Nebezpečí u Břeclavi trvá

4. 10. 2021 / Oldřich Maděra

čas čtení 4 minuty
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Doc. Ing. Karel Havlíček, PhD. MBA
Ministr průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15  PRAHA 1
datovou schránkou bxtaaw4


Naše zn.: M103 213 DOP03

V Brně dne 1. 10. 2021

Věc: Rozhodnutí o podnětu Policie ČR – veřejný dopis

Vážený pane ministře,

u Břeclavi stojí již třetí měsíc tzv. náhradní přenosová trasa („NPT“) neboli bypass elektrického vedení V497 zvláště vysokého napětí 400 kV, což je nejvyšší napěťová úroveň v elektrizační soustavě České republiky. Jedná se o vedení páteřní přenosové sítě. Tuto NPT považuji za velmi nebezpečnou, a to ze tří důvodů:

 

1. NPT křižuje páteřní přepravní soustavu plynu, a to dokonce na třech místech: na dvou místech u dálnice D2 (jižně a severně od dálnice) a u severního konce NPT. Podle mých informací byla NPT postavena bez předchozího souhlasu ze strany provozovatele přepravní soustavy plynu, který si zejména nebyl vědomý, že u špatně uzemněné NPT při poruše nebo při zásahu bleskem dojde ke značnému zvýšení elektrického potenciálu země (stovky kilovoltů, viz bod 2). Obávám se, že by mohlo dojít k explozi přepravní soustavy plynu a tím pádem k ohrožení bezpečnosti dodávek plynu v ČR a v okolních zemích.

2. Kovové stožáry NPT jsou evidentně velmi špatně elektricky uzemněné, pouze dvěma tyčemi, což je zcela nedostatečné vzhledem ke špatně vodivému podloží v trase NPT (naváté písky), zvláště vysokému napětí 400 kV, vysokým zkratovým proudům na tomto vedení a zejména absenci zemního lana. Při poruše na NPT nebo při zásahu bleskem může vzhledem ke značnému zvýšení potenciálu země v okolí NPT (stovky kilovoltů) dojít k usmrcení lidí, a to až stovky metrů od NPT.

3. NPT křižuje dálnici D2. Stožáry NPT stojí na dřevěných pražcích a jsou drženy jen tenkými kotevními lany s kotvami zaraženými do písku. Domnívám se, že NPT není správně dimenzována na klimatická zatížení a že hrozí pád NPT na dálnici D2. Dovoluji si také upozornit, že po třech měsících se skokově zvýší požadavky norem a eurokódů na dobu návratu klimatických zatížení, na která musí být NPT navržena.

Dne 13. 8. 2021 jsem v této věci podal trestní oznámení na neznámého pachatele pro trestný čin obecného ohrožení. Policie ČR mně 27. srpna 2021 informovala, že v této věci podala podnět Vašemu ministerstvu a že na ministerstvo také přeposlala celý policejní spis, takže do něj nemohu nahlédnout. Od té doby jsem od Policie ČR nedostal žádnou zprávu.

Dne 28. 8. 2021 jsem podal na společnost ČEPS, a.s., která je provozovatelem přenosové sítě včetně NPT, žádost o informace ohledně technických a bezpečnostních aspektů NPT. Společnost mi do dnešního dne nijak neodpověděla, a tím porušila zákony č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a/nebo č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Společnost ČEPS má jediného akcionáře, Českou republiku, za kterou vlastnická práva vykonává Vaše ministerstvo.

Stavba nového vedení V497 dodnes nezačala, i když uplynuly již více než tři měsíce od pádu starého vedení na dálnici D2 dne 24. 6. 2021. Všechna výše popsaná veřejná ohrožení nadále trvají a Vaše ministerstvo o podnětu Policie ČR dosud nijak nerozhodlo. Předseda představenstva společnosti ČEPS ale vydává tiskové zprávy, ve kterých veřejnost nepravdivě informuje, že všechny tyto události vyřešila ČEPS ve spolupráci s partnery a dodavateli úspěšně, aniž by došlo k ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti přenosové soustavy“ (20. 9. 2021).

Žádám o Vaše sdělení, v termínu do 7.10., v jaké časové lhůtě rozhodne Ministerstvo průmyslu a obchodu o podnětu Policie ČR ve věci NPT 400 kV Břeclav a dále, jak hodlá zajistit, aby státem vlastněná společnost ČEPS přestala porušovat zákony o přístupu k informacím a požadavky na bezpečnost stanovené energetickým zákonem.

S pozdravem


Ing. Oldřich Maděra

MADĚRA, spol. s r.o.

jednatel

Na vědomí:

1) ČEPS, a.s.

2) Policie ČR

3) Net4Gas

1
Vytisknout
7206

Diskuse

Obsah vydání | 7. 10. 2021