Zabezpečení občanů ve stáří

12. 9. 2012 / Jiří Jírovec

čas čtení 9 minut

Zabezpečení života ve stáří lze chápat jako soubor opatření, jimiž společnost ovlivňuje zhruba čtvrtinu života každého občana. Podíváme-li se na české poměry z tohoto širšího zorného úhlu, nemůžeme dojít k jinému závěru, než že jsou naprosto ostudné.

Následující text se zabývá pouze opatřeními, které spadají pod státní sociální politiku.

Způsob, jakým společnost zabezpečuje občana ve stáří, je její vizitkou před světem. Nečasovi a jeho komandě, kterou drží u moci několik přeběhlíků, jsou důchodci, jak se jadrně česky říká, "u prdele". Lidskost je potlačena chamtivostí po moci a majetku. V první řadě jde o kontrolu státní kasy, respektive penězovodů k ní připojených. Politici bezostyšně ždímají miliardy od důchodců, kdežto o zdanění vysokých příjmů se vyjadřují, že "přes to vlak nejede".

Bývalé Československo mělo solidární sociální systém, který nová moc rozmetává. Útoky na pensijní systém, zdravotnictví, deregulace nájmů a navrhované změny valorizace důchodů jsou na rozhraní idiocie a kriminality. Česká pravice ve svém ideologickém poblouznění hloupě ničí bezplatné zdravotnictví i universální pensijní pojištění. Pravda, její počínání jistou logiku má, protože ve vzniklém chaosu se lépe odklánějí peníze do partajních či vlastních kapes.

Boj Nečasovy vlády o přetrvání nemá jiný smysl než udržení kontroly nad penězovody ze státního rozpočtu. Chaos a nepřehlednost jí vyhovuje.

Proto neexistují žádné analýzy jak ten či onen výmysl dopadne na občana. Typickým příkladem je S-karta, vehementně prosazovaná ministrem Drábkem. Ptát se můžeme: je Drábek naprostý hlupák, který není schopen zadat studii na téma "Jak to dělají jinde" nebo je zkorumpovaný podnikateli v oboru IT?

Kdyby nebyl, tak by se mohl dozvědět, že třeba v Kanadě perfektně funguje systém elektronického převodu peněz (výplaty, daňové přeplatky, pense atd) na bankovní konto jednotlivce. Pokud někdo konto nemá, dostává peníze šekem, který se posílá normální poštou. S penězi na svém kontě pak občan nakládá, jak je zvyklý a jak mu to vyhovuje. Může platit šekem, obstarat si debetní kartu a nebo si v bance vyzvedávat hotovost po menších částkách. Pro mezistupeň zvaný S-karta není žádný logický důvod.

To samé platí pro ničení průběžného důchodového pilíře. Opět jde o idiocii prvního řádu, nebo gaunerství téhož rozměru, chcete-li. Výmluvy na demografii jsou směšné, protože jakýkoli poměr pracujících k důchodcům nezbavuje slušný stát povinnosti najít v kritickém momentu prostředky pro ulehčení života lidí. Tedy pokud nepřevládne názor, že by důchodci měli jít do koncentráků a nebo ještě levněji, do plynu.

BL nedávno uveřejnily dopis paní Anny Kozlové, v němž je tato pozoruhodná věta:

"Až do svých 60 roků jsem pracovala ve válcovně trub, přímo na provozu, hrozné prostředí, těžká práce, ale byli jsme (před privatizací poznámka JJ) respektovaní Lidé a nikdo si nedovolil s námi jednat jako s otroky nebo lůzou."

Velké "L" ve slově "Lidé" není gramatická chyba. Je to dokonalé vyjádření toho, jak se může cítit člověk, před a po sametu. Je to doklad toho, že sametová revoluce vylila s vaničkou i tu lidskost, kterou předcházející režim měl.

Na jednání Nečasovy komandy vskutku nic lidského není. Sleduji českou politickou situaci dosti pečlivě, ale nevybavuji si jediný trojkoaliční projev či studii, která by se zabývala dopadem současných opatření na důchodce a nízkopříjmové skupiny obyvatel obecně.

Mnohé poučení by bylo možné získat v Kanadě, ale té se česká pravice zřejmě štítí. Kanada není bez chyb, ale, když nic jiného, tak politici v této, komunismem a klausismem nepoznamenané zemi, již dávno zjistili, že je třeba mít programy a mechanismy, které pomohou ekonomicky slabším a nemocným.

Základní rozdíl mezi českou a kanadskou situací je v tom, že Kanada, která začínala, pokud jde o universální programy, tak říkajíc od nuly, vytvořila (z daní placený) zdravotní systém a poměrně komplikovaný systém podpory ve stáří. My ničíme fungující systém a nakonec vytvoříme bastarda.

Následující tabulka uvádí tři základní kameny ovlivňující zabezpečení Kanaďanů ve stáří.

