Budoucnost evropských lesů: Smrk zmizí, buk ztratí dominanci

7. 10. 2022

čas čtení 9 minut
V Berlíně právě probíhá lesní klimatický summit Petera Wohllebena – doprovázený výzvou k nevyužívání krajiny. Jaký les potřebujeme v budoucnu? Jeden z důrazů bude kladen na zajištění dostupnosti vody a stabilizaci lesů, vysvětluje hostující autor Peter Spathelf.

Odlesněné svahy, obrovské holé plochy, kostry smrku – Rennsteig v Durynsku do značné míry ztratil svůj charakter. Známá turistická stezka už nevede mnoho kilometrů v lese, ale ve volném terénu. Situace v německých lesích je dramatická a je výrazem člověkem způsobené klimatické krize. Více než kdy jindy se vedou spory o správnou strategii ošetřování lesa: Potřebuje les více "odpočinku", aby se sám uzdravil – nebo by měl být obhospodařovaný les nadále aktivně rekonstruován, aby odolal rychlým změnám klimatu?

4. a 5. října se v Berlíně konal Forest Climate Summit Petera Wohllebena. Známý lesník se předem opakovaně přimlouval za návrat k nevyužívanému pralesu připomínajícímu džungli. V budoucnu bude pravděpodobně opět požadovat likvidaci velkých lesních ploch, skutečný posun paradigmatu k primátu ekologie a jako vzoru hustého lesa bohatého na biomasu, který není nebo téměř není využíván. Tento les nejlépe poskytuje ekosystémové služby požadované společností, tvrdí Wohlleben, je nejlepším možným příspěvkem k ochraně klimatu s vysokými zásobami dřeva a uhlíku a podporuje tak biologickou rozmanitost.

Člověk jako formující síla v přírodě však v žádném případě nezastaral. Současné studie ukazují, že neobhospodařované lesy po dlouhou dobu nevedou k většímu počtu lesních služeb a mohou být stejně silně ovlivněny poruchami, jako je sucho nebo vichřice, jako lesy využívané udržitelně. Známé "Svaté síně", bukové lesy v Meklenbursku-Předním Pomořansku, které nebyly obhospodařovány již 150 let, ale také přírodní lesní pozemky v Hesensku, vykazují velké množství odumírajících stromů. Podle výsledků monitoringu lesů Spolkové agentury pro životní prostředí (UBA) jsou zvláště staré stromy náchylné na stres ze sucha a poškození hmyzem. Používáním stromů se v lesích omezuje vzrůstající dřevní hmota, tzv. akumulace biomasy.

To zpočátku zní jako nevýhoda, protože nyní ukládají méně uhlíku než například pralesy nebo "staré lesy" se starými stromy, ze kterých se dřevo nebere. S narůstající změnou klimatu se však zvyšuje riziko, že toto dřevo, vysoké zásoby uhlíku v lesích vyňatých z produkce, se náhle uvolní v důsledku narušení, jako jsou lesní požáry nebo poškození hmyzem, a že skutečné "zásobní lesy" se stanou zdroji uhlíku.

Ve větší studii v roce 2020 vědci z Freiburgu a Halle zjistili, že biologickou rozmanitost různých skupin druhů, jako jsou ptáci, netopýři a hmyz v lese, lze v podstatě zajistit běžnou intenzitou používání. A co víc, použitím dřeva získáme flexibilitu při vytváření dalších uhlíkových rezerv v dřevěných výrobcích a nahrazování materiálů náročných na CO₂.

V důsledku vyššího dopadu světla na lesní půdu vykazují využívané a udržované lesy bujnější přirozenou obnovu než lesy bohaté na biomasu a tmavé lesy. Jsou proto velmi vhodné pro rozvoj strukturálně bohatých trvalých smíšených lesů a mají výhody při obraně proti přírodním rizikům, jako je padající kamení v horách. Lesní hospodaření také nemá negativní vliv na humus v lesní půdě, naopak dochází k ročnímu uložení kolem 0,75 tuny uhlíku na hektar. A nepřesouváme problémy do jiných zemí, když v Německu kvůli rozsáhlým plochám vyřazených lesů již nevyrábíme udržitelnou surovinu dřevo, které je tak cenné pro regionální cykly biohospodářství? To lze předpokládat, jak ukazuje aktuální modelová studie Thünenova institutu. Dochází k závěru, že pokud se v Evropě opustí těžba dřeva, bude to mít větší negativní dopady na životní prostředí.

