Zatímco si Nečas ze státních peněz financoval milenku, jeho vláda podnikla brutální útok proti nejslabším členům společnosti

6. 8. 2013

čas čtení 14 minut

Analýzu připravil Jan Hutař.

I. Systém důchodového pojištění

Nezměněná zůstává struktura důchodu: starobní, invalidní důchod I-III. stupně, pozůstalostní důchody, vdovský, vdovecký, sirotčí. Velmi podstatně se však změnily podmínky pro posuzování invalidity, jejichž důsledkem je v řadě případů snížení invalidity při stejném či zhoršeném zdravotním stavu. Podstatně vzrostl také počet případů kdy dochází k odnětí důchodu. Některé případy byly medializovány. Od 1.10. 2011 se mění způsob výpočtu procentní výměry všech důchodů tak, že důchody vypočítané z vyměřovacího základu nižšího než 35.000 Kč jsou nižší než důchody vypočítané z této částky před tímto datem.

II. Životní a existenční minimum

Došlo ke zvýšení částek. Částka životního minima jednotlivce se zvýšila z dosavadních 3126 Kč na 3410 Kč

a v případě společně posuzovaných osob pak

u osoby posuzované jako první v pořadí z 2880 Kč na 3140 Kč

u osoby posuzované jako druhá nebo další z dosavadních 2600 Kč na 2830 Kč

u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem z dosavadních 2250 Kč na 2450 Kč

u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku z 1960 Kč na 2140 Kč

u nezaopatřeného dítěte ve věku od 6 do 15 let věku z 1600 Kč na 1740 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.

Částka životního minima se zvýší z 2020 Kč na 2200 Kč měsíčně.

III. Státní sociální podpora

1. Zcela zanikl Sociální příplatek tj. i v případech rodin se zdravotně postiženým členem. Dopady na rodiny s dětmi a příjmem rovným nebo nižším než životní minimum.

Sociální příplatek

úplná rodina, 1 dítě

Věk dítěte

do 6 let

6 - 15

15 -26

dlouhodobě nemocné

1174

1444

1653

dlouhodobě zdr. Post.

2322

2856

3270

Dlouhodobě těž.zdr. Post.

2610

3210

3675

Sociální příplatek

osamělý rodič, 1 dítě

Věk dítěte

do šesti let

6 - 15 let

15 - 26 let

dlouhodobě nemocné

1174

1444

1653

dlouhodobě zdr. Post.

2322

2856

3270

Dlouhodobě těž.zdr. Post.

2610

3210

3675

Sociální příplatek

osamělý rodič, 2 děti

Věk dítěte

do šesti let

6 - 15 let

15 - 26 let

dlouhodobě nemocné

2349

2889

3307

dlouhodobě zdr. Post.

4645

5713

6541

Dlouhodobě těž.zdr. Post.

5220

6420

7002

2. Rodičovský příspěvek se vyplácí nejdéle do 4 let věku dítěte a nově se zavádí hranice 220 000 Kč platná pro jedno dítě.

Tato hranice znamená snížení příjmu rodin s dítětem které bylo podle dřívějších předpisů dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené v období 7 let nižší příjem o 418 400 Kč neboť částka kterou mohl rodič takto postiženého dítěte získat na rodičovském příspěvku činila 638 400 Kč. Poznámka:

Výpadek příjmu není nijak kompenzován.

3. Zanikla možnost souběhu Rodičovského příspěvku s příspěvkem na péči

Tato změna znamená další finanční ztrátu ve výši 4.600 Kč měsíčně v případě rodin s dítětem závislým na péči v I. stupni a 3.800 Kč ve stupních II. až IV. až do věku 7 let.

Poznámka:

V tomto bodě došlo k dohodě s MPSV o obnovení možnosti souběhu těchto příspěvků u dětí do 4 let.

IV. Příspěvky podle vyhlášky 182/1991 Sb.

1. Zrušením vyhlášky zanikly

a) příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže 400+200 Kč měsíčně, (§ 45 vyhl.)

b) příspěvek pro úplně nebo prakticky nevidomé občany vlastnící vodícího psa

ve výši 800 Kč. měsíčně (§ 46 Vyhl.)

c) Bezúročná půjčka na zakoupení motorového vozidla, která mohla činit 40.000 Kč s 5 letou dobou splatnosti

d) zrušen byl rovněž příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla

2. Výrazně omezená byla možnost získání zvláštních pomůcek

Omezení dostupnosti pomůcek je způsobeno 3 hlavními faktory:

a) podstatným zúžením sortimentu pomůcek, na který lze poskytnout příspěvek.

