Odborníci už si také všimli manipulace předvolebními průzkumy v rozhlase a televizi

6. 9. 2012 / Štěpán Kotrba

čas čtení 17 minut

Nejen mediálně ignorovaná Suverenita Jany Bobošíkové, ale nyní i nezávislí odborníci si začínají všímat diskrepancí mezi průzkumy veřejného mínění jednotlivých agentur, které si najala média veřejné služby pro selekci účastníků veřejných debat před volbami do Senátu a krajů. Předsedkyni Suverenity Bobošíkové v redakci zpravodajství ČT nemůžou přijít na jméno už dvanáct let - od televizní rebelie v zimě 2000-2001, kdy se "Bobo" pokusila dát vůdcům redaktorské vzpoury výpověď. Nepovedlo se a mnozí tam sedí dodnes, ačkoliv poškodili veřejnou službu na několik let. Stejnou "žízeň", jakou mají redaktoři na Bobošíkovou, má i ona na ně.

Nyní se ovšem s výstrahou ozval i člověk, který nikdy nic kontroverzního s redakcí zpravodajství ČT neměl. Matematik, statistik a demograf, datový analytik Michal Škop. Předvolební průzkumy ČT a/nebo ČRo nazval "skandální". Televize prozatím všechny výtky odmítla, k průzkumům se doposud autoritativně nevyjádřila ani Rada ČT, která se snaží všechny problematické otázky házet pod stůl, aby nemusela začít kritizovat nového generálního ředitele. Rozhlas (tradičně) mlčí a mlčí i Rada ČRo (která neví, která bije). Poctivá sociologie je poměrně exaktní věda. Ovšem průzkumy tak, jak jsou v Česku prováděné i mediálně prezentované posledních několik let, diskreditují sociology i sociologii. A diskreditují i média, která jimi diskreditují politiky.

Škop nabízí srovnání výsledků průzkumů SC&C a STEM/MARK pro ČT a dle ppm factum pro ČRo pro jediný kraj, kde doposud výzkumy zveřejnily obě média - Pardubický kraj:

 ČTČRo
ČSSD23.517.6
KSČM1810.7
ODS1620.8
TOP 0911.412.4
Koalice pro Pcký kraj8.510.7
Nezávislí54
SPOZ4.55.3
Piráti2.50.5
Zelení23.3
Východočeši23.3

Poznámka: údaje v procentech. Oba průzkumy (ppm factum pro ČRo a SC&C a STEM/MARK pro ČT) probíhaly jen v týdenním rozestupu. ČT zatím (5.9.2012) uvedla odhady jen pro prvních 10 stran, proto je srovnání zde jen pro tyto strany.

Zvýrazněné jsou ty hodnoty, které jsou mimo normální statistickou chybu při průzkumu na 1000 lidech. Taková chyba statisticky nastane průměrně jen jednou z 20 měření. Tady je mimo toleranci 7 údajů z 10! To už prostě není smůla, ale chybný minimálně jeden z těchto průzkumů. V první pětce je v toleranci jen jedna strana, u KSČM se odhad liší skoro o 70 %, píše Škop.

Autor upozorňuje, že zde pravděpodobně dochází k poměrně závažnému ovlivňování voleb a připomíná soudní rozhodnutí v podobné věci ze SRN.

Škop požaduje zveřejnění

  • kopií smluv (nebo smlouvy, pokud je jen jedna) uzavřené s ppm factum (Factum Invenio) (a SCaC a STEM/MARK u ČT) na předvolební průzkumy před krajskými volbami 2012. (pozn.: dle informací min. ČT např. vybírala agentury bez výběrového řízení, bude zde tedy zajímavá i cena průzkumů)
  • celkového počtu oslovených respondentů
  • počtu respondentů, kteří odpověděli a jsou zahrnuti ve výsledcích,
  • počtu oslovených respondentů, kteří neodpověděli; tj. zde a = b + c, tedy stačí dva z těchto údajů.(pozn.: u ČRo s dalším vysvětlením)
  • zdrojových dat z těchto průzkumů (mohou být anonymizována u osobních údajů respondentů, jako je např. jméno).