S progresivní změnou klimatu už naše lesy za 50 až 80 let nebudou stejné jako dnes. V suchých a teplých oblastech smrk zmizí; buk známý jako "matka lesa" ztratí svou dominanci. Místo toho nabývají na významu alternativní druhy stromů z oblastí, kde je klima již takové, jaké očekáváme, že bude v budoucnu. Budeme proto muset zavést alternativní dřeviny: Středomořské duby, jako jsou duby pýřité ("šípák"), dříve vzácné listnaté dřeviny, jako jsou javory norské a polní ("babyka") nebo různé druhy jeřábů. Stavebně tak důležité jehličnaté dřevo bude mít své místo i v budoucích smíšených lesích; ale spíše původní jedle bělokorá, modřín nebo douglaska a jedle obrovská. V Severním Porýní-Vestfálsku se již používají "experimentální dřeviny" atlaský cedr a libanonský cedr. Zvláštní pozornost bude v budoucnu věnována zajištění dostupnosti vody a stabilizaci lesů. Na poškozených plochách tvoří tzv. lesy pionýrských dřevin, jako je osika nebo bříza, ochranné clony proti extrémním teplotám pro později vysazené hlavní dřeviny. Ochlazovací efekt lesů a jejich vliv na vodní bilanci bude mít při změně klimatu stále větší význam. Již dlouho je známo, že trvalé smíšené listnaté lesy snižují maximální teploty na lesní půdě až o pět stupňů ve srovnání s otevřenými plochami nebo řídkými borovými lesy. Jejich vlhkost je také vyšší oproti čistému porostu jehličnanů. Jak listí v zimě opadává, odpařuje se méně srážek, což znamená, že více vody se dostává na lesní půdu a zvyšuje prosakování. Takto vyvážené vnitřní lesní klima zvyšuje stabilitu ekosystému.

Nevíme však s jistotou, zda jsou tyto lesy dostatečně adaptabilní, aby snesly více než dva stupně oteplení a častější extrémní roky do konce století. Mohou se stromy aklimatizovat na méně příznivé podmínky a přenést to na své potomky (epigenetika)? Nebo čím dál častější sucho oslabuje stromy natolik, že se již nevzpamatují a odumírají, jak bylo nedávno pozorováno u buku?

Podle monitorovací zprávy UBA bylo v letech 2000 až 2017 v Německu ročně přeměněno 22 000 hektarů lesa. Kvůli novým škodám z roku 2018 by však bylo potřeba 100 000 hektarů ročně, aby byly německé lesy do roku 2050 klimaticky příznivé. To zahrnuje znovuzalesnění přibližně 500 000 hektarů poškozených oblastí.

Dobrá koncepce pro vybudování takového lesa budoucnosti již existuje: Integrativní lesní hospodářství. Trvalé lesy ošetřované přirozeně a šetrně, tedy lesy bez rozsáhlé obnovy, jako je holoseč, jsou kombinovány s nevyužívanými lesními plochami na krajinné úrovni, především za účelem ochrany druhů ve starších lesích s větším počtem stanovišť. Na tom, jak rozsáhlé nevyužité plochy mají být, se budou muset dohodnout příslušné sociální skupiny, jako jsou majitelé lesů a ochránci přírody – 10 % lesní plochy firmy je dobrá velikost. Mnoho státních, ale i soukromých lesních společností to již realizovalo.

Lesy proto nejsou zavírány jako potenciálně nestabilní úložiště uhlíku, ale jsou využívány jako zdroj udržitelné a inovativní suroviny pro regionální biohospodářství. U soukromých lesů však vyvstává otázka, jak jsou majitelé kompenzováni za jejich nevyužití. Pracujeme naplno na vhodných platebních modelech; spolková vláda uvolnila do roku 2026 900 milionů eur na podporu hospodaření v lesích přizpůsobených klimatu.

Příklady těchto odolnějších "lesů budoucnosti" existují již dnes – existují podnikové lesní provozy, jako jsou okresní lesy vévodství Lauenburg ve Šlesvicku-Holštýnsku nebo soukromé lesy, jako je okres Massow správy Hatzfeldt-Wildenburg v Braniborsku, ale také státní lesy v Schorfheide v Braniborsku nebo v Ebrachu u Bavorských státních lesů.

Všechny spojuje příběh o pečlivě aktivně obhospodařovaném trvalém smíšeném lese jako o kultivované lesní krajině. Vlastníci lesů a lesní dělníci nejsou problémem, ale součástí řešení směrem k lesu budoucnosti odolnějšímu vůči krizím. Každý, kdo chce změnu paradigmatu k jinému lesnímu hospodaření, by měl přispět více důkazy a fungujícími praktickými příklady. Jedna věc je jistá: Výzvy současné klimatické a lesní krize jsou obrovské. Přeměna lesů a zalesňování jsou nepostradatelné pro zajištění rozmanitých služeb lesních ekosystémů.

Celý text v němčině: ZDE

0
Vytisknout
4814

Diskuse

Obsah vydání | 11. 10. 2022