Prohlášení žalobce ICC Karima A. A. Khana KC: Žádosti o vydání zatykače v souvislosti se situací ve Státu Palestina

20. 5. 2024

čas čtení 19 minut
Foto: Karim A. A. Khan KC, žalobce Mezinárodního trestního soudu

Prohlášení: 20. května 2024 |

Prohlášení žalobce ICC Karima A. A. Khana KC: Žádosti o vydání zatykače v situaci ve Státu Palestina

Karim A. A. Khan KC, žalobce Mezinárodního trestního soudu

Dnes podávám žádosti o vydání zatykačů před I. přípravným senátem Mezinárodního trestního soudu ve věci situace ve Státu Palestina.


Žalobce ICC Khan k žádosti o vydání zatykače v situaci ve Státě Palestina

Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif), Ismail Haniyeh

Na základě důkazů shromážděných a prozkoumaných mým úřadem mám důvodné podezření, že Yahya SINWAR (vůdce Hnutí islámského odporu („Hamas“) v pásmu Gazy), Mohammed Diab Ibrahim AL-MASRI, známější jako DEIF (vrchní velitel vojenského křídla Hamasu, známý jako brigády Al-Kassám), a Ismail HANIYEH (vedoucí politického byra Hamásu) nesou trestní odpovědnost za následující válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané na území Izraele a Státu Palestina (v pásmu Gazy) nejméně od 7. října 2023:

    Vyhlazování jako zločin proti lidskosti v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. b) Římského statutu;
    Vražda jako zločin proti lidskosti v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. a) a jako válečný zločin v rozporu s čl. 8 odst. 2 písm. c) bodem i);
    braní rukojmí jako válečný zločin v rozporu s čl. 8 odst. 2 písm. c) bodem iii);
    Znásilnění a jiné činy sexuálního násilí jako zločiny proti lidskosti, v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. g), a také jako válečné zločiny podle čl. 8 odst. 2 písm. e) bodu vi) v souvislosti se zajetím;
    mučení jako zločin proti lidskosti v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. f) a také jako válečný zločin v rozporu s čl. 8 odst. 2 písm. c) bodem i) v souvislosti se zajetím;
    jiné nelidské činy jako zločin proti lidskosti v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. k) v souvislosti se zajetím;
    kruté zacházení jako válečný zločin v rozporu s čl. 8 odst. 2 písm. c) bodem i) v souvislosti se zajetím a
    urážky osobní důstojnosti jako válečný zločin v rozporu s čl. 8 odst. 2 písm. c) bodem ii) v souvislosti se zajetím.

 
Můj úřad konstatuje, že válečné zločiny uvedené v těchto žádostech byly spáchány v kontextu mezinárodního ozbrojeného konfliktu mezi Izraelem a Palestinou a souběžně probíhajícího nemezinárodního ozbrojeného konfliktu mezi Izraelem a Hamásem. Tvrdíme, že obviněné zločiny proti lidskosti byly součástí rozsáhlého a systematického útoku Hamásu a dalších ozbrojených skupin proti civilnímu obyvatelstvu Izraele v souladu s organizační politikou. Některé z těchto zločinů podle našeho názoru pokračují dodnes.

Můj úřad konstatuje, že existují rozumné důvody domnívat se, že SINWAR, DEIF a HANIYEH jsou trestně odpovědní za zabití stovek izraelských civilistů při útocích spáchaných Hamásem (zejména jeho vojenským křídlem, brigádami al-Kassám) a dalšími ozbrojenými skupinami dne 7. října 2023 a za zajetí nejméně 245 rukojmích. V rámci vyšetřování můj úřad vyslechl oběti a pozůstalé, včetně bývalých rukojmích a očitých svědků ze šesti hlavních míst útoku: Kfar Aza, Holit, místo konání hudebního festivalu Supernova, Be'eri, Nir Oz a Nahal Oz. Vyšetřování se rovněž opírá o důkazy, jako jsou kamerové záznamy, ověřený zvukový, fotografický a obrazový materiál, výpovědi členů Hamásu včetně výše uvedených údajných pachatelů a znalecké posudky.

