Proč je důležitá krizová intervence

4. 2. 2021 / Kateřina Duchoňová

čas čtení 7 minut

Ilustrace: Jáchym Bohumil Kartous

Během práce na psychiatrii se často setkávám s lidmi v akutní krizi. Jsou to lidé, kterým zkrachoval vztah nebo jim zemřel někdo blízký. Přišli o zaměstnání. Jsou zadluženi a nevědí, jak postupovat dál. Někteří jsou po sebevražedném pokusu.    

Stává se, že přicházejí rodiny drogově nebo alkoholově závislých, kteří se odmítají léčit a v krizi se tak pomalu ocitá celá rodina. Někdy se dostaví lidé s onkologickým nebo jiným závažným tělesným onemocněním, pro které je již psychická zátěž příliš velká a jejich ošetřující lékaři jim neumí poradit nebo pro velkou vytíženost pro to nemají dostatek prostoru. Objevují se i příbuzní duševně nebo tělesně nemocných, pro které je péče o nemocného člena rodiny vyčerpávající a bere jim veškerý volný čas.        

A samozřejmě také přichází pacienti s nejrůznějšími psychiatrickými potížemi. V poslední době je u některých pacientů v popředí také strach z onemocnění Covid 19, případně i z různých komplikací souvisejících s pandemií. V této době narůstá počet lidí se závislostní problematikou, je více případů domácího násilí, včetně násilí na dětech, a více se setkáváme i se sebevražedným jednáním. Pro všechny je společný moment krize a potřeba krizové intervence.

Krizová situace vyvolává stav nerovnováhy, ohrožení a stresu. Lidé v dané chvíli často propadají pocitům tísně, zmatku, prožívají emoční výkyvy, jejich myšlení a chování může působit dezorganizovaně, často bývá narušeno sociální fungování daného jedince.    

Na pozadí krize můžeme často vysledovat starší nezvládnuté konflikty, traumata, nedůsledná nebo povrchní řešení starších krizí. V procesu konfrontace s náročnou životní situací nebo stresovou událostí potom platí, že čím je organismus fyzicky nebo psychicky oslabenější, tím slabší podnět může vyvolat krizi.

Základní reakce na krizovou situaci jsou:

Aktivní (reakce boj nebo útěk), dochází zde k neklidu, dezorganizovanému myšlení, může se objevit agrese vůči sobě nebo okolí, slovní projev je neuspořádaný, mohou se objevovat i vulgarismy.                                          

Pasivní (reakce typu „mrtvý brouk“), objevuje se bledost, strnulost, ochablost, aspontánnost, chudý nevýpravný projev, jedinec se ničeho nedožaduje, což vyvolává mylný dojem, že krizovou situaci zvládá!!                                                                                               

Posttraumatická reakce na stres – často se zpožděním několika týdnů či měsíců, většinou u lidí s dobrými obrannými mechanismy či sebekontrolou. Objevují se psychosomatické potíže, nevysvětlitelné bolesti, pocity napětí, poruchy spánku atd. V této fázi lidé často vyhledávají odborníky jiných specializací než je psychologie nebo psychiatrie. Vždy je nejprve nutné vyloučit tělesné onemocnění, ale potom zvažovat i tuto variantu!

Metody a cíle krizové intervence

Krizová intervence je založená na terapeutickém provázení pacienta v krizi a využívá metod podpůrné či krátkodobé psychoterapie, rodinné terapie, případně farmakoterapie. Pomáhá zpřehlednit a strukturovat pacientovo prožívání a zastavit ohrožující či jiné kontraproduktivní tendence v jeho chování.

Cílem krizové intervence je poskytnout pacientovi bezpečí, podporu, naději a vedení, aby pocítil úlevu a aby se zvýšila jeho schopnost situaci zvládat. Důležitá je technika aktivního naslouchání a poskytování emoční podpory, zároveň i uznání existence frustrující skutečnosti. Snažíme se člověka stiženého krizí opatrně navést k příčinám a možným významům krize.           

Důležité je také zapojení blízkých osob do řešení krize. Umožňujeme dostatečný prostor na vyjádření emocí. Sdílíme naději. Pomáháme hledat novou perspektivu, zaujmout k situaci věcnější postoj a získat od ní větší odstup. Snažíme se o fragmentaci problému,   můžeme zároveň zkusit započít zvládání problému, v některých situacích je potřeba začít s konkrétním opatřením (zadluženost, domácí násilí...).        

Důležitá je také pomoc při rozhodování a anticipaci důsledků jednání, snažíme se posilovat funkční vzorce chování a podporovat v jejich používání, hledat nové životní alternativy.

Pracoviště telefonické krizové intervence

Kontaktní linky většinou v rámci krizových center                                                        

Specializované linky se věnují pouze určité problematice – např. dětem, seniorům, drogově závislým, problematice HIV-AIDS, obětem domácího násilí...)                                           

Linky důvěry jsou otevřené lidem s jakoukoliv problematikou.

Krizová centra

V ideálním případě poskytují telefonickou krizovou intervenci, krizovou intervenci tváří v tvář a možnost několikadenního pobytu klienta na krizovém lůžku nebo v časově omezené denní péči (stacionář). Všechny tyto služby nebo alespoň některá z nich by měly být poskytovány v nepřetržitém provozu, měly by být nízkoprahové a dobře dostupné. Mezi nejvýznamnější všeobecná krizová centra, poskytující i pobyt na akutním krizovém lůžku při krizových stavech nevyžadujících psychiatrickou hospitalizaci, patří Krizové centrum RIAPS a Centrum krizové intervence v PN Bohnice, Krizové centrum Psychiatrické kliniky FN Brno a Krizové centrum Ostrava o.s.             

Podle typu problematiky potom pro poruchy příjmu potravy Centrum Anabell, pro pacienty s poruchou osobnosti Kaleidoskop, pro závislé Anonymní alkoholici, Drogová poradna, pro oběti kriminality a domácího násilí Bílý kruh bezpečí, pro děti, mládež i dospělé, ohrožené domácím násilím a nebezpečným pronásledováním Spondea, pro matky s psychickými potížemi v těhotenství a kolem porodu Úsměv mámy, pro pacienty se závažnějšími psychickými potížemi krizová centra Fokusu nebo postupně vznikající Centra duševního zdraví. Některé z těchto specializovaných center poskytují odbornou pomoc, jiné jsou svépomocné.

Současná sítˇ krizových center, a to zvláště v mimopražských oblastech, je z hlediska potřeb pacientů a klientů značně poddimenzovaná!

Mobilní krizové služby

Mobilní služby poskytují krizovou intervenci v terénu, jejich výhodou je bezodkladná intervence, dostupnost pro klienta, zásah v místě vzniku krize, kde se do krizové péče mohou zapojit i rodinní příslušníci, může se předcházet vzniku hospitalizace, případně vést k jejímu zkrácení. Mobilním krizovým službám pro pacienty se závažnějšími psychickými poruchami se v současné době věnují především Centra duševního zdraví nebo krizové týmy Fokusu.

Přehledně zpracované kontakty na organizace zabývající se krizovou pomocí lze získat např. na www.krizovaintervence.cz, www.remedium.czwww.psychoportal.cz nebo www.help24.cz.

 

0
Vytisknout
5216

Diskuse

Obsah vydání | 9. 2. 2021