Příloha č. 4 vyhlášky č.182/1991 Sb., ve znění platném do konce roku 2011 uváděla 16 pomůcek pro osoby s tělesným postižením, zatímco vyhláška č. 388/2011 Sb.,uvádí celkem 6 pomůcek z toho 2 se týkají stavebních prací, které byly dříve součástí příspěvku na úpravu bytu který obsahoval 9 položek. Pokud se týká sluchového postižení došlo ke snížení z 18 druhů pomůcek na 9 pomůcek a u osob se zrakovým postižením došlo ke snížení z 20 na 17.

b) změnou indikací pro poskytnutí příspěvku, což se týká zejména osob s těžkým tělesným postižením, kde poskytování pomůcek je vázáno v podstatě na těžké vady nosného nebo pohybového ústrojí, což podle předchozí úpravy byla postižení podmiňující příspěvek na zakoupení celkovou opravu a úpravu vozidla, příspěvek na úpravu bytu a příspěvek na individuální dopravu, zatímco podmínkou pro poskytování příspěvku na pomůcky byl status těžce zdravotně postiženého občana, který se řídil přílohou č. 2 Vyhlášky a zahrnoval držitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P tedy okruh podstatně širší než status občany s těžkými vadami nosného nebo pohybového podle přílohy č. 5

c) zrušením možnosti úhrady pomůcek, které jsou ze zdravotního pojištění hrazeny jen částečně. To omezuje sortiment pomůcek ještě daleko více než omezení uvedené pod písmenem a).

3. Zásadně se mění důvody pro přiznání průkazu ZTP.

Dosavadní zdravotní indikace jsou nahrazeny stupni závislosti, při čemž platí že průkaz TP náleží při I. stupni závislosti, ZTP při druhém stupni závislosti nebo osobám straším 18 let , které nejsou schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z důvodu úplné nebo praktické hluchoty průkaz ZTP/P osobám se stupněm závislosti III nebo IV a osobám které nejsou schopné zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace z jiných důvodů než je praktická nebo úplná hluchota.

4. Rozsah oprávnění vyplývající z průkazek TP, ZTP a ZTP/P se s výjimkou přístupu k pomůckám nemění.

Dosavadní průkazky zůstanou v platnosti do konce roku 2015 souběžně od roku 2012 budou vydávány průkazy nové, které budou mít podobu karty sociálních systémů. Výměna dosavadních průkazek bude možná až do 31.12. 2015.

5. Dosavadní příspěvky na opatření zvláštních pomůcek, na úpravu bytu a na zakoupení, celkovou úpravu a zvláštní úpravu motorového vozidla se transformují do nového příspěvku na pomůcky.

Příspěvek se přiznává na základě zdravotních indikací uvedených v příloze zákona. Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích nesmí přesáhnout částku 800.000 Kč. Maximální výše příspěvku na jednu pomůcku činí 350.000 Kč. Zavádí se spoluúčast ve výši 10%.Příspěvek na pomůcky jejichž cena nedosahuje 24.000 Kč se poskytne jen v případě, že příjem je nižší než 8- násobek životního minima.

Důsledky tohoto opatření ve vztahu k pomůckám jsou uvedeny u IV. bodu 2. Kromě toho je nutné upozornit na dramatické omezení možnosti úprav bytu, které dříve byly předmětem zvláštního příspěvku. Zatímco § 34 vyhlášky č.182/1991 Sb., ve znění platném do 31.12.2011 obsahoval tento výčet úprav

3) Za úpravy bytu se považuje zejména

a) úprava přístupu do domu, garáže, k výtahu včetně schodů, k oknům a na balkón,

b) úprava povrchu podlahy, ovládacích prvků domovní a bytové elektroinstalace, kuchyňské linky, popřípadě dalšího nábytku,

c) rozšíření a úprava dveří,

d) odstranění prahů,

e) přizpůsobení koupelny a záchodu včetně vybavení vhodným sanitárním zařízením a lehce ovladatelnými bateriemi,

f) instalace potřebné zvukové nebo světelné signalizace,

g) zavedení vhodného vytápění,

h) vybudování telefonního vedení,

i) stavební úpravy spojené s instalací výtahu.

