Dějepis pod tlakem: Nedopusťme, aby mladí lidé přišli o možnost vytvořit si na dějiny 20. století kritický názor.

24. 3. 2023

čas čtení 7 minut

 Zaměstnanci Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů varují Radu ÚSTR před destrukcí vzdělávací činnosti ze strany ředitele Ladislava Kudrny. Své rozhodnutí vysvětlují šikanou, cenzurními zákroky a ohrožením moderního historického vzdělávání v ČR.


Výzva Radě ÚSTR

Výzva k zastavení destrukce vzdělávací činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů

Vážený pane předsedo, vážená paní místopředsedkyně, vážení radní,

jako pracovníci Oddělení vzdělávání (dále OV) reagujeme na řadu rozhodnutí ředitele ÚSTR Ladislava Kudrny a jeho prvního náměstka Kamila Nedvědického, která dle nás natolik negativně ovlivňují fungování ústavu, že je ohroženo plnění cílů, k nimž byl zřízen. Informujeme o situaci veřejně, protože zjednání nápravy nesnese odkladu kvůli hrozícím, ale i již nastalým škodám. Pokusíme se stručně osvětlit povahu a negativní dopady těchto rozhodnutí. Podrobnější a aktualizované informace naleznete na webu dejepispodtlakem.cz.

 

1) Podezření na bossing. Ředitel Ladislav Kudrna a první náměstek Kamil Nedvědický zvolili direktivní styl řízení. Nekomunikují svá rozhodnutí ani záměry se zaměstnanci. Ignorují jejich výzvy ke koncepčnímu osvětlení svých rozhodnutí a k diskuzi. Na pokusy o dialog reagují odvoláním pracovníků, jak se to příkladně stalo v případě vedoucího OV Čeňka Pýchy, které považujeme za nevěrohodně zdůvodněné. V důsledku vytvářejí toxické pracovní prostředí poznamenané nejistotou a obavami. Vypsané výběrové řízení na vedoucího OV za stávajících okolností považujeme za nelegitimní a žádáme jeho odložení. Požadujeme, aby vedení umožnilo Čeňkovi Pýchovi pokračovat v práci v Oddělení vzdělávání.

2) Cenzurní zákroky. Vedení ÚSTR omezuje svobodu bádání a autoritativně prosazuje přístup k výzkumu a popularizaci minulosti, který je zcela v rozporu s elementárními zásadami akademické práce. Znemožnilo distribuci a prezentaci knihy 13 objektů z (ne)šťastného muzea (ÚSTR 2022), která prošla recenzním řízením a je výstupem externě financovaného projektu NAKI, kde byl ÚSTR partnerskou institucí Národního muzea. Vedení ÚSTR svým postupem znemožnilo prezentovat digitální aplikaci HistoryLab.cz na European Innovation Days in History Education pořádané Radou Evropy a Evropskou komisí (8.-10. 3. 2023). Tento nepochopitelný zákaz vzbudil otázky nejen u organizátorů, ale také u množství partnerských institucí (asociace evropských vzdělavatelů dějepisu Euroclio, ve které je od roku 2016 ústav přidruženým členem; Observatory on History Teaching in Europe Rady Evropy ad.). Vedení tímto postupem porušuje základní standardy vědecké práce a poškozuje mezinárodní reputaci ústavu i pozici ÚSTR mezi ostatními výzkumnými a vzdělávacími institucemi.

3) Ohrožení rozvoje historického vzdělávání v ČR. Ředitel Ladislav Kudrna a první náměstek Kamil Nedvědický všeobecně zpochybňují kvalitu práce OV, aniž by nabídli konkrétní argumenty či alternativní koncepci vzdělávání. Vyhýbají se debatě o budoucnosti historického vzdělávání na ústavu. Bez věcné argumentace kritizují zásadní výstupy práce OV, jimž se dostalo pozitivního odborného hodnocení v ČR i zahraničí (např. badatelská učebnice Soudobé dějiny Nakladatelství Fraus oceněná v roce 2022 na Frankfurtském knižním veletrhu stříbrnou medaili BELMA – Best European Learning Materials Awards). Vedení ústavu se už více než dva měsíce vyhýbá vyjádření, zda se bude nadále podílet na projektu Dějepis+, který probíhá ve spolupráci s MŠMT a Národním pedagogickým institutem a v němž ÚSTR plní roli hlavního odborného garanta. Veřejně tuto snahu o modernizaci a zefektivnění vzdělávání v dějepisu podpořili hned tři poslední ministři školství, podpora výuky soudobých dějin na školách je součástí programového prohlášení vlády. Za dobu trvání ÚSTR se výstupy vzdělávací činnosti staly součástí státní politiky rozvoje historického vzdělávání v ČR. Máme obavu, že v důsledku nekompetentního vedení ÚSTR nebudeme mít pro rozvíjení této služby veřejnosti nadále podmínky.