Podle názoru mého úřadu tyto osoby plánovaly a podněcovaly spáchání zločinů dne 7. října 2023 a svým vlastním jednáním, včetně osobních návštěv rukojmích krátce po jejich únosu, přiznaly svou odpovědnost za tyto zločiny. Tvrdíme, že tyto zločiny by bez jejich jednání nemohly být spáchány. Jsou obviněni jako spolupachatelé i jako nadřízení podle článků 25 a 28 Římského statutu.

Během své vlastní návštěvy kibucu Be'eri a kibucu Kfar Aza, jakož i místa konání hudebního festivalu Supernova v Re'imu, jsem viděl zničující scény těchto útoků a hluboký dopad neslýchaných zločinů, které jsou předmětem dnes podaných žalob. V rozhovorech s přeživšími jsem slyšel, jak byla láska v rodině, nejhlubší pouto mezi rodičem a dítětem, pokřivena za účelem způsobení nezměrné bolesti prostřednictvím vypočítavé krutosti a krajní bezcitnosti. Tyto činy vyžadují odpovědnost.

Můj úřad rovněž konstatuje, že existují oprávněné důvody domnívat se, že rukojmí zajatí v Izraeli byli drženi v nelidských podmínkách a že někteří z nich byli v zajetí vystaveni sexuálnímu násilí, včetně znásilnění. K tomuto závěru jsme dospěli na základě lékařských záznamů, dobových videozáznamů a dokumentárních důkazů a rozhovorů s oběťmi a přeživšími. Můj úřad rovněž pokračuje ve vyšetřování zpráv o sexuálním násilí spáchaném 7. října.

Rád bych vyjádřil vděčnost přeživším a rodinám obětí útoků ze 7. října za jejich odvahu, s níž se přihlásili a poskytli svá svědectví mému úřadu. Nadále se soustředíme na další prohlubování vyšetřování všech trestných činů spáchaných v rámci těchto útoků a budeme i nadále spolupracovat se všemi partnery, abychom zajistili, že bude dosaženo spravedlnosti.

Znovu opakuji svou výzvu k okamžitému propuštění všech rukojmích zajatých v Izraeli a k jejich bezpečnému návratu k rodinám. Jedná se o základní požadavek mezinárodního humanitárního práva.

Benjamin Netanjahu, Yoav Gallant

Na základě důkazů shromážděných a prozkoumaných mým úřadem mám důvodné podezření, že Benjamin NETANYAHU, předseda vlády Izraele, a Yoav GALLANT, ministr obrany Izraele, nesou trestní odpovědnost za následující válečné zločiny a zločiny proti lidskosti spáchané na území Státu Palestina (v pásmu Gazy) nejméně od 8. října 2023:

    Hladovění civilistů jako způsob vedení války jako válečný zločin v rozporu s čl. 8 odst. 2 písm. b) bodem xxv Statutu;
    Úmyslné způsobení velkého utrpení nebo vážné újmy na zdraví či těle v rozporu s čl. 8 odst. 2 písm. a) bodem iii) nebo kruté zacházení jako válečný zločin v rozporu s čl. 8 odst. 2 písm. c) bodem i);
    Úmyslné zabití v rozporu s čl. 8 odst. 2 písm. a) bodem i) nebo vražda jako válečný zločin v rozporu s čl. 8 odst. 2 písm. c) bodem i);
    Úmyslné vedení útoků proti civilnímu obyvatelstvu jako válečný zločin v rozporu s čl. 8 odst. 2 písm. b) bodem i) nebo čl. 8 odst. 2 písm. e) bodem i);
    Vyhlazování a/nebo vraždění v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. b) a čl. 7 odst. 1 písm. a), a to i v souvislosti se smrtí způsobenou hladem, jako zločin proti lidskosti;
    pronásledování jako zločin proti lidskosti v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. h);
    jiné nelidské činy jako zločiny proti lidskosti v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. k).