(*) Uvedená čísla nelze mechanicky přepočítávat na českou či jinou měnu. Jisté srovnání představuje hranice chudoby, která se pohybuje kolem $16 000/rok.

CPP je jediný program, který je vztažen k odpracovaným létům a vloženému příspěvku. Protože příspěvek je zastropován, je vyplácený důchod nízký, což vedlo k vytvoření OAS a GIS. Ty jsou plně hrazeny z daní a dorovnávají CPP na úroveň hranice chudoby. Všechny tři složky jsou ročně valorizovány podle inflace.

Vedle universálních programů existují ještě další, které jsou podporovány daňovými výhodami. Nejvýznamnější z nich je oborová a nebo podniková pense, obecně Registered Pension Plan (RPP).
(*) RPP je možné pobírat bez penalizace i před dovršením 65 let, je-li součet věku a odpracovaných let roven 85. Někdy je zaměstnancům nabízena možnost předčasného odchodu do pense bez penalizace, jde-li o snižování počtu zaměstnanců.

Příjemce RPP však nesmí dále zůstat v pracovním poměru u stejné organizace a tedy pobírat plat a pensi zároveň.

RPP jsou velmi výhodné, ale nárok na ně má jen asi 60% zaměstnanců (školství, státní zaměstnanci, armáda, automobilový průmysl a jiné velké podniky). Důvodů, proč jsou RPP úspěšné, je několik:

  • a) Příspěvky zaměstnance se odečítají od hrubé mzdy a snižují základ daně.
  • b) Zdaněna je až čerpaná pense, což představuje u vyšších platů velké zvýhodnění.
  • c) RPP vytvářejí zisk pouze pro své členy, pro nikoho jiného.
  • d) RPP jsou z principu průběžné, výše příspěvku (% z platu) stoupá, roste-li plat s inflací.
  • e) Příjemce pense musí ukončit zaměstnání s nímž je RPP spojena.

K bodu (c) je nutné dodat, že fondy jsou bezpečné, jsou-li dostatečně odděleny od státního a nebo podnikového rozpočtu. Případ Enronu a kanadského Nortelu je varující. Bod (d) naznačuje, že by český průběžný pilíř měl fungovat, kdyby nebyl záměrně decimován.

Protože RPP není universální, umoźňuje vláda občanům (kteří si to mohou dovolit) investovat peníze prostřednictvím Registered Retirement Saving Plan (RRSP). I zde je pobídkou odložení zdanění vkladu a výnosu investice. RRSP lze považovat za jistou obdobu druhého či třetího českého pilíře.

RRSP neposkytuje žádné záruky ohledně výnosu. Výjimku tvoří konservativní investice do vládních a nebo bankovních obligací (government bonds a guaranteed income certificates). Hodnota investice se navíc snižuje o inflaci a budoucí příjem není valorizován.

Následující tabulka obsahuje výpočet daně pro tři příjmové skupiny a úspory na dani pro uvedenou investovanou částku.Uvedený výpočet (vše v kanadských dolarech za rok) je orientační a platí pro Ontario. V roce 2011 bylo povoleno odečíst maximálně 22 450 (RPP +RRSP). U příjmu 25 000 vynuluje daň vklad 4 000. Z tabulky je zřejmé, že ani v zemi s progresivním zdaněním nejsou daně nikterak nebetyčné a že přerozdělování bohatství probíhá ve prospěch skupin s vyššími příjmy...

Na tomto místě je třeba upozornit, že k sumě federální a provinční daně ještě přistupuje místní daň a prodejní daň. Místní daň je úměrná hodnotě nemovitosti, kterou občan používá. Přibližně jde o 1% z odhadu současné tržní ceny. Prodejní daň - Harmonized Sales Tax (HST) - je 0% pro potraviny a 13% pro vše ostatní.

Zabezpečené ve stáří je širší pojem než důchod a nebo pense. Nepochybně sem patří i dostupnost zdravotní péče. Tato skutečnost českým politikům zcela uniká.

Kanadské zdravotnictví je bezplatné pokud jde o návštěvu lékaře, specialistů, pobyt v nemocnici, testy a chirurgické zákroky a léky podávané při hospitalizaci. Léky na předpis podávané mimo nemocnici a zubní péče vyžadují nákladné připojištění (u lepších zaměstnavatelů kryté v rámci benefitů) a nebo placení v hotovosti.

Pro úplnost ještě zmínku o dobrovolnosti. CPP je povinné. RPP je benefit, kterého se žádný soudný člověk nevzdá. RRSP je dobrovolné a může být kdykoli zrušeno, je-li dodržena smlouva týkající se investice. Nemožnost vystoupit z českého druhého pilíře hraničí s podvodem, který má finančním organizacím zajistit nerušený přísun peněz.

0
Vytisknout
8988

Diskuse

Obsah vydání | 14. 9. 2012