Prezident republiky podepsal zákony

31. 5. 2013

čas čtení 9 minut

tisková zpráva

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pátek dne 31. května 2013 těchto čtrnáct zákonů:

1. zákon ze dne 16. května 2013, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony;

Cílem zákona je zavést centrální registr zbraní a umožnit tak podnikatelům elektronickou evidenci zbraní a střeliva, zvýšit bezpečnost při přepravě zbraní a střeliva jejím nepřetržitým sledováním, prodloužit platnost zbrojního průkazu z pěti na deset let.

2. zákon ze dne 16. května 2013, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů;

Novelou zákona o těžebních odpadech se má zajistit plná transpozice Směrnice 2006/21/ ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu do právního řádu ČR. Současně zákon reaguje i na aktuální postoj Evropské unie pokud jde o těžbu a úpravu radioaktivních nerostů.

3. zákon ze dne 16. května 2013, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;

Novela zákona je v identickém znění, které schválil Parlament České republiky v únoru letošního roku, a kterou vetoval prezident republiky pro porušení Jednacího řádu sněmovny a Senátu, pouze s jednou jedinou změnou, a to s posunutím účinnosti ze září 2013 na říjen 2013, aby skutečně bylo možné tento zákon uvést v praxi i z hlediska přijetí prováděcích právních předpisů.

4. zákon ze dne 16. května 2013, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon reaguje na některé důsledky rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Tento zákon se nevztahuje pouze na poškozené dotčené amnestií vyhlášenou 1. ledna tohoto roku, ale bude se vztahovat na všechny poškozené, kteří uplatnili nárok v trestním řízení, které bylo zastaveno z důvodu rozhodnutí prezidenta republiky, tedy i na budoucí poškozené.

5. zákon ze dne 2. května 2013 o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů;

Cílem zákona je implementace směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a posílení spolupráce při ochraně finančních zájmů členských států EU v oblasti správy daní reagující na rostoucí provázanost jednotného trhu EU a globální ekonomiky.

6. zákon ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

Novela zákona se týká studia vyšších soudních úředníků a vyšších úředníků státního zastupitelství na Justiční akademii, které zkracuje ze tří let na 18 měsíců. Dále odstraňuje interpretačních nejasnosti v otázce rozhodování vyššího soudního úředníka o odmítnutí návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu.

7. zákon ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů;

Přijatá novela zařazuje mezi významné dny ČR i:

den 16. leden jako Den památky Jana Palacha,

den 12. březen jako Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) a

den 28. březen jako Den narození Jana Ámose Komenského.

8. zákon ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon transponuje směrnici Rady Evropy 2009/119 ze 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů na úrovni 90ti dnů. Tato směrnice ruší a nahrazuje původní směrnici Evropské unie, která problematiku nouzových zásob ropy a ropných produktů řešila dříve.

9. zákon ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon řeší nový doplňkový způsob financování činnosti Hasičského záchranného sboru ČR, jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a dalších složek integrovaného záchranného systému.

10. zákon ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů;

Účelem novely zákona je jednoznačně upravit možnost vycestování občanů České republiky pouze na základě předložení občanského průkazu do států, které nejsou členy Evropské unie a které takový postup umožňují.

11. zákon ze dne 2. května 2013 o Květnovém povstání českého lidu;

Nový zákon umožňuje ocenit dosud žijící účastníky Květnového povstání z roku 1945 pamětními medailemi, které bude vydávat Ministerstvo obrany.

12. zákon ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů;

Novela zákona reaguje na požadavky Vězeňské služby a orgánů činných v trestním řízení, vzniklé při aplikaci zákona v praxi. Zpřesňuje některé vztahy v rámci Vězeňské služby nebo vůči vnějším subjektům, zejména Policii ČR. Novela zákona zapracovává mimo jiné doporučení veřejného ochránce práv a výslovně zmocňuje Vězeňskou službu používat zařízení umožňující pořizovat zvukové a obrazové záznamy v prostorách spravovaných a střežených Vězeňskou službou a v prostorách přilehlých.

13. zákon ze dne 14. května 2013, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

Cílem novely zákona je poskytnout uživatelům právní nástroj, který jim umožní žádat, aby se na ně obracel vždy jen jeden kolektivní správce za účelem sjednání licenční či obdobné smlouvy.

14. zákon ze dne 16. května 2013, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Novela umožňuje při současném zachování obecných pravidel jako výjimku tzv. "řetězení" pracovních poměrů na dobu určitou bez časového omezení. Jde o úpravu, která by měla zpružnit trh práce a pomoci zlepšit konkurenceschopnost firem. Současně se zkracuje minimální doba nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami.

0
Vytisknout
5872

Diskuse

Obsah vydání | 31. 5. 2013