4

110 00 Praha 1 – Staré Město

tel.a fax: 222 312 817

tel.: 221 778 498

e-mail: exarchat@exarchat.cz

www.adresa : www.exarchat.cz

biskup – apoštolský exarcha: Jeho Excelence Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc.

titulární biskup orejský, generální sekretář České biskupské konference

Církev římskokatolická

kardinál Dominik Duka OP, předseda České biskupské konference

Thákurova 676/3

160 00 Praha 6 – Dejvice

tel.: 220 181 201 – sekretariát

fax: 224 310 144

www.adresa: www.cirkev.cz

Českobratrská církev evangelická

Mgr. Joel Ruml, synodní senior

Lia Valková, synodní kurátorka

Synodní rada Českobratrské církve evangelické

pošt. přihr. 466

Jungmannova 22/9

111 21 Praha 1 – Nové Město

www.adresa: www.srcce.cz

e-mail: srcce@srcce.cz

tel.: 224 999 211 – sekretariát

224 999 218 – vedoucí kanceláře

fax: 224 999 219

e-mail: sekretariat@srcce.cz

Evangelická církev augsburského vyznání v České republice

Mgr. Marián Čop, superintendent

RNDr. Jaromír Neumann CSc., starší konsistor

V Jirchářích 152/14

110 00 Praha 1 – Nové Město

tel.: 222 716 864

fax: 244 464 410

Doručovací adresa: Skuteckého 1087/7

163 00 Praha 6 – Řepy

e-mail: ecav@ecav.cz

www.adresa : www.ecav.cz

Evangelická církve metodistická

Mgr. Petr Procházka, předseda Rady oblasti

Ječná 545/19

120 00 Praha 2 – Nové Město

tel.: 224 919 608

224 920 536

fax: 224 921 590

www.adresa : www.umc.cz

e-mail : rada@umc.cz

e-mail: office@umc.cz

Federace židovských obcí v České republice

Ing. Petr Papoušek

předseda Federace židovských obcí v České republice

Maiselova 250/18

110 00 Praha 1 – Josefov

tel.: 224 800 824, 224 811 090

fax: 224 810 912

www.adresa: http://www.fzo.cz/

e-mail: fedzid@volny.cz

Jednota bratrská

Petr Krásný, Th.M., místopředseda Rady Jednoty bratrské

B. Němcové 54/9

460 05 Liberec

tel.: 484 847 916

e-mail: jbcr@jbcr.info

www.adresa: http://www.jbcr.info/

Luterská evangelická církev augsburského vyznání v České republice

Mgr. Jan Niedoba, biskup

Bystřice 1387

739 95 Bystřice

tel. a fax: 558 995 300 – kancelář

558 995 031 – biskup

tel.: 558 358 025 – byt biskupa

558 352 801 – byt biskupského tajemníka

e-mail: lecav@quick.cz

www.adresa: http://lecav-praha.unas.cz (sbor v Praze)

Náboženská společnost českých unitářů

Ing. Jiří Gabriel

předseda Správního sboru Náboženské společnosti

českých unitářů

Karlova 186/8

110 00 Praha 1 – Staré Město

tel. a fax: 222 221 049

222 221 362

www.adresa: www.unitaria.cz

e-mail: unitaria@unitaria.cz

Pravoslavná církev v českých zemích

doc. ThDr. Radim Pulec, Ph.D., arcibiskup pražský a českých zemí

Dělostřelecká 651/7 (doručovací adresa)

160 00 Praha 6 - Střešovice

Ústředí : V Jámě 1263/6

P.O.Box 655

111 21 Praha 1

tel.: 224 315 015 – úřad metropolitní rady

233 324 065 – arcibiskup

fax: 224 313 137

www.adresa: www.pravoslavnacirkev.cz

e-mail: christofor.cz@tiscali.cz

Slezská církev evangelická augsburského vyznání

Mgr. Jan Wacławek, biskup

Na Nivách 259/7

737 01 Český Těšín

tel.: 558 731 804

tel. a fax: 558 731 815

www.adresa: www.sceav.cz

e-mail: sekretariat@sceav.cz

Starokatolická církev v ČR

Mgr. Dušan Hejbal, biskup

Na Bateriích 93/27

162 00 Praha 6 - Břevnov

tel.: 224 319 528

220 511 269 – byt biskupa

fax: 224 325 187

www.adresa: www.starokatolici.cz

e-mail: sekretariát: stkat@starokatolici.cz

e-mail biskup: biskup@starokatolici.cz

0
Vytisknout
11807

Diskuse

Obsah vydání | 22. 2. 2013