"Doněcký patriarcha" ze Slušovic

22. 3. 2015 / Boris Cvek

čas čtení 4 minuty

O „doněckém patriarchovi Eliášovi“ jsem dozvěděl dnes z tiskové zprávy, zveřejněné v Britských listech. Ta zpráva mi přišla na dnešní dobu tak bizarní stejně jako představa nějakého „doněckého patriarchátu“, že jsem se snažil zjistit více – kupodivu nic se mi nepodařilo najít v angličtině, ale hodně v češtině.

Podle české Wikipedie je tzv. „byzantský katolický patriarchát“ (vznikl v roce 2011) společenství bývalých katolických kněží, jejichž biskupské svěcení zpochybnila Kongregace pro nauku víry. Jejich patriarchou je Eliáš Antonín Dohnal, který v letech 1975-1981 působil jako římskokatolický kněz (vysvěcen 1972) ve Slušovicích, po revoluci ve Varšavě vstoupil do řehole sv. Bazila Velikého a změnil obřad na řeckokatolický – a v roce 2008 přijal biskupské svěcení bez vědomí Vatikánu, za což byl exkomunikován z Katolické církve.

Každý si může udělat názor sám na to, proč tato podivná skupina nalezla domov právě v Doněcku, kde se Eliáš vydává za „patriarchu“.

Výmluvný je také text na stránkách římskokatolické farnosti Slušovice z roku 2010:

„V uplynulé době se vyskytly na území slušovické farnosti iniciativy na založení Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve (UPHKC).

Byli jsme informováni o skutečnosti, že se někteří věřící setkali se žádostí, aby vstoupili do tzv. Ukrajinské pravověrné řeckokatolické církve. Má se tak zajistit potřebný počet podpisů k jejímu zaregistrování na Ministerstvu kultury v České republice.

Sdělujeme, že tato tzv. církev není v jednotě s papežem. Je vedena bývalým knězem olomoucké arcidiecéze Antonínem Dohnalem (v r. 1975 – 1981 působil ve Slušovicích), který se stal baziliánským řeholníkem se jménem Eliáš.

Z řeholní společnosti byl však pro neortodoxní názory a neposlušnost vyloučen. Žije na Ukrajině, kde spolu se skupinou svých stoupenců prohlásili, že přijali biskupské svěcení, v důsledku čehož byli exkomunikováni. Toto svěcení bylo nelegální a jako takové podléhá podle kán. 1459 §1 CCEO závažným církevním trestům.

Jedná se o kněze Eliáše Antonína Dohnala z ČR, Metoděje Richarda Špiříka z ČR,Vasyl´a Markiyana Hityuka z Ukrajiny a Samuela Roberta Oberhausera z Ukrajiny. Dále kněží Vasyl’ Roman Shelepk z Ukrainy a Cyril Jiří Špiřík z ČR.

Skupina členů bývalé delegatury baziliánského řádu v České republice byla v roce 2003 pro nevhodné chování a pro neposlušnost z těchto krajin svými představenými vypovězena a našla útočiště na Ukrajině.

Odtud už delší dobu vedou úporný písemný boj a polemiku skoro proti každému, kdo se jenom nějakým způsobem dotkl jejich vlastních pokřivených představ o tom, co má učit a dělat Církev, anebo zasáhl do toho, co považovali neprávem za své. Nejednou jsou to nevybíravé invektivy proti papežským úřadům, kardinálům, biskupům a kněžím, čímž škodí jak sobě, tak i celému společenství, protože píšou polopravdy a nepravdy lidem, kteří nevědí vůbec, oč jde, a předkládají jim svou deformovanou verzi skutečnosti. Tím u některých mohou vyvolat nejistotu, pochybnost a zmatek, týkající se skutečného stavu věcí. Nabízejí laciné a jednoduché recepty na obnovu řeholních řádů, seminářů, celé společnosti. Nekompetentně posuzují církevní poměry a pasují se za jediné znalce a spasitele církve. Místo ducha radosti, pokoje a jednoty vnášejí ducha strachu, podezírání a rozdělení.

Zmást by mohli zejména ty, kteří mají s Církví nějaké dlouhodobější konflikty. Proto je třeba všechny upozorňovat na nesprávnost a záludnost postupů této skupiny.

Jejich jednání hrubě poškozuje církev a její jednotu, proto vyzýváme věřící, aby tyto a podobné aktivity jednoznačně odmítli. S laskavou otevřeností a v pravdě k nim přistupujme, pokud budou ochotni vést rozhovor. Zatím dávají jenom ultimáta a prohlášení. To je vše. Prosme také za spásu jejích duší, s kterou si tak lehkomyslně zahrávají. Kdo by tedy podepsal jejich archy, ať si uvědomí, že vstupuje do sekty, čímž může být – podle míry poznání svého činu – v souladu s církevním právem exkomunikován jako schizmatik podle kán. 1364 CIC.“ http://www.farnostslusovice.cz/upozorneni-pred-uphk/ Byzantský katolický patriarchát: http://cs.wikipedia.org/wiki/Byzantsk%C3%BD_katolick%C3%BD_patriarch%C3%A1t Eliáš Antonín Dohnal: http://cs.wikipedia.org/wiki/Eli%C3%A1%C5%A1_Anton%C3%ADn_Dohnal

0
Vytisknout
9069

Diskuse

Obsah vydání | 24. 3. 2015