Můj úřad konstatuje, že válečné zločiny uvedené v těchto návrzích byly spáchány v rámci mezinárodního ozbrojeného konfliktu mezi Izraelem a Palestinou a souběžně probíhajícího nemezinárodního ozbrojeného konfliktu mezi Izraelem a Hamásem (spolu s dalšími palestinskými ozbrojenými skupinami). Tvrdíme, že obviněné zločiny proti lidskosti byly spáchány v rámci rozsáhlého a systematického útoku proti palestinskému civilnímu obyvatelstvu v souladu se státní politikou. Tyto zločiny podle našeho názoru pokračují dodnes.

Můj úřad konstatuje, že důkazy, které jsme shromáždili, včetně rozhovorů s přeživšími a očitými svědky, ověřeného videozáznamu, fotografického a zvukového materiálu, satelitních snímků a prohlášení údajné skupiny pachatelů, ukazují, že Izrael úmyslně a systematicky připravoval civilní obyvatelstvo ve všech částech Gazy o předměty nezbytné k přežití člověka.

K tomu došlo uvalením úplné blokády na Gazu, která spočívala v úplném uzavření tří hraničních přechodů, Rafáh, Kerem Šalom a Erez, od 8. října 2023 na delší dobu a následným svévolným omezováním přepravy základních zásob - včetně potravin a léků - přes hraniční přechody poté, co byly znovu otevřeny. Součástí obléhání bylo také přerušení přeshraničního vodovodu z Izraele do Gazy - hlavního zdroje čisté vody pro obyvatele Gazy - na delší dobu počínaje 9. říjnem 2023 a přerušení a omezení dodávek elektřiny nejméně od 8. října 2023 do současnosti. K tomu docházelo spolu s dalšími útoky na civilisty, včetně těch, kteří stáli ve frontě na potraviny, bráněním humanitárním agenturám v dodávkách pomoci a útoky na humanitární pracovníky a jejich zabíjením, což přinutilo mnoho agentur ukončit nebo omezit svou činnost v Gaze.

Můj úřad komnstatuje, že tyto činy byly spáchány v rámci společného plánu použít hladomor jako metodu války a další násilné činy proti civilnímu obyvatelstvu Gazy jako prostředek k i) odstranění Hamásu; ii) zajištění návratu rukojmích, které Hamás unesl, a iii) kolektivnímu potrestání civilního obyvatelstva Gazy, které vnímal jako hrozbu pro Izrael.

Účinky používání hladu jako metody vedení války spolu s dalšími útoky a kolektivními tresty proti civilnímu obyvatelstvu Gazy jsou akutní, viditelné a všeobecně známé a potvrdilo je mnoho svědků vyslechnutých mým úřadem, včetně místních a mezinárodních lékařů. Patří k nim podvýživa, dehydratace, hluboké utrpení a rostoucí počet úmrtí mezi palestinským obyvatelstvem, včetně kojenců, dalších dětí a žen.

V některých oblastech Gazy panuje hladomor a v jiných oblastech bezprostředně hrozí. Jak před více než dvěma měsíci varoval generální tajemník OSN António Guterres, „1,1 milionu lidí v Gaze čelí katastrofálnímu hladu - nejvyššímu počtu lidí, jaký kdy byl zaznamenán - kdekoli a kdykoli“ v důsledku „katastrofy způsobené výhradně člověkem“. Dnes můj úřad usiluje o obvinění dvou nejzodpovědnějších osob, NETANYAHUA a GALLANTA, a to jako spolupachatelů i jako nadřízených podle článků 25 a 28 Římského statutu.