Zároveň se Škop ptá,

  • jakým způsobem je zajištěna reprezentativnost výběru respondentů (geografická, apod.).
  • jakým způsobem jsou prováděny tyto předvolební průzkumy (např. osobní dotazování na ulici, osobní dotazování doma, apod.).
  • V předvolební debatě ze Zlínského kraje zaznělo, že průzkum probíhal pouze ve Zlíně, což moderátor Veselovský nijak nevyvrátil, je to tedy pravda? (pozn.: jen pro ČRo)
  • zda ČT nějak usnadňuje možnost zúčastnit se přímo debaty (mj. položit otázku) lidem žijícím mimo město, kde se pořad OVM před krajskými volbami natáčí (až na výjimky jde o krajská města).(pozn.: jen u ČT)
  • jaká je metodika výběru lidí z publika, kteří položí otázku v průběhu diskuse v pořadu OVM před krajskými volbami. (pozn.: jen u ČT)

Některé otázky, které Škop klade, už Česká televize zveřejnila. Bohužel ve svých zpravodajských příspěvcích na tyto důležité informace neodkazuje a ani informace z nich nekopíruje.

ČT: Výzkumy ke krajským volbám 2012 ZDE

To je ale hanebně málo. Česká televize slíbila, že zveřejní kompletní metodiku tvorby volebního modelu, včetně slučování výsledků obou průzkumů. To neudělala.

To, čeho si analytik Škop nevšiml, a čeho jsem si všiml já, je skandální formulace, kterou Česká televize uvádí na svých internetových stránkách ony své předvolební průzkumy pro Pardubický kraj:

V Pardubickém kraji vládne levice. Podle volebního modelu exkluzivního průzkumu pro Otázky Václava Moravce Speciál agentur SC&C a STEM/MARK ji podporuje skoro polovina voličů. Sociální demokracii by volilo 23,5 procenta a komunisty 18 procent oprávněných voličů.

Stejně skandálně manipulativní je i titulek článku:

Na Pardubicku by vyhrála ČSSD, hned za ní komunisté ZDE

Tak za prvé: informace se týká předvolebních průzkumů a proto je zavádějící a irelevantní formulace první věty zprávy: "...vládne levice". Za druhé: stejně zavádějící je slučování jednotlivých stran do pojmu "levice" či "pravice" a "varovné" optické navyšování procent pro dvě z nich tímto sloučením. Stejně, jako by byla zavádějící a disinformační formulace "pravici podporuje více než polovina voličů". Nikoliv. Informace měl znít: "Stranu XYZ podporuje XX procent voličů,kteří odpověděli, že se určitě nebo spíše zúčastní krajských voleb." Tečka. Sémantický rámec toho, co ČT na internetu napsala, odporuje schváleným Pravidlům předvolebního a volebního vysílání .

Ten v článku II, bodu 2 České televizi přikazuje:

Česká televize bude vždy v souvislosti s uveřejňováním výsledků předvolebních průzkumů:
a) uvádět název agentury, která provedla sběr dat, velikost vzorku, z něhož byl průzkum prováděn, a termín sběru dat. Vždy se bude vycházet ze vzorku nejméně 1000 respondentů,
b) zdůrazňovat, že se jedná o rozložení politických uskupení v období, kdy došlo ke sběru dat, a že se tudíž nejedná o odhad volebních výsledků,
c) informovat diváky, že je třeba počítat se statistickou chybou,
d) používat formulace např. "výsledky odhadují", "naznačují", nikoliv, že "prokazují" nebo "jsou dokladem". Česká televize tedy nebude používat formulace, které by výsledkům předvolebních průzkumů dávaly větší váhu a důvěryhodnost, než ve skutečnosti mají,
e) uvádět jen konkrétní výsledky pro strany a nezávislé kandidáty, kteří dosáhli hranice alespoň 2 %.

