Podle premiéra Fialy má ČR garance, že důl Turow nepoškozuje životní prostředí

8. 6. 2023

čas čtení 10 minut

tisková zpráva Fridays for Future

Správní soud ve Varšavě 31. května rozhodl, že těžba uhlí na dole Turów může ohrozit životní prostředí. Polské ministerstvo životního prostředí totiž letos v únoru těžbu v Turówě povolilo až do roku 2044. Polský premiér Mateusz Morawiecki navíc uvedl, že Polsko důl nezavře a udělá vše, aby fungoval až do daného roku.

Česko má podle premiéra Petra Fialy ale garance, že důl nepoškozuje zájmy České republiky a zájmy našich občanů. Tímto tvrzením oponuje nejen polským soudům, a jen nás utvrzuje v tom, že pro něj klimatická krize není prioritním tématem. Premiér se očividně rozhodl i přes tvrzení polských soudů držet za jedno s polskou vládou, proti které před pár dny protestovalo půl milionu lidí.

 

Česká vláda podepsáním dohody o dole Turów prodala zájmy svých občanů a přírody, aniž by vyžadovala zastavení odtoku vody z Česka. Podzemní stěna, která měla podle Polska a českých politiků zabránit ztrátě vody, nejspíš nefunguje, což se bohužel nedá zkontrolovat, dokud jsou data z měření vody navzdory základnímu demokratickému právu na informace tajná. Již skoro rok požadujeme zveřejnění dat o stavu podzemní vody v Turówě, zatím bezvýsledně. 

V reakci na prodloužení těžby na dole Bílina a na dole Turów jsme Petru Fialovi poslali otevřený dopis, na který po několika týdnech vyhýbavě odpověděl jeho poradce. Oba zmíněné dopisy přikládáme níže.

Otevřený dopis FFF ohledně prodloužení těžby uhlí na dole Bílina a situace s dolem Turów

Dne 5. 4. 2023 v České republice 

Vážený pane premiére Fialo, 

píšeme Vám jako studentské hnutí Fridays For Future, protože jste před rokem ve svém programovém prohlášení slíbili, že pro Vás bude řešení klimatické krize klíčovou prioritou. Mluvili jste o energetické soběstačnosti a o konci těžby uhlí v roce 2033. My, středoškoláci a středoškolačky, si tyto sliby pamatujeme. Dnes však místo o konci uhlí v médiích čteme o prodlužování těžby na dole Bílina nebo o zamlčování informací o podzemní vodě v dole Turów. Jako studenti máme strach, jaký dopad tato rozhodnutí budou mít na naši zemi a naši budoucnost. Proto apelujeme na Vás, pane premiére, nezapomínejte na své sliby a nezapomínejte na budoucnost dalších generací. 

Když jsme v roce 2019 poprvé vyšli do ulic stávkovat za klima, měli jsme pocit, že se nikdo z politiků ani političek nezajímá o naši budoucnost. Přitom jsou to právě politici, kteří mají moc klimatickou krizi řešit.

S příchodem Vaší vlády do úřadu jsme doufali ve změnu, která půjde vstříc konkrétním krokům k řešení klimatické krize. Svou naději jsme odvozovali mimo jiné z toho, že v programovém prohlášení slibujete vytvářet podmínky pro energetickou transformaci a rozvoj uhelných regionů tak, aby byl možný odklon od uhlí do roku 2033. Jsme Vám vděční za to, že o těchto problematikách píšete, nejsme však přesvědčeni o tom, že by se konkrétní kroky převáděly do reality. 

Před dvěma týdny se v médiích objevila zpráva o prodloužení těžby v hnědouhelném dole Bílina do roku 2035. Zároveň společností rezonovaly nejnovější zprávy IPCC, které hovoří o opačných krocích – tedy o ukončení těžby, ne jejím prodlužování. Jak jinak se máme cítit než zmateně a zklamaně? Jak si máme vyložit, že se Báňské úřady rozhodly jít přímo proti Vašemu programovému prohlášení, a vláda mlčí? 

Naše země nese odpovědnost za přispění k řešení klimatické krize, kterou způsobuje vypouštění skleníkových plynů do ovzduší. V České republice jde především o emise způsobené fosilními palivy jako je plyn nebo právě uhlí. V tak těžké situaci, jako jsme teď, nemáme prostor pro chyby – z poslední zprávy IPCC také plyne, že máme přibližně 10 let na to drasticky změnit přístup k řešení klimatické krize, a to primárně tím, že přejdeme na obnovitelné zdroje energie. Prodloužení těžby uhlí je pravý opak toho, co bychom měli dělat pro to, aby mladí lidé měli naději na lepší než apokalyptickou budoucnost. 