Izrael má stejně jako všechny státy právo podniknout kroky na obranu svého obyvatelstva. Toto právo však nezbavuje Izrael ani žádný jiný stát povinnosti dodržovat mezinárodní humanitární právo. Bez ohledu na případné vojenské cíle jsou prostředky, které Izrael zvolil k jejich dosažení v Gaze - konkrétně úmyslné způsobení smrti, hladovění, velkého utrpení a vážného ublížení na zdraví či těle civilního obyvatelstva - trestné.  

Od loňského roku jsem v Ramalláhu, Káhiře, Izraeli a Rafáhu důsledně zdůrazňoval, že mezinárodní humanitární právo vyžaduje, aby Izrael přijal naléhavá opatření a okamžitě umožnil přístup k humanitární pomoci v Gaze v celém rozsahu. Konkrétně jsem zdůraznil, že hladovění jako způsob vedení války a odepření humanitární pomoci představují trestné činy podle Římského statutu. Nemohl jsem se vyjádřit jasněji.

Jak jsem také opakovaně zdůraznil ve svých veřejných prohlášeních, ti, kteří nedodržují zákon, by si neměli později stěžovat, když můj úřad přijme opatření. Tento den nastal.

Předložením těchto žádostí o vydání zatykače můj úřad jedná v souladu se svým mandátem podle Římského statutu. Dne 5. února 2021 rozhodl předkládací senát I, že Soud může vykonávat svou trestní jurisdikci v situaci ve Státě Palestina a že územní rozsah této jurisdikce se vztahuje na Gazu a Západní břeh Jordánu, včetně východního Jeruzaléma. Tento mandát trvá a zahrnuje eskalaci nepřátelských akcí a násilí od 7. října 2023. Můj úřad má rovněž jurisdikci nad trestnými činy spáchanými státními příslušníky států, které jsou smluvní stranou úmluvy, a státními příslušníky států, které nejsou smluvní stranou úmluvy, na území státu, který je smluvní stranou úmluvy.

Dnešní žádosti jsou výsledkem nezávislého a nestranného vyšetřování mého úřadu. Můj Úřad, veden povinností vyšetřovat stejně usvědčující i osvobozující důkazy, pečlivě pracoval na tom, aby oddělil tvrzení od faktů a střízlivě předložil předběžné komoře závěry založené na důkazech.

Jako dodatečnou záruku jsem rovněž ocenil rady skupiny odborníků na mezinárodní právo, nestranné skupiny, kterou jsem svolal, aby podpořila přezkum důkazů a právní analýzu v souvislosti s těmito žádostmi o vydání zatykače. Panel se skládá z odborníků s nesmírným renomé v oblasti mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního trestního práva, mezi něž patří sir Adrian Fulford PC, bývalý lord odvolacího soudu a bývalý soudce Mezinárodního trestního soudu; baronka Helena Kennedy KC, předsedkyně Institutu pro lidská práva Mezinárodní advokátní komory; Elizabeth Wilmshurst CMG KC, bývalá zástupkyně právního poradce na britském ministerstvu zahraničí a Commonwealthu; Danny Friedman KC; a dva z mých zvláštních poradců - Amal Clooneyová a Jeho Excelence soudce Theodor Meron CMG. Tato nezávislá odborná analýza podpořila a posílila žádosti, které dnes podal můj úřad. Byl jsem vděčný také za příspěvky řady dalších svých zvláštních poradců k tomuto přezkumu, zejména Adamy Dienga a profesora Kevina Jona Hellera.

Dnes znovu zdůrazňujeme, že mezinárodní právo a právo ozbrojených konfliktů platí pro všechny. Žádný pěšák, žádný velitel, žádný civilní představitel - nikdo - nemůže jednat beztrestně. Nic nemůže ospravedlnit úmyslné zbavování lidských bytostí, včetně tolika žen a dětí, základních životních potřeb. Nic nemůže ospravedlnit braní rukojmích nebo útoky na civilisty.