Pravidla předvolebního a volebního vysílání ČT ZDE

Pouze JEDEN bod Pravidel - bod e) splnila ČT beze zbytku. Neuvedla velikost vzorku, z něhož byl průzkum prováděn, ani termín sběru dat. Nezdůraznila, že se jedná o rozložení politických uskupení v období, kdy došlo ke sběru dat, a že se tudíž nejedná o odhad volebních výsledků. Naopak : formulace by volilo je v přímém protikladu s požadavkem Pravidel. Neinformovala v článku diváky, že je třeba počítat se statistickou chybou a neuvedla výši a typ této chyby. Jakýkoliv statistický výsledek je přitom výrazně touto chybou ovlivněn: např. 4,8% s odchylkou +-3% znamená 1,8% - 7,8%. Což je z hlediska výsledků v mandátech i z hlediska volebního rozhodování zásadní rozdíl, fatální pro dotčený politický subjekt. A to i statistická odchylka je ODHAD, nikoliv přesná hodnota. Psychologicky ovšem zveřejněný přesný údaj na jedno desetinné místo bez zdůraznění odchylky nebo bez zveřejnění intervalu v rámci grafické prezentace výsledku a bez výslovného upozornění na nepřesnosti evokuje v "obyčejném" divákovi / posluchači domněnku, že se jedná o výsledek na desetiny procenta přesný - což je fatálně manipulativní výsledek, v naprostém rozporu s cílem vysílání. Většina diváků přitom není v sociologii vzdělána, nezná pojem reprezentativity výzkumu, neví nic o termínech "prostý náhodný výběr", "náhodný stratifikovaný výběr", "kvótní výběr" či "socio-demografické charakteristiky" (pohlaví, věk, vzdělání) a není tudíž spravedlivé to po nich ani žádat. Je však spravedlivé a nutné po televizních profesionálech žádat přesnost a neutralitu. I při zveřejňování "nepřesných čísel" a odhadů jejich statistických chyb.

PODROBNOSTI: Magdalena Zvejšková, MFF UK, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky: Statistická chyba při reprezentativních výběrech z populace, Kapitola 3 - Odhad statistické chyby pro volební modely PDF

Nemá smysl nyní spekulovat, která z agentur se dopustila chyb v přepočítávání výsledků. Nemá cenu ani spekulovat, zda jsou výsledky porovnatelné, jestliže (a to předpokládám) neměly stejnou metodiku). Faktem ovšem zůstává, že Česká televize se nezveřejněním kompletní metodiky tvorby statistického modelu jednotlivými agenturami, nezveřejněním způsobů slučování jejich výsledků a zveřejněním neúplných a tudíž klamavých údajů v rozporu se schválenými Pravidly předvolebního a volebního vysílání dopustila porušení § 2 zákona 483/1991 Sb. a Kodexu. Jelikož byl management ČT upozorněn už dvakrát bez jakékoliv následné změny, a jelikož Rada ČT se doposud přes řadu varování spokojila bez dalšího zkoumání s informacemi generálního ředitele a jeho podřízených, je zde zřejmé, že k zajištění dodržování zákona o České televizi je třeba vnějšího tlaku. Podávám proto stížnost na generálního ředitele pro neplnění jeho úkolů, vyplývajících mu ze zákona o ČT a pro důvodné podezření z porušování Pravidel jeho podřízenými, což zakládá podezření z možného ohrožování průběhu voleb neobjektivními a neúplnými údaji o volebním modelu.

Stížnost podávám Radě České televize a vyzývám ji jako občan k NEPRODLENÉMU zjednání nápravy striktním dodržováním článku II. bou 2 Pravidel, zveřejněním úplné metodiky tvorby modelu, opravě již chybně zveřejněných údajů a omluvy ČT v nejbližším vysílání Otázek Václava Moravce Speciál, na internetových stránkách ČT24, věnovaných volbám a na facebookovém profilu ČT24. Stížnost zasílám v kopii i Poslanecké sněmovně, neboť té je Rada České televize jako celek odpovědna ze své činnosti.

Dle § 8 odst.1 písm. i) zákona o ČT je Rada povinna dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání (§ 2 a 3) a na naplňování zásad vyplývajících z Kodexu České televize a za tím účelem vydávat stanoviska a doporučení týkající se programové nabídky - tedy například vydat doporučení o aplikaci Pravidel tak, aby byla splněny podmínky § 2 - aby i předvolební programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických směrů a přispívat tak k právnímu vědomí obyvatel České republiky. Protože jen tak bude mít veřejná služba své odpodstatnění a nezpochybnitelnou autoritu. Za toto je řediteli odpovědný každý pracovník a spolupracovník ČT, Radě odpovědný generální ředitel a Parlamentu, jakož i veřejnosti, jejíž práva zastupuje, Rada.

Zákon 483/1991 Sb. o České televizi ZDE

29. 08. 2012 Štěpán Kotrba: Zruší Bobošíková volby? Dík hlouposti Dvořáka a Šámala může ZDE
28. 08. 2012 Štěpán Kotrba: Rada České televize nezvládá svou agendu a plnění zákona o ČT ZDE
28. 08. 2012 Štěpán Kotrba: Česká televize není správní orgán veřejné moci, podle Kodexu se musí její zaměstnanci chovat vždy - i na facebooku ZDE

Český rozhlas okomentoval 6. 9. 2012 rozpory v předvolebních průzkumech poměrně obsáhle ve svém tiskovém prohlášení:

Český rozhlas tímto prohlášením reaguje na vyjádření a spekulace týkající se předvolebních průzkumů ČRo pro vysílání ke krajským volbám 2012.

