Oznámení Vrchnímu státnímu zastupitelství

17. 10. 2012

čas čtení 6 minut

Podal jsem trestní oznámení na redaktory MF DNES a došla mi kuriozní odpověď, píše píše Richard Bébr. Nyní jsem dostal další podivné sdělení od Policie ČR. Napsal jsem tedy Vrchnímu státnímu zastupitelství (obrozený podnik paní Bradáčové mi jistě pomůže).

Věc: Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin

Dne 12.9.2012 jsem podal Trestní oznámení na redaktory MF DNES. Dne 11.10.2012 jsem dostal odpověď od Policie ČR -- útvar OKFK. Dne 15.10.2012 jsem dostal další odpověď od Policie ČR -- České Budějovice. Odpovědi Policie ČR se k některým bodům mého Trestního oznámení vůbec nevyjadřují, někde podávají nesprávný výklad a jinde uvádějí právně zcela nekvalifikované odpovědi. Dokonce je použit i arogantní a ponižující výrok na adresu podavatele.

Proto se obracím na Vrchní státní zastupitelství se žádostí o přezkoumání mého podání.

Navazuji na své původní Trestní oznámení (Příloha 1) a shrnuji:

Deník MF DNES uveřejňuje podrobné údaje z vyšetřovacích spisů causy MUDr. Rath a dalších obviněných, porušuje zásadu presumpce neviny a lživě pomlouvá poslance Parlamentu ČR.

1)      Redaktoři MF DNES hrubě porušují presumpci neviny.

Policie ČR vychází z Trestního řádu a tvrdí, že presumpce neviny je výlučně spjata s trestním řízením a touto zásadou se řídí orgány, činné v trestním řízení. Není prý tedy možné z porušení presumpce neviny obvinit redaktory MF.

Policie ČR se mýlí: Presumpce neviny je definována v čl. 40, odst. 2 Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy české republiky. Nerespektováním presumpce neviny redaktoři MF DNES porušují ústavní pořádek ČR. Se zřetelem k tomu, že to provádějí veřejně, ve sdělovacím prostředku, který masově ovlivňuje občany, jde o čin jistě závažný.

2)      Redaktoři MF DNES nezákonně získávají údaje z vyšetřovacích spisů.

Obvinil jsem redaktory MF DNES, ale Policie ČR mi sdělila, že "únik informací ze strany policejního orgánu nebyl zjištěn" a doporučila mi, abych si případ dále vyšetřoval sám.

Policie odmítá vyšetřit trestný čin: Výsledky použití operativních prostředků -- odposlechů jsou utajovanou skutečností stupně vyhrazené -- důvěrné podle zákona o ochraně utajovaných informací. Kdo sbírá údaje obsahující takové informace s cílem vyzradit je nepovolané osobě, dopouští se trestného činu ohrožení utajovaných informací. Zákon dokonce zpřísňuje postihy, spáchá-li někdo takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně účinným způsobem. Trestným činem je rovněž nepřekažení nebo neoznámení trestného činu ohrožení utajované informace. Z tohoto pohledu je vyjádření Policie ČR zjevně arogantní a pro občana, který se snaží plnit zákonná ustanovení, také mimořádně ponižující.

Nikdo nesmí bez souhlasu osoby, které se takové informace týkají, zveřejnit informace o záznamu telekomunikačního provozu nebo informace z něj získané, umožňují-li zjištění totožnosti této osoby a nebyly-li použity jako důkaz v řízení před soudem. Takové zveřejňování se v článcích MF DNES soustavně objevuje.

3)      MF DNES otiskuje hrubé a lživé pomluvy o člověku, který je podle zákona dosud nevinný.

Policie ČR tvrdí, že se jedná o citace názorů a odkazuje na svobodu slova a tisku.

Policie nevyhodnotila důkazy správně: Moje trestní oznámení nenapadá citace názorů, ale tvrzení (nikoliv názory) redaktorů.  Jestliže např. redaktorka píše "(MUDr. Rath) poškodil společnost ekonomicky ...", je to jednoznačně konstatování, nikoliv názor. Takových výroků je v článcích MF DNES velké množství. Nikde není ani výslovné, ani formulační poukázání, připomenutí nebo upozornění na to, že by šlo o názor. Naopak je používáno formulací, které v češtině jednoznačně indikují tvrzení. Například výrok "proti dr. Rathovi svědčí nevyvratitelné důkazy" není zcela jistě "názorem", ale s určitostí je tvrzením a je nepochybně lživý. V době zveřejnění nebyly k dispozici žádné skutečnosti, které by soud uznal za důkazy.

Platí, že kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu a zejména spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, dopouští se trestného činu pomluvy. MF DNES nepravdivá tvrzení zveřejňovala -- jak je z článků jasně patrné -- s úmyslem poškodit MUDr. Ratha při výkonu politické funkce (tedy zaměstnání) a způsobit mu vážnou újmu v jeho veřejné činnosti.

MF DNES záměrně a soustavně zveřejňovala o MUDr. Rathovi nepravdivé údaje, které prokazatelně odpovídají výše uvedené definici trestného činu pomluvy.

Policie ČR dospěla k závěru, že nebyly zjištěny skutečnosti, na jejichž základě by bylo možno dovodit závěr o podezření ze spáchání trestného činu. Z tohoto důvodu bylo oznámení v útvaru Policie ČR založeno. Podle rozhodnutí Policie ve věci není možno podat řádný opravný prostředek.

Jelikož však policie některé důležité okolnosti ignorovala, jiné bagatelizovala a některé právnicky nesprávně kvalifikovala, žádám o přezkoumání rozhodnutí Policie ČR a vyvození důsledků z jejích chyb při posuzování závažného protizákonného jednání.

Žádám, aby při posuzování mého oznámení bylo vzato v úvahu, že se jedná o trestnou činnost, často veřejnými činiteli zmiňovanou a odsuzovanou. Navíc se tento případ týká poslance Parlamentu ČR a trestné činy, směřující k jeho záměrné a lživé dehonestaci mají závažné politické důsledky.

Žádám, aby mé trestní oznámení bylo znovu řádně vyšetřeno podle platných zákonů ČR.

Žádám, abych byl vyrozuměn o učiněných opatřeních.

0
Vytisknout
11583

Diskuse

Obsah vydání | 19. 10. 2012