My nemůžeme pro řešení klimatické krize dělat potřebné politické kroky. Proto 21. 4. půjdeme do ulic stávkovat. Nechceme už žít v zemi, kde se sliby rozchází s realitou. Přáli bychom si, aby se vláda postavila klimatické krizi čelem a vydala jasné stanovisko, které zajistí, aby se těžba na dole Bílina neprodlužovala za hranici roku 2033. Také jako studenti, ale i jako občanky a občané, požadujeme zveřejnění zamlčovaných dokumentů o podzemní vodě v dole Turów. 

Doufáme, že důvěru, kterou ve Vás naše společnost vložila, použijete i v prospěch nejmladších generací. A prosím nezapomeňte – u klimatické krize se počítá každý měsíc. 


S pozdravem
za Fridays For Future Česká republika

Klára Bělíčková, Lukáš Skála a Johana Trejtnar 

odpověď premiérova poradce

Úřad vlády České republiky
Odbor strategie a analýz Sekce Kabinetu předsedy

Vážení zástupci Fridays for Future,

odpovídám tímto na Váš podnět týkající se ukončení hornické činnosti na lomu Bílina ve vztahu k programovému prohlášení vlády.

 V případě prodloužení těžby v uvedeném lomu se jedná o záměr, k němuž Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vydalo souhlasné stanovisko EIA již v létě roku 2019. Předmětem záměru bylo mj. pokračování těžby do roku 2035, k němuž báňský úřad vydal povolení 22. března t. r.

Jakkoliv lze z pohledu ochrany klimatu a přijatého závazku vlády ukončit využívání uhlí do roku 2033 vnímat toto rozhodnutí báňského úřadu jako nešťastné, je nezbytné respektovat výsledky odborného posouzení provedeného příslušným útvarem MŽP už před 4 lety. Ovšem v této souvislosti je vhodné uvést, že výše zmíněné povolení žádným způsobem nepředjímá způsob využití případně vytěženého uhlí ani to, zda případně vytěžené uhlí bude vůbec moci být využito ve zdrojích elektřiny nebo tepla na území ČR.

Neboť kromě závazku vlády k transformaci energetiky ČR i uhelných regionů bude zásadním způsobem na změnu zdrojové základny elektroenergetiky a teplárenství ČR působit rovněž aktualizace strategických dokumentů v oblasti energetiky a ochrany klimatu, zejména Státní energetická koncepce.

Ačkoliv tedy Uhelná komise doporučila odklon od uhlí do roku 2038, je tento termín z pohledu vlády příliš pozdní a nadále je naším cílem připravit se na dřívější odklon od uhlí. Tedy v souladu s programovým prohlášením vlády do roku 2033 za podmínky existence vhodné náhrady odstavených zdrojů.

Dále, pokud jde o Vaši výzvu ke zveřejňování dokumentů o podzemní vodě v dole Turów, dovolte mi zdůraznit, že všechny dostupné informace, které MŽP získává od polské strany díky loni uzavřené mezivládní Dohodě o spolupráci k řešení vlivů těžební činnosti v povrchovém hnědouhelném dole Turów (dále jen „Dohoda“), poskytuje transparentně a přesně v souladu se zákony ČR. Pokud obdrží žádosti o poskytnutí informací týkající se předaných dokumentů, vždy v souladu se zákonem zveřejní všechny informace, které mu české právo zveřejnit umožňuje.

Dohoda výslovně (ve článku 14 odst. 9) uvádí, že „Každá strana bude chránit informace, které druhá strana označí jako informace, jejichž zveřejnění by mohlo nepříznivě ovlivnit bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, práva duševního vlastnictví, důvěrnost obchodních nebo průmyslových informací nebo služební tajemství, při předávání těchto informací s plným využitím platných právních předpisů a v rozsahu, který tyto předpisy umožňují.“

V případě, že polská strana jednoznačně prohlásí předané informace a dokumenty za předmět obchodního tajemství, MŽP v souladu s Dohodou i se zákonem o právu na informace o životním prostředí provede samostatné posouzení obsahu všech vyžádaných dokumentů a zkoumá, jestli takto označené dokumenty naplňují zákonnou definici obchodního tajemství (podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský  zákoník), případně definici duševního vlastnictví (podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon). Prolomení ochrany takových dokumentů je ze zákona odůvodněné jen ve výjimečných případech, což musí potvrdit také tzv. test proporcionality. V něm se zkoumá, zda může veřejný zájem na zveřejnění informace převážit i přesto, že je nesporné, že jde o informace, které podléhají ochraně.

MŽP aktuální a ověřené informace o vlivu těžební činnosti v dole Turów spolu s výsledky monitoringu od dubna 2021 průběžně zveřejňuje na webových  stránkách, a to nezávisle na obdržených žádostech. Lze zdůraznit, že bez uzavřené Dohody bychom tato data a informace k dispozici neměli. Informace o podzemních vodách jsou pravidelně zveřejňovány
také na webových stránkách České geologické služby.

S pozdravem

Ing. Jakub Kajzler
hlavní poradce předsedy vlády
ředitel odboru

1
Vytisknout
4128

Diskuse

Obsah vydání | 13. 6. 2023