Nezávislí soudci Mezinárodního trestního soudu jsou jedinými arbitry, kteří rozhodnou, zda byly splněny nezbytné standardy pro vydání zatykače. Pokud mým žádostem vyhoví a požadované zatykače vydají, budu poté úzce spolupracovat s tajemníkem při veškerém úsilí o zadržení jmenovaných osob. Spoléhám na to, že všechny státy, které jsou stranami Římského statutu, budou tyto žádosti a následné soudní rozhodnutí brát se stejnou vážností, jakou projevily v jiných situacích, a splní tak své závazky vyplývající ze Statutu. Jsem rovněž připraven spolupracovat s nestátními stranami statutu v našem společném úsilí o vyvození odpovědnosti.

V této chvíli je zásadní, aby můj úřad a všechny složky Soudu, včetně jeho nezávislých soudců, mohly vykonávat svou práci zcela nezávisle a nestranně. Trvám na tom, že veškeré pokusy o ztěžování, zastrašování nebo nevhodné ovlivňování úředníků tohoto soudu musí okamžitě skončit. Můj úřad nebude váhat jednat podle článku 70 Římského statutu, pokud bude takové jednání pokračovat.

Jsem i nadále hluboce znepokojen přetrvávajícími obviněními a novými důkazy o mezinárodních zločinech, k nimž dochází v Izraeli, Gaze a na Západním břehu Jordánu. Naše vyšetřování pokračuje. Můj úřad pokračuje v mnoha dalších a vzájemně propojených vyšetřovacích liniích, včetně těch, které se týkají zpráv o sexuálním násilí během útoků ze 7. října a v souvislosti s rozsáhlým bombardováním, které v Gaze způsobilo a stále způsobuje tolik mrtvých, zraněných a trpících civilistů. Vyzývám ty, kteří mají relevantní informace, aby kontaktovali můj úřad a poskytli informace prostřednictvím OTP Link.

Můj úřad nebude váhat s podáním dalších žádostí o vydání zatykače, pokud a jakmile budeme mít za to, že byla splněna podmínka reálných vyhlídek na odsouzení. Znovu vyzývám všechny strany současného konfliktu, aby nyní dodržovaly zákony.

Rád bych rovněž zdůraznil, že zásada komplementarity, která je jádrem Římského statutu, bude mým úřadem i nadále posuzována při přijímání opatření ve vztahu k výše uvedeným údajným zločinům a údajným pachatelům a při postupu v dalších směrech vyšetřování. Komplementarita však vyžaduje odklad na vnitrostátní orgány pouze tehdy, pokud se zapojí do nezávislých a nestranných soudních procesů, které nebudou chránit podezřelé a nebudou předstírané. Vyžaduje důkladné vyšetřování na všech úrovních, které se zabývá politikami a opatřeními, jež jsou základem těchto žádostí.

Ujasněme si dnes jednu zásadní věc: pokud neprokážeme ochotu uplatňovat právo stejně, pokud bude vnímáno jako uplatňované selektivně, vytvoříme podmínky pro jeho zhroucení. Tím rozvolníme zbývající pouta, která nás drží pohromadě, stabilizační vazby mezi všemi komunitami a jednotlivci, záchrannou síť, k níž všechny oběti vzhlížejí v dobách utrpení. To je skutečné riziko, kterému v tuto chvíli čelíme.

Nyní, více než kdy jindy, musíme společně prokázat, že mezinárodní humanitární právo, základní východisko pro lidské chování během konfliktu, se vztahuje na všechny jednotlivce a platí stejně ve všech situacích, kterými se zabývá můj úřad a Soud. Tak hmatatelně dokážeme, že životy všech lidí mají stejnou hodnotu.

Další podrobnosti o „předběžných zkoumáních“ a „situacích a případech“ před Soudním dvorem naleznete zde a zde.


Zdroj v angličtině ZDE

1
Vytisknout
1629

Diskuse

Obsah vydání | 23. 5. 2024