Realizátora průzkumů (společnost ppm factum research s.r.o., dříve Factum Invenio) vybral Český rozhlas naprosto transparentně v rámci řízení o veřejné zakázce (podle příslušného zákona). Ve výběru byla uplatněna pouze objektivní a snadno kontrolovatelná kritéria.

ppm factum (Factum Invenio) se zabývá politickým výzkumem a volebním chováním od r. 1989 a na výzkumné scéně po celou dobu figuruje velmi profesionálně.Ve společnosti působí tým kvalifikovaných odborníků, více než 850 vyškolených tazatelů pro osobní dotazování a 250 pro studiové testy. Společnost se propracovala mezi nejlepší dodavatele marketingových informací a řešení na českém trhu a je členem ESOMAR (mezinárodní organizace sdružující odborníky v oblasti výzkumutrhua veřejného mínění), SIMAR (národní sdružení předních agentur výzkumu trhu a veřejného mínění), členem České marketingové společnosti, Britské obchodní komory, Francouzsko-české obchodní komory a mezinárodní výzkumné skupiny Factum Group.

Společnost ppm factum využívá jiný způsob výpočtu volebního modelu než např. agentury Stem/mark a SC&C a výsledky se na základě zvolených postupů logicky do určité míry liší. O tom, který model je lepší, tzn. přinesl přesnější odhady, rozhodnou až volební výsledky.

Česká televize používá bleskové výzkumy, kdy dotazování musí proběhnout tak, aby výsledky byly k dispozici během 48 hodin. Společnost ppm factum má na sběr a zpracování dat o pět dnů více. Při bleskových výzkumech je vyšší riziko vychýlení souboru díky nižší zastižitelnosti dynamičtějších (aktivnějších) skupin respondentů. Lidé s pasivnějším životním stylem jsou snadněji zastižitelní. Rychlost sběru dat je obvykle na úkor vyváženosti souboru dotazovaných.

Data získaná společností ppm factum jsou, podobně jako v dalších velkých šetřeních, převažována, a to nejen podle socio-demografické struktury, ale i podle rozdílů mezi výsledky výzkumů a skutečným chováním voličů v předchozích volbách. To by mělo přiblížit výsledky více skutečnosti, než pokud se vychází pouze z aktuálně získaných dat.

ppm factum používá jiný způsob výpočtu volebního modelu než agentury, které aktuálně zpracovávají výsledky pro ČT. Stem/mark a SC&C zahrnují do volebních odhadů pouze ty respondenty, kteří jsou rozhodnuti se voleb zúčastnit a mají jasno, koho budou volit. Tento postup může nadhodnocovat chování nespokojených voličů, kteří projevují jednoznačnější postoje. Přitom praxe předchozích voleb ukazuje, že pětina až čtvrtina voličů se rozhoduje až na poslední chvíli. Proto model, který vychází z pravděpodobnostních odhadů, považujeme za zdůvodněný. Výsledky obou postupů se logicky do určité míry liší.

Do předvolebních debat (Speciálů Martina Veselovského) zveme zástupce (lídry) politických stran a hnutí, které mají na základě volebního modelu ppm factum minimálně 90-ti procentní pravděpodobnost, že jejich volební výsledek přesáhne pětiprocentní hranici a že tedy bude mít své zástupce v krajském zastupitelstvu. Snahou je představit názory relevantních politických subjektů a umožnit skutečnou debatu, ne jen monology a spíše anketní odpovědi, což by byl logický efekt v případě příliš široce nastaveného výběru. Debaty (Speciály Martina Veselovského) přitom chápeme jako jednu z částí předvolebního vysílání a jako doplněk k vizitkám jednotlivých kandidujících subjektů, v jejichž rámci dostávají ve vysílání Českého rozhlasu stejný prostor všechny kandidující subjekty. S tímto klíčem pro výběr představitelů stran zvaných do Speciálů Martina Veselovského jsme s časovým předstihem seznámili Radu Českého rozhlasu (vzala ho jednomyslně na vědomí 25.7.) i vedení hlavních politických stran.

0
Vytisknout
23500

Diskuse

Obsah vydání | 7. 9. 2012