4) Nehospodárnost. Za nehospodárné považujeme blokování prezentace a distribuce výše zmíněné knihy, jež byla vytištěna ze státních prostředků a nyní leží ve skladu. Postup vedení ohrožuje také externě financované projekty. Externí financování granty je přitom způsob, jak dlouhodobě šetřit výdaje státního rozpočtu. Deklarovanými personálními a koncepčními změnami jsou ohroženy granty, které ÚSTR získal nebo o ně usiluje v souladu s dosavadní platnou vzdělávací koncepcí. Pokud dojde k destrukci vzdělávací činnosti OV, nebude ÚSTR schopný dostát svým závazkům a vzniknou škody ústavu i partnerským institucím. Ústav ztratí kredit důvěryhodného a respektovaného partnera doma i v zahraničí, nebude na poli vzdělávání a popularizace schopen navazovat kvalitní spolupráci.

Všechny zmíněné skutečnosti a tvrzení jsme schopni Radě doložit a konkrétně obhájit na nejbližším jednání Rady 22. března. Oddělení vzdělávání v prostředí českého dějepisu prosazuje inovativní, multimediální a moderní výukové metody, zaměřené na individuální rozvoj žáků, kteří potřebují umět reagovat na problémy a výzvy současné doby. Obáváme se, že naplnění těchto cílů je kroky současného vedení ohroženo v základech.

Stojíme o to pokračovat v naší už 14 let trvající práci. Věříme, že rada dokáže nestranně posoudit předložené skutečnosti a vyvodit z nich patřičné závěry.

Kontaktní osobou je zástupce vedoucího Oddělení vzdělávání Mgr. Václav Sixta, Ph.D. (vaclav.sixta@volny.cz, +420 737 318 646).

S důvěrou

Doc. Kamil Činátl, Ph.D., Oddělení vzdělávání ÚSTR
Doc. PhDr. Jan Mervart, Ph.D., Oddělení vzdělávání ÚSTR
Mgr. Tereza Arndt, Oddělení vzdělávání ÚSTR
Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D., Oddělení vzdělávání ÚSTR
PhDr. Jaroslav Najbert, Ph.D., Oddělení vzdělávání ÚSTR
Mgr. Bohumil Melichar, Oddělení vzdělávání ÚSTR
Mgr. Vojtěch Ripka, Ph.D., Oddělení vzdělávání ÚSTR
Mgr. Anna Macourková, Oddělení konferencí, výstav a stálé expozice ÚSTR
Mgr. Václav Sixta, Ph.D., Oddělení vzdělávání ÚSTR
Mgr. Tereza Fenclová Mašková, Oddělení vzdělávání ÚSTR
Mgr. Petr Sedlák, Ph.D., Oddělení vzdělávání ÚSTR
PhDr. Pavla Sýkorová, Oddělení vzdělávání ÚSTR
PhDr. Michal Kurz, Oddělení vzdělávání ÚSTR
Mgr. Josef Řídký, Ph.D., Oddělení vzdělávání ÚSTR
Mgr. Michaela Veselá, Oddělení vzdělávání ÚSTR
Mgr. Jiří Maha, Oddělení vzdělávání ÚSTR
Mgr. Martin Váňa, Oddělení vzdělávání ÚSTR
Mgr. Peter Sokol, Oddělení vzdělávání ÚSTR
Mgr. Roman Anýž, Oddě

1
Vytisknout
2314

Diskuse

Obsah vydání | 28. 3. 2023