Rozsah úprav se posoudí se zřetelem na závažnost a druh zdravotního postižení občana.

Úprava obsažená v příloze vyhlášky č.388/2011 Sb., zahrnuje pouze stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC; jedná se o stavební práce a s nimi nezbytně související materiál na úpravu (nikoli o obklady, podlahové krytiny, sanitu apod.) a stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě.

Poznámka:

Jak předchozí, tak stávající právní úprava přitom podmiňuje poskytnutí příspěvku skutečností, že jde o občana s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí.

6. Příspěvky na provoz motorového vozidla a na individuální dopravu nahrazuje nový příspěvek na mobilitu s jednotnou částkou 400 Kč měsíčně

Rovněž u tohoto došlo k výraznému snížení příspěvku a to zejména u těžce tělesně postižených osob. Zatímco roční výše příspěvku na provoz motorového vozidla činila podle ustanovení § 36 vyhlášky 182/1991 Sb., ve znění platném do 31. 12. 2011 částku 7.920 Kč s možností zvýšení o 400 Kč za každých započatých 500 km nad 7000 km ročně. Nynější výše příspěvku na mobilitu činí pouze 4.800 Kč. bez možnosti zvýšení. Obdobně snížení zaznamenal i příspěvek na individuální dopravu, který byl určen pro osoby s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí a občany úplně nebo prakticky nevidomé a to z 6.500 Kč ročně na 4.800 Kč. Stávající právní úprava také neumožňuje přiznat příspěvek na mobilitu osobám kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení.

Poznámka: pokud se týká obyvatel pobytového zařízení předloží MPSV poslanecké sněmovně návrh změny ustanovení.

Nová právní úprava je výhodnější pro držitele průkazu ZTP, u nichž dochází ke zvýšení příspěvků z 3.000 Kč na 4.800 Kč a zejména pro osoby s postižením úplnou nebo praktickou hluchotou jimž na rozdíl od současné právní úpravy vyhláška č. 182/1991 Sb., nárok na příspěvek na provoz motorového vozidla ani na individuální dopravu nepřiznává.

V. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

1. Zaniká institut chráněných pracovních dílen

Důsledkem zániku tohoto institutu je výrazné snížení výše podpory zaměstnavatelů. Zatímco do konce roku 2011 bylo možné poskytnout příspěvek na jedno pracovní místo v chráněné pracovní dílně až ve výši 4 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první 3. čtvrtletí roku která činila 23.324 Kč tedy 93.296 Kč ročně nová výše příspěvku na provoz chráněného pracovního místa může činit nejvýše 48.000 Kč.

2. Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů zaměstnavatelům zaměstnávající méně než 50% osob se zdravotním postižením nelze poskytnout na pracovní místo zřízené nebo vymezené mimo pracoviště zaměstnavatele.

3. Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávající více než 50% osob se zdravotním postižením náleží jen na chráněná pracovní místa. Příspěvek má dvě složky první ve výši 75% nebo nejvýše 8.000 Kč je určena na mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojištění druhá ve výši 2.000 Kč může být použita na ostatní náklady spojené se zaměstnáním osob se zdravotním postižením.

Příspěvek do výše 75% nebo nejvýše 8.000 Kč náleží i na zaměstnance, jimž nebylo v pracovní smlouvě sjednáno jako místo výkonu práce pracoviště zaměstnavatele, pokud dal souhlas s provedením kontroly v místě výkonu jeho práce. Na tyto pracovníky však již nenáleží příspěvek ve výši 2.000 Kč. 4. Pro osoby se zdravotním postižením bude znamenat velké problémy zánik kategorie osoba zdravotně znevýhodněná k němuž dojde na konci roku 2014

Těchto osob je více než 40.000 a jsou vážné obavy zda bez nástrojů podporující jejich zaměstnavatele  nejen v budoucnu najdou, ale již v nejbližší době neztratí zaměstnání

5. Nově se objevují problémy způsobené ustanovením § 66 zákona o zaměstnanosti spočívající v zákazu zprostředkování zaměstnání k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu agenturami práce.

Podle poznatků NRZP ČR dochází k zániku pracovních míst těchto zaměstnavatelů.

0
Vytisknout
16522

Diskuse

Obsah vydání | 8. 8. 2013